15 Şubat 2006

Duyuru!!! / B2-D2 Yetki Belgesi

İstanbul,    .02.2006

DUYURU

Bilindiği üzere, 4925 Sayılı  Karayolu Taşıma Kanunu’ na bağlı olarak çıkarılan Karayolu  Taşıma Yönetmeliği’ nin Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları başlıklı 13’ üncü maddesinde B2 yetki belgeleri ile ilgili olarak “B2 yetki belgesi almak için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil edilmiş toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip özmal ticari otobüs ile 50 Milyar Türk Lirası sermaye ve veya işletme sermayesi sahip olmaları şarttır” hükmü ve D2 Yetki belgesi ile ilgili olarak da “D2 yetki belgesi almak için başvuranların ,gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, sürücüsü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal  ticari otobüs olmak üzere toplam 75 adet koltuk kapasitesi ile 30 Milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.” hükmü amirdir.

09.09.2005 tarihinde,  Yönetmeliğin “Taşıtların Yaşı, İstiap Haddi ve Niteliği” başlıklı 17 maddesinin yolcu taşımalarında kullanılacak taşıtlarla ilgili bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Konuya ilişkin, 16.09.2005 tarihinde seyahat acentalarımıza duyuru yapılmıştır. Bu değişikliklere göre;

            “... Ancak, uluslar arası yolcu taşımalarında ,beş yaşından büyük olmamak kaydıyla sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük , en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan her türlü motorlu ticari taşıtlar B türü yetki belgelerinin  taşıt belgelerine özmal olarak kaydedilebilir. Bu taşıtlar asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

            Ayrıca, A1 ve D1 yetki belgesi sahipleri hariç, yurtiçi yolcu taşımalarında sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük, en az 9 koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan ticari taşıtlar özmal veya sözleşmeli olarak taşıt belgesine kaydedilebilir. Bu şekilde kaydedilen özmal taşıtlar sözleşmeli taşıt kullanım oranında 8 yaş dahil daha küçük olanlar ise asgari koltuk kapasitesi hesabında dikkate alınır..”

Sözkonusu değişiklik ile, D2 Yetki belgesi için araçların niteliği konusunda 13’ üncü madde il getirilen genel şartlar, değişik 17’ inci madde ile yeniden düzenlenmiştir. Bunun sonucunda,

            1-) D2 yetki belgesi için toplam 75 koltuk kapasitesinin hesaplanmasında; 9 koltuk ve üzerindeki koltuk sayısına sahip olup da 8 yaş dahil daha küçük yaştaki tüm özmal taşıtlar kullanılacaktır. Bir başka ifade ile, örneğin 15 koltuk kapasiteli 8 yaşındaki 5 araç ile diğer tüm şartların sağlanması koşuluyla D2 yetki belgesi alınabilecektir.

            2-) D2 yetki belgelerine özmal olarak kayıt edilebilen tüm taşıtlar, sözleşmeli taşıt kullanım oranında dikkate alınacaktır. Bir başka ifade ile, örneğin 10 yaşındaki 15 koltuklu bir özmal araca karşı 5 adet sözleşmeli araç kayıt edilebilecektir.

            3-) D2 yetki belgelerine 9 koltuk ve üzerindeki koltuk sayısına sahip taşıtlar, genel yaş sınırı içinde kalmak sureti ile, sözleşmeli taşıt olarak kayıt edilebilecektir.

D2 Yetki belgesi sahipleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 16. maddesinde, 17. maddedeki şartları taşımak kaydıyla yurtiçinde  sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları,  B2 yetki belgesi sahipleri ise; sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısı kadar sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kaydettirebilirler.

Ancak yönetmeliğin 16. maddesinde düzenlenen işbu sözleşmeli taşıt kullanma oranlarına ilişkin hükümler D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri için 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacağı geçici 10. madde ile düzenlenmiştir. Bu tarihe kadar  D1 ve D2 yetki belgesi sahibi taşımacılar, sahibi oldukları özmal taşıt sayısının beş katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıtları kaydettirerek kullanabilirler.

B2 VE D2 yetki belgesi sahiplerinin yapacakları taşıma sözleşmelerinde, dolayısı ile seyahat acentalarımız tarafından organize edilen turlarda ulaşım ve transfer hizmetlerinin gördürüleceği firmalarla yapacakları taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ,kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti ,ödeme şekli, sigortacının unvanı ve sigorta poliçe numarası belirtilir. Bu tür taşımalarda taşımacı tarafından fatura düzenlenmesi zorunludur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Başaran ULUSOY

Başkan

İçerik ile ilgili dosyalar