28 Aralık 2015

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve 77. Maddeleri ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6.Maddesi’nde Yer Alan Parasal Sınırların Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun ve buna bağlı olarak yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik, üyelerimizin faaliyetlerinde uymakla yükümlü oldukları düzenlemeleri ve bu yükümlülüklere uyulmaması halinde bir kısım yaptırımları içermektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere ilişkin duyurular üyelerimize Birlik web sitesinden daha önce yapılmıştır.

İşbu kez, 20.12.2015 tarih ve 29568 sayılı Resmi Gazetede,

  • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un68inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6.maddelerinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ,
  • 6502 Sayılı Kanun’un 77. Maddesi’ne göre 2016 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin Tebliğ yayınlanmıştır.

Her iki tebliğ Ek-1 ve Ek-2’de Sayın üyelerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

Özetle,

  • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6.maddelerinde yer alan parasal sınırlar,Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup anılan düzenleme 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1) Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

olarak tespit edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Saygılarımızla.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

İçerik ile ilgili dosyalar