9 Mart 2016

Karayolu Taşıma Mevzuatı ile İlgili TÜRSAB Tarafından Açılan Davalarda Danıştay’ın Verdiği Kararlara İlişkin Bilgilendirme

Değerli üyeler,

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yayımlanan haberde, “TÜRSAB yönetiminde olduğum sürede, yönetim kurulu başkanının tüm muhalefetine rağmen, insiyatifim ile açılan bu davalarda, Danıştay 15. Dairesi’nin seyahat acentaları lehine oybirliği ile aldığı bu kararları sektörümle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum açıklaması ile birlikte A1 yetki belgesi ile ilgili yönetmelik maddeleri  ve genelgenin iptal edildiğinden bahsedilmektedir.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki;

Bir kişinin kendi gayretiymiş gibi gösterilen bu nevi beyanlar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Zira; Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantı çağrısını gündemi belirleyerek üyelere duyurur ve yönetim kurulu olarak karar alınır. 2.01.2013 tarih 38 sayılı Yönetim Kurulu Olağan Toplantısında, (2) no.lu karar ile  A1 yetki belgesi ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için dava açılması yönünde oybirliği ile karar alınmıştır. Dava vekaletnamesi, Sn. Başaran ULUSOY imzası  ile TÜRSAB’ı temsilen düzenlenmiştir. Aksine beyanlar,  kaybedilen seçim sonucunun hezeyanı ile yapılan ve ne yazık ki, sadece spekülasyon yaratma amaçlı ve üyemiz seyahat acentalarının kararı yanlış değerlendirmesine sebebiyet veren unsurlar içermektedir.  Aşağıda söz konusu beyanların asılsızlığını ispatlayan yazılı delil ve belgeler ile kararın değerlendirilmesi  üyelerimizin dikkat ve takdirlerine sunulur.

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 2012 değişikliklerinin sektörümüze yansıyan olumsuz yanları gözetilerek 5 Yönetim Kurulu üyemiz  oybirliği ile  02.01.2013 tarih (38) sayı ile :

 

“Seyahat acentalarının, özellikle münferit müşterilerinin havaalanı transferleri için kullandıkları binek araçların, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda A1 belgesi sahibi olması gerekmektedir. Söz konusu belgenin alımı için istenen evraklar içerisinde Belediyelerce verilmekte olan UKOME Uygunluk Belgesi’nin, Bakanlıktan zaten seyahat acentası işletme belgesi sahibi bulanan üyemiz seyahat acentalarından istenmemesi gerektiği göz önüne alınarak bu uygulamanın iptali hakkında Birliğimizce, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na dava açılmasına” 

ilişkin karar almıştır. (EK: 1)

 • TÜRSAB’ın VEKİL KILDIĞI AVUKATLAR, TÜRSAB’ı TEMSİL ETMEKTEDİR VE DAVALAR TÜRSAB ADINA AÇILMIŞTIR. VEKALETNAME ÖRNEĞİ EKTE SUNULMAKTADIR. ALINAN KARARDA “DAVACI” sıfatının TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ olduğu da açık bir şekilde gözükmektedir. (EK:2)  Aynı zamanda yargılama sürecinde Genel Merkez avukatlarımız da dava ile ilgili hukuki destek yönünde aktif olarak yer almıştır.

 

 • Ayrıca, 2009 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği düzenlemelerine ilişkin TÜRSAB’ı temsilen Av. ŞÜKRAN TEZEL tarafından açılan dava neticesinde Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 2013/2187 E, 2014/5505 K. sayılı kararında BİRLİK lehine karar oluşturmuştur.

 

Anılan kararda; transfer hizmetinin, seyahat acentalarının münhasıran yürüttüğü hizmetler arasında bulunduğu sonucuna hükmedilmiştir. Nitekim, bu husus dikkate alınarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme içerisinde seyahat acentalarının taşıma hizmetini de içerecek faaliyetlerinde asgari olarak ne kadar yolcu taşınması gerektiği yolunda hiçbir yasal sınırlama bulunmadığından; sunulacak hizmetten yararlanacak müşteri sayısı dikkate alınmak suretiyle 9’dan az sayıda yolcuya taşımacılık hizmeti verileceği hallerde otomobil türü araçların kullanılmasına izin verilmesi gerekmektedir. Bu durumda; dava konusu Yönetmelik maddesinde seyahat acentalarının yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşımanın, otomobil türü araçlarla da yapılabilmesine izin verilmesi gerekirken, bu tür taşımaların B2 veya D2 türü yetki belgesi alarak yapmaları veya bu taşımaları söz konusu YETKİ BELGESİ sahiplerine yaptırmalarının zorunlu olduğu yolundaki kısma ilişkin eksik düzenlemede, kamu yararına ve hizmetin gereklerine uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Yönetmelik düzenlemesi  İPTAL EDİLMİŞTİR. Av. Şükran TEZEL'e verilen vekaletname örneği ve karar örneği ektedir. (EK: 3)

Danıştay kararının gereğinin yerine getirilmesi için sözlü ve yazılı olarak  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na  başvurulmuştur. Konuya ilişkin 25.05.2015 tarih ve 27461 sayılı Birliğimiz yazısı ektedir. (EK: 4) Bu yazıya cevaben ilgili Kurumdan 13.07.2015 tarih ve 48296 sayılı cevap yazısında Yönetmelik değişikliği planlandığı ve karar gereğinin yerine getirilmesi için Valilik ve Bölge Müdürlüklerine durumun bildirildiği açıklanmıştır. (EK: 5)  Bunun yanında Birliğimiz tarafından da yargı kararının yerine getirilmesine ilişkin 81 il vilayetine yazı gönderilmiştir. Bir örneği ekte sunulmaktadır. (EK: 6)

 • Sonuç olarak; bazı internet sitelerinde ve sosyal medya kanallarında bahsi geçen gerek 2012 tarihli KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ (EK-7) gerekse  2013/KDGM- 02/YOLCU GENELGESİNİN İPTALİNE (EK-8) ilişkin  Danıştay kararlarına dayanak davalar TÜRSAB tarafından açılmış olup;   EK:3’te yer alan evvelce yine BİRLİĞİMİZ tarafından açılan davanın, Esas ve Karar dosya numarasına atıf yapılarak aynı  karar gerekçesi de  esas alınarak TÜRSAB LEHİNE KAZANILMIŞTIR.

 

Ancak, bu kararlar bazı mecralarda; Birlik inisyatifi dışında duyurulduğu gibiA1 YETKİ BELGESİ ALINMASI ZORUNLULUĞUNU TAMAMIYLA ORTADAN KALDIRMAMAKTADIR.  Yalnızca A1 yetki belgesi ile ilgili Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin  iki hükmü bakımından iptal kararı, A1 yetki belgesinin  kullanım usul ve esaslarına ilişkin Genelgenin ise tamamı yönünden iptal kararı söz konusudur.

YÖNETMELİĞİN İLGİLİ  HÜKÜMLERİNİ İPTAL EDEN DANIŞTAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ :

 • A1 yetki belgesi (OTOMOBİL İLE YURTİÇİ TARİFESİZ TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI)  ile yapılan taşımalarda; yolculuğun başlangıç veya bitiş yerinin yetki belgesinin sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il olması şartı ortadan kaldırılmıştır.
 • A1, A2, D4 yetki belgeleri için başvuranların taşımacılık faaliyetinin arz talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair UKOME veya İl Trafik Komisyonu onayı alma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

2013/KDGM- 02/YOLCU GENELGESİNİN İPTALİ İŞLEMİ YÖNÜNDEN DANIŞTAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • A1  ( OTOMOBİL İLE YURTİÇİ TARİFESİZ TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞI) yetki belgesi sahibi olmak için bir kamu kurum ve kuruluşları ile geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesi yapma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
 • A1, A2 yetki belgeleri ile grup yolcu taşıma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
 • Dayanak Genelgenin iptal edilmesi ile, A 1 yetki belgesinin verilmesini durduran Bakanlık Olurlarının aynı şekilde geçersiz olacağı hususu Birliğimizce değerlendirilmektedir.

 

Tüm açıklamalar ışığı altında bugüne kadar seyahat acentaları lehine Danıştay tarafından verilen kararlar esas alınarak seyahat acentalarının; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na başvuru yaparak A1 YETKİ BELGESİ edinebileceği hususu BİRLİĞİMİZ tarafından değerlendirilmekte olup, YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İLGİLİ BAKANLIK NEZDİNDE GİRİŞİME BAŞLANACAKTIR.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB )  

EKLER

 1.  02.01.2013 tarih (38) sayılı (2) no.lu  Olağan Yönetim Kurulu kararı  (EK:1)
 2. TÜRSAB tarafından verilen vekaletname örneği  (EK:2)
 3. Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 2013/2187 E, 2014/5505 K. sayılı kararı (EK: 3)
 4. Ulaştırma Bakanlığı’na Danıştay kararına uyulması için yazılan yazı (EK:4)
 5. Ulaştırma Bakanlığı’nın 13.07.2015 tarih ve 48296 sayılı cevap yazısı (EK: 5)
 6. 81 il vilayetine yazılan yazı (EK: 6)
 7. Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 2013/2135 E,2015/8833 K. sayılı kararı (EK: 7)   
 8. Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nın 2013/5193 E, 2015/8834 K. sayılı kararı (EK: 8) 
 • Karayolu Taşıma Mevzuatı ile İlgili TÜRSAB Tarafından Açılan Davalarda Danıştay’ın Verdiği Kararlara İlişkin Bilgilendirme

İçerik ile ilgili dosyalar