SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

23  Kasım  2018

Sayın Üyelerimiz,

28 Eylül 1972 tarih ve 14320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 03 Haziran 2018 tarih ve 30440 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği, 23.11.2018 tarihli 30604 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğramıştır. 

İş bu değişikliğe göre; Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’ndeki “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak ve “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak değiştirilmiştir.  

Yönetmelik değişikliği ile getirilen Bölge Temsil Kurulu; Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve Bölgelerarası İşbirliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurul olarak tanımlanmıştır. Yine Yönetmelik değişikliği ile getirilen Bölgelerarası İşbirliği Kurulu ise Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurul olarak tanımlanmıştır. Bölgelerarası İşbirliği Kurulu, böylece her coğrafi bölgede bir adet olmak üzere o bölgenin Bölge Temsil Kurulu Başkanlarının bir araya gelmesi ile oluşacak bir kurul olarak yapılandırılmıştır.    

Diğer yandan, Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 13. Maddesi aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır;

“MADDE 13 - (1) Seyahat acentalarına yerinde hizmet verebilmek ve Birlik faaliyetlerini tüm ülkede yaygınlaştırmak amacıyla;

a) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulları”,

b) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.7) “Bölge Temsil Kurulları”,

oluşturulur.

(2) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu;

a) Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde en az bir adet olmak üzere kurulur, bölgede seyahat acentası sayısının beş yüzden fazla olması veya bölge kapsamında üçten fazla (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.7) “Bölge Temsil Kurulunun” bulunması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile aynı coğrafi bölgede birden fazla (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” kurulabilir,

b) (Değişik-R.G.:23.11.2018-30604/ m.3) Bölge yetki alanındaki Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşur,

c) (Değişik-R.G.:23.11.2018-30604/ m.3) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu toplantıları, en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi bulunan Bölge Temsil Kurulunun bulunduğu yerde gerçekleştirilir. Toplantılarda başkanlığı, hazirunda bulunan en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapar,

ç) Bölge merkezi olarak belirlenen yerdeki Birlik bölge binasında görevli personel ile faaliyet gösterir.

(3) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.7) “Bölge Temsil Kurulu”;

a) (Değişik-R.G.:23.11.2018-30604/ m.3) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentası merkez ve şubesi bulunur,

b) Yetki alanı içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentaları tarafından seçilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur,

c) Seyahat acentası sayısı iki yüz ve üzerinde olan yerlerde kurul bir başkan ve altı üyeden oluşur,

ç) Birlik Yönetim Kurulu ve (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” kararlarını uygulamak ve Birliğin görev alanındaki faaliyetleri denetlemekle görevlidir.

(4) Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde Birliği temsil etmek üzere, (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulu tarafından Alan Temsilcisi atanır.”

Son olarak ise Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesi ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 10. Maddesine aşağıdaki şekilde 6. Fıkra eklenmiştir. 

“(6) Seyahat acentası adına işlem yapan veya görev alan kişilerin eylemleri sonucunda disiplin soruşturması açılması durumunda, bu kişilerin meslek ilkelerine aykırı davrandıklarının tespiti halinde verilecek disiplin cezası seyahat acentası hakkında uygulanır. Ancak, seyahat acentasını temsil ve ilzama yetkili kişilerin disiplin cezası gerektiren eyleme dahil olmadıklarının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu eylemin failinin görevden uzaklaştırılması halinde verilecek cezalar bir alt kademeye indirilir.”

Yukarıda özetle belirttiğimiz değişiklikleri içerir Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin tam metnini Siz değerli üyelerimizin bilgilerinize iletiriz. 

Saygılarımızla

Ek: 23.11.2018 tarihli 30604 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişik Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

TÜM HABERLER
17  Haziran  2019
Kuşadası BTK tarafından, 2019 Aydın İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Düzenlend
HABERİ OKU
17  Haziran  2019
Çin Halk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Yetkilileri’nin TÜRSAB Orta Anadolu BTK Z...
HABERİ OKU
15  Haziran  2019
TÜRSAB, Moskova’daki Türk Festivali’ne Katıldı
HABERİ OKU
14  Haziran  2019
TÜRSAB Akademi Biletleme Eğitimi Eskişehir’de Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
14  Haziran  2019
TÜRSAB, KREMLİN GÖRÜŞMESİNDE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN’DEN TALEP ETTİ RUS POLİ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
10  Haziran  2019
Tayland Turizm Otoritesi Başkan Yardımcısı ve Heyeti’nin TÜRSAB Ziyareti
HABERİ OKU
05  Haziran  2019
Taziye Mesajı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
14  Haziran  2019
Yaz Tatili Mesajı
HABERİ OKU
13  Haziran  2019
Bosna-Hersek Yatırım ve İş Birliği Günü / 17 Haziran 2019 İstanbul Ticaret Odas...
HABERİ OKU
13  Haziran  2019
Biletleme, Havayolu ve Diğer Turizm Branşlarında İran Destinasyonunda Çalışma/İ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2019
Haziran Ayı Mali Takvim
HABERİ OKU
10  Haziran  2019
Fethiye’de Otopark Kullanımı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
31  Mayıs  2019
Ramazan Bayramı Tebriği
HABERİ OKU
31  Mayıs  2019
Enformasyon Memurluğu ve Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınavları Hakkında D...
HABERİ OKU
30  Mayıs  2019
Vize İşlemleri Eğitimi / Eskişehir Bölge Temsil Kurulu
HABERİ OKU