BÖLGE TEMSİL KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

3 Haziran 2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( g ) bendi uyarınca Bölge Temsil Kurulları’nın görevlerinin, görev ve yetki alanlarının belirlenmesi ve aynı yönetmeliğin 14. Maddesinin

4. Fıkrası uyarınca Bölge Temsil Kurullarının yapacakları seçimleri ve seçimler dışındaki iş ve işlemlerde uyacakları kurallar ile ilgili olarak Birlik Yönetim Kurulu görevlendirilmiştir. 
Birliğimiz Yönetim Kurulu yönetmelik hükümlerinin uygulanması için toplanmış ve aşağıda yer alan “Bölge Temsil Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları”nın Bölge Temsil Kurulları’nın oluşumu ve yapılacak seçimlerinde uygulanmasına, bu Esasların Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin

8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( j ) bendi uyarınca Genel Kurula “Bölge Temsil Kurulu Yönergesi” olarak sunulmak üzere temel alınmasına karar verilmiştir.
 
BÖLGE TEMSİL KURULU OLUŞUMU ve ÇALIŞMA ESASLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
BÖLGE TEMSİL KURULU OLUŞUMU
 
MADDE 1- Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanlarının belirlenmesi

 1. Bölge Temsil Kurullarının görev ve yetki alanları Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( g ) bendi uyarınca TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seyahat acentası merkez ve şube sayısının yüzü aştığı yerlerde bir Bölge’ye bağlı olarak Bölge Temsil Kurulu oluşturulabilir.
 2. Yönetim Kurulu tarafından yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanı TÜRSAB web sitesinde ilan edilir.
 3. Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanları ait oldukları bölge içinde ve mümkün olduğunca idari bölünmeye (il ve ilçe) uygun olarak belirlenir. Ancak, yönetim kurulu bölgenin özellikleri, seyahat acentalarının sayısı ve ihtiyaca göre bir idari bölümde birden çok Bölge Temsil Kurulu oluşturabileceği gibi bir Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanını birkaç idari bölümü kapsayacak şekilde de belirleyebilir.
 4. Yönetim Kurulu, Bölge Temsil Kurulları’nın görev ve yetki alanlarını gerekli hallerde değiştirmeye yetkilidir.
 
MADDE 2- Bölge Temsil Kurulu isimlerinin belirlenmesi
 1. Bölge Temsil Kurullarının isimleri bölgenin özellikleri, turizmdeki konumu, coğrafi özellikleri, tarihi veya arkeolojik adı veya idari birim uyarınca TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Bölge Temsil Kurulu isminin değiştirilmesi bölgedeki seyahat acentalarının yarısından fazlasının yazılı başvurusu ile Birlik Yönetim Kurulu’ndan istenebilir. Birlik Yönetim Kurulu başvuruyu ilk toplantısında değerlendirir ve kararını gerekçeli olarak açıklar. 
 
MADDE 3- Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanında seyahat acentalarının adres değişiklikleri ve yeni kuruluşlar
 1. Seyahat acentaları, işletme belgelerinde belirtilen merkez adresleri esasına göre Bölge Temsil Kurulu’na bağlıdır.
 2. Seyahat acentalarının adres değişikliklerinde değişen adres itibarı ile bağlı oldukları Bölge Temsil Kurulu’nun değişmesi halinde daha önceki adresin bağlı olduğu Bölge Temsil Kurulu ile ilişkisi kesilir. Bölge Temsil Kurulu ile ilgili görev ve sıfatlar varsa bu görev ve sıfatlar da kendiliğinden sona erer.
 3. Seyahat acentası yeni adresin bağlı olduğu Bölge Temsil Kurulu’nda seçme ve seçilme hakkını kullanır.
 4. Adres değişikliği işlemlerinin Bölge Temsil Kurulu seçimleri sırasında tamamlanmamış olması halinde esas olan yeni adrese uygun olarak seyahat acentası işletme belgesinin düzenlenmiş olmasıdır. Ancak, denetimi tamamlanmış ve sadece Bakanlık tarafından belgenin tesliminin bekleniyor olması halinde yeni adresin bağlı bulunduğu Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kullanılabilir. Bu durum seçimi gerçekleştirmekle görevli TÜRSAB yetkililerince seçim günü karara bağlanabilir.
 5. Yeni kuruluş durumundaki seyahat acentalarının denetimlerinin yapılmış, TÜRSAB’a karşı mali yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ancak Bakanlık tarafından henüz işletme belgesi teslim edilmemiş olması halinde, Bölge Temsil Kurulu seçimleri için hazırlanan Katılım Listesinin ilanı tarihinde denetim sonucu olumlu olan ve TÜRSAB üyeliği gerçekleşmiş seyahat acentaları da Bölge Temsil Kurulu Katılım Listesine eklenerek seçme ve seçilme hakkını kullanır.
MADDE 4- Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanlarının değiştirilmesi
 1. TÜRSAB Yönetim Kurulu, göreceği lüzum üzerine Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanlarını değiştirebilir. Değişen görev ve yetki alanları ile bu alanlardaki seyahat acentalarının bağlı oldukları Bölge Temsil Kurulu’nu gösteren listesi Birlik web sitesinde ilan edilir.
 2. TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından Bölge Temsil Kurulu’nun görev ve yetki alanının değiştirilmesi halinde bu değişiklik nedeniyle mevcut Bölge Temsil Kurulu başkan ve üyelerinin yarısından fazlasının seçildikleri bölge dışında kalmaları halinde 30 gün içinde başkan ve üyeleri azalan bölgelerde eksik üyeler için seçim yapılır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
BÖLGE TEMSİL KURULU SEÇİMLERİ
 
MADDE 5- Seçim takviminin ilanı
 1. Bölge Temsil Kurulu seçimleri Birlik Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yılın Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir.
 2. Birlik Yönetim Kurulu, her bölge için belirlediği seçim tarihlerini ilgili tarihten en az 30 gün önce her bölgede bulunan üyelere duyurur ve Birlik web sitesinde ilan eder. Yapılan duyuru ve ilanda seçim usul ve esaslarına ilişkin hususlar hatırlatılır.
 3. Yönetim Kurulu,  işbu Bölge Temsil Kurulu Oluşumu ve Çalışması Esasları’na her üyenin web sitesi üzerinden erişimi için gerekli düzenlemeyi yapar.
 
MADDE 6- Bölge Temsil Kurulu seçimleri katılım hakkı listesi
 1. Birlik Yönetim Kurulu Bölge Temsil Kurulu seçim takvimi ile birlikte her bölge için ayrı ayrı o bölgede kayıtlı seyahat acentası merkezlerinin listesini güncel sicil bilgilerine göre üyelerini duyurur ve web sitesinde ilan eder.
 2. Birlik tarafından duyuru ve ilanı yapılan sicil bilgilerinde merkez adresi o bölgede kayıtlı bulunan seyahat acentaları seçme ve seçilme hakkını ilan edilen seçim tarihinde kullanabilir.
 3. İlan edilen Bölge Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi’ne ilişkin tüm itiraz ve talepler TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kurulca değerlendirilip liste bu değerlendirmelere göre oluşturulur.
 4. Bölge Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi seçimlerden önce kesinleşir. Seçim günü görevlilerce hazırlanmış listede ismi bulunan seyahat acentalarının temsilcileri dışında bir seyahat acentasının seçimlere katılması mümkün değildir.
 
MADDE 7- Seçim hazırlık çalışmaları
 1. Bölge Temsil Kurulu seçimleri TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesinin gözetiminde ve Birlik görevlilerince gerçekleştirilir.
 2. Görevli Birlik personeli tarafından seçim günü kesinleşmiş Bölge Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi seçim mahallinde hazır bulundurulur.
 3. Görevli Birlik personeli gizli oy açık sayım esasına göre gerekli envanteri hazırlar.
 4. Liste olarak seçime girecek olanların hazırlayacakları listelerin boyutları ve yapısı ile ilgili bir örnek seçim öncesinde bölgede duyurulur ve Birlik web sitesinde ilan edilir.
 5. Mevcut Bölge Temsil Kurulu’nun görev ve yetkisi seçim ile birlikte sona erer. Bölge Temsil Kurulu başkan ve üyelerinin seçim çalışmaları ile ilgili bir görev ve yetkisi bulunmadığı gibi, seçim çalışmaları kapsamında mevcut sıfatları ile seçim çalışması yapamazlar.  
MADDE 8- Seçimlerin yapılması
 1. Bölge Temsil Kurulları seçimlerinin yapılması TÜRSAB Yönetim Kurulu yetki, görev ve sorumluluğundadır. Birlik Yönetim Kurulu, her bölge için mümkün olduğunca bir üyesini görevlendirir. Görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında görevli Birlik personeli seçimleri gerçekleştirir.
 2. Bölge Temsil Kurulu için bir başkan ve dört asil, seyahat acentası merkez ve şube sayısı ikiyüzün üzerindeki bölgelerde ise altı asil ve başkan dahil tüm üye sayısı kadar da yedek üye seçimi yapılır.
 3. Bölge Temsil Kurulları seçimlerinde esas olan Birlik Genel Kurulu seçimlerinde uygulanan kural ve yöntemlerin uygulanmasıdır. Birlik Yönetim Kurulu, Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde TÜRSAB Genel Kurulunda gerçekleşen seçimlere ilişkin hükümleri kıyasen uygular.
 4. Bölge Temsil Kurulları seçimleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:
     
 1. Katılım ve söz hakkı
Seyahat acentalarının işletme belgelerinde yer alan merkez adreslerinin bağlı olduğu Bölge Temsil Kurulu toplantılarına katılma ve toplantıda  görüşülen konularla ilgili söz hakkı vardır. Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanında bulunan seyahat acentası şubelerinin temsile yetkili yöneticilerinin de toplantılara katılma hakkı vardır. Ancak şube yöneticilerinin söz hakkı seçme ve seçilme hakkı olan seyahat acentalarının konuşmalarından sonra toplantı yöneticisi tarafından takdiren kullandırılır.
 
 1. Oy kullanma hakkı
Her seyahat acentasının işletme belgesinde yer alan merkez adresinin bağlı olduğu Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkı vardır. Her seyahat acentası için bir oy hakkı bulunur. Bir kişi birden fazla seyahat acentasını temsilen toplantıya katılabilir ve her seyahat acentası adına bir oy olmak üzere toplamda temsil ettiği seyahat acentası sayısı kadar oy kullanabilir.
 
 1. Hazirun Listesinin kapanması
Bölge Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi’nde yer alan seyahat acentası adına toplantıya katılacak, seçme ve seçilme hakkını kullanacak temsil ve ilzama yetkili kişiler, seyahat acentası işletme belgesinde sahip olarak yer alan kişi/kişilik adına temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilmiş:
 1. Faaliyet Belgesi
        ii.  İmza Sirküleri
asıllarını Birlik görevlilerine ibraz ederek Hazirun Listesini imzalarlar. Hazirun Listesi seçimler tamamlanana değin imzalanabilir. Seçimlere katılma hakkı sadece Hazirun Listesinde ismi bulunanlara aittir.   
 1. Adaylık
Seçimlere katılma hakkı bulunan her seyahat acentası temsilcisinin Bölge Temsil Kurulu başkanlığı veya üyeliğine aday olma hakkı vardır.
Bölge Temsil Kurulu Başkan veya üyeliği için aday olanların en geç seçim günü aday olduklarını belirten bir dilekçeyi seçimleri yapmakla görevli TÜRSAB görevlilerine vermeleri gerekir. Bu dilekçede hangi seyahat acentası sahibi tüzel kişilik adına temsil ve ilzam yetkisi bulunduğu, adaylığının başkanlık, üyelik veya yedek üyeliklerden hangisi için olduğu belirtilmelidir.
Birden çok seyahat acentasını temsil eden kişiler, adaylıklarını hangi seyahat acentası adına yaptıklarını seçimleri yapmakla görevli Birlik görevlilerine verecekleri adaylık başvurusunda belirtmek zorundadır.
Seçimlere liste olarak birlikte katılacak olanlar, adaylıklarını belirten tek bir dilekçeyi birlikte imzalayarak da verebilir.
Mesleki veya benzeri mazeretleri nedeniyle Bölge Temsil Kurulu seçimlerine katılamayacak temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası temsilcilerinin aday olmaları mümkündür. Bu kişiler yukarıda yer alan ve katılım için gereken belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile adaylık başvurusunda bulunabilirler. Hazirunda yer almamalarına karşın bu kişiler de seçimde aday olarak yer alırlar.
 
 1. Oylama
Oylama, gizli oy esasına göre gerçekleştirilir. Hazirun Listesinde yer alan kişiler, oylarını kullanıp listeyi tekrar imzalarlar.
Oy verme işlemi, bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen sayıda adayın isimlerinin yazılı olduğu bir kâğıdı veya basılı bir listeyi veyahut adayların isimlerini içeren pusulaları seçimle görevli olan Birlik personelinin vereceği zarfa koymak ve zarfı Birlik personeli gözetim ve denetimindeki sandık veya kutuya atmak suretiyle gerçekleşir.
Zarfa konulacak kâğıt, liste veya pusulalarda bir (1) başkan adayının ve Bölge Temsil Kurulu üye sayısı kadar asil ve başkan dahil üye sayısı kadar yedek adayın isimleri ve temsil ettikleri seyahat acentasının unvanı yer almalıdır.
İlan edilen seçim saatinin tamamlanması veya Hazirun Listesinde yer alan her seyahat acentası temsilcisinin oy kullandığının tespit edilmesi ile oy verme işlemi sona erer.
 
 1. Sayım ve sonuçların ilânı
Oy verme işleminin tamamlanması ile sayım işlemine geçilir. Sayım Birlik görevlilerince gerçekleştirilir. Hazirunda yer alan herkes sayımı izleyebilir.
Sayım, Hazirun Listesinde yer alan oy kullananları gösteren imza sayısı ile zarf sayısının karşılaştırılması ile başlar. Zarf sayısının imza sayısından fazla olması halinde zarflardan biri çekilip açılmadan imha edilir.
Zarflar açılıp çıkan pusulalar tasnif edilir. Aşağıdaki hallerde zarftan çıkan pusulalar iptal edilir:
 1. Birden çok başkan adayının veya Bölge Temsil Kurulu üye sayısından fazla sayıda adayın adını içeren zarflar
 1. Aday olmayan seyahat acentası temsilcilerine verilmiş oylar,
 2. Oyu kimin verdiğini gösteren işaret bulunan oylar,
 3. Kime verildiği belli olmayan oylar.
Ancak, başkan adayına ilişkin geçersiz oy veya üye adaylarına ilişkin geçersiz oy aynı zarftaki diğer adaylara verilen geçerli oyları geçersiz kılmaz.
Seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve dileyen adaylara tutanağın bir sureti verilerek seçim tamamlanır.
Seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar seçimi takip eden 3. İş günü akşamına kadar Birlik Yönetim Kuruluna yapılır. İtiraz hakkı adaylara aittir. İtiraz eden, itiraz ettiği hususu açıkça belirten bir dilekçe ile itirazını yapar. İtirazlar, Birlik Yönetim Kurulunca en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılır.
Seçim sonuçları seçimi takip eden gün “kesin olmayan seçim sonucu” olarak, itiraz süreçlerinin tamamlanması sonrasında ise “kesin seçim sonucu” olarak Birlik web sayfasında ilân edilir ve seçimde kazananlara yazılı olarak bildirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÖLGE TEMSİL KURULU FAALİYETLERİ
 
MADDE 9- Bölge Temsil Kurulu görevleri
 1. Bölge Temsil Kurulları, görev ve yetki alanında Birlik Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak, bölgesindeki seyahat acentaları ile Bölge ve Birlik merkezi arasındaki iletişimi sağlamak, Birliği resmi törenlerde temsil etmekle görevlidir.
 2. Bölge Temsil Kurulları görevlerini yaparken mevzuata, Birlik Yönetim Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır.
 3. Birlik tarafından verilecek görev ve talimatlar öncelikli olarak yerine getirilir.
 4. Birlik tarafından talep edilen rapor, bilgi notu, görüş ve değerlendirmeler ile diğer yazılı bilgiler en geç beş iş günü içinde yanıtlanır.
 
MADDE 10- Bölge Temsil Kurulu yetkileri
 1. Bölge Temsil Kurulları, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken Birliği temsil ederler. Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında Birlik adına yetkilidirler.
 2. Bölge Temsil Kurulları, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilmiş görevler dışında kalan bir konuda yapılacak işlemlerde Birlik adına hareket etmek için Birlik Yönetim Kurulundan yetki istemek zorundadırlar.
 3. Bölge Temsil Kurulu’na resmi makamlardan gelen yazıların birer sureti derhal Birlik merkezine iletilir. Bölge Temsil Kurulu, Birlik ile yaptıkları hariç olmak üzere yaptığı yazışmaların birer örneğini Birlik merkezine iletir ve ayrıca saklar.
 
MADDE 11- Bölge Temsil Kurulu toplantıları
 1. Bölge Temsil Kurulu, ayda iki kez olağan olmak üzere, Başkanın veya iki üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak en geç çağrıyı takip eden 2. gün toplanır.
 2. Toplantılar aşağıdaki hususlara uygun olarak gerçekleştirilir:
 1. Toplantı yeri
Bölge Temsil Kurulu toplantısı, Bölge Temsil Kurulu’na ait bir binanın veya Bölge Eşgüdüm Merkezinde bir odanın bulunması halinde o yerde, bağımsız bir alanın bulunmaması veya Başkan ve üyelerin vereceği kararla başka bir yerde toplanır.
 1. Gündem
Olağan toplantılarda gündem Başkan tarafından belirlenir. Üyelerin her birinin gündeme eklenmesini talep ettikleri konular da gündeme eklenir.
Olağanüstü toplantılarda, toplantı talebinde bulunanların belirledikleri gündemle toplanılır.
Gündem toplantıdan en ez bir gün önce Başkan tarafından Bölge Temsil Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir.
 
 1. Oylama
Toplantıları Bölge Temsil Kurulu Başkanı yönetir. Başkanın olmadığı toplantılarda Başkan tarafından yetkilendirilen üye, böyle bir yetkilendirme yapılmamışsa en yaşlı üye toplantıya başkanlık yapar.
Toplantı ve karar yeter sayısı başkan dahil üye sayısının yarıdan fazlasıdır.
Toplantılarda oylama konu hakkında yeteri kadar görüşme yapıldıktan sonra el kaldırmak suretiyle yapılır.
 
 1. Tutanak ve karar defteri
Toplantı sırasında görüşülen konular ve alınan kararlar, verilen oylar da belirtilmek suretiyle tutanak altına alınır, tutanağa eklenen gündem ve tutanak toplantı sona ererken imzalanır. İmzalı tutanağın birer örneği her Bölge Temsil Kurulu üyesine Başkan tarafından toplantı sona ererken teslim edilir.
Her Bölge Temsil Kurulu bir karar defteri tutmak zorundadır. Karar Defteri Birlik tarafından hazırlanıp Bölge Temsil Kurulu Başkanına teslim edilir. Karar Defteri, tutanağa uygun olarak yazılıp en geç bir sonraki toplantıda her üye tarafından imzalanır.
 
 1. Bölge Temsil Kurulu Başkan ve üyelerinin üst üste iki olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmamaları halinde üyelikleri düşer. Bu hüküm devamsızlık durumunun Birlik Yönetim Kuruluna bildirilmesi ve Yönetim Kurulu’nun mazeretin varlığı hakkında soruşturma yapması sonucunda vereceği kararla uygulanır. 
 
MADDE 12- Bölge Temsil Kurulu’nun temsili
 1. Bölge Temsil Kurulları başkanları tarafından temsil edilir. Bölge Temsil Kurulu işbölümü kapsamında görevlendirilen Kurul üyeleri de görevleri kapsamında Bölge Temsil Kurulu’nu temsil eder.
 2. Bölge Temsil Kurulu adına yapılacak her türlü yazışma Başkan ve en az bir üyenin imzasını taşımak zorundadır.
MADDE 13- Bölge Temsil Kurulu merkezi ve personeli
 1. Bölge Temsil Kurulu merkezi, Birlik tarafından sağlanan bir bina veya oda veyahut alanın olması halinde orasıdır. Böyle bir bina veya oda veyahut alanın olmaması halinde Bölge Temsil Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından temin edilen bina veya oda veyahut alan Bölge Temsil Kurulu merkezi olarak kullanılır.
 2. Bölge Temsil Kurulu merkezinde, Birlik tarafından temin edilen TÜRSAB tabelâsı, Türk Bayrağı, asgari olarak toplantı için masa ve evrakların saklanacağı kilitlenebilir bir dolap bulunması gerekir.
 3. Bölge Temsil Kurulu personeli ihtiyaç duyulması halinde Birlik merkezi tarafından temin edilir. Bölge Temsil Kurulu’nun bağlı bulunduğu Bölge Eşgüdüm Merkezi, Bölge Temsil Kurulu’nun personel ihtiyacını planlamak ve karşılamakla görevli ve yetkilidir.
 4. Bölge Temsil Kurullarında görev yapacak personel özlük hakları ve idari olarak Bölge aracılığı ile Birlik merkezine, günlük iş ve işlemlerle ilgili olarak ise Bölge Temsil Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışır.
MADDE 14- Bölge Eşgüdüm Merkezi ile ilişki
 1. Bölge Temsil Kurulu, Başkanı aracılığı ile Bölge Eşgüdüm Merkezi’nde temsil edilir. Başkan, Bölge Eşgüdüm Merkezi üyesi olarak bölgenin faaliyetlerini Bölge ile paylaşır ve bölgenin ihtiyaçlarını Bölge Eşgüdüm Merkezi’nden talep eder.
 
MADDE 15- Bütçe kullanımı
 1. Birlik Yönetim Kurulu tarafından bölge ve bölgelerin faaliyetleri için tahsis edilen bütçe Bölge Eşgüdüm merkezi kararlarıyla kullanılır.
 2. Birlik tarafından Bölge Eşgüdüm Merkezine bilgi verilerek doğrudan Bölge Temsil Kurulu faaliyetleri için de bütçe tahsis edilebilir.
 3. Bölge Temsil Kurulu tarafından yapılacak mali işlemler karar defterine alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
 4. Mali işlemler mutlak suretle vergi ve mali mevzuata uygun şekilde belgelenerek gerçekleştirilir.  
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÖLGE TEMSİL KURULU DENETİMİ
 
MADDE 16- Bölge Temsil Kurulu faaliyet denetimi
 1. Bölge Temsil Kurulları gerekli görülen hallerde ve en az yılda bir kez Birlik Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren kişi ve kurumlarca denetlenir.
 2. Denetim mali ve idari konularda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.
 3. Yapılacak denetim sonucunda mevzuata, Birlik Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına aykırı bir durumun tespiti halinde Birlik Yönetim Kurulu denetimi genişletebileceği gibi sorumluları TÜRSAB Disiplin Kuruluna sevk edebilir.  
MADDE 17- Bölge Temsil Kurulu mali işlemler denetimi
 1. Bölge Temsil Kurulu’nun mali işlemleri Bölge ve/veya Birlik merkez mali birimleri tarafından işlem bazında ve Birlik tarafından belirlenecek dönemlerde denetlenir.
 2. Mali işlemlerin denetimi sonucunda mali mevzuata uygunluk açısından bir kusuru ortaya koyması halinde bu kusurla ilgili Birlik nezdinde bir cezanın oluşması halinde bu ceza Bölge Temsil Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından karşılanır.
   
MADDE 18- Bölge Temsil Kurulu’nun görevden alınması
 1. Bölge Temsil Kurulu Başkan veya üyesinin meslek ilkelerine, mevzuata ve Birlik karar ve talimatlarına aykırı davrandığının tespiti halinde Birlik Yönetim Kurulu ilgili kişi veya kişileri Disiplin Kurulu’na sevk ederken disiplin soruşturmasının sonuna kadar geçici olarak ve tedbiren Bölge Temsil Kurulu’ndaki görevinden alabilir.
 2. Geçici olarak görevden alınan Başkan veya üyenin yerine yedek üyelerden en çok oyu alan geçici olarak görev yapmak üzere Bölge Temsil Kurulu’na dâhil olur.
 3. Disiplin soruşturması sonunda ilgili kişi hakkında cezaya mahal olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde görevden alınan kişi veya kişiler görevlerine iade olunur. Yerlerine çağrılmış yedek üye yeniden yedek üyeliğe döner.
 4. Disiplin soruşturması sonunda ceza alan Bölge Temsil Kurulu Başkan veya üyelerinin Bölge Temsil Kurulu üyelikleri başkaca bir karara gerek olmaksızın sona erer.
 
MADDE 19- GEÇİCİ HÜKÜMLER
 1. Bölge Temsil Kurullarının ilk kez oluşması halinde seçimler Bölge Temsil Kurulu kurulma kararını takiben üç ay içinde yapılır.
 2. Bu Esasların ilanların yapılması, listelerin hazırlanması gibi seçim hazırlığına ilişkin hükümleri seçim takvimi nedeniyle farklı olarak uygulanabilir.
TÜM HABERLER
14  Ağustos  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2019
TÜRSAB Heyetimiz, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’i Makamında Ziyaret Ede...
HABERİ OKU
09  Ağustos  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
09  Ağustos  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
08  Ağustos  2019
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
07  Ağustos  2019
Dışişleri Bakanlığı 11. Büyükelçiler Konferansı, DEİK İş Konseyleri Buluşması D...
HABERİ OKU
07  Ağustos  2019
Turizm Şoförleri Mesleki Dayanışma Derneği'nden, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlık...
HABERİ OKU
06  Ağustos  2019
TÜRSAB – TUREB Toplantı Yaptı 600 Yeni Rehber Geliyor
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
16  Ağustos  2019
T.C. Vatandaşlarına Meksika’ya Girişlerinde Uygulanan Vize Rejimi Hakkında Duyu...
HABERİ OKU
16  Ağustos  2019
25. Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı, 13-15 Kasım 2019, Özbekistan
HABERİ OKU
15  Ağustos  2019
İstanbul Marka İmajı Araştırması
HABERİ OKU
15  Ağustos  2019
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku
HABERİ OKU
14  Ağustos  2019
SEYAHAT ACENTALARIMIZA GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE ÖNEMLİ DUYURU
HABERİ OKU
10  Ağustos  2019
Kurban Bayramı Tebriği
HABERİ OKU
09  Ağustos  2019
TÜRSAB Sayman Üyesi İbrahim Halil Kalay A Para TV’ye Konuk Oluyor
HABERİ OKU
09  Ağustos  2019
BTK Başkanlarıyla Bölgenin Nabzı
HABERİ OKU