29 Aralık 2016

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Hakkında Önemli Duyuru

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen Ek madde 2 ve Geçici Madde 2 uyarınca;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesine göre kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başladığı tarihte 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, İŞVERENLERİ TARAFINDAN bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilecektir.

İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dahil edebilir. ( Ek-1)

Hazine Müsteşarlığı’nın “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında;

Bu Yönetmelik kapsamında olup 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre özel sektörde hizmet akdi ile istihdam edilen çalışanlar, bu madde esaslarına göre, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilir.

Madde 6 – “Özel Sektörde Çalışanların kapsama alınması “

(2) Bu çerçevede;

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLİR.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden daha sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilir.

(4) BU MADDE KAPSAMINDA ÇALIŞAN SAYISININ BELİRLENMESİNDE, BİRDEN FAZLA İŞYERİ OLAN İŞVERENLER İÇİN BÜTÜN İŞYERLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN TOPLAMI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULUR.

(5) Bu madde kapsamında çalışan sayılarının tespitinde, ikinci fıkrada belirtilen kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınır. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınır. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmaz.

  • Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan KATKI PAYI TUTARI; ilgilisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın YÜZDE ÜÇÜ ORANINDA HESAPLANIR.

 

Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından *** en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü***çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılır.

***İşveren tarafından ödenenler hariçkatılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde yirmibeşine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak Devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanır.

  • Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip İKİ AY İÇİNDE SÖZLEŞMEDEN CAYABİLİR. Çalışan, cayma süresinden sonra da dilediği zaman sistemden ayrılabilir.

 

***Cayma halinde; ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte ONİŞ GÜNÜ İÇİNDE çalışanlara iade edilir.

***Cayma hakkının kullanılmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, BİN TÜRK LİRASI TUTARINDA İLAVE DEVLET DESTEK KATKISI SAĞLANIR.

  • Çalışanın, kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılamaz. Ücreti peşin ödenen çalışanlara, kapsama alınma tarihinden önceki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmaz.

 

  • İşveren katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın parasal kaybından sorumludur.

 

***Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı ödemesine ARA VERİLMESİNİ talep edebilir. Bu talep, talep tarihinden itibaren azami 3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini müteakip tekrar ara verme talebinde bulunulması mümkündür.

  • KATILIMCI, BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE GİRİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ ON YIL SİSTEMDE BULUNMAK KOŞULUYLA 56 YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA EMEKLİLİĞE HAK KAZANIR.

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ:

  • İşverenin, BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM sisteminde belirtilen yükümlülüklere ve düzenlemelere uymaması halinde, kendisine her bir ihlal için Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

  • Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Hakkında Önemli Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar