TÜRSAB İÇ TÜZÜĞÜ

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

AMAÇ

1. Bu iç tüzüğün amacı, TÜRSAB’ın kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmasını, yapılanmasını sağlamak, kanun ve yönetmelikler ile genel kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmesindeki esasları belirlemek, bu suretle üyelerinin, TÜRSAB’ın ve Türk turizminin gelişmesini sağlamaktır.

 

KAPSAM

2. Bu iç tüzük, Birlik üyeleri, Birlik organları ve Birlik kadrolarının Birlikle ilgili her türlü çalışmalarında uygulanır.

 

DAYANAK

3. Bu iç tüzük, yasa gereği 15.06.1973 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 12. maddesinin (i) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

4. Bu iç tüzükte;

Yasa : 1618 s. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nu,

Yönetmelik : Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’ni,

Bakanlık : Turizm Bakanlığını,

Birlik : Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ni,

Acenta : 1618 sayılı yasaya göre seyahat acentası işletme belgesi sahibi kuruluşu,

Bölge : Bölgesel Yürütme Kurulu yetki alanını,

BYK : Bölgesel Yürütme Kurulunu

ifade eder.

 

BİRLİK ÜYELİĞİ

ÜYELİK

5. Yasanın 32. maddesi gereği seyahat acentalarının her biri Birlik üyesidirler. Seyahat acentası sıfatı Birlik üyelerince kullanılır.

 

ÜYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

6. Seyahat acentalarının Birliğe karşı görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendisinin ve çalışanlarının yasada, yönetmelikte ve Genel Kurulca saptanan Meslek Kurallarına uygun çalışmasını sağlamak,

b) Birliğin ana ve tali organlarının çağrılarına uymak, toplantılarına katılmak,

c) Birlik organlarının sorularını cevaplamak,

d) Yasal statülerinde meydana gelen her türlü değişikliği bildirmek,

e) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara katılmak,

f) Birlikçe verilen görevleri yerine getirmek.

 

BİRLİĞİN ORGANLARI

ANA ORGANLAR

GENEL KURUL

7. Yasanın 5. maddesi uyarınca üyelerin her birinin temsilcilerinden oluşan Genel Kurul Birliğin en üst organıdır.

8. Her seyahat acentasının (1) BİR oy hakkı vardır. Şubelerin temsil ve oy hakkı yoktur.

9. Genel Kurul, yasa gereği iki yılda bir Kasım ayında olağan olarak toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Bakanlıkça resen olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

 

GENEL KURULA ÇAĞRI

10. Birlik Yönetim Kurulu, en az 10 gün önceden günlük iki gazete ile ilan etmek ve üyelere taahhütlü olarak bildirmek suretiyle Genel Kurul Toplantısı çağrısını yapar:

Bu çağrıda

a) Toplantının Olağan ya da Olağanüstü olduğu,

b) Toplantının günü, saati ve nerede yapılacağı,

c) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının günü, saati, yeri,

d) Toplantının gündemi

belirtilir.

Üyelere taahhütlü olarak gönderilen çağrı ile birlikte ayrıca acentanın Genel Kurulda kimin tarafından temsil edeceğinin acenta tarafından belirtileceği iki adet “Genel Kurul Katılım Formu” gönderilir.

11. Yönetim Kurulu, toplantıya ilişkin çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

12. Toplantıya ilişkin bilgiler toplantının yapılacağı yer mülki amirine de bildirilir.

 

TEMSİL

13. Seyahat acentası Birlik nezdinde ve Genel Kurulda sahip veya sorumlu müdür tarafından temsil edilir. Seyahat acentasını, sahibinin tüzel kişi olması durumunda imza sirkülerinde temsil ve imzalama yetkili ortak veya genel müdürü sahip sıfatı ile temsil eder.

14. Bir kişi, birden fazla acentada sahip veya sorumlu müdür sıfatını taşısa dahi, genel kurulda ancak bir acentayı temsil edebilir.

 

GÜNDEM

15. Gündem, yönetim kurulu tarafından tesbit edilir. Genel kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür.

Olağan Genel Kurul gündeminde şu hususların bulunması zorunludur:

a) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,

b) Bilanço ve gelir-gider hesabının okunması ve görüşülmesi,

c) Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve görüşülmesi,

d) Yönetim Kurulunun ibrası,

e) Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

f) Dilekler.

Bunlardan başka, yönetim kurulu tarafından gerekli görülen maddeler de gündeme konulabilir.

16. Genel Kurula katılan üyelerin 1/20’si tarafından görüşülmesi istenen konular gündemde yer almasa da Başkanlık divanının oluşumundan sonra gündeme alınır.

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU

17. Üye kendisine gönderilen “Genel Kurul Katılım Formu” ile Genel Kurulda kendisini temsil edecek kişiyi bildirir. Formun bir nüshası acenta elinde bulunur. Formda ismi bildirilen temsilcinin kimlik tesbiti yapıldıktan sonra temsilciye isme yazılı “Genel Kurul Üye Kart” verilir. Üye genel kurul boyunca bu kartı saklamak ve oylama sırasında göstermek zorundadır.

18. Genel Kurul, ilan olunan tarih, yer ve saatte toplanır.

 

NİSAP

19. Toplantı nisabı, Birlik üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır.

 

TOPLANTININ AÇILMASI

20. Genel Kurul yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Yoklamadan sonra Divan Başkanlık ve üyelerinin seçimi yapılır.

 

DİVANIN OLUŞTURULMASI

21. Divan için genel kurul üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Divan oluşana kadar Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı yönetir.

22. Divanın yetersizliği, Genel Kurula katılan üyelerin 1/20’si tarafından ileri sürüldüğü takdirde bu iddia oylanır. Kabul edildiği takdirde Divan düşer ve 21. madde uyarınca yeniden Divan seçimi yapılarak Divan oluşturulur. Divan oluştuktan sonra Gündeme devam edilir.

Divanın istifası durumunda da aynı işlem yapılır.

 

DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

23. Divan başkanı

a) Genel Kurulu yetkili makamlar önünde temsil eder,

b) Divan üyeleri arasında iş bölümü yapar,

c) Genel Kurul çalışmalarını yönetir ve kontrol eder,

d) Genel Kurul zabıtlarının tanzimini sağlar ve zabıtların doğru tutulmasını gözetir,

e) Hazırun cetvelini, zabıtları ve kararları saklamalarını teminen yeni seçilen Yönetim Kuruluna imza karşılığı tevdii eder.

 

DİVAN ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

24. Divan üyeleri aşağıdaki görevleri yaparlar.

a) Zabıtları tutmak,

b) Genel Kurulda evrak okumak,

c) Söz isteyenleri kayıt etmek,

d) Oyları saymak ve sıralamak,

e) Takrirleri kayıt ve düzenlemek,

f) Hazırun cetvelini kontrol ve düzenlemek,

g) Divan başkanının vereceği görevleri yerine getirmek.

 

GÖRÜŞMELER VE USUL

25. Söz, istek ve kayıt sırasına göre verilir. Hiç bir üye ismini Divana kaydettirmeden ve Başkandan izin almadan söz söyleyemez. Söz kürsüden ve Genel Kurula hitaben söylenir.

Genel Kurul isterse, görüşülen konunun lehinde, aleyhinde ve hakkında münavebe ile söz alınabilir. Söz alanların isimleri Başkan tarafından sırası ile Genel Kurula bildirilir.

Çok kısa sözler Başkan’ın izin vermesi halinde üyenin bulunduğu yerden ve Başkana hitaben söylenebilir.

26. Usul hakkındaki sözler esasa ilişkin sözlere göre önceliklidir. Usul hakkında, aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak söz isteyenlere Başkan tarafından derhal söz verilir. Ancak, konuşma ve oylama bu nedenle dahi kesilemez. Bu durumda konuşma veya oylama bittikten sonra usul hakkında söz verilir.

a) Görüşmeye mahal olmadığı,

b) Konuşmaların Gündeme aykırı olduğu,

c) Kanuna, yönetmeliğe aykırı hareket edildiği hakkındaki konuşmalar usule ilişkindir. Bir konuşmanın usul hakkında olup olmadığına Başkan tarafından karar verilir.

 

GÖRÜŞME YETERLİLİĞİ

27. Bir konuda görüşme yeterliliği talebi, o konuda en az bir lehte, bir aleyhte konuşma yapılmadan oya sunulamaz. Talep kabul edildiği takdirde dahi o ana kadar söz alanların hakkı saklıdır.

 

KOMİSYONLAR

28. Gerektiği takdirde, bir hususu incelemek üzere Genel Kurulca komisyonlar kurulur.

29. Komisyon, Genel Kurul üyelerince yine üyeler arasından açık veya kapalı oyla seçilir.

30. Komisyon çalışması sonucunda hazırlanan rapor Divan Başkanına verilir. Komisyon raporu Genel Kurulda Komisyon sözcüsü tarafından savunulur. Komisyon üyeleri, raporda muhalefetleri yer almışsa rapor aleyhine Genel Kurulda söz alabilir.

 

KARAR NİSABI

31. Genel kurulda kararlar Genel Kurula katılanların oy çokluğu ile alınır. Birlik şubelerinin açılmasına ve kapatılmasına Birlik üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir. Ayrıca B.Y.K. kurulmasına veya kapatılmasına ilişkin kararlar 77. maddedeki şartlarla alınır.

 

OYLAMA

32. Genel Kurulda üç türlü oylama yapılır.

a-) Gizli Oylama       :

Yönetim Kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oyla yapılır. Oylamaya katılan üye kendisine verilen mühürlü zarf ve mühürlü oy pusulaları ile kapalı oy verme yerine geçerek, oyunu kullanmak sureti ile zarf içerisinde sandığa atarak oy kullanır.

 

b-) Kapalı Oylama    :

Divanın hazırladığı mühürlü oy zarflarının ve oy pusulalarının üyelere dağıtılması ve Divanın verdiği pusulaların, üyeler tarafından oy kullanmak sureti ile zarf içerisinde divana teslim edilmesi şeklinde yapılır.

 

Kapalı oylama talebi, genel kurula katılan üyelerin 1/20 ‘ si tarafından görüşülmesi önerge verilmek sureti ile istenmesi halinde gündemde yer almasa da Başkanlık Divanının oluşumundan sonra gündeme alınmak sureti ile oylanarak, Genel Kurula katılanların oy çokluğu ile karar verilir.

 

c-) Açık Oylama       :

Gizli ve kapalı oylama yapılmayan konular açık oy ile oylanır. Açık oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Divan Başkanının gerekli görmesi halinde ad okunarak oylama yapılır.

 

Gizli ve kapalı oylama ile yapılmayan günden maddeleri açık oylama ile oylanır.

33. Genel Kurul üyesi olarak üye kartı alan kişiler Yönetim Kuruluna, Denetim Kuruluna ve Disiplin Kuruluna seçilebilirler.

34. Aday gösterilenler arasında 9 asil ve 9 yedek üye Yönetim Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üye Denetim Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üye Disiplin Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi Divan tarafından mühürlenmiş, aynı veya ayrı ayrı listede basılmış, çoğaltılmış veya el ile yazılmış aday listeleri, oy pusulasında yazılı isim çizilip, yerine başkası yazılacak şekilde oluşturulan aday listelerinin hepsi oy pusulası olarak adlandırılır.  Oy verme zarfları ve oy pusulalarının mühürlü olması gerekir.  

Genel Kurul üyeleri tarafından asil üyeliğe aday gösterilenler arasından en çok oy alan 9 üye Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, yedek üyeliğe aday gösterilenler arasından en çok oy alan 9 üye Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur.

Asil üyelerden en az dördü (A) grubu değilse, sıradaki daha az oy alan ilk (A) grubu acenta temsilcisi Yönetim Kuruluna asil üye olur ve son sıradaki üye yedek üyelerin ilk sırasına geçer.

Denetim ve Disiplin Kurulları da 1. ve 2. fıkradaki usullerle seçilirler.

 

35. Oylar Divan tarafından ve gerekli görülmesi halinde Genel Kurulca seçilecek tasnif görevlileri tarafından açık olarak sayılır.

 

OY İPTALİ

36. Gizli oylardan

a) Divan tarafından dağıtılan mühürlü pusulalar dışındaki oy pusulaları,

b) Oy kullananın kimliğini belirtecek işaretler taşıyan pusulalar,

c) Seçilecek asil ve yedek aday sayılarından eksik veya fazla aday ismi taşıyan oy pusulaları iptal edilir.

37. Divan Başkanı ve üyeleri en son oy kullanır ve görüşmeler sırasında ve oylar sayılırken oylarını açıklayamaz. Görüşmelere katılmak isteyen Başkan veya üye makamını terkeder.

38. Genel Kurul üyeleri seçim dışında kendileri ile ilgili konularda oy kullanamaz.

39- Genel Kurulun Görevleri :

Kanunda ve Yönetmelikte sayılan işleri yapmak,

Bölgesel Yürütme Kurullarının kapatılmasına karar vermek,

Birliğe gayrımenkul satın alınması veya mevcut gayrımenkullerin satılması hususunda Yönetim Kurulu’ na yetki vermek,

İç tüzüğü kabul etmek, iç tüzük değişikliklerini görüşmek, karara bağlamak

Meslek Kurallarını kabul etmek, meslek kurallarına değişiklik ve eklemeler yapan önerileri görüşmek karara bağlamak,

Birliğin çalışmasına ve seyahat acentalığı mesleğinin geliştirilmesine yön vermek,

Meslek Kurallarını kabul etmek, meslek kurallarına değişiklik ve eklemeler yapan önerileri görüşmek karara bağlamak,

Birliğin çalışmasına ve seyahat acentalığı mesleğinin geliştirilmesine yön vermek,

( 10-11 Kasım 15. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

 

YÖNETİM KURULU

40. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun üyeleri arasından seçeceği en az dördü (A) grubu olmak üzere dokuz üyeden teşekkül eder.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

41. Yönetim Kurulu ilk toplantısını en yaşlı üyenin başkanlığında yapar. İlk toplantıda üyeler aralarından gizli oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye, bir BYK’lar koordinatörü, bir komiteler koordinatörü seçerek görev bölümü yaparlar.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

42. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kanun gereği en az ayda iki defa yapılacak olağan toplantı günlerini tesbit eder ve karar defterlerine işler. Olağan toplantı günleri tüm üyelere duyurulur. Olağan toplantı günleri Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Değişiklik o toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesine ve diğer üyelere bildirilir.

43. Aksi kararlaştırılmadıkça ve üyelere bildirilmedikçe toplantılar Birlik merkezinde yapılır.

44. Yönetim Kurulu olağan toplantılar dışında gerekli görüldüğü takdirde Başkan veya iki üyenin çağrısı ile her zaman toplanabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı mutlaka toplantı Gündemi ile yapılır. Olağan ve olağanüstü toplantılarda üyelerden ikisinin istemi ile Gündem maddesi eklenebilir.

45. Yönetim Kurulu toplantısı üyelerin en az yarıdan bir fazlası ile yapılır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin ekseriyeti ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkan iki oya sahiptir.

46. Toplantıyı Başkan, Başkan yoksa yardımcısı yönetir. Her ikisinin olmadığı durumlarda katılan üyelerin en yaşlısı toplantıyı yönetir. Toplantılarda konuşmalar Başkan’a hitaben yapılır. Görüşmelerin usulü Başkan tarafından belirlenir.

47. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar noter tasdikli ve her sahifesi mühürlü karar defterine numara sırasıyla ve mürekkepli kalemle yazılır.

Karar defterine toplantıya katılan üye isimleri ve toplantının tarihi, toplantının olağan olup olmadığı yazılır.

Toplantı nisabı oluşmamış ise durum deftere işlenir.

Toplantı sonunda defteri toplantıya katılan tüm üyeler imzalarlar. Kararlara katılmayan üye defterin altına katılmadığı kararla ilgili olarak muhalefet şerhi yazar.

48. Yönetmeliğin 14. maddesi gereği üst üste dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılmakla yönetim kurulu üyesi sıfatını kaybeder.

Birlikçe verilen bir görev nedeniyle toplantıya katılmayan üyeye bu hüküm uygulanamaz.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI

49. Herhangi bir sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliği için, Başkan, en çok oy almış yönetim kurulu yedek üyesini Yönetim Kurulu üyeliğine davet eder. Boşalan üyelik nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinde A Grubu seyahat acentası temsilcisi sayısı 4’ün altına düşmüş ise, yönetim kurulu yedek üyelerinden en çok oy alan A grubu seyahat acentası temsilcisine çağrı yapılır.

Yönetim Kuruluna davet edilen yedek üye, daveti kabul ettiğini bildirmedikçe yönetim kurulu asil üyesi sıfatını kazanamaz.

50. Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı herhangi bir nedenle biten üyenin yönetim kurulu içinde yaptığı görev için yönetim kurulu, ilk toplantısında üyelerden birini bu göreve seçer.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

51. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

Kanun ve yönetmeliklerle Birliğe verilen görevler,

Genel kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen görevler,

Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygulamak,

Birliğin iç tüzükte belirlenen idari ve danışman kadrolarını ve bu kadroların ücretlerini tayin etmek,

Gerekli gördüğü konularda üyelerinin temsilcileri arasından komiteler oluşturmak, başkanlarını atamak, başkanın seçtiği üyeleri onaylamak,

Ulusal ve uluslararası toplantılara Birlik adına katılacak delegasyonu ve bunların uygulayacakları esasları tesbit etmek,

Birlik adına yurtiçi ve dışında katılan toplantılar ile ilgili yönetim kuruluna sunulan raporları inceleyerek üyelere duyurmak,

Birliğin istihdam edeceği personeli işe almak, ücretleri belirlemek, gerekli gördüklerinin iş akitlerini feshetmek,

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına karar vermek,

I) Genel Kurula sunalacak bütçeyi hazırlamak,

Sarflar ve harcırahlarla ilgili kararları almak,

Birliğin faaliyetlerini hukuka uygun olarak yürütmek,

TÜRSAB Tahkim Kurulu Listesini hazırlamak ve ilan etmek,

Kanuna ve iç tüzüğe aykırı davranan BYK üyeleri için soruşturma başlatarak, Disiplin Kuruluna sevklerini yapmak,

Meslek Ahlak Kurallarına ve Meslek İlkelerine aykırı davranları Disiplin Kuruluna sevk etmek,

Disiplin Kurulu’nun soruşturma sonucuna göre verdiği karar tekliflerini uygulamak,

Bölgesel Yürütme Kurulları açmak, BYK’lara bağlı olarak ve görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek temsilcilik açmak, temsilci atamak,

(*: 10-11 Kasım 2001, 15.Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

BYK’larca İç Tüzüğünün 95. Maddesinin k) Bendi gereğince bildirilen konularda en geç 25 gün içinde itirazları sonuçlandırmak,

52. Yönetim Kurulu, kanun, yönetmelik ve iç tüzük hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla görevlerini yapmakta Birlik adına yetkilidir.

 

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

53. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,

c) Gerekli gördüğü konularda yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

d) İdari ve danışman kadrolara, komitelere, yönetim kurulu üyelerine talimat vermek, bilgi istemek,

e) Yönetim Kurulunun toplanamadığı veya toplantının beklenemeyeceği durumlarda tam yetkili olarak karar vermek ve uygulamak, ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıklarını ortaya sunmak,

f) Gerekli gördüğü hallerde yetkilerini Başkan yardımcısına devretmek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

 

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

54. Başkan yardımcısı aşağıdaki görevler konusunda yetkilidir:

a) Başkanın olmadığı Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan sıfatı ile yönetmek,

b) Başkan tarafından kendisine verilen görevleri yapmak,

c) Başkan olmadığı zamanlarda veya Başkan tarafından yetkilendirildiğinde Birliği temsil etmek.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

55. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Birliğin yazışmalarını yapmak,

b) Birlik personelini sevk ve idare etmek,

c) Tahkim Kurulu için Birliğe yapılan başvurular için Tahkim Kurulu Listesinden Hakemleri görevlendirmek ve dosyayı tahkim kuruluna sevk etmek,

d) Birliğe gelen evrakı ilgili birime havale etmek.

 

SAYMAN ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

56. Sayman üyenin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mali Koordinatörü ve muhasebeyi yönlendirmek, yönetmek ve denetlemek,

b) Mali konularda, Birliği Başkan veya yetkili kılınmış Başkan yardımcısı ile birlikte temsil etmek,

c) Mali Muhasebe Statüsünün uygulanmasını sağlamak.

 

BYK’LAR KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV VE

YETKİLERİ

57. BYK’lar koordinatörünün görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

a) BYK istem ve gereksinimlerini Yönetim Kuruluna aktarmak,

b) BYK seçimlerinin yapılmasını sağlamak,

c) BYK faaliyetleri ile ilgili inceleme yapmak, raporlar hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Yönetim Kurulunun veya Başkanın gerekli gördüğü hallerde BYK’ları denetlemek.

 

KOMİTELER KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV VE

YETKİLERİ

58. Komiteler koordinatörünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Kurulu veya Başkanın talimatı ile Komiteler oluşturmak,

b) Komiteleri Yönetim Kurulunda temsil etmek.

 

DENETİM KURULU SEÇİMİ

59. Genel Kurulun üyeleri arasından seçeceği 3 temsilciden oluşur.

60. Genel Kurul üyeleri tarafından teklif edilen adaylar arasından, yapılan gizli oylamada en çok oyu alan 3 kişi Denetim Kuruluna seçilir.

 

ÇALIŞMASI

61. Denetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarından birini başkan seçerler.

62. Denetim Kurulu görevlerini tek tek veya birlikte kullanabilirler. Ancak, Denetim Kurulu raporu 3 üyenin de imzasını taşımak zorundadır. Rapora katılmayan üye gerekçelerini rapora şerh eder.

GÖREVLERİ

63. Denetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) 1618 s. Kanun ve yönetmeliklerde yazılı işleri yapmak,

b) Birlik çalışmalarının ve yönetim kurulu işlemlerinin iç tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek,

c) Muhasebe kayıt ve işlemlerinin Mali ve Muhasebe Statüsüne uygun olup olmadığını denetlemek,

d) Kanunda ve bu iç tüzükte belirtilen raporları hazırlamak.

 

YETKİLERİ

64. Denetim Kurulunun yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Denetim Kurulu üyeleri Birliğin tüm evrak ve kayıtlarını inceleyebilirler.

b) Yönetim Kurulu üyelerinden ve idari kadrolardan bilgi isteyebilirler.

c) Yönetim Kurulu toplantılarını dinleyebilirler.

 

DENETİM RAPORLARI

65. 1618 s. Kanun gereğince Denetim Kurulu aşağıdaki raporları hazırlar:

a) Bakanlığa gönderilmek üzere 3 ayda bir denetim yaparak sonucunda üç nüsha olarak rapor hazırlarlar. Bu raporun bir nüshası Bakanlığa gönderilir, bir nüshası Birlik Genel Sekreterine evrak defterine kayıt edilmek üzere verilir, bir nüshası da Denetim Kurulu uhdesinde kalır.

b) Genel Kurula sunulmak üzere, Yönetim Kurulunun çalışma dönemindeki faaliyetler, hesaplar, sarf ve muhasebe kayıtları incelenerek rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor Denetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurulda okunmak suretiyle Genel Kurula sunulur.

 

DİSİPLİN KURULU SEÇİMİ

66. Genel Kurulun, kendi üyeleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur.

67. Genel Kurul üyeleri tarafından teklif edilen adaylar arasından, yapılan gizli oylamada en çok oyu alan üç kişi Disiplin Kuruluna seçilir.

 

GÖREV VE YETKİLERİ

68. Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Seyahat acentalığı vakar ve haysiyetine uymayan hareketlerde ve haksız rekabette bulunanlar, Meslek Ahlak Kuralları ve Meslek İlkeleri’ne aykırı davrananlar, Kanuna ve içtüzüğe aykırı davranan BYK üyeleri hakkında Yönetim Kurulu’nun istemi ile soruşturma yapmak,

b) Soruşturma sonucunda verecekleri kararları uygulanması teklifi ile Yönetim Kuruluna bildirmek.

 

ÇALIŞMASI

69. Disiplin Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarından birini başkan seçerler. Toplantıları Başkan yönetir ve kurulun Yönetim Kurulu ve Genel Kurulda sözcülüğünü yapar.

70. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun soruşturulmasını istediği konularda çalışır. Çalışma yeri Birlik merkezidir. Ancak, soruşturma konusu gerektiriyorsa soruşturmaya konu olay hakkında yerinde inceleme yapabilir.

71. Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilen üyeye, kurul, soruşturmayı bildirir ve hakkındaki soruşturma istemi konusunda cevap ister. Cevap süresi onbeş gündür. Bu süre sonunda Disiplin Kurulu toplanarak soruşturmayı başlatır.

72. Disiplin Kurulu soruşturmayı evrak üzerinde ve gerekli gördüğü konularda tarafları dinleyerek yapar.

73. Disiplin Kurulu çalışmalarını Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak Disiplin Kurulu Talimatnamesine göre yapar.

74. Soruşturmayı tamamlayan Disiplin Kurulu, raporunu cezaya mahal olmadığı veya cezalandırılması gerektiğini belirterek yazar. Cezalandırılması yolunda verilen raporda cezanın niteliği belirtilir. Rapor zabıt altına alınarak kurul üyelerinin imzalarını taşıyan bir sureti Yönetim Kurulu adına Başkan’a tevdii edilir, raporun bir sureti Disiplin Kurulu defterine işlenerek saklanır.

 

CEZALAR

75. Disiplin Kurulu soruşturma sonucuna göre aşağıdaki cezaların verilmesini Yönetim Kuruluna bildirir:

a) İhtar

b) Tevbih

c) Faaliyetten men için Bakanlığa başvurma

76. Tekerrür halinde daha önce verilen cezanın üstünde ceza verilir.

 

TALİ ORGANLAR

BÖLGESEL YÜRÜTME KURULLARI KURULUŞU

77. TÜRSAB Yönetim Kurulu, bölgesel sorunların tesbiti ve çözümünde bölge ile Yönetim Kurulu arasında köprü görevi görmek, bölgesel sorunlar hakkında bölgesindeki acentaları temsilen Yönetim Kurulu ile ve bölgedeki mülki amirlerle görüşmeleri yürütmek, Yönetim Kurulunun verdiği yetki ile Yönetim Kurulunu bölgede temsil etmek amacıyla yeni Bölgesel Yürütme Kurulları kurar ve yetki alanları ve sınırlarını belirler.

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulları isimleri ve yetki alanları aşağıda gösterilmiştir.

1-Doğu Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu ( eski adı Adana)

2-Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu

3-Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Ankara )

4-Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Antalya)

5-Dumlupınar Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Eskişehir)

6-Batı Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Fethiye)

7-Gap Bölgesel Yürütme Kurulu

8-Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu

9-Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Diyarbakır)

10-Ege Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı İzmir)

11-Kapadokya Bölgesel Yürütme Kurulu

12-Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu (yeni kurulacak)

13-Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu (eski Karadeniz)

14-Batı Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu (eski Karadeniz)

15-Konya Bölgesel Yürütme Kurulu

16-Güney Ege Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Kuşadası)

17-Side/Manavgat Bölgesel Yürütme Kurulu

18-Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Van)

19-Fırat Bölgesel Yürütme Kurulu (yeni kurulacak)

20-Marmara/Avrupa Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Avrupa)

21-Marmara/Asya Bölgesel Yürütme Kurulu (eski adı Asya)

22-İstanbul/Boğaziçi Bölgesel Yürütme Kurulu

23-Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu

24-Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu 

(30/11/2013-01/12/2013 Tarihinde yapılan 21. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik)

78. Yürürlükten Kaldırılmıştır. ( 10-11 Kasım 15. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

79. Yürürlükten Kaldırılmıştır. ( 10-11 Kasım 15. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

80. Bölgesel Yürütme Kurulları Birlik Genel Kurulu’na katılanların 1/20’sinin önerisi ve salt çoğunluğunun oyu ile kapatılabilir.

81. Bölgesel Yürütme Kurulları bölge yetki alanındaki acenta ve şubelerin temsilcilerinden oluşan Bölgesel Kurul tarafından seçilir. Seçim ve görev bölümü işbu iç tüzük hükümleri uyarınca ve BYK Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.****

82. BYK bölgesinde bulunan acenta ve şubelerinin yarıdan fazlasının istemi veya BYK’nın kararı ile 30 gün içinde yeniden seçim yapılır.

83. BYK’lar 100 acenta ve şube bulunan bölgelerde 5, daha fazla acenta ve şube bulunan bölgelerde 9 kişiden oluşur.

84. BYK seçildikten sonraki ilk toplantısında kapalı oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üyeyi kendi arasında seçer. Görev bölümü BYK tarafından Birlik merkezine ve bölge acentalarına duyurulur.

85. Bölgesel Yürütme Kurulları seçimleri iki yıl için ve TÜRSAB Genel Kurulunun seçiminden sonra iki ay içinde yapılır. ( 10-11 Kasım 15. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

86. BYK seçimleri Birlik Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi veya BYK Koordinatörü üyesinin gözetim ve sorumluluğunda yapılır.

87. BYK’nın istifası, işbu iç tüzüğün 88.maddesindeki biçimde görevden alınması nedenleri ile BYK’daki eksilme yedek üyelerle tamamlanamaz ve toplantı nisabı kalmaz ise Birlik Yönetim Kurulu derhal yeni bir BYK atar. Atanan BYK 30 gün içinde seçimleri yapar.

88. Kanuna, yönetmeliğe, iç tüzüğe, Meslek Ahlak Kuralları ve Meslek İlkeleri’ne aykırı davranan BYK üyeleri Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilir. Disiplin Kurulu soruşturmasında suçlu bulunan BYK üyesi Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınır. Disiplin Kuruluna sevk edilen BYK üyesinin kurul üyeliği soruşturma tamamlanana kadar askıya alınır. Bu işlem nedeniyle BYK’nın toplantı nisabının düşmesi halinde yedek üye geçici olarak soruşturma sonuna kadar BYK’ya atanır.

89. Birlik ana organlarında görev alanlar BYK üyeliğine aday olamazlar. Birlik ana organlarına aday olacak BYK üyelerinin görevleri devam eder. Bir üst kurula seçilmeleri halinde BYK’daki görevlerinden ayrılmaları şarttır.

90. İç Tüzüğün 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. ve 50. maddeleri BYK’lar için de uygulanır. Ancak, 49. maddede belirtilen A grubu acenta ile ilgili hüküm uygulanmaz.

*91. BYK toplantıları üyelere açık olarak yapılır. İzleyici olarak katılan üyenin söz hakkı olup, oy hakkı yoktur. BYK toplantılarına dileyen Birlik yönetim ve denetim kurulu üyesi katılabilir ancak oy hakkı yoktur. (*: 6-7 Aralık 1997, 13.Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik)

92. BYK’lar, seçimi müteakip 15 gün içinde faaliyet programı ile bütçe tasarılarını hazırlayıp, TÜRSAB bütçe tasarısında yer almak üzere yönetim kuruluna gönderirler. Yönetim Kurulu kendisine iletilen bütçeleri aynen veya değiştirerek genel bütçe tasarısına dahil eder. Genel Bütçe Tasarısında bütün BYK’ların faaliyetlerine ayrılan toplam miktar, Birlik faaliyet giderlerinin %20’sinden az olamaz.

BYK faaliyetleri faslı olarak 1.fıkra esasına göre belirlenen miktarın, acenta ve şube toplam sayısına bölünmesi ile bulunacak birim payın her bölgedeki acenta ve şube sayısı ile çarpılması sonucu her bölge bütçe payı belirlenir.

93. TÜRSAB Genel Kurulu tarafından onaylanan bütçe, faaliyet programına bağlı olarak ve üçer aylık dönemler halinde TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından BYK’ya kullandırılır.

94. BYK’lar başkanları tarafından, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcıları tarafından temsil edilirler.

 

BYK’LARIN GÖREV VE YETKİLERİ

95. Bölgesel Yürütme Kurullarının görevleri şunlardır:

a) Faaliyet programı ve faaliyet tahmini bütçesini hazırlamak ve Birlik Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Faaliyet programında belirttiği konularda Birlik Yönetim Kurulu onayı ile çalışmalar yapmak,

c) Bölgesel sorunların tesbitini yapmak, Birlik Yönetim Kuruluna rapor halinde sunmak,

*d) Bölgede yeni kuruluş ve faaliyet denetimleri yapmak veya yaptırmak ve sonucunu Birliğe bildirmek,

 

(*: 6-7 Aralık 1997, 13.Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik)

e) Bölgesel sorunlara ilişkin olarak bölgelerindeki mülki amirlerle ve yerel yöneticilerle görüşmek ve gerekli yazışmaları yapmak; bu görüşmelere ilişkin raporları ve yazışmalara ilişkin suretleri Birliğe bildirmek,

f) Bölgesel sorunlara ilişkin olarak bölgesel yayın yapan medya organlarına görüş bildirmek,

g) Bölge acenta ve şubelerinin meslek kurallarına uymasını sağlamak, uymayanları rapor halinde Birliğe bildirmek,

h) Bölgede sahte ve kaçak seyahat acentalığı faaliyetlerini tespit etmek amacıyla denetimler yapmak, yasaya aykırı çalışmaları savcılık, mülki amirlik ve Birliğe bildirmek,

ı) Gerekli gördüğü zamanlarda gündemi tesbit ederek alacağı kararla veya Birlik Yönetim Kurulunun istemi ile Bölgesel Kurulu toplamak,

i) Genel Kurulun onaylayacağı bütçe ile BYK’nın faaliyetleri için Birlikçe aktarılacak hesaplardan harcamaları yapmak, belgeleri Birlik saymanlığına iletmek,

*j) Bölgede seyahat acentalarının tur ve benzeri ürünleri ile ilgili olarak meslek ilkelerine yönelik ve esas teşkil edecek nitelikte araştırmalar yapmak ve maliyet belirlemek üzere komisyon kurmak ve bu komisyonun çalışmasının sonucunda belirlenen maliyet örneklerini her yıl en geç şubat ayı sonuna kadar bölgedeki tüm üyelere duyurmak. (*: 6-7 Aralık 1997, 13.Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik)

k) Birlik Yönetim kurulunca verilen görevleri yapmak.

*Bu maddenin j)bendinde yer alan çalışma ile tespit edilen bedellere vakii itirazları en geç mart ayı sonuna kadar yönetim kuruluna bildirmek.

(*: 6-7 Aralık 1997, 13.Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik)

l) Rent a car Belgesi’ne konu olan veya Turist Taşıma Aracı Belgesi bulunan araçların niteliklerini yitirmiş olanlarını tespit etmek, Birlik Yönetim Kuruluna bildirmek.

m) Komiteler için atama yapmak

( 4-5 Aralık 1999, 14. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

 

96. Bölgesel Yürütme Kurullarının yetkileri şunlardır:

a) Yukarıdaki maddede sayılan görevleri yerine getirmede Birlik Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak yetkisizlik belirtilmediği durumlarda BYK, bölgesel konu ve sınırlarda TÜRSAB adına yetkilidir.

b) Bölgede yapılacak turizmle ilgili faaliyetlerde Birlikçe açık yetki verildiği durumda ülkesel ve uluslararası konularda BYK, TÜRSAB adına konuşma yapmaya, görüş bildirmeye yetkilidir.

c) Birlik Yönetim Kurulunun özel yetki verdiği konularda BYK yetkilidir.

d) BYK bölgelerinde Başkan veya başkan yardımcısı ve Saymanın müşterek imzası ile bankalarda hesap açmaya yetkilidir.

97. Bölgesel Yürütme Kurulu tüm işlem ve faaliyetlerinden Birlik Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

98. Parasal konularda, BYK üyeleri yaptıkları işlemlere ilişkin olarak, bizzat, BYK faaliyeti olarak yapılan işlemlerden ise sayman üye sorumludur. Kapatılmayan hesaplar sayman üyenin ve sayman üye tarafından paranın teslim edildiği üyenin zimmetinde kabul edilir. Hesaplar bu iç tüzüğün eki kabul edilen “Mali ve Muhasebe statüsü” uyarınca kapatılır.

99. TÜRSAB Yönetim Kurulu, Bölgesel Yürütme Kurullarının tüm üyelerini yılda 3 defadan az olmamak kaydıyla belirlediği Gündem ile birlikte toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündem, toplantıdan önce BYK’lar tarafından toplanacak Bölgesel Kurullarda görüşülür. Ayrıca, 3 BYK başkanının önerisi ile Gündeme yeni madde eklenebilir.

 

7. TAHKİM KURULU

100. Birlik üyelerinin kendi aralarındaki veya birlik üyeleri ile tüketicileri arasındaki hukuki uyuşmazlıkları HUMK’nun 516. ve devamındaki maddelerle düzenlenen biçimde çözmek üzere TÜRSAB bünyesinde TAHKİM KURULU oluşturulur.

101. TÜRSAB TAHKİM KURULU’nun çalışmaları hazırlanacak Tahkim Kurulu Yönetmeliği ile düzenlenir. Tahkim Kurullarına seçilecek hakem listeleri, her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından açıklanır. Hakem listeleri üyelerin temsilcileri ve hukukçulardan oluşur.

102. Her uyuşmazlık için listeden seçilecek 5 hakem görev yapar.

 

KOMİTELER

103. Gerekli konularda, sürekli ya da geçici olarak çalışmak üzere Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilen komitelerin Başkanları, Genel Kurula üye olarak katılma yetkisi olan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.

 

Aşağıdaki komiteler, zorunlu ve sürekli komiteler olup, Yönetim Kurulu bu komitelerin çalışmalarının sürekli kılınması için önlemleri alır.

 

Meslek uzmanlık Komiteleri

İç Seyahat Komit

Incoming Turizm Komitesi

Rent a car Komitesi

Hac ve Umre Komitesi

Deniz ve Yat Turizmi Komitesi

Alternatif ve Sportif Faaliyet Turizm Komitesi

Biletleme ve Ulaştırma Komitesi

Toplantı Turizmi Komitesi

Gençlik Turizmi Komitesi

Şehir ve Çevre Turları Komitesi

Politika ve Meslek Geliştirme Komiteleri

Tanıtım Komitesi

Rekabet Komitesi

Kamu ile İlişkiler ve İzleme Komitesi

Eğitim ve Meslek Geliştirme Komitesi

Çevre Komitesi

Yasal Düzenleme Çalışmaları Komitesi

Finansal Politikalar Komitesi

Mesleki Uzmanlık Komiteleri en az15 kişiden oluşup, Yönetim Kurulunun her komiteye en çok beş, her BYK’nun dilediği komiteye kendi bölgesindeki üyelerinin temsilcileri arasından bir kişiyi atama yetkisi vardır. Atanan komite üyeleri her zaman atayan makam tarafından değiştirilebilir. BYK tarafından Meslek Uzmanlık Komitesine atanan kişi komuta çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kendi bölgesinde ayrı bir BYK Komitesi oluşumunu üstlenir.

 

Her meslek Uzmanlık Komitesi için yukarıda belirtilen atanan üyeler dışında en az 10 kişi komite çalışma alanını acenta katalogunda faaliyet alanı olarak belirtilmiş seyahat acentaları arasında yapılacak yazılı kamuoyu yoklamasında en çok önerilenler arasından Yönetim Kurulu ve BYK başkanlarının oluşturacağı kurul tarafından seçilecektir.

Politika ve meslek gemliştirme Komiteleri en az 10 kişiden oluşup, bu kişiler yönetim kurulu ve BYK başkanlarının oluşturacağı Kurul tarafından atanır.

 

Gerek Meslek Uzmanlık ve gerekse Politika ve Meslek geliştirme Komiteleri kendilerine bağlı olarak çalışacak ve kendi üyelerinin en az ¼ ünü oluşturduğu komite masaları oluşturulur.

( 4-5 Aralık 1999, 14. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

 

104. Komiteler, Yönetim Kurulu’nun Komiteler Koordinatörü üyesinin denetimi ve sorumluluğunda çalışır. Komiteler ile Yönetim Kurulunun ilişkisi Komiteler Koordinatörü tarafından sağlanır.

105. Komiteler ayda en az bir kez toplanır, iki ayda bir çalışma konuları ile ilgili Yönetim Kurulu’na rapor sunarlar.

Mazeretsiz olarak üst üste 2 toplantıya gelmeyen üye komite çalışmaları dışında kalır. Komite üyeliği düşen kişinin yerine, üyenin belirleniş yöntemi itibari ile aynı statüde yeni birini atamaya ilgili makam yetkilidir.”

Komiteler toplantı nisabına bakılmaksızın toplanırlar; ancak komite üye sayısının 1/3’ünün kabulüyle alınan kararlar, komite kararı niteliği kazanır. Komite kararları Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan kararın uygulanması sorumluluğu Yönetim Kuruluna ait olup, uygulamada komite görevlendirilebilir. ( 4-5 Aralık 1999, 14. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

106. Komiteleri, Komite Başkanı temsil eder.

Komite çalışmalarına ilişlkin olarak Yönetim Kurulu tarafından Komiteler Çalışma Esasları Yönetmeliği düzenlenir. ( 4-5 Aralık 1999, 14. Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

 

BİRLİĞİN İDARİ YAPISI VE KADROLARI

GENEL MÜDÜR

107. Yönetim Kurulu tarafından atanan, Birliğin idari kadroları ile Yönetim Kurulu arasında ilişkiyi sağlayan, Yönetim Kuruluna karşı idari ve mali işlerden sorumlu üniversite mezunu çok iyi derecede en az bir yabancı dil bilen ve yönetmelikte merkez müdürü olarak tanımlanan kişidir.

 

GÖREVLERİ

108. Genel Müdür,

a) Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Genel Sekreterin talimatları doğrultusunda,

b) Birliğin merkez ve Bölgeler idari personeli arasındaki koordinasyonu sağlar,

c) Yönetim Kurulu’nun Birliğin İdari ve Mali yönetimine ilişkin kararlarını uygular,

d) Kendisine yetki verilen konularda Birliği temsil eder,

e) Personeli yönetir, Mali ve İdari koordinatör ile diğer personeli denetler.

 

MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ

109. Genel Müdüre bağlı mali ve muhasebe işlerinden sorumlu, gerektiğinde sayman üyeye bağlı çalışan, BYK’lar ile merkez muhasebe koordinasyonunu sağlayan tüm muhasebeyi yöneten konusu ile ilgili yüksek öğrenim mezunu kişidir.

 

GÖREVLERİ

110. Mali İşler Koordinatörü,

a) Birlik hesaplarının Mali Muhasebe Statüsüne uygun olarak tutulmasını sağlar,

b) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman üyenin talimatları doğrultusunda merkez ve bölgeler muhasebesini yönetir, Birlik Merkezi ve Bölgeleri arasında muhasebe koordinasyonunu sağlar.

c) Yönetim Kurulu’nun veya Genel Müdür’ün talimatı ile raporlar hazırlar.

 

İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ

111. Genel Müdüre bağlı, merkez ve BYK’ları personel işlerinden sorumlu, acentalarla ilişkiler, bilgi işlem, dökümantasyon ve eğitim, dış ilişkiler, Ar-Ge ve Hac işleri birimlerinin bağlı olduğu yüksek öğrenim mezunu, en az bir yabancı dil bilen kişidir.

 

GÖREVLERİ

112. İdari İşler Koordinatörü,

a) Merkez ve bölgeler personel işlerini koordine eder, personelle ilgili yönetim kurulu kararlarını uygular,

b) 110. maddede sayılan birimlerin çalışmalarını Yönetim Kurulu ve Genel Müdür talimatları doğrultusunda yönetir, denetler.

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

113. 1136 sayılı yasaya göre Avukat sıfatını taşıyan, 5 yıllık Avukatlık deneyimi olan, doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak sözleşme ile tam gün veya serbest olarak çalışan kişidir.

Birden fazla Hukuk Müşaviri olması durumunda, 114. maddede sayılan görevler Yönetim Kurulu tarafından işbölümü olarak düzenlenir.

 

GÖREVLERİ

114. Hukuk Müşavirliği,

a) Yönetim Kurulu’nu hukuksal konularda bilgilendirir,

b) Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, sorulan konularda görüşlerini bildirir,

c) Birliği tüm davalarda avukat sıfatı ile temsil eder,

d) Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği hukuksal konulardaki toplantılara Birlik adına katılır,

e)Birlik bölge avukatlarının çalışmalarını yönetir, koordine eder,

f)Birlik Hukuk servisini yönetir.

 

MALİ MÜŞAVİR

115.3568 sayılı yasaya göre Yeminli Mali müşavir sıfatını haiz, Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı, Sayman üye ve mali işler Koordinatörü ile birlikte tam gün veya serbest olarak çalışan kişidir. Ayrıca Yönetim Kurulu bağımsız denetçi tayin edebilir.

 

GÖREVLERİ

116. Mali Müşavir,

a)Birlik hesaplarını yasaya uygun olarak denetler,

b)Birlik muhasebesinin çalışmalarını yönlendirmek konusunda Sayman üyeye ve Yönetim Kurulu’na öneri ve bilgi verir,

c)Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere mali durumla ilgili aylık rapor tanzim eder.

 

DİĞER MÜŞAVİRLER

117. Yönetim Kurulu kararı ile gerek duyulan alanlarda sürekli veya geçici olarak Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan konusunda üniversite mezunu uzman kişidir.

 

SON HÜKÜMLER

TEBLİGATLAR

118. Birlik tarafından tüm tebligatlar üyelerin merkez adresilerine yapılır.

 

BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR

*119. Yıllık aidat ait olduğu takvim yılının ilk üç ayı içinde ödenir.

(*: 10-11 Kasım 2001, 15.Olağan Genel Kurul’da yapılan değişiklik )

120. Bu iç tüzükte yer almayan hususlar ve yönetmeliğine uygun olarak Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenir.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALKAN DÜZENLEMELER

121. Bu İç Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile, 16.11.1991 tarihinde yürürlüğe giren İç Tüzük ile, 26 Ocak 1992 tarihli Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı’nda kabul edilerek yürürlüğe giren Bölgesel Yürütme Kurulları Görev ve Yetkilerine ilişkin Yönetmelik Yürürlükten kalkmıştır.

122. Mali Muhasebe Statüsü Genel Kurulun kabulü ile bu İç Tüzük eki olarak uygulanacaktır.

 

YÜRÜRLÜK

123. İş bu iç tüzük, 03.12.1995 tarihli Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu İç Tüzüğün geçici 2. Maddesi 119. madde olarak 6-7 Aralık 1997 tarihli Genel Kurul’da değiştirilmiştir.

124.İç Tüzük Yönetim Kurulu tarafından yürütülür

TÜM HABERLER
22  Ocak  2020
TÜRSAB’ın Ana Stratejik Partner Olarak Yer Aldığı, ACE of M.I.C.E. Exhibition b...
HABERİ OKU
21  Ocak  2020
Sayın Mustafa Demir ile Sayın Ferşat Yıldırım, Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
21  Ocak  2020
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, Turizm Çalıştayı’na Katıldı
HABERİ OKU
21  Ocak  2020
CMT Bursa Yalova Tourismus-Abend Türkei / Stuttgart
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
18  Ocak  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
18  Ocak  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
17  Ocak  2020
TÜRSAB Heyetimiz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sayın Hakan Saraç’ı Mak...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
21  Ocak  2020
Turizm Muhasebesinde Dijital Dönüşüm Eğitimi
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Ace of Mice Toplantı Etkinlik ve Kongre Fuarı'nd...
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
TÜRSAB Rota, Çok Yakında Hizmete Giriyor
HABERİ OKU
20  Ocak  2020
Taziye Mesajı
HABERİ OKU
17  Ocak  2020
Ticketing ve Amadeus Sistem Eğitimi / Ege BTK
HABERİ OKU
16  Ocak  2020
Uzakrota Balkan Travel Summit, 12 Mart 2020 Belgrad
HABERİ OKU
16  Ocak  2020
“Turkey Meets Italy B2B & İtalyan Lezzetleri Tadım Etkinliği” Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Ocak  2020
İlker Ünsever ile Turizm Hukuku
HABERİ OKU