TÜRSAB İÇ TÜZÜĞÜ

30.11.2019 tarihli Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 24. Olağan Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ İÇ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ KISIM

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu iç tüzüğün amacı, TÜRSAB’ın kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmasını, yapılanmasını sağlamak, kanun ve yönetmelikler ile genel kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmesindeki esasları belirlemek, bu suretle üyelerinin, TÜRSAB’ın ve Türk turizminin gelişmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu iç tüzük, Birlik üyeleri, Birlik organları ve Birlik idari yapısının Birlikle ilgili her türlü çalışmalarında uygulanır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu iç tüzük, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun’a dayanılarak çıkarılan, 03.06.2018 tarihinde 30440 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 8’inci maddesinin 7’nci fıkrası  (i) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu iç tüzükte;

a) Kanun: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nu,

b) Yönetmelik: Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’ni,

c) Bakanlık: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

ç) Birlik: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ni,

d) Seyahat Acentası: 1618 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin (e) bendine göre seyahat acentası işletme belgesi sahibi mesleki ticari kuruluşu,

e) Bölge Temsil Kurulu (BTK): Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa eden ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan, seçimle oluşturulan ve bölgelerarası işbirliği kurulu kaynaklarını kullanan kurulu,

f) Bölge: Bölge Temsil Kurulu yetki alanını,

g) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Genel Sekreter: Yönetim Kurulu tarafından Birlik genel merkezinde idari işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak üzere merkez müdürü sıfatıyla atanan kişiyi,

h) İhtisas Birim Başkanlığı: Seyahat acentalarının uzman oldukları faaliyet alanları gözetilerek Birlik genel merkezinde oluşturulacak başkanlığı,

ı) Tahkim Kurulu: Seyahat acentalığı faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, Birlik üyelerinin kendi aralarında veya diğer turizm işletmeleri ile oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümünde görev yapacak kurulu,

i) Başkanlık Danışma Kurulu: İç Tüzük uyarınca TÜRSAB Başkanı tarafından atanacak, nitelikleri iç tüzükte belirtilen kişilerden oluşan kurulu,    

j) Onursal Başkanlık: Genel kurulda hazırunda yer alan en az beşyüz üyenin önerisi ve Genel Kurulun kabulü ile seçilen, nitelikleri İç Tüzükte belirlenmiş kişiyi,

k) Yüksek İstişare Kurulu: Mesleki birikimleri, kıdemleri ve uzmanlıkları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından kendi çalışma dönemi için belirlenecek kişilerden oluşan kurulu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BİRLİK ÜYELİĞİ

 

Üyelik

MADDE 5- (1) Kanun’un 32’nci maddesi gereği seyahat acentalarının her biri Birlik üyesidir. Seyahat acentası sıfatı Birlik üyelerince kullanılır.

 

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

            MADDE 6- (1) Seyahat acentalarının Birliğe karşı görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Kendisinin ve çalışanlarının Kanuna, Yönetmeliklere ve genel kurulca kabul edilen Meslek İlkelerine uygun çalışmasını sağlamak,
 2. Birliğin idari ve yerel birimlerinin çağrılarına uymak, toplantılarına katılmak,
 3. Birlik organlarının sorularını cevaplamak,
 4. Yasal statülerinde meydana gelen her türlü değişikliği bildirmek,
 5. Olağan ve olağanüstü genel kurullara katılmak,
 6. Birlik tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

 

İKİNCİ KISIM

 

BİRLİĞİN ORGANLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KANUNİ ORGANLAR

 

Genel Kurul

MADDE 7- (1) Kanun’un 34’üncü maddesi ile Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca işletme belgesine sahip olan her seyahat acentasının temsilcilerinden oluşan genel kurul, Birliğin en üst organıdır.

(2) Genel Kurul, Kanun gereği 3 (üç) yılda bir Kasım ayında olağan olarak toplanır. Ayrıca yönetim kurulu ve Bakanlıkça re’sen olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, çalışma dönemini uzatacak şekilde genel kurul tarihi belirleyemez.

 

            Genel Kurula Çağrı

MADDE 8- (1) Birlik Yönetim Kurulu, en az 15 (on beş) gün önceden mahalli bir gazetede yayımlamak suretiyle genel kurul toplantısı çağrısını yapar:

            Bu çağrıda;

            a) Toplantının olağan ya da olağanüstü olduğu,

b) Toplantının günü, saati ve nerede yapılacağı,

c) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının günü, saati, yeri,

d) Toplantının gündemi

            belirtilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantıya ilişkin çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

(3) Toplantıya ilişkin bilgiler, toplantının yapılacağı yer mülki amirine bildirilir.

 

Temsil

MADDE 9- (1) Seyahat acentaları Birlik nezdinde ve genel kurulda temsil ve ilzama yetkili olan kişilerce temsil edilir.

(2) Her seyahat acentasının 1 (bir) oy hakkı vardır. Şubelerin temsil ve oy hakkı yoktur.

(3) Bir kişi, birden fazla seyahat acentasında temsil ve ilzam yetkisine sahip ise genel kurulda toplamda temsil ettiği seyahat acentası sayısı kadar oy kullanma hakkı bulunmaktadır.

 

Gündem

MADDE 10 - (1) Gündem, yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Genel kurulda gündeme konulan maddeler görüşülür.

(2) Olağan genel kurul gündeminde şu hususların bulunması zorunludur:

 1. Açılış.
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülü.
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
  ç) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 6. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
 7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası.

ı) Yeni dönem çalışma programı ve bütçe tasarısının görüşülmesi, kabulü veya reddi.

 1. Seçimler.
 1. Dilek ve Temenniler.
 2. Kapanış.

(3) Bunlardan başka, yönetim kurulu tarafından gerekli görülen maddeler de gündeme konulabilir.

(4) Gündemde yer almayan, ancak Genel Kurula katılan üyelerin 1/5’i tarafından görüşülmesi istenen konular Başkanlık Divanının oluşumundan sonra gündeme alınır.

 

Genel Kurula Katılım

MADDE 11- (1) Seyahat acentası temsil ve ilzam yetkilisinin kimlik tespiti yapıldıktan sonra yetkiliye isme yazılı ve temsil edilen seyahat acentasını gösteren katılım kartı verilir.  Genel kurul boyunca bu kartın saklanması ve oylama sırasında gösterilmesi zorunludur.

 

Toplantı Nisabı

MADDE 12- (1) Toplantı nisabı, Birlik üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, müteakip toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır.

           

Toplantının Açılması

MADDE 13- (1) Genel Kurul yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Yoklamadan sonra Bakanlık temsilcisi nezaretinde Başkanlık Divanı seçimi yapılır. Genel kurul, Bakanlık temsilcisinin toplantıyı açma iznini vermesini müteakip çalışmaya başlar.

           

Başkanlık Divanının Oluşturulması

MADDE 14- Başkanlık Divanı; Bakanlık temsilcisi nezaretinde genel kurul üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip üyeyi açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir. Seçilen Başkanlık Divanı toplantıyı yönetmek üzere göreve başlar.

 

Başkanlık Divanının Görevleri

MADDE 15- (1) Genel kurul divan başkanı ve divan üyeleri, genel kurul toplantısına katılacakların listesini ve diğer genel kurul evraklarını imza altına alır. Seçim sonuçlarını hazıruna ilan eder.

(2) Divan başkanı;

            a) Genel kurulu yetkili makamlar önünde temsil eder,

            b) Divan üyeleri arasında iş bölümü yapar,

            c) Genel kurul çalışmalarını yönetir ve kontrol eder,

            ç) Genel kurul zabıtlarının tanzimini sağlar ve zabıtların doğru tutulmasını gözetir,

d) Görüş bildirmek isteyenlere söz vermek ve konuşma sürelerini belirlemek,

e) Hazırun cetvelini, zabıtları ve kararları saklamalarını teminen yeni seçilen yönetim kuruluna imza karşılığı tevdii eder.

(3) Divan üyelerinin görevleri; zabıtları tutmak, genel kurulda evrak okumak, söz isteyenleri kayıt etmek, oyları saymak ve sıralamak, takrirleri kayıt ve düzenlemek, Hazırun cetvelini kontrol etmek, Divan başkanının vereceği yukarıda sayılanların dışındaki görevleri yerine getirmektir.

           

Görüşmeler ve Usul

MADDE 16- (1) Söz, istek ve kayıt sırasına göre verilir. Hiçbir üye ismini Başkanlık Divanı’na kaydettirmeden ve Divan Başkanı’ndan izin almadan söz söyleyemez. Söz kürsüden ve genel kurula hitaben söylenir.

(2) Genel kurul isterse, görüşülen konunun lehinde, aleyhinde ve hakkında münavebe ile söz alınabilir. Söz alanların isimleri Divan Başkanı tarafından sırası ile genel kurula bildirilir.

(3) Çok kısa sözler Başkan’ın izin vermesi halinde üyenin bulunduğu yerden ve Başkan’a hitaben söylenebilir.

(4) Usul hakkındaki sözler esasa ilişkin sözlere göre önceliklidir. Usul hakkında, aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak söz isteyenlere Divan Başkanı tarafından derhal söz verilir. Ancak, konuşma ve oylama bu nedenle dahi kesilemez. Bu durumda konuşma veya oylama bittikten sonra usul hakkında söz verilir.

(5) a) Görüşmeye mahal olmadığı,

            b) Konuşmaların gündeme aykırı olduğu,

c) Kanuna, yönetmeliğe aykırı hareket edildiği hakkındaki konuşmalar usule ilişkindir. Bir konuşmanın usul hakkında olup olmadığına Başkan tarafından karar verilir.

(6) Başkanlık Divanı, genel kurulun programa uygun tamamlanabilmesini teminen görüşülen konularda konuşmacı sayısını ve konuşma süresini sınırlamaya yetkilidir. Ancak, bu kısıtlama lehte ve aleyhte konuşmalar arasındaki eşitliği bozacak şekilde olamaz.

            (6) Bir konuda görüşme yeterliliği talebi, o konuda en az bir lehte, bir aleyhte konuşma yapılmadan oya sunulamaz.

 

Komisyonlar

MADDE 17- (1) Gerektiği takdirde, bir hususu incelemek üzere genel kurulca komisyonlar kurulur.

(2) Komisyon, genel kurul üyelerince yine üyeler arasından açık veya kapalı oyla seçilir.

(3) Komisyon çalışması sonucunda hazırlanan rapor Divan Başkanına verilir. Komisyon raporu genel kurulda komisyon sözcüsü tarafından savunulur. Komisyon üyeleri, raporda muhalefetleri yer almışsa rapor aleyhine genel kurulda söz alabilir.

           

Karar Nisabı

            MADDE 18- (1) Genel kurulda kararlar genel kurula katılanların oy çokluğu ile alınır.            

Oylama

            Madde 19- (1) Genel kurulda 3 (üç) türlü oylama yapılır.

a) Gizli Oylama

            Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin, denetim kurulu ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Oylamaya katılan üye kendisine verilen mühürlü zarf ve oy pusulaları ile kapalı oy verme yerine geçerek, oyunu kullanmak sureti ile zarf içerisinde sandığa atarak oy kullanır.

            b) Kapalı Oylama

            Divanın hazırladığı mühürlü teklifin kabul ya da reddini gösteren oy pusulalarının üyelere dağıtılması ve Divanın verdiği pusulaların, üyeler tarafından içerik görünmeyecek şekilde katlanarak divana teslim edilmesi şeklinde yapılır.

            Kapalı oylama talebi, genel kurula katılan üyelerin 1/5‘i tarafından görüşülmesi önerge verilmek sureti ile istenmesi halinde gündemde yer almasa da Başkanlık Divanının oluşumundan sonra gündeme alınmak sureti ile oylanarak, Genel Kurula katılanların oy çokluğu ile karar verilir.

            c) Açık Oylama

Gizli ve kapalı oylama yapılmayan konular açık oy ile oylanır. Açık oylar el kaldırmak sureti ile kullanılır. Divan Başkanının gerekli görmesi halinde ad okunarak oylama yapılır.

            Gizli ve kapalı oylama ile yapılmayan günden maddeleri açık oylama ile oylanır.

           

Seçme ve Seçilme Hakkı

MADDE 20- (1) Genel kurula katılan işletme belgesine sahip her seyahat acentası sahibinin temsil ve ilzam yetkilisinin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır. 

 (2) Genel Kurul üyeleri tarafından asil üyeliğe aday gösterilenler arasından en çok oy alan 9 (dokuz) üye Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, yedek üyeliğe aday gösterilenler arasından en çok oy alan 9 (dokuz) üye Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur.

(3) Asil üyelerden en az dördü (A) grubu değilse, sıradaki daha az oy alan ilk (A) grubu acenta temsilcisi Yönetim Kuruluna asil üye olur ve son sıradaki üye yedek üyelerin ilk sırasına geçer.

(4) Denetim ve Disiplin Kurulları da 1’inci ve 2’nci fıkradaki usullerle seçilirler.

(5) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin mevzuatın belirlediği şartları taşıyıp taşımadıkları Divan Başkanlığınca araştırılır.

 

Zarflar ve Pusulalar

MADDE  21- (1) Aday gösterilenler arasında 1 (bir) başkan, 8 (sekiz) asil ve 9 (dokuz) yedek üye Yönetim Kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye Denetim Kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye Disiplin Kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi Divan tarafından mühürlenmiş, aynı veya ayrı ayrı listede basılmış, çoğaltılmış veya el ile yazılmış aday listeleri, oy pusulasında yazılı isim çizilip, yerine başkası yazılacak şekilde oluşturulan aday listelerinin hepsi oy pusulası olarak adlandırılır. Oy verme zarfları ve oy pusulalarının mühürlü olması gerekir. 

(2) Oy zarfları;

 1. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmadığı,
 2. Üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunmadığı,
 3. Tamamı yırtılmış olduğu,

ç) Üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunduğu

takdirde geçersiz sayılır.

 1.  Zarfın üzerinde herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde bu zarflar geçerli sayılır.
 2.  Oy pusulaları;
 1. Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,
 2. Üzerinde herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, oy kullananın kimliğini veya oyunu belirtecek ad, soyadı, imza, işaret, kayıt, ibare taşıması,
 3. Üzerinde yer alan adaylara ait bölümlerin belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanarak çizilmesi,
 4. Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmesi,
 5. Seçilecek asil ve yedek aday sayılarından fazla aday ismi taşıması,

halinde geçersiz sayılır.

 1.  Oy pusulalarında ismi yazılı adayların isimlerinin çizilerek yerlerine aday olan bir başkasının yazılabileceği ancak bir kişiye yalnızca aday olduğu organ için oy verilebilir. (Asil için asile, yedek için yedeğe)
 2.  İsim yazma ve çizme sonucunda da yukarıdaki sınırlara uyulması zorunludur.
 3.  Bir zarfta aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli sayılır.
 4.  Bir zarftan farklı adaylara ait birden fazla pusula çıkması halinde oy geçersiz sayılır.
 5.  Bir isim aynı oy pusulasında birden fazla yazılsa bile tek oy sayılır.
 6. Pusulada yer alan adaylardan bir kısmına verilen veya listelerde mevcut bir ismin çizilerek başka bir adayın isminin yazıldığı pusulalar geçerli kabul edilir. Pusulada yer alan her aday için kullanılan geçerli oy esas alınarak sayım sonucu belirlenir. 
 7.  Asil ve yedek üye olarak liste halinde seçime giren adaylar hakkında yapılacak tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asil adaylar asil, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.
 8.  Oylar ilçe seçim kurulu tarafından açık olarak sayılır.

(13) Genel kurul üyeleri seçim dışında kendileri ile ilgili konularda oy kullanamaz.

 

Genel Kurulun Görevleri

MADDE 22- (1) Genel kurul, Kanun ve Yönetmelikte sayılan görevleri yapar. Ayrıca, yönetim kurulu tarafından hazırlanan Meslek İlkelerini, yönergeleri kabul eder, mevcut olanlara ilişkin değişiklik önergelerini karara bağlar.

(2) İç tüzük hükümlerine uygun olarak yapılan önerileri görüşerek Onursal Başkanı seçer.

 

            Yönetim Kurulu

MADDE 23- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun üyeleri arasından seçilen biri başkan olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişiden oluşur. Genel kurula ayrıca 9 (dokuz) yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az dördünün (A) grubu seyahat acentası temsilcisi olması gerekir.

 

Yönetim Kurulunun Görev Bölümü

MADDE 24- (1) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından oylama ile görev dağılımı yapar. Yönetim kurulunca yapılacak görev dağılımında uygun görülecek sayıda başkan yardımcısı ile mali işler sorumlusu, örgütlenme ve idari işler sorumlusu, tanıtım ve medya sorumlusu belirlenir. Yönetim Kurulu bu ve başkaca alan ve konulardaki görevlendirmeleri uygun görülen üyeleri arasında paylaştırmakta yetkilidir. Söz konusu görev dağılımı Birlik internet sitesinde ilan edilir.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları

MADDE 25- (1) Yönetim Kurulu, başkan tarafından toplantıya çağrılır ve gündem başkan tarafından belirlenir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşi tarafından talep edilen konular gündeme alınarak görüşülür.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. İhtiyaca göre ve başkanın çağrısı ile de her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı en az beştir. Yönetim Kurulunda görüşülen hususlar tutanağa bağlanır.

(3) Alınan kararlara ilişkin tutanak toplantı günü imza altına alınır ve karar defterine işlenerek ayrıca imzalatılır. Muhalif kalan üye muhalefet şerhini ayrı bir dilekçe ile sunar. Tutanak ve karar defterindeki imzası üzerinde ilgili üyenin muhalif olduğu bilgisine yer verilir.

(4) Aksi kararlaştırılmadıkça ve üyelere bildirilmedikçe toplantılar Birlik merkezinde yapılır.

(5) Yönetim Kurulu olağan toplantıların dışında gerekli görüldüğü takdirde Başkanın çağrısı ile her zaman toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda gündem başkan tarafından belirlenir ancak üyelerden en az beşi tarafından talep edilen konular gündeme alınarak görüşülür. Olağanüstü toplantı çağrısı mutlaka toplantı gündemi ile yapılır.

(6) Yönetim Kurulunda görüşülen hususlar tutanağa bağlanır. Oyların eşitliği durumunda Başkan iki oya sahiptir.

(7) Toplantıyı Başkan, Başkan yoksa başkan yardımcısı yönetir. Her ikisinin olmadığı durumlarda katılan üyelerin en yaşlısı toplantıyı yönetir. Toplantılarda konuşmalar Başkan’a hitaben yapılır. Görüşmelerin usulü Başkan tarafından belirlenir.

(8) Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar noter tasdikli ve her sahifesi mühürlü karar defterine numara sırasıyla ve mürekkepli kalemle yazılır.

            (9) Karar defterine toplantıya katılan üye isimleri ve toplantının tarihi, toplantının olağan olup olmadığı yazılır.

            (10) Toplantı nisabı oluşmamış ise durum deftere işlenir.

            (11) Toplantı sonunda defteri toplantıya katılan tüm üyeler imzalarlar. Kararlara katılmayan üye defterin altına katılmadığı kararla ilgili olarak muhalefet şerhi yazar.

(12) Yönetim Kurulu Karar Defteri, Birlik Genel Sekreteri tarafından saklanır.

(13) Yönetim Kurulu üyesinin mazeretsiz olarak üst üste dört, bir yılda sekiz olağan toplantıya katılmaması hali ilgili üyenin istifa iradesi kabul edilir. Bu durum kendisine bildirildiğinde geçerli mazeretlerini belgeleri ile kanıtlayamayan üye istifa etmiş kabul edilerek yerine yedek üye çağrılır.

 

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması

            MADDE 26- (1) Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için en çok oy almış Yönetim Kurulu yedek üyesi Yönetim Kurulu asil üyesi olur. Yönetim kurulu başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu kendi arasından bir üyesini başkan olarak seçer. Boşalan üyelik nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinde (A) grubu seyahat acentası temsilcisi sayısı 4’ün (dört) altına düşmüş ise, yönetim kurulu yedek üyelerinden en çok oy alan (A) grubu seyahat acentası temsilcisine çağrı yapılır.

(2) Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı herhangi bir nedenle biten üyenin yönetim kurulu içinde yaptığı görev için yönetim kurulu, ilk toplantısında üyelerden birini bu göreve seçer.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            MADDE 27- (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

            a) Kanun ve yönetmeliklerle Birliğe verilen görevleri ifa etmek, Birliği temsil etmek,

b) Genel kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen görevleri ifa etmek,

            c) Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygulamak,

            ç) Genel Sekreter ile Birlik merkezi ve bölgelerde istihdam edilecek personeli belirlemek, yönetmek ve tayin işlerini yapmak,

            d) Seyahat acentalarının uzman oldukları faaliyet alanları gözetilerek İhtisas Birim Başkanlıklarını belirlemek, çalışmalarını denetlemek ve birim başkanlarını atamak,

            e) Ulusal ve uluslararası toplantılara Birlik adına katılacak delegasyonu ve bu toplantılarda uygulanacak esasları tespit etmek,

            f) Sektörel, hukuki ve üyeleri ilgilendiren gelişmeleri ve duyurulması gereken diğer hususları üyelere duyurmak,

g) Kanunda belirtilen süre içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantılarına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermek ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek,

ğ) Bölgelerarası işbirliği kurulları ile Bölge Temsil Kurullarının yetki alanlarını ve isimlerini belirlemek, seçim işlemlerini yürütmek ve görevlerini tayin etmek

h) Birliğin çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygulamak, zorunlu hallerde bütçe fasılları arasında nakil yapmak, sarflar ve harcırahlarla ilgili kararları almak,

            ı) Yüksek İstişare Kurulu ve Tahkim Kurulu üyelerini belirlemek,

            i) Kanuna, Yönetmeliğe ve Meslek İlkelerine aykırı davranan üyeler için şikâyet üzerine veya re’sen soruşturma başlatarak, Disiplin Kuruluna sevklerini yapmak,

            j) Birliğin iştirakleri ile ilgili temsilcileri belirlemek, iştiraklerin faaliyetlerini izlemek, temsilcisi aracılığıyla yönlendirmek ve usulüne uygun şekilde denetimlerinin yapılmasını sağlamak, iştiraklerin durumu hakkında Genel Kurula bilgi vermek,

            k) Birliğin işleyişiyle ilgili yönergeleri hazırlamak, genel kurulun onayına sunmak,

(2) Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve iç tüzük hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla görevlerini yapmakta Birlik adına yetkilidir.

 

            Başkanın Görev ve Yetkileri

            MADDE 28- (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Birliği temsil etmek,

            b) Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,

            c) Gerekli gördüğü konularda yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

            ç) Başkanlık Danışma Kurulu üyelerini atamak,

d) İdari birimlere, İhtisas Birim Başkanlıklarına ve yönetim kurulu üyelerine görev vermek, bilgi istemek,

            e) Yönetim Kurulunun toplanamadığı veya toplantının beklenemeyeceği, ancak ivedi karar verilmesini gerektiren durumlarda tam yetkili olarak karar vermek ve uygulamak, ilk Yönetim Kurulu toplantısında bu kararları onaya sunmak,

            f) Gerekli gördüğü hallerde yetkilerini Başkan yardımcısına devretmek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

 

            Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

            MADDE 29- (1) Başkan yardımcısı aşağıdaki görevler konusunda yetkilidir:

            a) Başkanın olmadığı Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan sıfatı ile yönetmek,

            b) Başkan tarafından kendisine verilen görevleri yapmak,

            c) Başkan olmadığı zamanlarda veya Başkan tarafından yazılı olarak yetkilendirildiğinde Birliği temsil etmek.

 

Mali İşler Sorumlusunun Görev ve Yetkileri

            MADDE 30- (1) Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından oylama ile mali işler sorumlusunu belirler.

(2) Mali işler sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Finansal ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanlığını ve muhasebeyi yönlendirmek, denetlemek,

            b) Mali konularda, Birliği Başkan veya yetkili kılınmış Başkan yardımcısı ile birlikte temsil etmek,

            c) Mali muhasebe statüsünün uygulanmasını sağlamak.

 

            Örgütlenme ve İdari İşler Sorumlusu

MADDE 31- (1) Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından oylama ile örgütlenme idari işler sorumlusu nu belirler.

(2) Örgütlenme ve idari işler sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Sekreterlik çalışmalarını yönlendirmek, denetlemek,

b) Yerel Birimlerin çalışmalarını yönlendirmek, raporlarını yönetim kuruluna iletmek,

 

            Tanıtım ve Medya Sorumlusu

            MADDE 32- (1) Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından oylama ile tanıtım ve medya sorumlusunu belirler.

(2) Tanıtım ve medya sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişim Grup Başkanlığının çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek

b) TÜRSAB TV faaliyetlerini yönlendirmek, denetlemek ve yönetim kuruluna raporlamak.

 

Denetim Kurulu

            MADDE 33- (1) Denetim Kurulu 3 (üç) kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir. Denetim Kurulu üyelerince bir üye Başkan olarak seçilir.

(2) Denetim Kurulu en az 3 ayda bir kez, Birlik merkezinde toplanır. Toplantıları Denetim Kurulu Başkanı yönetir.

 

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            MADDE 34- (1) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

b) Birlik hesaplarını ve iştiraklerle olan mali ilişkilerini kontrol etmek, denetlemek ve Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak,

c) Birlik faaliyetleri hakkında üç aylık sürelerle Bakanlığa rapor sunmak.

 

            Disiplin Kurulu

MADDE 35- (1) Disiplin Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyelerince bir üye başkan olarak seçilir. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Toplantıları Başkan yönetir.

(2) Disiplin Kurulu, Birlik üyelerinin seyahat acentalığı, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde Kanun, Yönetmelik ve Meslek İlkelerine uygun davranıp davranmadığını kendisine iletilen ihbar ya da şikâyet üzerine soruşturmaya yetkilidir.

(3) Çalışma yeri Birlik merkezidir.

(4) Disiplin Kurulu, ihbar ya da şikâyet üzerine, Birlik Hukuk Biriminin ön inceleme raporunu değerlendirerek soruşturma açılması ya da açılmaması yönünde karar verir.

(5) Disiplin soruşturmasının açılması kararının verilmesi halinde üyenin yazılı savunmasını almakla yükümlüdür. Üyenin savunmaya cevap süresi 7 (yedi) gündür. Bu süre sonunda Disiplin Kurulu toplanarak soruşturmayı başlatır. Ancak soruşturma dosyasının konusu gerektiriyorsa, soruşturmaya konu olay hakkında yerinde inceleme yapabilir, sözlü savunma da alabilir.

(6) Disiplin Kurulu, kararlarında mevzuatta yer alan usul ve esaslarla karar verir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İDARİ ORGANLAR

 

Başkanlık Danışma Kurulu

            MADDE 36– (1) Başkanlık Danışma Kurulu, en fazla 6 kişiden oluşup, Başkan tarafından görevlendirilir. Başkan tarafından verilen görevleri ifa eder.

            (2) Kurul üyeleri sözleşmeli, tam veya yarı zamanlı olarak ücretli veya gönüllülük esası ile çalışırlar.

            (3) Kurul Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanın davetiyle iştirak eder, görüşmelerde bilgi verirler. Danışma Kurulu üyelerinin toplantılarda oy hakkı bulunmamaktadır.

            (4) Kurul üyeleri, Başkan tarafından verilen yetkiyle kendi uzmanlık alanlarına uygun İhtisas Birim Başkanlıklarının çalışmalarını koordine ederler, çalışmaları yönetim kuruluna raporlarlar.

(5) Kurul, İhtisas Birim Başkanlıklarının toplantılarına iştirak edebilir, görüşmelerde bilgi verebilir, yetkilendirildikleri toplantılarda Birlik adına yer alırlar.

            (6) Kurul üyeleri Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde görevden alınabilir.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

            MADDE 37- (1) Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Birliğin yazışmalarını yapmak,
 2. Yönetim Kurulunun verdiği talimat ve yetki doğrultusunda Birlik Genel Merkezinde idari işlemleri yürütmek, koordinasyonu sağlamak,
 3. Kendisine bağlı grup başkanlıklarının sevk ve idaresini sağlamak,

ç) Birlik personelini sevk ve idare etmek, personel ve özlük hakları ile ilgili her türlü sözleşme, protokol, iş hukukuna dair iş akitleri, fesihnameler düzenlemek, Birlik adına imzalamak,

d)   Birliğe ait tüm binalar ve BTK binaları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, sözleşmeleri imzalamak.

            e) Birliğe gelen evrakı ilgili birime havale etmek.

 

  Grup Başkanlıkları

  MADDE 38- (1) Birliğin hizmetlerini ifa eden idari birimler yönetim kurulu tarafından grup başkanlıklarına ayrılabilir. Yönetim kurulu isimlerini, yetki alanlarını değiştirmek hakkına sahip olmakla birlikte aşağıdaki grup başkanlıkları idari ve görevlilerinin özlük hakları bakımından Genel Sekreter’e bağlı olarak çalışırlar:

a) Bilgi Teknolojileri ve Medya İletişim Grup Başkanlığı,

b) Finansal ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanlığı,

c) İktisadi ve İştirakler Grup Başkanlığı,

d) Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanlığı

(2) Grup Başkanlıklarının görev ve çalışma esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak yönerge ile belirlenir.

 

Grup Başkanlarının Nitelikleri

MADDE 39- (1) Grup başkanları konusunda uzman, en az yüksekokul mezunu olanlar arasından yönetim kurulu tarafından atanır.

 

Hukuk Birimi

Madde 40- (1) Hukuk birimi Başkana bağlı olarak çalışır ve Hukuk Başdanışmanı tarafından yönetilir.

(2) Avukatlar ve hukuk yardımcı personelinden oluşur

            (3) Birliğin hukuki alan ve konulardaki görüşlerini hazırlar.

(4) Yönetim Kurulunun çağrısı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, sorulan konularda görüşlerini bildirir,

            (5) Birliği tüm adli ve idari merciler nezdinde avukat sıfatı ile temsil eder,

            (6) Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği hukuksal konulardaki toplantılara Birlik adına katılır,

(7) Hukuk Biriminin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak Hukuk Birimi Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 

            Denetim Birimi

            MADDE 41 - (1) Birlik Denetim Birimi, faaliyetleri bakımından doğrudan yönetim kurulu başkanına, özlük hakları ve idari bakımdan ise genel sekretere bağlı çalışan Denetim Müdürü, Denetim Bölge yöneticisi, denetim uzmanı ve denetmenlerden oluşur.

            (2) Denetim Birimi, birim yöneticisi tarafından sevk ve idare edilir.

            (3) Birlik Denetim Birimi, 1618 sayılı Kanun ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile Seyahat Acentaları yönetmeliği hükümlerinde birlik görevleri arasında yer alan hususlarda yapılacak inceleme ve denetimleri Birlik adına ve Yönetim Kurulunun Birime verdiği yetki ile yapmakla görevlidir.

            (4) Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 5/1/d maddesi uyarınca seyahat acentası işletme belgesi olmaksızın seyahat acentalığı faaliyetinde bulunulmasını önlemek, Birliğin asli görevi olup denetim biriminin esas çalışma alanını oluşturur.

(5) Birlik denetim birimi ayrıca seyahat acentalarının kuruluşlarında ve adres değişikliklerinde Yönetmeliğin 16’ncı maddesi uyarınca, 17’nci maddede belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı hakkında ve yine Yönetmeliğin 5’inci maddesinde düzenlenen işyeri, personel ve faaliyetin niteliği ile haksız rekabete ilişkin hususlarda denetim faaliyetleri yürütür.

(6) Birlik Denetim biriminin idari yapılanmasının ve mevzuatta birliğe tanınmış olan denetim yetkisini kullanmasına ilişkin usul ve esaslar “Birlik Denetim Birimi Çalışma Esasları’nda düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

BİRLİĞİN YEREL BİRİMLERİ, İDARİ YAPISI VE MESLEKİ BİRİMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

YEREL BİRİMLER

 

Bölgeler Arası İşbirliği Kurulu

MADDE 42- (1) Bölgelerarası İşbirliği Kurulları, Seyahat Acentalarına yerinde hizmet verebilmek ve Birlik faaliyetlerini tüm ülkede yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulur. 

(2) Bölgelerarası İşbirliği Kurulları bölge yetki alanındaki Bölge Temsil Kurulu başkanlarından oluşur.

(3) Bölgelerarası İşbirliği Kurulları, Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde en az bir adet olmak üzere kurulur, bölgede seyahat acentası sayısının beş yüzden fazla olması veya bölge kapsamında üçten fazla Bölge Temsil Kurulunun bulunması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile aynı coğrafi bölgede birden fazla Bölgelerarası İş birliği Kurulu kurulabilir.

            (4) Bölgelerarası İş birliği Kurulu toplantıları, en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi bulunan Bölge Temsil Kurulunun bulunduğu yerde gerçekleştirilir. Toplantılarda başkanlığı, hazırunda bulunan en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapar.

(5) Bölge merkezi olarak belirlenen yerdeki Birlik bölge binasında görevli personel ile faaliyet gösterir.

 

Bölge Temsil Kurulları

MADDE 43- (1) Bölge Temsil Kurulu; Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa eden ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan, seçimle oluşturulan ve bölgelerarası işbirliği kurulu kaynaklarını kullanan kuruldur. Birlik Yönetim Kurulu ve Bölgelerarası İş birliği Kurulu kararlarını uygulamak ve Birliğin görev alanındaki faaliyetleri denetlemekle görevlidir.

(2) Bölge Temsil Kurullarının görev ve yetki alanları Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin 7’nci fıkrasının (g) bendi uyarınca TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seyahat acentası merkez ve şube sayısının 100’ü (yüz) aştığı yerlerde bir bölgeye bağlı olarak Bölge Temsil Kurulu oluşturulabilir.

(3) Bölge temsil kurulunun faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentasının merkez ve şubesi bulunması halinde BTK yönetimi seçilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ancak seyahat acentası sayısı iki yüz ve üzerinde olan bölgelerde BTK yönetimi seçilecek bir başkan ve altı üyeden oluşur.

(4) Bölge Temsil Kurulları gerekli görülen hallerde ve en az yılda bir kez Birlik Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren kişi ve kurumlarca denetlenir.

(5) Bölge Temsil Kurulu, ayda iki kez olağan olmak üzere, Başkanın veya iki üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak en geç çağrıyı takip eden 2’nci gün toplanır.

(6) Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanları ait oldukları bölge içinde ve mümkün olduğunca idari bölünmeye (il ve ilçe) uygun olarak belirlenir. Ancak, yönetim kurulu bölgenin özellikleri, seyahat acentalarının sayısı ve ihtiyaca göre bir idari bölümde birden çok Bölge Temsil Kurulu oluşturabileceği gibi bir Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanını birkaç idari bölümü kapsayacak şekilde de belirleyebilir.

(7) Yönetim Kurulu, Bölge Temsil Kurullarının görev ve yetki alanlarını gerekli hallerde değiştirmeye yetkilidir.

(8) Bölge Temsil Kurulları, bütçe kullanımı, temsil yetkisinin kullanımı konularında kanuni organ olan Yönetim Kurulunun verdiği yetkiyle Birlik adına işlem yapabilir.

(9) Bölge temsil kurulunun kuruluşuna ilişkin yeterliliklerini kaybetmesi halinde Birlik Yönetim Kurulu kararı ile BTK’nın kapatılmasına karar verilebilir.

(10) Bölge Temsil Kurulu seçimleri Birlik Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yılın Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir.

(11) Bölge Temsil Kurullarının isimleri TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(12) TÜRSAB Yönetim Kurulu, göreceği lüzum üzerine Bölge Temsil Kurulu görev ve yetki alanlarını değiştirebilir.

(13) Bölge Temsil Kurulu Başkan veya üyesinin meslek ilkelerine, mevzuata ve Birlik karar ve talimatlarına aykırı davrandığının tespiti halinde Birlik Yönetim Kurulu ilgili kişi veya kişileri Disiplin Kuruluna sevk ederken disiplin soruşturmasının sonuna kadar geçici olarak ve tedbiren Bölge Temsil Kurulu’ndaki görevinden alabilir.

(14) Bölge Temsil Kurulu tüm işlem ve faaliyetlerinden Birlik Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(15) BTK Üyeliğine, Seçimlerine, BTK’ların idari yapısına, görev ve yetkilerine ve Kurulun görevden alınmasına ilişkin usul ve esaslar, Bölge Temsil Kurullarının Oluşumu ve Çalışma Esasları’nda düzenlenmiştir

 

            Alan Temsilcisi

            MADDE 44- (1) Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu, ancak BTK örgütlenmesinin bulunduğu yerden ayrı bulunan yörelerde Birliği temsil etmek üzere, Bölgelerarası İş birliği Kurulu veya Bölge Temsil Kurulu tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulu tarafından Alan Temsilcisi atanır.

            (2) Yönetim Kurulu, uygun ve gerekli görmesi halinde BTK’ya bağlı çalışmak üzere alan temsilcisi atayabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

MESLEKİ BİRİMLER

 

İhtisas Birim Başkanlıkları

MADDE 45- (1) İhtisas Birim Başkanlıkları, seyahat acentalığı faaliyetleri içinde uzmanlık gerektirecek şekilde bilgi ve özellik içeren çalışma alanlarını kapsamak üzere Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

            (2) Yönetim Kurulu gerek sektörel gerekse yasal gelişmeler nedeniyle yeni ihtisas başkanlıkları ihdas edebilir, mevcut ihtisas birim başkanlıklarının çalışma alanlarını yeniden belirleyebilir.

            (3) İhtisas Birim Başkanları, ihtisas alanı olarak belirlenen konuda çalışan, bilgi ve birikimi ile tanınan seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkilileri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

            (4)  İhtisas Birim Başkanlığı üyelerinin nitelikleri, İhtisas Birim Başkanlığının çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

(5) İhtisas birim başkanlığı, ayda en az 1 (bir) kez toplanır, 2 (iki) ayda bir çalışma konuları ile ilgili yönetim kuruluna rapor sunar.

            (6) İhtisas birim başkanlıkları, toplantı nisabına bakılmaksızın toplanırlar. İhtisas birim başkanlığı kararları Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan kararın uygulanması sorumluluğu Yönetim Kuruluna ait olup, uygulamada ihtisas birim başkanlığı görevlendirilebilir.

(7) İhtisas birim başkanlığını, ihtisas birim başkanı temsil eder.

            (8) İhtisas birim başkanlığı çalışmalarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından İhtisas Birim Başkanlıkları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi düzenlenir.

 

            Tahkim Kurulu

MADDE 46- (1) Birlik üyelerinin kendi aralarındaki veya sektördeki diğer ticari ilişkilerinden kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkları HMK’nın 407 ve devamındaki maddelerle düzenlenen biçimde çözmek üzere TÜRSAB bünyesinde Tahkim Kurulu oluşturulur.

(2) TÜRSAB Tahkim Kurulu, kamu düzenine ilişkin olmayan ve tarafları ilgilendiren seyahat acentalığı faaliyetleri ile turizme özgü diğer uyuşmazlıklarda, taraflarca yazılı olarak yetkilendirilmiş olması şartıyla, uyuşmazlığı HMK’nın 407 – 444 maddeleri uyarınca tahkim usulü ile incelemeye ve karara bağlamaya yetkilidir.

(3) Tahkim Kurullarına seçilecek hakem listeleri, her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından açıklanır. Hakem listeleri, üyelerin temsilcileri ve hukukçulardan oluşur. Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu hakem listesi içinden birini, tahkim kurulu sekreteryasını yönetmek, yapılacak yargılamalarda gerekli idari desteği koordine etmek üzere Tahkim Kurulu Başkanı olarak atar.

(5) TÜRSAB Tahkim Kurulu’nun çalışmaları, yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul tarafından onaylanan Tahkim Kurulu Yönergesi ile düzenlenir.

 

Yüksek İstişare Kurulu

MADDE 47- (1) Yüksek İstişare Kurulunun üyeleri mesleki birikimleri, kıdemleri ve uzmanlıkları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından kendi çalışma dönemi için belirlenecek kişilerden oluşan Kuruldur.

(2) Yüksek İstişare Kurulu, yönetim kurulu tarafından belirlenen gündemle toplantıya çağrılır, toplantıyı Onursal Başkanlardan en yaşlı olanı yönetir.

(3) Yüksek İstişare Kurulu kararları yönetim kurulu tarafından üyelere duyurulur.

 

            Onursal Başkan

            MADDE 48- (1) En az iki dönem Birlik yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar arasından en az beş yüz genel kurul üyesinin önerisi ile aday gösterilmek suretiyle genel kurulun oyu ile seçilen kişiye TÜRSAB Onursal Başkanı sıfatı verilir.

            (2) Onursal Başkanlık sıfatı ömür boyu geçerlidir.

            (3) İbra edilmemiş, adli sicil kaydı olan kişiler Onursal Başkan adayı gösterilemez.

            (4) Onursal Başkan sıfatı verilen kişiler, Yüksek İstişare Kurulu’nun doğal üyesidir.

 

Yürürlükten Kalkan Düzenleme

MADDE 49- (1) Bu İç Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile 03.12.1995 tarihli Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlüğe giren İç Tüzük yürürlükten kalkmıştır. 

 

Yürürlük

MADDE 50- (1) İş bu iç tüzük, 30.11.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

(2) İç Tüzük Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

EK 1- 24. Genel Kurul tarihi itibari ile Bölge Temsil Kurulları

Adana Bölge Temsil Kurulu

Akdeniz Bölge Temsil Kurulu

Alanya Bölge Temsil Kurulu

Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu

Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu

Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu

Bodrum Bölge Temsil Kurulu

Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu

Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu

Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu

Ege Bölge Temsil Kurulu

Erciyes Bölge Temsil Kurulu

Eskişehir Bölge Temsil Kurulu

Gap Bölge Temsil Kurulu

Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu

Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu

Harput Bölge Temsil Kurulu

Hatay Bölge Temsil Kurulu

İstanbul Boğaziçi Bölge Temsil Kurulu

İstanbul Asya Bölge Temsil Kurulu

İstanbul Avrupa Bölge Temsil Kurulu

İstanbul Şişli Bölge Temsil Kurulu

İstanbul Fatih Bölge Temsil Kurulu

Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu

Kapadokya Bölge Temsil Kurulu

Konya Bölge Temsil Kurulu

Kuşadası Bölge Temsil Kurulu

Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu

Marmaris Bölge Temsil Kurulu

Manavgat-Side Bölge Temsil Kurulu

Mersin Bölge Temsil Kurulu

Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu

Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu

Pamukkale Bölge Temsil Kurulu

Trakya Bölge Temsil Kurulu

 

EK 2- 24. Genel Kurul tarihi itibari ile İhtisas Birim Başkanlıkları 

Av Turizmi İhtisas Başkanlığı

Dış Turizmi İhtisas Başkanlığı

Doğa Gençlik ve Alternatif Turizmi İhtisas Başkanlığı

Engelsiz Turizmi İhtisas Başkanlığı

Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı

Havayolu Bilet Satış ve IATA İhtisas Başkanlığı

Incoming Turizmi İhtisas Başkanlığı

İç Turizmi İhtisas Başkanlığı

Karayolu Turizmi İhtisas Başkanlığı

Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı

Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı

M.I.C.E Turizmi İhtisas Başkanlığı

Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı

Spor Turizmi İhtisas Başkanlığı

TOAR İhtisas Başkanlığı

Yat Turizmi İhtisas Başkanlığı

TÜRSAB Hac Umre Turizmi İhtisas Başkanlığı

 

TÜM HABERLER
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Asya Bölge Temsil Kurulumuzun Bilgilendirme Toplantısı Genel Merkezimizde Gerçe...
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Birliğimiz Önderliğindeki TOURiBOOST Projesinde Son Aşamaya Gelindi
HABERİ OKU
06  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
04  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
02  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
02  Ağustos  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
11  Ağustos  2020
Turizm Gazetecileri Soruyor Canlı Yayını
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
TOURIBOOST Projesi Final Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Diyaeddin Şahin Ülke Tv'ye Konuk Olacak
HABERİ OKU
11  Ağustos  2020
18 Yaş Altındaki Vatandaşlarımızın Seyahati Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Turizm Muhasebesi Eğitimimiz Başladı
HABERİ OKU
10  Ağustos  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Hamit Kuk TRT Haber'e Konuk Olacak
HABERİ OKU
09  Ağustos  2020
Ali Bilir ile Sektörün Nabzı Canlı Yayını
HABERİ OKU
08  Ağustos  2020
Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Seçim Duyurusu
HABERİ OKU