21 Ekim 2016

Önemli Duyuru/Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Sayın Üyelerimiz;

Malumunuz olduğu üzere 6698 Sayılı “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış ve tarafımızca bu hususta ayrıntılı bilgilendirme yapılarak kişisel veri sahibi müşterilere hitaben örnek mahiyetinde “BİLGİLENDİRME, BEYAN ve ONAY FORMU” hazırlanarak

http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/hukukyonetmelik/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-hakkinda-onemli-duyuru_15187.html linki ile duyuru yapılmıştır.

Anılan duyuruyu hatırlatmakla birlikte, işbu kez, 6698 SayılıKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU dahil bir kısım mevzuat dayanak alınmak suretiyle, “ KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Her ne kadar anılan Yönetmelik, sağlık hizmet sunucularından bahsetmekte ise de,gerek Birliğimize üye seyahat acentalarından sağlık turizmi yapan ve yapmak isteyenler, gerekse düzenledikleri tur ve paket tur kapsamında müşterilerinden sağlıkları ile ilgili bilgiye, sundukları hizmet nedeniyle ulaşan seyahat acentalarımızın da anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen ilkelere uyarak, sağlık verilerine ulaştıkları gerçek kişilerin mahremiyetine özen göstermesi, ilgili kişiyi ayrıntılı bilgilendirerek yazılı olarak rızasını alması ve bu rıza halinde ilgili kişiye ait sağlık verilerini, rızası doğrultusunda sadece ilgili kuruluşla paylaşması önem arz etmektedir.

Bu nedenle, özellikle Sağlık Turizmi yapan veya yapmak isteyen üyelerimiz ile, yine tur ve paket tur kapsamında müşterilerden sağlık verilerini temin eden tüm üye seyahat acentalarımızı anılan mevzuat hakkında bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Bu Yönetmeliğin amacı; kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin kapsamında, sağlık hizmeti sunucuları, kişisel sağlık verileri işlenen gerçek kişiler, Sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem sistemleri yazılım ve donanımı ile dosyalama sistemi gibi hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişiler, Bunlar dışında kalan ve bir mevzuat çerçevesinde kişisel sağlık verilerini işleyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişiler girmektedir.

Yönetmeliğin “ Genel ilke ve esaslar “ başlıklı 5. Maddesi’ne göre;

Sağlık hizmeti sunucularında görevli kişiler,kişisel sağlık verileri işlenecek olan ilgili gerçek kişinin sağlık verilerini, ancak verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydı ile işleyebilir ve erişebilir.

Kişisel sağlık verilerini işleyen veya görevi gereği kişisel sağlık verilerine erişen herkes, bu verilerle ilgili olarak sır saklama yükümlülüğü altındadır.

Sağlık hizmet sunucularında veri işleyen kişiler, kişisel sağlık verilerini sağlık hizmet sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan her türlü sistemleri ile Bakanlığın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan sistemleri dışında hiçbir yere kopyalayamaz veya kaydedemez.

İlgili kişinin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi, yazılı rızasının alınması ve bu rızanın muhafaza edilmesi hâlinde ilgili kişiye ait sağlık verileri, rıza doğrultusunda işlenebilir ve aktarılabilir.

Anılan Yönetmelik hükümlerinin önemli hususlarına dikkat çekilmekle birlikte Yönetmeliğin tamamı ekte tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

EK: KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  • Önemli Duyuru/Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

İçerik ile ilgili dosyalar