10 Ağustos 2016

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Sektörümüzü İlgilendiren Konularda Getirilen Değişiklikler

Değerli üyeler,

15.07.2016 tarihinde 6728 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 9.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yürürlüğe girmiş olup, çeşitli Kanunlarda bir kısım değişiklikler ve ek maddeler ile yeniden düzenlenmeler getirmiştir. Adı geçen Kanun aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ancak sektörümüzü ilgilendiren aşağıdaki maddeleri dikkatlerinize sunarız.

 6728 Sayılı Kanunun;

  • 23.maddesine göre;

1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

      “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda, nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.”

  • 27. Maddesine göre;

488 sayılı Kanununun ek 2. Maddesinde Vergi Resim Harç İstisna Belgesi almak ve bu belgede yer alan süre ve tutar ile sınırlı olmak kaydı ile (h) bendinde Turizm müesseseleri ile seyahat acentalarının yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları” işlemleri nedeniyle düzenledikleri kağıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur.

Aynı maddenin 4.fıkrasında ise Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi”: “Döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla damga vergisi istisnası uygulanabilmesi için alınması ve ibraz edilmesi gereken vergiye tabi kağıdın düzenlendiği tarihte geçerli Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen belgeyi, ifade eder hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre damga resmi istisnasından yararlanabilmek için usulüne uygun olarak  Vergi, Resim,Harç İstisnası Belgesi alınması gerekmektedir.

  • 28. Maddesine göre;

488 sayılı kanununun I.Akitlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümün A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar başlıklı bölüme eklenen 10. Bentte:

“7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında  a) Taksitle satış sözleşmesi (Binde 9,48); c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri(Binde 9,48) ç) Paket tur sözleşmeleri Binde 9,48 e)Mesafeli Satış sözleşmeleri,(Binde 9,48),

11. Bentte:

7.6.2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48),

oranında damga vergisine tabi olduğu belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

  • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Sektörümüzü İlgilendiren Konularda Getirilen Değişiklikler

İçerik ile ilgili dosyalar