5 Eylül 2016

Önemli Duyuru/ Paket Tur Düzenleyicisi Seyahat Acentalarının Zorunlu Sigorta Poliçesi Sertifikası Düzenlemesi ve Yasal Düzenlemeler Hakkında Bilgilendirilmesine İlişkin Sirküler

Değerli üyeler,

1.)Bilindiği üzere 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun;

  • 12 nci maddesi uyarınca “Seyahat acentaları, Türkiye’de satılan paket turlarda:

a)      Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır.

  • “İdari para cezaları ve belge iptali” başlıklı 27 nci maddenin (b) bendi (1) inci fıkrasında ise  “Bu Kanununun 12 nci maddesi hükümleri uyarınca zorunlu sigortanın yaptırılmaması” halinde seyahat acentası işletme belgesi iptal edilir, hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan Kanununa dayalı düzenlenen ve yürürlükte olan Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin  (e) bendinde paket tur, (f) bendinde paket tur sözleşmesi, (ı) bendinde sigorta sözleşmesi, (m) bendinde zorunlu sigorta,  (h) bendinde seyahatacentası zorunlu sigorta poliçesi sertifikası tanımlanmış bulunmaktadır.

Bu tanım çerçevesinde seyahat acentası zorunlu sigorta poliçesi sertifikası: “Kanun kapsamında zorunlu olarak sigortalanan müşteriye verilen belgeyi”  ifade etmektedir.

2.) Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) 51 inci maddesinde Paket Tur Sözleşmelerinin esaslarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre söz konusu maddenin (1) inci fıkrası (8) nci bendinde:  14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir, hükmünü içermektedir.

TKHK’nun uygulama esaslarını düzenleyen Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinin “Broşür verme yükümlülüğü” başlıklı 5 inci maddenin  (1) inci fıkrası: “ Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesinin zorunlu olduğunu, (g) bendinde:“14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi” nin de verilmesinin belirtildiği düzenlenmiş bulunmaktadır.

3.)Tüketici haklarının korunmasına yönelik gerek 1618 sayılı Yasa gerekse TKHK ve uygulanmalarını düzenleyen yönetmeliklerinde yer verilen zorunlu sigorta ile ilgili hükümler çerçevesinde hizmetin satın alındığı anda paket tur düzenleyicisi tarafından Zorunlu Sigorta Poliçesi sertifikası düzenlenerek tüketiciye verilmesi zorunludur.

Değerli üyeler,

1618 sayılı Kanun kapsamında seyahat acentalarının komisyon karşılığında paket tur düzenleyicisinden  hizmet satın alması mümkündür.  Nitekim, bu sebeple söz konusu edilen TKHK’na dayalı düzenlenen Paket Tur Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (e) bendinde Paket tur düzenleyicisi: Paket turları düzenleyen ve bu turları kendisi veya aracısı vasıtasıyla satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi, (d)  bendinde ise  “Paket tur aracısı: Paket tur düzenleyicileri tarafından hazırlanmış olan paket turları satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade edeceği açıkça tanımlanmıştır.

Yukarıda açıklanan tüm düzenlemeler, tüketicinin mağdur edilmeyerek hizmetten yasal mevzuat ile korunan hakları çerçevesinde yararlandırılmasını sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle paket turu düzenleyen seyahat acentasının, hizmetin satın alındığı esnada tüketiciye, seyahat acentası zorunlu sigorta poliçesi sertifikasını vermemesi nedeniyle 1618 sayılı Yasadaki 12inci maddenin emredici hükmüne aykırılık oluşturduğu açıktır.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki, paket tur düzenleyicisi sıfatı ile yetkili seyahat acentaları tarafından satışı gerçekleştirilen paket tur kapsamındaki seyahate katılacak tüketiciler adına düzenlenmesi zorunlu sigorta poliçesi sertifikasının hizmetin satın alındığı anda tüketiciye verilmemesinin olumsuz sonuçlarından tüketiciler ve satışlarını gerçekleştiren seyahat acentaları başta olmak üzere tüm seyahat acentaları etkilenmekte ve ağır mağduriyetler yaşanmaktadır.

Birliğimiz tarafından yasal yükümlülükler kapsamında tüketici bilgilendirmeleri ile kamuoyu aydınlatılmakta ve belgesiz seyahat acentalarından tüketicilerin korunması sağlanmaktadır.  Birlik üyesi seyahat acentaları aleyhine belgesiz olarak gerek fiziki gerekse internet ortamından gerçekleştirilen satışların önlenmesi; ancak tüketicilerin, seyahat acentalığı  hizmetini zorunlu olarak seyahat acentalarından  satın almaları ve böylelikle yasaya ve  güvenirlilik ilkesine uygun hareket ettiklerini bilmeleri ile gerçekleşecektir.

Bu nedenle, paket tur düzenleyicisi seyahat acentalarının; hizmetin tüketiciye satıldığı anda sigorta poliçesi sertifikası doğrudan veya adına satış gerçekleştirilen yetkili acentaları vasıtasıyla verilmesi önem arz etmektedir.

Konu Üyelerimizin bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • Önemli Duyuru/ Paket Tur Düzenleyicisi Seyahat Acentalarının Zorunlu Sigorta Poliçesi Sertifikası Düzenlemesi  ve Yasal Düzenlemeler Hakkında Bilgilendirilmesine İlişkin  Sirküler