4 Ocak 2017

Kimlik Bildirme Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyelerimiz;

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 il Emniyet Müdürlüklerine dağıtımını yaptığı 12.12.2016 tarih ve 900 sayılı yazı ile yapılan bildirim, T.C. Bodrum Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ve Ek’te yer alan 27.12.2016 tarih ve 380 sayılı yazı ile Birliğimize ulaşmıştır. İlgili kuruluşların tabi olacağı yükümlülüklere ilişkin anılan yazılar link olarak ekte sunulmaktadır. 

  • 31.10.2016 tarih ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 

  • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. Maddesi’nin 1. Fıkrasında sayılan tesisleregünübirlik kiralanan evler” eklenmiştir. Böylece anılan maddenin son hali şu şekilde düzenlenmiştir.


“Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmî konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.”

  • 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

Bu Kanun’un 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

İkinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara ONBİN TÜRK LİRASI, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara BEŞBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI, mülki idare amirlerince verilir. BU FİİLLERİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR. Bu maddeye göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, ikinci fıkrada belirtilen genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ( 22 OCAK 2017’ye kadar )  tamamlar.

Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.”

Dolayısıyla; 1774 Sayılı Kanun’un 2. Maddesi’ndeki faaliyetler ile özellikle günübirlik ev kiralama ve ev turizmi yapan tüm seyahat acentalarımızın 22 OCAK 2017 TARİHİNE KADAR bağlı oldukları en yakın Polis Merkezi Amirliği’ne dilekçe ve ekteki 27.12.2016 tarih ve 380 sayılı yazıda belirtilen belgeler ile birlikte müracaat etmek zorundadırlar.

Yukarıda belirtilen düzenleme ile yatak sayısı belirtilmeden özel veyaresmi her türlü konaklama tesisleriile günübirlik evler kanun kapsamında alınmış olduğundan;

22 OCAK 2017 TARİHİNE KADAR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEMİNE ( GEÇİCİ İKAMET YERLERİ KİMLİK BİLDİRME SİSTEMİ -kısaca “GİYKİMBİL”- )BAĞLANMAYANLARA, BAĞLANDIKLARI HALDE ANLIK OLARAK VERİ GÖNDERMEYEN, GERÇEĞE AYKIRI VEYA GERÇEĞE UYMAYAN KAYIT GİREN SORUMLU İŞLETİCİLERE İLGİLİ KANUNLARDA YER ALAN MADDELERE MUHALEFETTEN ADLİ VE İDARİ YASAM İŞLEM YAPILACAĞI BELİRTİLMEKTEDİR.

Bu nedenle, yukarıda açıkça belirtilen faaliyetleri yapan Türkiye genelindeki tüm seyahat acentalarımızın 22 Ocak 2017 tarihine kadar Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine bağlanarak, 1774 Sayılı Kanun’un 2. Maddesi’nde sayılan yerlerde kalanlara ilişkin verileri anlık, doğru ve eksiksiz olarak bu sisteme (GİYKİMBİL sistemi) göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde yukarıda belirtilen idari para cezalarının uygulanacağı hususunu önemle belirtiriz.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ekler:

1-) T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 il Emniyet Müdürlüklerine dağıtımını yaptığı 12.12.2016 tarih ve 900 sayılı yazı.

2-) T.C. Bodrum Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen 27.12.2016 tarih ve 380 sayılı yazı.

  • Kimlik Bildirme Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Hakkında Önemli Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar