27 Kasım 2015

22. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Hakkında Önemli Duyuru

Değerli meslektaşlarımız,

Birliğimizin, çoğunluğun sağlanması ile 5/6.12.2015 tarihinde yapılacak 22. Olağan Genel Kurulu Toplantısına katılım için üyelerimizin gösterdiği hassasiyet son derece önem arz etmektedir.

Malumlarınız olduğu üzere 28/12/2006 tarihinde kabul edilen 5571 sayılı yasanın 10 maddesi doğrultusunda 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde Genel Kurul toplantıları, seçimler ve yasaklara ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesi ile aynı Kanunun üçüncü kısmının birinci bölümünün esnaf ve sanatkâr odalarına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir.

Yapılan atıf doğrultusunda  Birliğimizin yönetim, denetim ve disiplin kurulu organ seçimleri  yargı  gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle yapılır.

Birliğimiz Yönetim Kurulu;  yasal çerçeve ile sınırlanmış olan hükümlere uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmakla yükümlüdür. Genel Kurul toplantısının seçim maddesine ilişkin hazırlık sürecinde Yönetim Kurulumuzun görevi Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na  yasanın belirlediği görevleri yerine getirmek belge ve evrakları sunmaktır. İlgili İlçe Seçim Kurulu’nu HAKİM temsil etmektedir. Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırır. Yasal mevzuat hükümlerine aykırı olmayan hususları onay makamı hakimdir.

Konuya açıklık getirdikten sonra özellikle ve önemle belirtmek isteriz ki, çeşitli sosyal paylaşım platformları, yazılı basın,  internet gazeteleri aracılığıyla kamuoyuna yansıtılan asılsız yanlış ve yanıltıcı haberler sonucunda seçim ile ilgili olumsuz algı yaratılmak istenmektedir. Böylelikle turizmin öncüsü meslek birliğimiz TÜRSAB ile yasa çerçevesinde usulüne uygun görevini yapmaya çalışan yargının temsil ettiği Kurum yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan adaylarından Emin ÇAKMAK;  Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu’ndan gözlemci talebinde bulunmuştur. Ancak bu isteminde, gözlemcinin; her sandık başında 3 adayın birer gözlemcisinin bulunmasını ve kimlik kontrolünü bizzat görmesine olanak sağlanmasını, istemiştir. 

Seçimlere ilişkin usul ve esaslara göre talebi değerlendirilen Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sayın Hakim; talebe ilişkin ekte sunulan kararı vermiştir. (EK: 1) Kararın 2. sayfası 5. paragrafında açıklandığı üzere GÖZLEMCİ OLARAK BULUNACAK KİŞİLERİN, SANDIK KURULUNUN BELİRLEYECEĞİ MESAFEDEN (EN AZ 3 m. ) seçim iş ve işlemlerini izlemelerinin mümkün bulunduğuna, *kimlik tespiti gibi iş ve işlemlerin *sandık kurulunun* yetki ve sorumluluğunda olduğundan* gözlemcilerin bu görev ile katılımının sağlanmasının mümkün bulunmadığına ilişkin karar verilmiştir.

Aday sayısı göz önünde tutularak Birliğimiz tarafından 25.11.2015 tarih 30957 sayılı yazı ile Şişli İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. Anılan yazıda, 5362 sayılı Kanun’un 49.maddesinin 5.bendine göre “Hakim kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca 3 yedek üye de belirler…” hükmü dayanak alınarak oluşturulacak SANDIK KURULUNDA;  SEÇİMDE LİSTE ÇIKARARAK ADAY OLANLARIN BELİRLEYECEĞİ EŞİT SAYIDA GENEL KURULDA ADAY OLMAYAN BİRLİĞİMİZ ÜYESİ SEYAHAT ACENTASI TEMSİLCİLERİNİN GÖREV ALMASI, talep edilmiştir.

Yapılan müracaatımız, Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek 26.11.2015 tarih 1026 sayılı yazı ile cevaplandırılmıştır. (EK: 2)

Bu doğrultuda, seçimlerde muhtemel başkan adayı olacak üyelerimize durum haberdar edilmiş konu hakkında üye seyahat acentalarımıza TÜRSAB web sitesinde “DUYURU” yolu ile  26.11.2015 tarihinde bilgilendirme yapılmıştır.

Değerli meslektaşlarımız,

Birliğimizin, 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, barışın elçileri seyahat acentalarına yaraşır bir şekilde huzur ve sükunet içerisinde yasal mevzuata uygun yapılması en büyük temennimizdir.

TÜRSAB Yönetim Kurulumuz;  seçimlerde, Birlik organlarına aday olan üyelere oy verme hakkını kullanmak isteyen seyahat acentalarımızın, serbest iradeleri ile demokratik hakkı olan bu görevlerini yapmasını sağlamak için yasal yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu konuda üyelerimizin hiçbir endişesi olmadığına şüphe bulunmamaktadır.

Ancak, Birliğimize bir kısım seyahat acentalarımızca iletilen duyumda serbest iradeleri ile yargı gözetiminde gizli oy ile oy kullanma hakkı olan acentalarımızın oylarının açıklanması yönünde yönetim kuruluna aday olan seyahat acentası yetkilileri tarafından telefonların açıldığı, baskı kurulduğu ve huzursuz edildikleri  belirtilmektedir.

Üye seyahat acentalarımızdan gelen şikayette, bu gibi durumların serbest iradeye müdahale olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

Birliğimiz üyesi seyahat acentalarının, Olağan Genel Kurul Toplantısında gizli oylama yoluyla yargı gözetiminde yapılacak seçim maddesinde oy verme yükümlülüğünü yerine getireceğini onun dışında oyunu açıklamaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaya zorlanamayacağı hususunu siz değerli üyelerimize duyururuz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

İçerik ile ilgili dosyalar