TÜRSAB Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Duyurusu ve Şartnamesi

A. KONU VE KAPSAM

Hizmetlerimizde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri ve miktarı belirtilen araçlar kiralanacaktır.

1. Kiralanacak Araç İle İlgili Hususlar:

Kiralanacak araçlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

 • Klima,
 • Sürücü ve yolcu olmak üzere en az 2 hava yastığı,
 • Radyo-CD çalar,
 • Uzaktan kumandalı merkezi kilit,
 • Makaralı tip emniyet kemeri,
 • Asgari 2017 model,
 • Başlangıç Seviyesi Donanım, Boş
 • ABS fren destek sistemi,
 • Karayolları Trafik Kanunun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.)

 

Kiralanacak Aracın Çalıştırma Şekli:

Kiralanacak araçlar, sözleşme süresince her gün (günde 24 saat, hafta sonu ve resmi tatiller dahil) İdarece belirlenecek yerlerde hizmet verecektir.

2. İşin Yapılacağı Yer:

Araçlar, Türsab Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin belirleyeceği çalışma sınırlarında hizmet verecek olup, hizmet gereği il dışına da görevlendirilebilecektir.

3. Kiralama Süresi:

Yüklenici ile İdaremiz arasında imzalanacak sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip işe başlanacak,

31.12.2018 tarihinde sona erecektir.

4. Kiralanacak Araçlara ait Diğer Özellikler

 • Kiralanacak araçların yakıt cinsi motorin (dizel) olacaktır.
 • Araçlar yüklenici firma adına kayıtlı olacaktır.
 • Araçların rengi;  siyah olacaktır.
 • Araçlar, İdareye yakıt deposu dolu olarak teslim edilecek olup, aynı şekilde dönem sonunda iade edilecektir.

 

B. GENEL ŞARTLAR:

1. Kiralanacak araçlar İdaremizin hizmetinde kullanmaya uygun, araç koltuklarında yırtık ve sökük bulunmayacak, araç lastikleri yeni, hiç kullanılmamış (4 adet), motor ve yürüyüş aksamı gerekli bakımdan geçmiş, kaporta ve boyası düzgün olacaktır.

2. Yüklenici kiralanacak araçları işe başlama tarihinde idarede hazır bulunduracak olup, İdarece kabul edildikten sonra hizmete alınacaktır.

3. Kiralanacak araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kasko Sigortası, egzoz ve araç muayeneleri ve varsa mevzuat gereği yapılması gereken diğer yükümlülükler yüklenici tarafından yaptırılacak olup bunlara ilişkin giderler ile motorlu taşıtlar vergisi, vb. giderler yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenicinin yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı oluşacak zararlar yükleniciden tazmin edilecektir.

4. Kiralanacak araçların kliması çalışır durumda olacak, yağmurlu ve soğuk havalarda personelin rahatça naklini temin etmek amacıyla araç camları sağlam, kapı ve cam filtreleri ile araç kasası herhangi bir yerden içeriye su sızdırmayı ve toz almayı önleyecek şekilde olacaktır.

5. Kiralanacak araçların kaporta, tavan ve tabanı, camları, kapıları tamamen sağlam olacaktır. Araçların elektrik donanımı trafik tüzüğüne uygun olacaktır.

6. Kiralanacak araçlar idaremize teslim edilirken tüm lastikleri yazlık ve kışlık tipi ve yeni, hiç kullanılmamış (4 adet) olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde araç lastiklerinin aşınarak kullanılmaz hale gelmesi durumunda yüklenici lastikleri yenisi ile değiştirilecektir.

7. Kiralanacak araçlar, Karayolları ve Trafik Kanununun, tüzüğünün ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şartlara ve teçhizatlara sahip olacaktır.

8. Çalıştırılacak araçlar, Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği maddelerinde belirtilen şartlara göre insan taşınmasında kullanılacak taşıtlar için öngörülen bütün vasıflara haiz olacaktır.

9. Yüklenici tarafından hizmetlerin iş bu şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğinin İdarece tespit edilmesine müteakip, her ayın sonunda yüklenici tarafından teklif edilen aylık bedel üzerinden kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdaremiz tarafından ödeme yapılacaktır.

C. DİĞER HÜKÜMLER:

1. Yüklenici idare emrine gönderdiği araçlar için yol şartlarının bozuk olduğunu iddia ederek kiralanan aracı göreve göndermeme isteğinde bulunamaz. Gidilecek yol ve güzergâhın seçim yetkisi idare görevlisindedir, araç görev anında idare görevlisinin emrindedir. Yüklenici işin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet veremez. Yol ve ağır tabiat şartlarını ileri sürerek ilave ücret isteminde bulunamaz.

2. Kiralanacak araçların idaremize teslimatı aşamasında, araca ait trafik tescil belgesi, tam kasko yapıldığına dair belge, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, garanti belgesi ile bulunması gereken diğer belgeler kontrol edilecektir.

3. Kiralanacak araçların arızalanması, kaza yapması, bakım ve onarımda kalması nedenleri ile aracın 1(bir) günden fazla İdarede olmadığı durumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde aynı özelliklere sahip başka bir vasıta yüklenici tarafından temin edilerek hizmetin devamı sağlanacaktır.

4. Yüklenici araçlarını mevsim ve mahallin yol şartlarına uygun şekilde (toz, yağmur, kar ve soğuğa karşı) teçhiz edecektir.

5. Kiralanacak araçların tamir, bakım-onarım, yedek parça, sigortası, vergileri ve gerektiğinde arızalanan parçaların tamiri ve değiştirilmesinde “tüm giderler” yükleniciye aittir.

6. Kiralanacak araçların her türlü giderleri yükleniciye ait olacak, aracın bir trafik kazasına karışması durumunda idare tarafından hiçbir ücret ödenmeyecek olup, trafik kaza tespit tutanağı idaremizce iletilecektir.

7. Kiralanacak araçların bakım, onarım, servis, kaza vb. durumlar ile teknik şartnamede belirtilen yüklenici firmaya ait diğer sorumlulukları yerine getirmek için idare ile yüklenici firma arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere yüklenici firma tarafından bir yetkili görevlendirilecek, iletişim bilgileri işe başlama tarihinde idaremize bildirilecektir.

8. Hizmet süresi sonunda yüklenici firma, araçların yıpranmasından dolayı idaremizden tamir ve bakım vb. talebinde bulunmayacaktır.

9. İdarenin isteği halinde yüklenici, kiralanacak araçlara perde, logo vb. gerekli tadilat ve onarımları yapacaktır.

10. Kiralanacak araçların teknik özelliklerine göre belirlenmiş km’lerde rutin bakımı yetkili servise yaptırılacak, servis bakım ücretini ve varsa diğer giderlerini yüklenici ödeyecektir.

11. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri

2-Teklif mektubu

3-Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4-Araca ait trafik tescil belgesi, tam kasko yapıldığına dair belge, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, garanti belgesi

Belgelerin sunuluş şekli ve yeri;İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini 19.03.2018 tarihi saat 14:00’e kadar Türkiye Seyahat Acentaları Birliği personeli Celal ALPAY’a kapalı zarfta 2 suret olacak şekilde teslim edilecektir.

D. CEZALAR:

1. “B. Genel Şartlar” daki maddelere uyulmadığının tespiti hallerinde her bir madde tek tek değerlendirilecek her bir maddeden dolayı oluşacak aksaklıklar aksaklığın giderilmediği her gün için sözleşmedeki günlük ücretin %50 si arttırılarak hesap edilen miktar oranında  yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

2. “C. Diğer hükümler” deki madde hükümleri yerine getirilmediği durumlarda; aracın temin edilemediği her gün için sözleşmedeki günlük ücretin %50 si arttırılarak hesap edilen miktar oranında   yüklenicinin hak edişinden düşülecektir. Aksaklığın 72 saat içerisinde giderilemediği hallerde İdare tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecektir.

E.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yüklenici ile idare arasında işbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için İdarenin merkezinin bulunduğu İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.