29 Temmuz 2016

Sultanahmet Bölgesel Yürütme Kurulu Seçimi

Sayın Üyemiz,

Malumlarınız olduğu üzere;  Bölgelerimizdeki Acenta sayılarının artması, bölge ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve yerinde hizmet verilmesinin kolaylaştırılması amacıyla Bölgesel Yürütme Kurullarımız yeniden yapılandırılmıştır.

Yeniden yapılandırılan Bölgesel Yürütme Kurullarımız için İç Tüzüğümüzün 85. Maddesi gereği seçim süreçleri başlatılmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede; İç Tüzüğümüzün 51. ve 77. maddeleri ile TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurullarının Seçimi İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin, “Bölgesel Kurul Toplantısı ve Seçimler” başlığı altında yer alan 5,6,7,8,9,10,11,12,13. ve 14. maddeleri gereğince seçim Sultanahmet Bölgesel Kurul toplantısı 08.08.2016 Pazartesi günü saat 11:00’da TÜRSAB Genel Merkez Binası’nda gerçekleştirilecektir.

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulları’nın Seçimi ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereği Bölgesel Kurul’da Seyahat Acentalarının merkez ve şubeleri imzaya yetkili sahip, müdür veya ortak tarafından temsil edilir ve temsil yetkisi bulunan kişinin resimli resmi kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

Seyahat Acentası merkezi veya şubesi için sahip sıfatı, Acenta sahibi gerçek kişi ise bu kişi, Acenta sahibi tüzel kişi ise, Şirket Müdürü, Şirket Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi veya imzaya yetkili olduğu açıkça belirtilmiş olan kişi tarafından kullanılır. Sahip sıfatı, Ticaret Sicil Gazetesi örneği, yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri veya Karar Defterinin Noterden onaylatılmış sureti ile kanıtlanır. Müştereken imza yetkisi verilmiş olması halinde; diğer bir müşterek imza yetkilisinin yazılı muvafakati ile kullanılır.

Birliğimiz kayıtlarında bulunmayan temsile yetkili kişilerin, temsil yetkilerini belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi veya İmza Sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yine söz konusu yönetmeliğin 9. maddesi çerçevesinde; İç Tüzüğün 14. Maddesi gereği 1 kişi Bölgesel Kurul’da yapılacak BYK seçimlerinde yalnızca 1 Acentayı temsil edebilir. Bölgesel kurulda oy kullanacak kişinin bizzat katılması gerekli olup vekalet kabul edilmez.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

  • Sultanahmet Bölgesel Yürütme Kurulu Seçimi