23 Haziran 2016

İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi ve Sınavı Hakkında Duyuru

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Birliğimiz web sitesinde daha önce yapılan duyurular ile en son http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/hukukyonetmelik/is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-ile-ilgili-onemli-duyuru_14777.html linkinden ulaşabileceğiniz duyurumuzda da belirtildiği üzere;

Yukarıda sözü edilen mevzuat kapsamında seyahat acentaları işyerleri de az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden kabul edilmiş olup belirtilen yükümlülükler seyahat acentaları açısından da 01.07.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

6331 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesi’nin 1/a bendinde ifade edildiği gibi 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine ( dolayısıyla seyahat acentalarına ) tanınan haklar aşağıdadır;

Kısaca bahsetmek gerekirse: Aynı işverenin tüm Türkiye çapındaki çalışan sayısı dikkate alınmak üzere toplam çalışan sayısı 10’dan az olan (10 dahil değil) ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açacağı eğitimlere katılarak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmayacaktır.

Bu eğitimi tamamlayan işverenler veya vekilleri *işe giriş / periyodik muayeneler ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri hariç* diğer çalışmaları üstlenebilirler. Dolayısıyla uzmanın ve hekimin yukarıda belirtilen *işe giriş / periyodik muayeneler ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri hariç* diğer çalışmalarını işveren veya işveren vekilleri üstlenmek durumunda kalacaktır.

“İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin”5/1.maddesine göre“Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere yürütebilir.” , 5/2 maddesine göre ise, “Bu Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını hizmet alımı yoluyla da temin edebilir.” 

İşbu düzenlemeler uyarınca çalışan sayısı 10’dan az olan seyahat acentalarının işyerlerinde işveren ya da onun yetkilendireceği işveren vekili bu konuya ilişkin eğitim almak ve sınavda başarılı olmak kaydıyla işyerlerinde iş güvenliği uzmanının görevlerini ifa edebilecektir. 

Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye, http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinden ulaşılabilir. Bu linkte yer alan bilgiden anlaşılacağı üzere, İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi’ne ilişkin İLK SINAV 14.08.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLUP, bu sınava girebilmek için ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜROLARINA06.06.2016-24.06.2016 tarihleri arasında başvurulabilecektir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ekte yer alan yazısında da anılan husus belirtilmiş olup e-öğrenme  derslerinin tamamlanması akabinde yapılacak sınavın takviminin ise 14 Ağustos 2016 olduğu belirtilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın seyahat acentaları yönünden yürürlük tarihinin 01.07.2016 olduğunu,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezalarının öngörüldüğünü bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

  • İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi ve Sınavı Hakkında Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar