a9e65cd2-28ad-450e-96df-fe834a501dee01.03.2020 Tarihi İtibariyle Geçerli Olmak Üzere Müze/Örenyeri ve Müzekart Giriş Ücretleri Hakkında Duyuru01032020-tarihi-itibariyle-geerli-olmak-uzere-muzeorenyeri-ve-muzekart-giris-ucretleri-hakkinda-duyuru-1true01032020-tarihi-itibariyle-geerli-olmak-uzere-muzeorenyeri-ve-muzekart-giris-ucretleri-hakkinda-duyuru-12020-02-20T12:38:072020-02-20T12:38:07true‘’Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerlerini ziyaret edeceklerden alınan giriş ücretleri ile Müzekart+ ve Museum Pass Kart fiyatlarının ekte yer alan listedeki gibi revize edilerek 1 Mart 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi 14.02.2020 tarih ve 47 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.’’/Images/Content/a9e65cd2-28ad-450e-96df-fe834a501dee-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı tarafından Museum Pass Kart ve M&uuml;zekart+ ile M&uuml;ze ve &Ouml;renyeri giriş &uuml;cretlerine ilişkin olarak iletilen yazı aşağıda aktarılmaktadır.</span></span></p> <hr /> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&lsquo;&rsquo;Bakanlığımıza bağlı m&uuml;ze ve &ouml;renyerlerini ziyaret edeceklerden alınan giriş &uuml;cretleri ile M&uuml;zekart+ ve Museum Pass Kart fiyatlarının ekte yer alan listedeki gibi revize edilerek <strong>1 Mart 2020</strong> tarihi itibariyle y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmesi 14.02.2020 tarih ve 47 sayılı Y&ouml;netim Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.&rsquo;&rsquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Uuml;yelerimizin bilgisine sunarız.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ek: </strong><strong>1- </strong><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c92f4054-adfd-4052-b7fb-d55860175e7c.pdf">M&uuml;ze/&ouml;renyeri giriş &uuml;cret listesi</a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2- </strong><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/553d0a5f-2337-4255-9cc1-59bdf97bbcb1.pdf">Kart fiyat listesi&nbsp;</a></span></span></p> truefalseApproved2020-02-20T12:39:41.0272020-02-20T14:13:02.7572002Şubat20202002Şubat20200edcc6ff-abf3-4dff-bfcd-6759403a6fee2020 Yılına İlişkin Yıllık Aidat Ödentisi, Acenta ve Şube Kuruluş Ödentisi Miktarı Hakkında Duyuru2020-yilina-iliskin-yillik-aidat-odentisi-acenta-ve-sube-kurulus-odentisi-miktari-hakkinda-duyurutrue2020-yilina-iliskin-yillik-aidat-odentisi-acenta-ve-sube-kurulus-odentisi-miktari-hakkinda-duyuru2020-01-14T09:38:542020-01-14T09:38:54true1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35’inci Maddesi kapsamında yıllık aidatların her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen Yeniden Değerleme oranında arttırılarak uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, /Images/Content/0edcc6ff-abf3-4dff-bfcd-6759403a6fee-thumb.jpg<p><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sayın &Uuml;yelerimiz,</span></span></strong></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu&rsquo;nun 35&rsquo;inci Maddesi kapsamında yıllık aidatların her takvim yılı başından ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere Vergi Usul Kanunu&rsquo;nun M&uuml;kerrer 298&rsquo;inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen Yeniden Değerleme oranında arttırılarak uygulanacağı h&uuml;k&uuml;m altına alınmış olup, 23.12.2019 tarihli 30987 sayılı Resmi Gazete &rsquo;de yayımlanan 512 sıra numaralı V.UK. Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı %22,58 olmuştur. Belirtilen mevzuat h&uuml;k&uuml;mleri kapsamında 2020 yılına ilişkin yıllık aidat &ouml;dentisi miktarının 3.423,83 TL,&nbsp; Acenta ve Şube Kuruluş &Ouml;dentisi miktarının ise 68.476,43 TL &nbsp;olduğu hususunu siz değerli &uuml;yelerimizin bilgilerine sunarız.&nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla,</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</strong></span></span></p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/tursab-hesap-bilgileri"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hesap bilgileri i&ccedil;in tıklayın.</span></span></a></p> truefalseApproved2020-01-14T09:52:26.9332020-02-17T15:13:52.5231401Ocak20201401Ocak20203c834674-ba23-4437-a04c-6d27b36cc9a3Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğiturizm-payi-beyannamesi-genel-tebligitrueturizm-payi-beyannamesi-genel-tebligi2019-11-14T11:44:532019-11-14T11:44:53false“Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği”ne ait Step Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından siz Seyahat Acentalarını ilgilendiren bölümler hakkında aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmuştur./Images/Content/3c834674-ba23-4437-a04c-6d27b36cc9a3-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">15.07.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak (6. maddesi hari&ccedil;) y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe giren <u>7183 sayılı T&uuml;rkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında kanunun</u> 6&rsquo;ncı maddesinde &ldquo;<strong><em>Ajansın kuruluş ama&ccedil;larının ger&ccedil;ekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak &uuml;zere turizm payı alınır</em></strong>&rdquo; h&uuml;km&uuml; yer almaktadır.&nbsp; <u>İlgili maddenin 2&rsquo;nci fıkrasının (&ccedil;) bendinde <strong>seyahat acentalarından (m&uuml;nferit u&ccedil;ak bileti satışları hari&ccedil;) onbinde yedi bu&ccedil;uk oranında turizm payı alınacağı</strong> belirtilmiştir. </u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm payı beyanı ve tahsiline ilişkin esasların belirlenmesine ilişkin <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği 02.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin, Tanımlar başlıklı 3&rsquo;&uuml;nc&uuml; maddesinde seyahat acentası; 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmeler olarak tanımlanmıştır. </u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7183 sayılı Kanun ile <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği&rsquo;nde yer alan d&uuml;zenlemelere g&ouml;re Seyahat Acentaları tarafından yapılacak işlemlere dair a&ccedil;ıklamalar aşağıda belirtilmiştir.</span></span></p> <p><u><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>A.&nbsp;Beyanı</strong></span></span></u></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1.&nbsp;</strong>14/9/1972 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından seyahat acentası belgesi alan işletmeler &ldquo;t<strong>urizm payı&rdquo; &ouml;demek</strong> ve &ldquo;<strong>Turizm Payı Beyannamesi&rdquo; vermekle m&uuml;kelleftir.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2.</strong>&nbsp;Seyahat Acentaları <u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği&rsquo;nin yayınlandığı tarihten itibaren en ge&ccedil; 15 g&uuml;n i&ccedil;inde;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a.&nbsp;</strong>Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (<a href="https://ivd.gib.gov.tr">https://ivd.gib.gov.tr</a>) sistemi &uuml;zerinden elektronik ortamda başvurarak </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>b.</strong>&nbsp;Veya dilek&ccedil;e ile (doğrudan ya da taahh&uuml;tl&uuml; posta yoluyla) yetkili vergi dairesine m&uuml;racaat ederek, Turizm payı m&uuml;kellefiyetlerini tesis ettirmek zorundadırlar.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>c.&nbsp;</strong><u>1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel</u> Tebliği 02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığından ve yayımı tarihinde y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiğinden <u><strong>18/11/2019 tarihi mesai saati sonuna kadar m&uuml;kellefiyet tesis işlemini ger&ccedil;ekleştirmek zorundadırlar.</strong></u></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3.</strong> <strong>Turizm Payı Beyannamesi;</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>a.</strong> Kurumlar Vergisi m&uuml;kellefleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Kooperatifler, İktisadi İşletmeler vb) i&ccedil;in aylık,</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>b.</strong> Diğerleri (gelir vergisi m&uuml;kellefleri, adi ortaklıklar vb) i&ccedil;in 3 aylık d&ouml;nemler halinde verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>4. </strong>Turizm payı m&uuml;kellefiyeti 1/10/2019 tarihi itibariyle başladığından kurumlar vergisi m&uuml;kellefleri ilk aya ilişkin (01/10/2019-31/10/2019 d&ouml;nemine ilişkin) Turizm Payı Beyannamesini 30/11/2019 tarihine kadar kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5.</strong> Kurumlar vergisi dışında kalan m&uuml;kellefler (gelir vergisi m&uuml;kellefleri, adi ortaklıklar vb) ilk Turizm Payı Beyannamesini (2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı i&ccedil;in) 31/01/2020 tarihine kadar vereceklerdir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>6.</strong> Turizm Payı Beyannamesi gelir veya kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı bulunan vergi dairesine verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>7.</strong> Turizm payı, beyanname verme s&uuml;resi i&ccedil;inde (beyanname verilen ayın son g&uuml;n&uuml;) &ouml;denecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;<strong>8. </strong>Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar ilgili d&ouml;nemde satış veya gelir elde etmeseler dahi beyanname vermek zorundadırlar. Bu durumda beyanname &ldquo;Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır&rdquo; se&ccedil;eneği işaretlenerek verilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>9.</strong> Beyanname m&uuml;kelleflerin (turizm payı &ouml;demek zorunda olanların) kendileri tarafından veya varsa 3568 sayılı Kanuna g&ouml;re yetkilendirdikleri meslek mensupları tarafından elektronik ortamda verilebilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>10.</strong> Turizm Payı Beyannamesi vermekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olanların bu y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay i&ccedil;erisinde bağlı bulundukları vergi dairesine y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B.</strong> <strong>Turizm Payı Hesabı ve Oranı</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>11.</strong> Turizm Payı, Seyahat Acentalarının esas faaliyetleri ile ilgili elde ettikleri tutarlar &uuml;zerinden hesaplanacaktır. Bu tutarlara s&uuml;bvansiyonlar, vade farkları, kur farkları gibi hasılatlar ilave edilecek; satış iskontoları, iadeler, olumsuz kur farkları gibi indirimler d&uuml;ş&uuml;lecektir. </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buna g&ouml;re net satışlar aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><u><strong>Net Satışlar</strong></u> : (Esas Faaliyete İlişkin Satışlar + S&uuml;bvansiyonlar + Satış Tarihindeki Vade Farkları + İhracatla İlgili D&ouml;nem İ&ccedil;inde Ortaya &Ccedil;ıkan Kur Farkları) &ndash; (Satış İskontoları + Satış İadeleri + İhracatla İlgili D&ouml;nemde Ortaya &Ccedil;ıkan Olumsuz Kur Farkları)</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>12.</strong> Seyahat Acentaları tarafından yapılacak m&uuml;nferit u&ccedil;ak bileti satışları hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Aynı şekilde seyahat acentası faaliyetleri dışında elde edilen hasılatlar turizm payı hesabında dikkate alınmayacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>13.</strong> Turizm Payı hesabında tahakkuk esası ge&ccedil;erli olacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>14.</strong> Turizm Payı Oranı seyahat acentalarının esas faaliyet konuları i&ccedil;in on binde yedi bu&ccedil;uk&rsquo;tur (Turizm Payı Matrahı X 0,00075).</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>C.</strong> <strong>Diğer Hususlar</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>15.</strong> Turizm payının beyan, tarh, tahakkuk, tahsili ile red ve iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun h&uuml;k&uuml;mleri uygulanır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>16.</strong> Bu durumda herhangi bir şekilde s&uuml;resinde verilmeyen Turizm Payı Beyannamesi VUK&rsquo;daki esaslara g&ouml;re s&uuml;resinden sonra pişmanlıkla verilebileceği gibi, s&uuml;resinde verilen beyannameler i&ccedil;in daha sonradan d&uuml;zeltme beyannamesi de verilebilecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>17.</strong> Tahakkuk ettiği halde s&uuml;resinde &ouml;denmeyen Turizm Payı i&ccedil;in &ouml;deme tarihinde 6183 sayılı Kanuna g&ouml;re gecikme zammı uygulanacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>18.</strong> &Ouml;denen Turizm Payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi m&uuml;kellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından <u><strong>04.11.2019 tarihinde yapılan duyuru ile</strong></u>, turizm payı beyannamesinin uygulamaya a&ccedil;ılmış olduğu ve m&uuml;kelleflerce beyanname d&uuml;zenleme programı (BDP) g&uuml;ncellenmek suretiyle bilgisayarlarına indirilebileceği ve <strong>beyanname vermek zorunda olan m&uuml;kelleflerin m&uuml;kellefiyet a&ccedil;ılışı i&ccedil;in İnteraktif Vergi Dairesi &uuml;zerinden Turizm Payı M&uuml;kellefiyeti A&ccedil;ılış Dilek&ccedil;esi doldurmak suretiyle gelir ve kurumlar vergisi y&ouml;n&uuml;nden bağlı bulundukları vergi dairelerine dilek&ccedil;e ile m&uuml;racatta bulunabilecekleri</strong> a&ccedil;ıklaması yapılmıştır. </span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm Payı ve Turizm Payı Beyannamesi ile ilgili yayımlanan 7183 sayılı Kanun, 1 Sıra No&rsquo;lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ve 4/11/2019 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu&rsquo;nun birer &ouml;rneği yazımıza eklenmiş olup, teredd&uuml;t edilen &ouml;zellikli konulara ilişkin her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.</span></span></p> truefalseApproved2019-11-14T12:08:56.5572019-11-20T12:27:31.9471411Kasım20191411Kasım201944c91505-8837-42b4-a5b2-16c0b4355d7dSeyahat Acentalarımızı TÜRSAB Aracılığı ile SGK Teşviklerinden Faydalandırma Projesiseyahat-acentalarimizi-tursab-araciligi-ile-sgk-tesviklerinden-faydalandirma-projesi-1trueseyahat-acentalarimizi-tursab-araciligi-ile-sgk-tesviklerinden-faydalandirma-projesi-12019-11-01T17:37:202019-11-01T17:37:20falseSGK tesviği; istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK’nın belirli kanunlara göre çok sayıda işvereni ve çalışanı teşviklerle desteklemesidir./Images/Content/44c91505-8837-42b4-a5b2-16c0b4355d7d-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK teşviği; istihdamın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla SGK&rsquo;nın belirli kanunlara g&ouml;re &ccedil;ok sayıda işvereni ve &ccedil;alışanı teşviklerle desteklemesidir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İstihdamın artırılmasında etkisi olan şirketler sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanabilirler. Teşviklerden yararlanmak i&ccedil;in &ccedil;alışan sayısında belirli bir sınır yoktur. K&uuml;&ccedil;&uuml;k veya b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aplı t&uuml;m iş yerleri bu hakka sahiptirler.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RSAB olarak; &Uuml;yelerimizin geriye d&ouml;n&uuml;k veya ge&ccedil;mişten bug&uuml;ne kadar faydalanamadığı, eksik faydalandığı ya da faydalanabileceği t&uuml;m Sosyal G&uuml;venlik Teşvik kalemlerini inceleyerek, her bir seyahat acentamızın ne kadar teşvikten faydalanıp ne kadar tasarruf edeceklerini analiz etmeyi ve teşviklerden faydalanmak i&ccedil;in yapılması gereken operasyonel desteği vermeyi hedefliyoruz. </strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&uuml;rece dahil olmak i&ccedil;in, SGK kullanıcı adınız ve şifrelerinizi dilerseniz &nbsp;<a href="http://tursabtesvik@experto.com.tr"><strong><u>tursab</u></strong><strong>tesvik@experto.com.tr</strong></a><a href="http://tursabtesvik@experto.com.tr"> </a>&nbsp;mail adresine g&ouml;nderebilir; dilerseniz de <strong>0212 259 84 04 &ndash; 328 / 329 / 330 / 331</strong> telefon numaralarından bizlere ulaştırarak s&ouml;z konusu kullanıcı adı ve şifrelerini iletebilirsiniz. Konuyla ilgili t&uuml;m sorularınızı ise yine bu iletişim bilgileri &uuml;zerinden paylaşabilirsiniz. &nbsp;SGK teşviklerinden en iyi şekilde faydalanmanız ve optimum d&uuml;zeyde maliyet tasarrufu sağlamanız hedefiyle Birliğimiz tarafından hazırlanan bu proje &ccedil;er&ccedil;evesindeki geri d&ouml;n&uuml;şlerinizi &ouml;nemle rica ederiz.</span></span></p> <h1><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HtRvlTBrxvY"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK Teşviklerinden Nasıl Faydalanılır? video i&ccedil;in tıklayınız.</span></span></a></h1> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b5a5deda-719f-479c-8d98-0231bad36542.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b5a5deda-719f-479c-8d98-0231bad36542.jpeg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2019-11-01T17:41:42.1832019-11-12T22:00:48.1870111Kasım20190111Kasım2019e87d48e5-2a83-4950-ae20-d125f714b0ecTÜRSAB'a Kalite Tescilitursaba-kalite-tescilitruetursaba-kalite-tescili2019-10-25T14:50:062019-10-25T14:50:06trueBirliğimiz, kurumsallaşma hedefi doğrultusunda yürütülen disiplinli çalışma ve denetim süreçlerinin tümünü başarıyla sonuçlandırarak, ISO: 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı./Images/Content/e87d48e5-2a83-4950-ae20-d125f714b0ec-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Birliğimiz, kurumsallaşma hedefi doğrultusunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;len disiplinli &ccedil;alışma ve denetim s&uuml;re&ccedil;lerinin t&uuml;m&uuml;n&uuml; başarıyla sonu&ccedil;landırarak, ISO: 9001 Kalite Y&ouml;netim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&uuml;reci değerli ve etkin kılabilmek amacıyla &ccedil;alışmalarını titizlik i&ccedil;erisinde s&uuml;rd&uuml;ren t&uuml;m idari ve profesyonel kadromuzu tebrik ediyor; her ge&ccedil;en g&uuml;n daha da &ccedil;ağdaşlaşan T&Uuml;RSAB kimliğinin turizmimize ve sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;ze hayırlı olmasını diliyoruz.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/ea783ee2-820c-4a9f-a2ed-8eed41140346.jpg" style="width:70%" /></p> truefalseApproved2019-10-25T14:58:35.2532019-10-25T18:31:50.8772510Ekim20192510Ekim20190afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fbMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyurumuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyurutruemuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyuru2019-03-26T17:48:022019-03-26T17:48:02falseMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru/Images/Content/0afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fb-thumb.jpg<p>T.C K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından Birlğimize iletilen yazıya istinaden;</p> <hr /> <p>Bakanlığımıza bağlı bazı M&uuml;ze ve &Ouml;renyerlerindeki ziyaret&ccedil;i yoğunluğundan dolayı mesai saatleri uzatılmıştır.</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/618dcfdc-60cf-4107-962b-ebaa3529ef41.pdf">Detaylı bilgi i&ccedil;in tıklayın.</a></p> truefalseApproved2019-03-26T17:54:58.6172019-07-05T09:23:23.1232603Mart20192603Mart2019
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR