3c834674-ba23-4437-a04c-6d27b36cc9a3Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğiturizm-payi-beyannamesi-genel-tebligitrueturizm-payi-beyannamesi-genel-tebligi2019-11-14T11:44:532019-11-14T11:44:53false“Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği”ne ait Step Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından siz Seyahat Acentalarını ilgilendiren bölümler hakkında aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmuştur./Images/Content/3c834674-ba23-4437-a04c-6d27b36cc9a3-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak (6. maddesi hari&ccedil;) y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren <u>7183 sayılı T&uuml;rkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında kanunun</u> 6&rsquo;ncı maddesinde &ldquo;<strong><em>Ajansın kuruluş ama&ccedil;larının ger&ccedil;ekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak &uuml;zere turizm payı alınır</em></strong>&rdquo; h&uuml;km&uuml; yer almaktadır.&nbsp; <u>İlgili maddenin 2&rsquo;nci fıkrasının (&ccedil;) bendinde <strong>seyahat acentalarından (m&uuml;nferit u&ccedil;ak bileti satışları hari&ccedil;) onbinde yedi bu&ccedil;uk oranında turizm payı alınacağı</strong> belirtilmiştir. </u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm payı beyanı ve tahsiline ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği 02.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin, Tanımlar başlıklı 3&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinde seyahat acentası; 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmeler olarak tanımlanmıştır. </u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7183 sayılı Kanun ile <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği&rsquo;nde yer alan d&uuml;zenlemelere g&ouml;re Seyahat Acentaları tarafından yapılacak işlemlere dair a&ccedil;ıklamalar aşağıda belirtilmiştir.</span></span></p> <p><u><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>A.&nbsp;Beyanı</strong></span></span></u></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.&nbsp;</strong>14/9/1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından seyahat acentası belgesi alan işletmeler &ldquo;t<strong>urizm payı&rdquo; &ouml;demek</strong> ve &ldquo;<strong>Turizm Payı Beyannamesi&rdquo; vermekle m&uuml;kelleftir.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2.</strong>&nbsp;Seyahat Acentaları <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği&rsquo;nin yayınlandığı tarihten itibaren en ge&ccedil; 15 g&uuml;n i&ccedil;inde;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a.&nbsp;</strong>Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (<a href="https://ivd.gib.gov.tr">https://ivd.gib.gov.tr</a>) sistemi &uuml;zerinden elektronik ortamda başvurarak </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>b.</strong>&nbsp;Veya dilek&ccedil;e ile (doğrudan ya da taahh&uuml;tl&uuml; posta yoluyla) yetkili vergi dairesine m&uuml;racaat ederek, Turizm payı m&uuml;kellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>c.&nbsp;</strong><u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği 02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığından ve yayımı tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiğinden <u><strong>18/11/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar m&uuml;kellefiyet tesis işlemini ger&ccedil;ekleştirmek zorundadırlar.</strong></u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3.</strong> <strong>Turizm Payı Beyannamesi;</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a.</strong> Kurumlar Vergisi m&uuml;kellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kooperatifler, İktisadi İşletmeler vb) i&ccedil;in aylık,</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>b.</strong> Diğerleri (gelir vergisi m&uuml;kellefleri, adi ortaklıklar vb) i&ccedil;in 3 aylık d&ouml;nemler halinde verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>4. </strong>Turizm payı m&uuml;kellefiyeti 1/10/2019 tarihi itibariyle başladığından kurumlar vergisi m&uuml;kellefleri ilk aya ilişkin (01/10/2019-31/10/2019 d&ouml;nemine ilişkin) Turizm Payı Beyannamesini 30/11/2019 tarihine kadar kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5.</strong> Kurumlar vergisi dışında kalan m&uuml;kellefler (gelir vergisi m&uuml;kellefleri, adi ortaklıklar vb) ilk Turizm Payı Beyannamesini (2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı i&ccedil;in) 31/01/2020 tarihine kadar vereceklerdir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>6.</strong> Turizm Payı Beyannamesi gelir veya kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı bulunan vergi dairesine verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>7.</strong> Turizm payı, beyanname verme s&uuml;resi i&ccedil;inde (beyanname verilen ayın son g&uuml;n&uuml;) &ouml;denecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;<strong>8. </strong>Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar ilgili d&ouml;nemde satış veya gelir elde etmeseler dahi beyanname vermek zorundadırlar. Bu durumda beyanname &ldquo;Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır&rdquo; se&ccedil;eneği işaretlenerek verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>9.</strong> Beyanname m&uuml;kelleflerin (turizm payı &ouml;demek zorunda olanların) kendileri tarafından veya varsa 3568 sayılı Kanuna g&ouml;re yetkilendirdikleri meslek mensupları tarafından elektronik ortamda verilebilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>10.</strong> Turizm Payı Beyannamesi vermekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olanların bu y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay i&ccedil;erisinde bağlı bulundukları vergi dairesine y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B.</strong> <strong>Turizm Payı Hesabı ve Oranı</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>11.</strong> Turizm Payı, Seyahat Acentalarının esas faaliyetleri ile ilgili elde ettikleri tutarlar &uuml;zerinden hesaplanacaktır. Bu tutarlara s&uuml;bvansiyonlar, vade farkları, kur farkları gibi hasılatlar ilave edilecek; satış iskontoları, iadeler, olumsuz kur farkları gibi indirimler d&uuml;ş&uuml;lecektir. </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna g&ouml;re net satışlar aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><u><strong>Net Satışlar</strong></u> : (Esas Faaliyete İlişkin Satışlar + S&uuml;bvansiyonlar + Satış Tarihindeki Vade Farkları + İhracatla İlgili D&ouml;nem İ&ccedil;inde Ortaya &Ccedil;ıkan Kur Farkları) &ndash; (Satış İskontoları + Satış İadeleri + İhracatla İlgili D&ouml;nemde Ortaya &Ccedil;ıkan Olumsuz Kur Farkları)</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>12.</strong> Seyahat Acentaları tarafından yapılacak m&uuml;nferit u&ccedil;ak bileti satışları hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Aynı şekilde seyahat acentası faaliyetleri dışında elde edilen hasılatlar turizm payı hesabında dikkate alınmayacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>13.</strong> Turizm Payı hesabında tahakkuk esası ge&ccedil;erli olacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>14.</strong> Turizm Payı Oranı seyahat acentalarının esas faaliyet konuları i&ccedil;in on binde yedi bu&ccedil;uk&rsquo;tur (Turizm Payı Matrahı X 0,00075).</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>C.</strong> <strong>Diğer Hususlar</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>15.</strong> Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk, tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun h&uuml;k&uuml;mleri uygulanır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>16.</strong> Bu durumda herhangi bir şekilde s&uuml;resinde verilmeyen Turizm Payı Beyannamesi VUK&rsquo;daki esaslara g&ouml;re s&uuml;resinden sonra pişmanlıkla verilebileceği gibi, s&uuml;resinde verilen beyannameler i&ccedil;in daha sonradan d&uuml;zeltme beyannamesi de verilebilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>17.</strong> Tahakkuk ettiği halde s&uuml;resinde &ouml;denmeyen Turizm Payı i&ccedil;in &ouml;deme tarihinde 6183 sayılı Kanuna g&ouml;re gecikme zammı uygulanacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>18.</strong> &Ouml;denen Turizm Payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi m&uuml;kellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından <u><strong>04.11.2019 tarihinde yapılan duyuru ile</strong></u>, turizm payı beyannamesinin uygulamaya a&ccedil;ılmış olduğu ve m&uuml;kelleflerce beyanname d&uuml;zenleme programı (BDP) g&uuml;ncellenmek suretiyle bilgisayarlarına indirilebileceği ve <strong>beyanname vermek zorunda olan m&uuml;kelleflerin m&uuml;kellefiyet a&ccedil;ılışı i&ccedil;in İnteraktif Vergi Dairesi &uuml;zerinden Turizm Payı M&uuml;kellefiyeti A&ccedil;ılış Dilek&ccedil;esi doldurmak suretiyle gelir ve kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı bulundukları vergi dairelerine dilek&ccedil;e ile m&uuml;racatta bulunabilecekleri</strong> a&ccedil;ıklaması yapılmıştır. </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm Payı ve Turizm Payı Beyannamesi ile ilgili yayımlanan 7183 sayılı Kanun, 1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ve 4/11/2019 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu&rsquo;nun birer &ouml;rneği yazımıza eklenmiş olup, teredd&uuml;t edilen &ouml;zellikli konulara ilişkin her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.</span></span></p> truefalseApproved2019-11-14T12:08:56.5572019-11-20T12:27:31.9471411Kasım20191411Kasım201944c91505-8837-42b4-a5b2-16c0b4355d7dSeyahat Acentalarımızı TÜRSAB Aracılığı ile SGK Teşviklerinden Faydalandırma Projesiseyahat-acentalarimizi-tursab-araciligi-ile-sgk-tesviklerinden-faydalandirma-projesi-1trueseyahat-acentalarimizi-tursab-araciligi-ile-sgk-tesviklerinden-faydalandirma-projesi-12019-11-01T17:37:202019-11-01T17:37:20falseSGK tesviği; istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir./Images/Content/44c91505-8837-42b4-a5b2-16c0b4355d7d-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK teşviği; istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK&rsquo;nın belirli kanunlara g&ouml;re &ccedil;ok sayıda işvereni ve &ccedil;alışanı teşviklerle desteklemesidir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. Teşviklerden yararlanmak i&ccedil;in &ccedil;alışan sayısında belirli bir sınır yoktur. K&uuml;&ccedil;&uuml;k veya b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aplı t&uuml;m iş yerleri bu hakka sahiptirler.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB olarak; &Uuml;yelerimizin geriye d&ouml;n&uuml;k veya ge&ccedil;mişten bug&uuml;ne kadar faydalanamadığı, eksik faydalandığı ya da faydalanabileceği t&uuml;m Sosyal G&uuml;venlik Teşvik kalemlerini inceleyerek, her bir seyahat acentamızın ne kadar teşvikten faydalanıp ne kadar tasarruf edeceklerini analiz etmeyi ve teşviklerden faydalanmak i&ccedil;in yapılması gereken operasyonel desteği vermeyi hedefliyoruz. </strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&uuml;rece dahil olmak i&ccedil;in, SGK kullanıcı adınız ve şifrelerinizi dilerseniz &nbsp;<a href="http://tursabtesvik@experto.com.tr"><strong><u>tursab</u></strong><strong>tesvik@experto.com.tr</strong></a><a href="http://tursabtesvik@experto.com.tr"> </a>&nbsp;mail adresine g&ouml;nderebilir; dilerseniz de <strong>0212 259 84 04 &ndash; 328 / 329 / 330 / 331</strong> telefon numaralarından bizlere ulaştırarak s&ouml;z konusu kullanıcı adı ve şifrelerini iletebilirsiniz. Konuyla ilgili t&uuml;m sorularınızı ise yine bu iletişim bilgileri &uuml;zerinden paylaşabilirsiniz. &nbsp;SGK teşviklerinden en iyi şekilde faydalanmanız ve optimum d&uuml;zeyde maliyet tasarrufu sağlamanız hedefiyle Birliğimiz tarafından hazırlanan bu proje &ccedil;er&ccedil;evesindeki geri d&ouml;n&uuml;şlerinizi &ouml;nemle rica ederiz.</span></span></p> <h1><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HtRvlTBrxvY"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK Teşviklerinden Nasıl Faydalanılır? video i&ccedil;in tıklayınız.</span></span></a></h1> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b5a5deda-719f-479c-8d98-0231bad36542.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b5a5deda-719f-479c-8d98-0231bad36542.jpeg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2019-11-01T17:41:42.1832019-11-12T22:00:48.1870111Kasım20190111Kasım201997265289-2892-4e45-a436-71f4ebca569d 24. Olağan Genel Kurulu Hakkında Önemli Duyuru24uncu-olagan-genel-kurulu-onemli-duyurutrue24uncu-olagan-genel-kurulu-onemli-duyuru2019-10-30T14:44:312019-10-30T14:44:31falseBilindiği üzere; TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’nun birinci toplantısı 25-26 Kasım 2019 günü saat 10.00’da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu – Darülbedayi Cad. No:3 Maçka Şişli/İstanbul adresinde, seçimler ise 1 Aralık 2019 Pazar günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Rumeli Salonu, Harbiye/İstanbul adresinde, saat 09.00’da gerçekleştirilecektir./Images/Content/97265289-2892-4e45-a436-71f4ebca569d-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sayın Genel Kurul Katılımcısı, </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bilindiği &uuml;zere; T&Uuml;RSAB 24&rsquo;&uuml;nc&uuml; Olağan Genel Kurulu&rsquo;nun birinci toplantısı 25-26 Kasım 2019 g&uuml;n&uuml; saat 10.00&rsquo;da, birinci toplantıda &ccedil;oğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı<strong> 30 Kasım 2019 Cumartesi g&uuml;n&uuml; saat 09.00&rsquo;da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu &ndash; Dar&uuml;lbedayi Cad. No:3 Ma&ccedil;ka Şişli/İstanbul adresinde, se&ccedil;imler ise</strong><strong> 1 Aralık 2019 Pazar g&uuml;n&uuml; L&uuml;tfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı - Rumeli Salonu, Harbiye/İstanbul adresinde, saat 09.00&rsquo;da</strong> ger&ccedil;ekleştirilecektir. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu &ccedil;er&ccedil;evede; Olağan Genel Kurul organizasyonu i&ccedil;in seyahat acentası temsilcileri adına d&uuml;zenlenecek genel kurul kartlarının hazırlığının tamamlanabilmesi i&ccedil;in aşağıda belirtilen hususları dikkatlerinize sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.</strong> T&Uuml;RSAB 24&rsquo;&uuml;nc&uuml; Olağan Genel Kurulu&rsquo;nda ger&ccedil;ekleşecek genel kurul Organizasyonu kapsamında, Genel Kurul&rsquo;a katılım sağlayacak temsil ve ilzama yetkili kişinin genel kurul kartının hazırlanabilmesi i&ccedil;in <strong>1 Kasım 2019 g&uuml;n&uuml;ne kadar tarafımıza ulaştırılması gereken form ve eklerinin, Siz Değerli &Uuml;yelerimizden yeterli bilgi akışı sağlanamaması sebebiyle <u>4 Kasım 2019 Pazartesi g&uuml;n&uuml;</u></strong><u> <strong>mesai bitimine kadar uzatılmış</strong></u><strong> olduğu ve bu tarihe kadar duyurumuz ekindeki formlardan şirketiniz temsil şekline uygun olan formun doldurularak ekleri ile birlikte </strong>tarafımıza bildirilmesi gerekliliği bulunmaktadır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2.</strong> 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda seyahat acentası sahibi t&uuml;zel kişinin temsil ve ilzam yetkisinin birden &ccedil;ok kişide bulunması halinde;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- <strong>Limited şirketlerde, </strong>şirket m&uuml;d&uuml;rleri m&uuml;şterek imza yetkilisi ise, oy kullanma hakkı bir m&uuml;d&uuml;r tarafından kullanılacağından bu kişinin kim olacağının ilgili şirket m&uuml;d&uuml;rler kurulunca alınacak karar ile belirlenmesi ve kararın aslı veya noter onaylı suretinin ibrazının,&nbsp; </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>- Anonim şirketlerde </strong>ise<strong> </strong>m&uuml;şterek imza yetkililerinden kimin şirketi temsil ve ilzam yetkisini kullanacağının Y&ouml;netim Kurulu kararı ile belirlenmesi ve kararın aslının veya noter onaylı suretinin ibrazının zorunlu olduğu belirtilmiştir. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3.</strong> İşbu duyurumuzda belirtilmiş olan limited şirketlerde veya anonim şirketlerde, şirketi temsile birden fazla kişinin birlikte yetkili kılınması halinde, yani m&uuml;şterek yetkinin s&ouml;z konusu olması halinde duyurumuz ekinde bulunan karar &ouml;rnekleri kullanılmak suretiyle alınacak kararların noter onaylı suretlerinin tarafımıza g&ouml;nderilmesi gerekliliğini &ouml;nemle duyururuz. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>4.</strong> Son olarak 26 Ekim 2019 tarihinde Birliğimiz tarafından yapılan duyuruda, seyahat acentanız tarafından doldurulacak form ekinde seyahat acentası sahibi t&uuml;zel kişinin temsil ve ilzam yetkisini g&ouml;sterir evrakın Birliğimize ulaştırması gerektiği bildirilmiş olup, tarafımıza ulaştırılan evrakların bir kısmında temsil ve ilzam yetkilisinin isminin bulunmadığı anlaşılmıştır. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Genel Kurul&rsquo;da <strong><u>SEYAHAT ACENTASI SAHİBİ T&Uuml;ZEL KİŞİNİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİSİNİN YETKİSİNİ G&Ouml;STERİR</u></strong> aşağıdaki belgelerden herhangi birisinin form ekinde g&ouml;nderilmesi gerekmektedir:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- G&uuml;ncel ve Ge&ccedil;erli Faaliyet Belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesi ( aslı )</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- İmza Sirk&uuml;leri ( noterden aslı gibidir onaylı sureti )</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Ticaret Sicil Gazetesi ( aslı )</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yukarıda belirtilen hususları &ouml;nemle bilgilerinize sunarız. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB)&nbsp; </strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek:</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1- <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c17dd324-99b5-4995-8149-de4468dbcb1c.docx">Limited Şirketlerde <strong>m&uuml;şterek yetkili bulunması halinde</strong> &ouml;rnek m&uuml;d&uuml;rler kurulu kararı</a> </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2- <a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/0bc24c69-8a61-4ff3-bade-f28165a84a17.docx">Anonim Şirketlerde <strong>m&uuml;şterek yetkili bulunması halinde</strong> &ouml;rnek y&ouml;netim kurulu kararı</a> </span></span></p> truefalseApproved2019-10-30T14:53:35.222019-11-12T16:09:57.553010Ekim20193010Ekim2019e87d48e5-2a83-4950-ae20-d125f714b0ecTÜRSAB'a Kalite Tescilitursaba-kalite-tescilitruetursaba-kalite-tescili2019-10-25T14:50:062019-10-25T14:50:06trueBirliğimiz, kurumsallaşma hedefi doğrultusunda yürütülen disiplinli çalışma ve denetim süreçlerinin tümünü başarıyla sonuçlandırarak, ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı./Images/Content/e87d48e5-2a83-4950-ae20-d125f714b0ec-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Birliğimiz, kurumsallaşma hedefi doğrultusunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;len disiplinli &ccedil;alışma ve denetim s&uuml;re&ccedil;lerinin t&uuml;m&uuml;n&uuml; başarıyla sonu&ccedil;landırarak, ISO: 9001 Kalite Y&ouml;netim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&uuml;reci değerli ve etkin kılabilmek amacıyla &ccedil;alışmalarını titizlik i&ccedil;erisinde s&uuml;rd&uuml;ren t&uuml;m idari ve profesyonel kadromuzu tebrik ediyor; her ge&ccedil;en g&uuml;n daha da &ccedil;ağdaşlaşan T&Uuml;RSAB kimliğinin turizmimize ve sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;ze hayırlı olmasını diliyoruz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/ea783ee2-820c-4a9f-a2ed-8eed41140346.jpg" style="width:70%" /></p> truefalseApproved2019-10-25T14:58:35.2532019-10-25T18:31:50.8772510Ekim20192510Ekim20190b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentaların Temsil ve İlzama Yetkili Sahip ve Ortakları için Vize Başvuru Hizmetitursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmettruetursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmet2019-07-30T17:12:132019-07-30T17:12:13falseBirliğimiz üyesi tüm seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara’dan yapılacak başvurularda ‘’Vize Başvuru’’ desteği sağlamak amacıyla kurulan TÜRSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor. /Images/Content/0b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1-thumb.jpg<p>Birliğimiz &uuml;yesi t&uuml;m seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara&rsquo;dan yapılacak başvurularda &lsquo;&rsquo;Vize Başvuru&rsquo;&rsquo; desteği&nbsp;sağlamak amacıyla kurulan T&Uuml;RSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor.&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Destek Hizmeti, aşağıdaki prensipler kapsamında seyahat acentalarının vize s&uuml;re&ccedil;lerine destek oluyor: </strong></p> <ol> <li>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası sahipleri veya ortakları, Schengen &uuml;lkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda&rsquo;da turistik ve ticari ama&ccedil;lı vize başvurularını yapabiliyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız, vize başvuru hizmetlerini ilgili &uuml;lkelerin Başkonsolosluk ve B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin bulunduğu İstanbul ve Ankara şehirlerinden ger&ccedil;ekleştiriyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız sadece vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirme, eksik evrakları tamamlama ve işlemi tamamlanmış pasaportların teslim alınması konularında hizmet veriyor.<br /> Departmanımız, aynı zamanda vize başvuruları i&ccedil;in de bir koordinasyon desteği sağlıyor.&nbsp;Başvuru sahiplerinin; başvuru yapacağı &uuml;lkeyi, başvuru yapacağı vize kategorisini belirtmesi gerekmekte olup, departmanımız danışmanlık hizmeti istenen konulara dair y&ouml;nlendirmeleri yapmayacaktır.<br /> &nbsp;</li> <li>İstanbul ve Ankara&rsquo;dan vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirecek &uuml;yelerimiz hazırlamış olduğu evrakları şahsen veya seyahat acentası tarafından usul&uuml;ne uygun olarak yetkilendirilmiş &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığı ile Birliğimize elden teslim etmeleri gerekmektedir.<br /> İstanbul ve Ankara dışında ikamet eden ancak İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin yetki alanlarında olan &uuml;yelerimiz, vize başvuru dosyalarını Birliğimize kargo ile iletebilecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuru s&uuml;recinde yetkili tek mercii ilgili konsolosluklar olup;</li> </ol> <ul> <li>Vize başvurularının sonu&ccedil;lanma s&uuml;resi,</li> <li>Vize başvurularının olumlu y&ouml;nde sonu&ccedil;lanması,</li> <li>Vize s&uuml;relerinin belirlenmesi,<br /> hususlarında Birliğimizin m&uuml;dahale yetkisi bulunmuyor.</li> </ul> <ol start="6"> <li>T&Uuml;RSAB&rsquo;a yapılacak vize m&uuml;racaatlarında vize işlemleri sonu&ccedil;lanıncaya kadar herhangi bir mazeret belirtilerek, pasaportun geri alınması m&uuml;mk&uuml;n değildir. Yapılacak m&uuml;racaatlarda bu hususun g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulması tarafımızdan rica olunur.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuruları i&ccedil;in hazırlanması gereken evraklar; vize istenilen &uuml;lkeye ve seyahat i&ccedil;eriğine g&ouml;re farklılık g&ouml;stermektedir. G&uuml;ncel evrak bilgisi i&ccedil;in T&Uuml;RSAB Vize Birimi ile iletişime ge&ccedil;ilmelidir.<br /> &nbsp;</li> <li>&Uuml;lkeden &uuml;lkeye farklılık g&ouml;steren vize har&ccedil; bedeli tutarları yetkililerimiz tarafından sizlere bildirilecek olup, har&ccedil; bedelleri Birliğimiz hesabına yatırılarak &ouml;deme dekontu başvuru esnasında T&Uuml;RSAB Vize departmanına iletilmelidir. &Ouml;demesi yapılmamış veya eksik evrak ile g&ouml;nderilen vize başvuru dosyaları, Birliğimizce işleme alınmamaktadır.<br /> &nbsp;</li> <li>Birliğimiz hesabına yatırılacak olan vize &uuml;cret dekontunun a&ccedil;ıklama kısmında aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:</li> </ol> <ul> <li>Vize başvuru sahibinin adı soyadı,</li> <li>Seyahat acentasının unvanı,</li> <li>Vize başvurusunda bulunulacak &uuml;lke,<br /> &nbsp;</li> </ul> <ol start="10"> <li>&nbsp;Vize talebinin reddedilmesi durumunda, &ouml;denmiş olan vize &uuml;cretleri ve başvuru evrakları iade edilmeyecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İlk Schengen vize başvurularında başvuru sahiplerinin başvuru sırasında şahsen bulunması zorunludur. 25 Eyl&uuml;l 2014 tarihinden itibaren Schengen vizesi i&ccedil;in başvuru yapan başvuru sahiplerinin biometrik verilerini (Alınan parmak izi bilgileri 5 yıl s&uuml;reyle ge&ccedil;erli olacaktır. Malta, Polonya, Avusturya, Norve&ccedil;, Finlandiya, Litvanya hari&ccedil;.) Avrupa Vize Bilgi Sistemi&#39;ne kaydettirmesi zorunludur.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İşlemi tamamlanmış t&uuml;m pasaportlar T&Uuml;RSAB Vize Departmanı yetkililerimiz tarafından teslim alınacaktır. Ancak İspanya ve Malta vize başvuruları i&ccedil;in İstanbul dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin pasaportları Konsolosluk kargo birimince başvuru sahiplerine &uuml;cret karşılığında g&ouml;nderilecektir.&nbsp;</li> </ol> <ul> <li>Pasaportlarını &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığıyla teslim alacak &uuml;yelerimiz, şirket antetli k&acirc;ğıdına yazılmış kaşe ve ıslak imzalı vek&acirc;letname belgesine ek olarak teslim alacak kişinin kimlik fotokopisini de yetkililerimize sunmaları gerekmektedir.</li> </ul> <ol start="13"> <li>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Hizmeti ile ilgili &ouml;nemli bilgiler &amp; vize y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri, vize talep formu ve T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri ekte yer almaktadır.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla vize başvuru hizmeti almak isteyen seyahat acentalarımızın vize uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi almak i&ccedil;in <a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a>e-mail adresine soru ve&nbsp;g&ouml;r&uuml;şlerini iletmeleri &ouml;nemle rica olunur.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla yapılacak olan vize başvuruları ilgili &uuml;lkenin İstanbul ve Ankara&rsquo;daki vize başvuru merkezlerine T&Uuml;RSAB yetkili personelleri aracılığıyla teslim ediliyor.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı Aracılığıyla Vize Alınabilecek &Uuml;lkeler </strong></p> <p>Almanya, ABD, Avusturya, Bel&ccedil;ika, Bulgaristan, &Ccedil;ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsve&ccedil;, İsvi&ccedil;re, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, L&uuml;ksemburg, Macaristan, Malta, Norve&ccedil;, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İlgili Birim / İrtibat: </strong></p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Genel Merkez / İstanbul </strong></p> <p><strong>Vize Departmanı </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0212 259 84 04</p> <p><strong>Dahili Numaralar:295/367/368 </strong></p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Selenium Plaza 10C 4.Kat 34349 Fulya/Beşiktaş/İstanbul </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Ankara Vize Ofisi </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0312 212 33 67</p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:emin.yildirim@tursab.org.tr">emin.yildirim@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Mebusevleri Mahallesi, Ayten Sokak No:39/6 &Ccedil;ankaya / Ankara </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vize Başvuru Hizmeti i&ccedil;in Hesap Numaraları </strong></p> <p><strong>Yapı ve Kredi Bankası /Fulya Şubesi (1220) </strong></p> <p><strong>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi </strong></p> <p><strong>TL IBAN </strong>:TR64 0006 7010 0000 0057 6763 10</p> <p><strong>USD IBAN </strong>:TR95 0006 7010 0000 0055 6358 42</p> <p><strong>EURO IBAN </strong>:TR26 0006 7010 0000 0055 6471 72</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ek-1: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/ddc7e0c6-4da7-4965-8b2d-809c13c8e951.doc">&Ouml;nemli Bilgiler &amp; &Ouml;nemli Duyurular i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-2: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/012cc7f5-f381-4f8f-897f-7b884c8b5861.xlsx">Vize Talep Formu&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-3: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/b62d14f0-727b-4aec-ab2d-06e3c70acfe9.docx">T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> truefalseApproved2019-07-30T17:17:26.162019-07-30T17:29:20.4273007Temmuz20193007Temmuz2019d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019travel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-2019truetravel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-20192019-07-18T15:14:382019-07-18T15:14:38falseTravel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019/Images/Content/d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1-thumb.jpg<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/52d7db83-d3e6-46a4-9e8c-3ce6b01a13b7.JPG" style="width:%100" /></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı himayelerinde d&uuml;zenlenen &lsquo;Travel Turkey İzmir&rsquo; Turizm Fuar ve Kongresi, T&uuml;rkiye&rsquo;nin turizm alanındaki en &ouml;nemli buluşmalarından biri olarak T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği (T&Uuml;RSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla <strong>13. kez 5-7 Aralık 2019 </strong>tarihleri arasında T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k ve en modern fuar kompleksi olan fuarizmir&rsquo;de ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl 43 farklı &uuml;lkeden 1.217 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı, 101 farklı &uuml;lkeden 44.022 kişi tarafından ziyaret edilmiş, ger&ccedil;ekleşen ticari g&ouml;r&uuml;şmeler, satın alıcılarla yapılan anlaşmalar ve artan nitelikli ziyaret&ccedil;isiyle katılımcıları fuarda hedeflerine ulaştırmıştır. 2019 yılında da artan yeni firma katılım talepleri Travel Turkey İzmir&rsquo;in bu yılda yeni iş birlikleri i&ccedil;in ticari bir platform olacağını g&ouml;stermektedir. Her 2 salonunda B2B&rsquo;ye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; fuar ilk 2 g&uuml;n sadece profesyonel ziyaret&ccedil;iye, Cumartesi ise halka (B2C) a&ccedil;ık olacaktır. Fuar 2019 yılında 20.000 m2 nin &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/8df7648e-cc2c-4a8d-a3f2-8556c3f47841.JPG" style="width:50%" /></p> <h1 style="margin-left:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">TURİZM SEKT&Ouml;R&Uuml;NDEKİ YENİ İŞ FIRSATLARI &amp; TRENDLER&nbsp;BU FUARDA!</span></span></span></h1> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı her yıl artan katılımlarla b&uuml;y&uuml;meye, katılımcılarına fırsatlar sunmaya ve d&uuml;nya turizm sekt&ouml;r&uuml;nde bilinirliliğini artırmaya devam etmektedir. Yurt dışı trendlerini takip ederek gelişen ve B2B olarak b&uuml;y&uuml;yen fuarda her yıl yeni konseptler geliştirerek sekt&ouml;r&uuml;n ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re yeni &ouml;zel b&ouml;l&uuml;mler oluşturulmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu yılın &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml; ALTERNATİF TURİZM olup, son yıllarda macera turizmine artan ilgiden yola &ccedil;ıkarak oluşturulan bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n fuara bu yıl damga vurması hedeflenmektedir. Bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m, macera turizmine ve sporlarına y&ouml;nelik seyahat acentalarına, konaklama tesislerine, hizmet veren işletmelere, &uuml;r&uuml;n tedarik&ccedil;ilerine, kul&uuml;plere y&ouml;nelik bir&ccedil;ok firmaya ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak firmalar, ilk 2 g&uuml;n profesyonel ziyaret&ccedil;ilere fuarın son g&uuml;n&uuml; ise son t&uuml;keticilere hizmet ve &uuml;r&uuml;nlerini tanıtma imkanı bulacaklardır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/990778f8-1f9a-4154-a381-8030109748c6.JPG" style="width:70%" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#ff9933">SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ &Ouml;ZEL B&Ouml;L&Uuml;M&Uuml;!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/269bb45e-1cc1-4c88-805f-7762c7636e47.JPG" style="height:48px; width:324px" /></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl fuarda ilk defa; sekt&ouml;r&uuml;n dijitalleşme s&uuml;recindeki ihtiya&ccedil;larına bağlı olarak oluşturulan ve b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;ren <strong>TRAVEL TECHNOLOGY &Ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml;; </strong>bu yıl daha fazla firmanın katılımına ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak teknoloji firmaları, profesyonel ziyaret&ccedil;ilere turizm sekt&ouml;r&uuml;ne y&ouml;nelik olan &uuml;r&uuml;n ve teknolojilerini tanıtma imkanı bulacaklardır. Bu yıl da bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m i&ccedil;erisine kurulacak <strong>&lsquo;Forum Alanında&rsquo; </strong>fuar boyunca yurt i&ccedil;i ve yurt dışından gelecek &ouml;nemli konuşmacılar sekt&ouml;rle bir araya gelerek sekt&ouml;rdeki gelişmeleri interaktif olarak paylaşacaklardır. <strong>ttitech Stage by HotelRunner Theater </strong>adıyla Travel Turkey İzmir&rsquo;de <strong>ttitech Seyahat Teknolojileri &Ouml;zel B&ouml;l&uuml;m&uuml; </strong>i&ccedil;erisinde kurulacak bu sahnede<strong>, </strong>2019 pazar sonu&ccedil;ları, 2020 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmeler tartışılacaktır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/b6958151-eab1-46d1-bd3c-48678eed6e09.JPG" style="height:245px; width:747px" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">STANT &Uuml;CRETLERİNDE TUR OPERAT&Ouml;RLERİ VE SEYAHAT ACENTALARINA &Ouml;ZEL %25 İNDİRİM!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TRAVEL TURKEY İZMİR fuarında sekt&ouml;r&uuml;n katılımını artırmak ve firmaları desteklemek adına T&Uuml;RSAB &uuml;yelerine %25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca bu yıl 30 Ağustos&rsquo;a kadar yapılacak peşin &ouml;demelere y&ouml;nelik ekstra %15 indirim de mevcuttur.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">KOSGEB VE İZMİR TİCARET ODASI STANT DESTEKLERİ</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Fuarımız <strong>KOSGEB </strong>ve <strong>İZMİR TİCARET ODASI (İTO) </strong>tarafından desteklenmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KOSGEB, </strong>KOBİ&lsquo;lere en fazla 50 m2&rsquo;ye kadar <strong>m2 </strong><strong>başına 100.-TL</strong>, <strong>İzmir Ticaret Odası ise &uuml;yelerine 40m2ye kadar %60 </strong>oranında teşvik imkanı sunmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı nitelikli katılımcı ve ziyaret&ccedil;isiyle emin adımlar ile b&uuml;y&uuml;meye ve gelişmeye devam ederken sizleri de aramızda katılımcı olarak g&ouml;rmeyi diler, detaylı bilgi i&ccedil;in sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bildiririz.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9900">STANT YERİ TEKLİFİ VE DİĞER DETAYLAR İ&Ccedil;İN İLETİŞİM:</span></span></span></p> <p><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/assets/mailings/tursab_080219/images/logo.jpg" /></p> <p><strong>Esra TOLGAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 50&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><a href="mailto:esra.tolgay@tursab.org.tr">esra.tolgay@tursab.org.tr</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><strong>Sevin&ccedil; DİVRİKLİ</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 20</p> <p><a href="mailto:sevinc.divrikli@tursab.org.tr">sevinc.divrikli@tursab.org.tr</a></p> truefalseApproved2019-07-18T15:23:21.5872019-07-18T17:08:00.431807Temmuz20191807Temmuz20190afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fbMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyurumuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyurutruemuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyuru2019-03-26T17:48:022019-03-26T17:48:02falseMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru/Images/Content/0afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fb-thumb.jpg<p>T.C K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından Birlğimize iletilen yazıya istinaden;</p> <hr /> <p>Bakanlığımıza bağlı bazı M&uuml;ze ve &Ouml;renyerlerindeki ziyaret&ccedil;i yoğunluğundan dolayı mesai saatleri uzatılmıştır.</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/618dcfdc-60cf-4107-962b-ebaa3529ef41.pdf">Detaylı bilgi i&ccedil;in tıklayın.</a></p> truefalseApproved2019-03-26T17:54:58.6172019-07-05T09:23:23.1232603Mart20192603Mart2019
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR