31 Aralık 2015

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) Resmi Gazete’de Yayınlandı

Değerli Üyelerimiz;

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli- 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği( Seri No: 59) uyarınca;

488 sayılı Kanun’un mükerrer 30 uncu maddesi’nin birinci fıkrası hükmü gereği, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Ekli listede görüleceği üzere; “Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri ( belli parayı ihtiva edenler dahil ) 268,50-TL damga vergisine tabi olarak düzenlenmiştir.

Yine, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği( Seri No: 59) ile,diğer damga vergisine tabi kağıtlar ve damga vergisi oranları ekli listede bilgilerinize sunulmaktadır.

Seyahat acentalarının yapılan faaliyetlerini göz önünde bulundurmak suretiyle ilgili yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmeleri hususu önemle bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ek: 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği( Seri No: 59) ve eki  (1) sayılı tablo

  • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği  (Seri No: 59) Resmi Gazete’de Yayınlandı

İçerik ile ilgili dosyalar