4 Mayıs 2016

” Birliğimizin Kazandığı Davalar Doğrultusunda Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler İle Seyahat Acentalarımızın Otomobil İle Taşımacılık Hakkı Düzenlenmiştir.”

Değerli üyelerimiz,

Daha önce Birliğimiz web sitesi üzerinden duyurduğumuz üzere, (http://tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/hukukyonetmelik/karayolu-tasima-mevzuati-ile-ilgili-tursab-tarafindan-acilan-davalarda-danistayin-verdigi-kararlara-iliskin-bilgilendirme_14236.html) Birliğimiz tarafından Danıştay nezdinde yürütülen bazı yönetmelik hükümleri ve genelge iptali davalarında önemli başarılar elde edilmiş ve Seyahat Acentalarımızın OTOMOBİL İLE TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI gerçekleştirebileceği yasal zemin sağlanmıştı. Söz konusu yasal zemin üzerinden, yargı kararlarının gereğinin yerine getirilmesi hususunda, Birliğimizin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde yürüttüğü girişimleri de siz değerli üyelerimizle paylaşmıştık.

Birliğimiz tarafından yürütülen yargısal ve idari süreçler sonucunda, 04.05.2016 tarih 29702 sayılı Resmi Gazete’de duyuru ekimizde yer alan “KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayımlanmıştır. (Ek-1)

Söz konusu değişiklik ile, Turizm Taşımacılığına ilişkin ana düzenleyici mevzuat olan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na dayanarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne Birliğimizin lehine kazanılan Yönetmelik ve Genelge iptali davaları sonucu verilen Danıştay kararlarının gereği olan hususların büyük bir kısmı yansıtılmıştır.

Söz konusu yönetmelik değişikliği doğrultusunda ana hatları ile;

 • Birliğimiz tarafından açılan, 11.6.2009 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin sektörümüzü ilgilendiren bazı maddelerinin iptali talepli açılan dava sonucunda verilen Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 2013/2187 E, 2014/5505 K. Sayılı 18.04.2014 tarihli kararında(Ek-2) vurgulanan ve daha sonrasında Birlik lehine verilen diğer Danıştay kararlarına da esas teşkil edenSEYAHAT ACENTALARININ OTOMOBİL İLE TAŞIMACILIK HAKKI” 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği’ne açıkça atıfta bulunan yönetmeliğin 8.maddesinin (ğ) bendine yansıtılmış ve “A1 ve A2 yetki belgesi” ibareleri söz konusu yönetmelik hükmüne eklenmiştir.

“ğ) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurt içi ise A1, B2 veya D2, uluslararası ise A2 veya B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır.”

 • Birliğimiz tarafından açılan dava sonucunda verilen Danıştay 15.Daire Başkanlığı’nın 2013/2135 E. 2015/8833 K. sayılı  16.12.2015 tarihli kararı (Ek-3) gereği olarak, yönetmeliğin 8.maddesinin (h) bendinde yer alan, A 1 yetki belgesi   ile yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç veya bitiş yerinin yetki belgesinin sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şartı yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtların yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilemeyeceğine”ilişkin yönetmeliğin 31.maddesinin 2.fırkası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Yönetmeliğin 4.maddesinin 1.fıkrasının (ii) bendinde yapılan “Sözleşmeli Taşıt” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ii) Sözleşmeli taşıt: Yetki belgesi sahibinin kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştırmak üzere, noterden yapılmış sözleşmeyle temin ettiği başkasına ait taşıtı veya 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetki belgesi sahibinin doğrudan kiracı olarak tarafı olduğu bir finansal kiralama sözleşmesi yoluyla temin ettiği taşıtı,”

 • Yönetmeliğinyapılması zorunlu sigortalarbaşlıklı 48.maddesine,  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin 14.04.2016 tarihli Karayolu Taşıma Kanunu değişikliği ile paralel olarak “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu” atıfı eklenmiştir. Bu değişiklik ile, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında “Mali Sorumluluk Sigortası” yapılması zorunluluğunu ortadan kaldıran değişiklik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne yansıtılmıştır.
 • Yönetmeliğin 13.maddesinin 16.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellileri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.”

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB ) 

EKLER

 1. 04.05.2016 tarih 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”(EK: 1)
 2. Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 2013/2187 E, 2014/5505 K. sayılı kararı (EK: 2)
 3. Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 2013/2135 E,2015/8833 K. sayılı kararı (EK: 3)

 

 • ” Birliğimizin Kazandığı Davalar Doğrultusunda Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler İle Seyahat Acentalarımızın Otomobil İle Taşımacılık Hakkı Düzenlenmiştir.”
 • ” Birliğimizin Kazandığı Davalar Doğrultusunda Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler İle Seyahat Acentalarımızın Otomobil İle Taşımacılık Hakkı Düzenlenmiştir.”

İçerik ile ilgili dosyalar