TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurullarının Seçimi ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

Amaç

1-  Bu yönetmelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin İç Tüzüğü uyarınca kurulmuş, görev ve yetkileri ile yönetim biçimleri belirlenmiş Bölgesel Yürütme Kurulları’nın seçimlerinde ve çalışmalarında uygulanacak yöntem ve kuralları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam ve Dayanak

2-  TÜRSAB’ın 12. Genel Kurulunda 03.12.1995 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren Birlik İç Tüzüğü’nün 51. ve 81. Maddelerine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik, İç Tüzük hükümlerinin uygulanması konusunda BYK’ların tabi oldukları çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 Bölgesel Kurul

3-  Bölgesel Kurul, 2 yılda bir kez olağan olarak, sınırları İç Tüzük ile belirlenmiş yerlerdeki seyahat acentaları merkez ve şubelerinin İç Tüzük ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca toplanan BYK seçme yetkisini haiz Kuruldur. 

Bölgesel Yürütme Kurulu

4-  Bölgesel Kurul tarafından seçilen, görev ve yetkileri İç Tüzük ve işbu yönetmelikle düzenlenen Kurula Bölgesel Yürütme Kurulu denir. 

Bölgesel Kurul Toplantısı ve Seçimler

5-  BYK seçimleri TÜRSAB Olağan Genel Kurulu’nun yapılmasını takip eden 2 ay içerisinde Olağan Bölgesel Kurul toplantısında yapılır. 

6-  Bölgesel Kurul toplantısının yeri, tarihi, saati ve gündemi Bölgesel Kurul üyesi olan Bölge sınırlarındaki seyahat acentaları ve şubelerin tamamına yazılı olarak iadeli-taahhütlü mektupla veya kargo ile veya faksla veya e-mail ile veya imza karşılığı elden toplantı tarihinden en geç 7 gün önce bildirilir, bu bildirim ayrıca Birlik internet sitesinden duyurulur. Bölgesel kurul toplantısı belirlenen tarih ve saatte mevcut bulunan Acentaların katılımıyla yapılır. 

7-  Bölgesel Kurul Toplantısı İç Tüzüğün 86. maddesi gereği BYK’lar Koordinatörü veya görevlendirilmiş TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi gözetim ve sorumluluğunda yapılır. Toplantı sorumlusu Yönetim Kurulu üyesi Divan Başkanıdır. 

Oy tasnifi için en az iki, en çok dört kişi Bölgesel Kurula katılan üyeler arasından Divan Başkanı tarafından oy tasnif memuru olarak seçilir. Oy tasnif memurları oy verilmesi anında Divan Başkanı sorumluluğunda görevlerini yerine getirirler.

8-  Bölgesel Kurul’da seyahat acentalarının merkez ve şubeleri imzaya yetkili sahip, müdür veya ortak tarafından temsil edilir. 

Seyahat Acentası merkezi veya şubesi için sahip sıfatı;

a)Acenta sahibi gerçek kişi ise bu kişi.

b)Acenta sahibi tüzel kişi ise; Şirket Müdürü, Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi veya imzaya yetkili olduğu açıkça belirtilmiş olan kişi tarafından kullanılır.

Sahip sıfatı; Ticaret Sicil Gazetesi örneği, yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri veya Karar Defterinin Noterden onaylatılmış sureti ile kanıtlanır.

Müştereken imza yetkisi verilmiş olması halinde; diğer bir müşterek imza yetkilisinin yazılı muvafakati ile kullanılır.

9-   İç Tüzüğün 14. maddesi gereği 1 kişi Bölgesel Kurul’da yapılacak BYK seçimlerinde yalnızca 1 Acentayı temsil edebilir.

Bölgesel Kurulda oy kullanacak kişinin bizzat katılması gerekli olup, vekâlet kabul edilmez.

10-  Hazirun cetveli toplantıya katılanlarca toplantı başlarken ve oy kullanırken olmak üzere 2 kez

imzalanır.

11-  Oylama İç Tüzük’ün 32. maddesinin a bendi uyarınca gizli oyla yapılır.

12- Oy pusulaları Divan Başkanı tarafından onaylanır. Onaylanan oy pusulaları ayrı ayrı liste olarak

basılmış veya çoğaltılmış olmalıdır. Oy pusulasında yazılı isim çizilip yerine aday olan bir başkası yazılabilir. Oylama işlemi tamamlandıktan sonra oylar, Divan Başkanı ve seçilecek oy tasnif memurları tarafından sayılır.

13- İç Tüzüğün 36.maddesi uyarınca;

a) Divan Başkanının onayladığı pusulalar dışındaki oy pusulaları,

b) Oy kullananın kimliğini belirtecek işaretler taşıyan pusulalar,

c) Seçilecek asil ve yedek aday sayılarından eksik ya da fazla aday ismi taşıyan oy pusulaları iptal edilir.

14- Oylamanın sonucu Divan Başkanı tarafından tutanağa yazılır. Hazirun cetveli ve sayım sonuç tutanağı Divan Başkanı ve oy tasnif memurları tarafından imzalanır. Tutanak Divan Başkanı tarafından TÜRSAB Merkez evrakına işlenmek üzere Yönetim Kurulu adına Genel Sekretere teslim edilir.

BYK Görev ve Yetkileri

15- BYK’lar, TÜRSAB İç Tüzüğü’nün 95. ve 96. maddelerinde belirtilen görev ve yetkileri, İç Tüzükte ve bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirirler.

BYK Toplantıları ve Görev Bölümü

16-BYK toplantıları İç Tüzüğün 90. maddesi hükmüne uygun olarak yapılır.

17-Seçilen BYK, ilk toplantısını seçimi takip eden 5 gün içinde, BYK binasında BYK’ya seçilen üyelerin en yaşlısının çağrısı ve başkanlığında yapar. Bu konudaki görev, BYK’nın seçildiği Bölgesel Kurul toplantısının Divan Başkanlığı’nı yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi tarafından seçimlerin sonunda ilgili üyeye tebliğ edilir,

18-BYK’nın ilk toplantısında İç Tüzüğün 84. maddesi gereği görev bölümüne ilişkin seçim yapılır. Seçim sonucu belirlenen Yürütme Kurulu görev bölümü TÜRSAB’a ve bölge Acentalarına bildirilir.

BYK Başkanı Görev ve Yetkileri

19-BYK Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:

a)BYK’yı temsil etmek,

b)Yürütme Kuruluna başkanlık etmek,

c) Gerekli gördüğü konularda Yürütme Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak, üyelerine ve BYK personeline talimatlar vermek,

d)BYK yetkileri çerçevesinde ve Yönetim Kurulu talimatları doğrultusunda BYK üyelerine ve personeline talimatlar vermek,

e)BYK yetkileri çerçevesinde Yürütme Kurulu’nun toplanamadığı veya toplantının beklenemeyeceği durumlarda tam yetkili olarak karar vermek ve uygulamak, bu karara ilişkin olarak ilk toplantıda Yürütme Kurulu’na bilgi vermek ve onaylarına sunmak,

f)Gerekli gördüğü hallerde yetkilerini Başkan Yardımcısına devretmek ve bu konuda Yürütme Kurulu’na bilgi vermek,

BYK Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

20-BYK Başkan yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır;

a)BYK Başkanı’nın olmadığı Yürütme Kurulu Toplantılarını Başkan sıfatı ile yönetmek,

b)BYK Başkanı tarafından kendisine verilen görevleri yapmak,

c)Başkan olmadığı zamanlarda, Başkan veya BYK tarafından yetkilendirildiği konularda Birliği temsil etmek.

 

BYK Genel Sekreteri Görev ve Yetkileri

21-BYK Genel Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır;

a)BYK yazışmalarını yapmak,

b)BYK personelini TÜRSAB merkezinin talimatları doğrultusunda sevk ve idare etmek,

c)Sirküler ve duyuruların hazırlanmasını ve bölge seyahat Acentalarına iletilmesini sağlamak.

 

BYK Saymanı Görev ve Yetkileri

22-BYK sayman üyenin görev ve yetkileri şunlardır;

a)BYK giderlerini denetlemek,

b)Bölge Acentalarının aidatları ve Birliğin diğer gelirlerinin TÜRSAB Merkez banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak,

c)95. maddenin i) bendi gereğince BYK’nın TÜRSAB Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçesi çerçevesinde BYK hesabına aktarılan paranın onaylanan bütçeye uygun olarak harcanmasını sağlamak,

d)BYK muhasebe kayıtlarının tutulmasını Mali Muhasebe Statüsüne uygun olarak sağlamak,

e)Mali konularda TÜRSAB Yönetim Kurulu’na sunmak üzere tüm kayıt ve belgeleri, mali raporları hazırlamak, TÜRSAB Yönetim Kurulu’na iletmek,

f)Mali konularda BYK Başkanı ile birlikte BYK’yı temsil etmek.

 

BYK’nın TÜRSAB Yönetim Kurulu ile İlişkileri

 

Yazışmalar

23-BYK’nın gerek Birlik Merkezi gerekse diğer kişi ve kuruluşlarla yaptığı yazışmalar BYK Başkanı ve Genel Sekreterinin birlikte imzalarını taşır. Sayman üyenin sorumluluğuna giren konularda Birlik Merkezi ile yapılan yazışmalarda BYK Başkanı ile Sayman üyenin birlikte imzaları yer alır. BYK Başkanının görevlerini Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirildiği durumlarda Başkan yerine Başkan Yardımcısı imza atar.

24-Birlik Merkezi ile yapılacak her türlü yazışma TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yapılır, yazı ilgilisi TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir ve ilgilisine havale edilir.

25-BYK’ların talep ve ihtiyaçları TÜRSAB Yönetim Kurulu’na BYK Koordinatörünün koordinasyonu ile aktarılır,

 

Merkez İdari Kadrolar ile İlişkiler

26-BYK, Merkezde görevli idari kadroların yerine getireceği hizmet veya bilgi ihtiyacını TÜRSAB Yönetim Kurulu’ndan talep eder. Merkez idari personele görev doğrudan Yönetim Kurulu tarafından verilir.

 

BYK Komiteleri

27-BYK’lar, TÜRSAB İhtisas Komiteleri ile koordinasyon içinde çalışmak, TÜRSAB Yönetim Kurulu’na sunulacak bilgi ve raporları oluşturmak amacıyla bölgelerinde İç Tüzüğün 103, 104, 105 ve 106. maddeleri hükümlerine uygun çalışan Bölge ihtiyaçları doğrultusunda Komiteler oluşturur.

Genişletilmiş Bölgesel Yürütme Kurulları Toplantıları

28- TÜRSAB İç Tüzüğü 99. Madde gereğince; TÜRSAB Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih ve yerde yılda 3 kez tüm BYK üyelerinin katıldığı Genişletilmiş Bölgesel Yürütme Kurulları toplantısı yapılır.

Yürütme

29- Bu yönetmelik TÜRSAB Yönetim Kurulunca yürütülür.

Yürürlük

30- TÜRSAB Yönetim kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik TÜRSAB Yönetim Kurulunun 02.01.2014 tarihli Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İçerik ile ilgili dosyalar