16 Mart 2017

Vergisel Teşviklere İlişkin Duyuru

Değerli üyeler,

16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazetede  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  297 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Aşağıda linki bulunan işbu Tebliğ,   687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulanmasına yönelik açıklamalar içermektedir.

Buna göre;

Ekonomiye, istihdama ve çalışanlara yönelik destekler kapsamında 687 sayılı Kararname ile yeni işe alımlarda ciddi vergisel teşvikler geldi. Teşvik için bölge, çalışan, yatırım vs. gibi limit ve sınırlamalar yok. Şartları sağlayan her özel sektör işverenlerince kolayca uygulanabilecek. Teşvik uygulamasında işverenin faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı terkin edilerek özel sektör işverenleri destekleniyor. 16 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 297 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yaptı. Söz konusu destekten faydalanmanın şartları var.

Aynı anda diğer benzer teşviklerden faydalanılamaz

Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması gerekiyor

01 Şubat tarihinden önce işe başlayanlar için söz konusu teşviğin uygulanması mümkün değil. Ancak 1 Şubat 2017 tarihinden sonra işe başlayanlar için bu teşvik söz konusu.

İşçinin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması

Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması ve işverence bu kurumdan talep edilmiş olması gerekiyor.

İşçinin en son 3 ayda işsiz olması

Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son olarak bildirilenlerden olmaması gerekir.

Aralık 2016 işçi sayısına ilave olması

Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.

Uygulama 31.12.2017 tarihine kadar geçerli

Gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2017 tarihine kadar uygulanacaktır. Dolayısıyla en son uygulama, 2017 yılının Aralık ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olup 2018 yılı vergilendirme dönemlerinde ise söz konusu teşvikten yararlanılamayacak.

Asgari ücretliye ilişkin örnek

İşveren (E), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 5 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren, 1/4/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6’ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır.

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Aylık Brüt Ücret

1.777,50 TL.

Vergi Matrahı [1.777,50-(1.777,50X%15=)]

1.510,87 TL.

2017 Yılı Nisan Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi

226,63TL.

Asgari Geçim İndirimi

133,31TL.

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-133,31=)

     93,32TL.

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [226,63-(133,31+93,32=)]

0 TL.

 

Asgari ücret üzerinde ücretlere ilişkin örnek

 İşveren (H), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu  aylık prim ve hizmet belgesinde 10 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (H), 1/3/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 11’e çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi evli bir çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti 5.000 TL’dir.

Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Aylık Brüt Ücret

 5.000,00 TL.

Vergi Matrahı [5.000-(5.000x%15=)]

 4.250,00 TL

2017 Yılı  Mart Ayı Ücreti Üzerinden Hesaplanan Vergi

    637,50 TL.

2017 Yılı Mart Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi

    226,63 TL.

Asgari Geçim İndirimi

    179,97 TL.

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97=)

      46,66 TL.

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [637,50-(179,97+46,66=)]

    410,87 TL

 

Yararlanmayacak olanlar

Aşağıda yazılı sigortalılardan dolayı, söz konusu madde ile getirilen gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmaz.

a) Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,

b) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,

c) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar,

ç) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

d) Yurt dışında çalışan sigortalılar.

olarak belirlenmiştir.

Konu bilgilerinize sunulur.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

Ek: 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete 

  • Vergisel Teşviklere İlişkin Duyuru

İçerik ile ilgili dosyalar