DİJİTAL DOĞRULAMA SİSTEMİ (DDS)


Dijital Doğrulama Sistemi (DDS) Nedir?

TÜRSAB’ın belgesiz Seyahat Acentalığı faaliyetlerine karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; web sayfaları üzerinden kaçak Seyahat Acentalığı faaliyeti gösteren kişi ve kuruluşların ayırt edilmesini kolaylaştıran, tüketiciler için Seyahat Acentalığı hizmeti almak istedikleri web sayfalarının TÜRSAB’a kayıtlı bir Seyahat Acentasına ait olup olmadığını sunulan hizmet üzerinden doğrulayabilen, Birliğimize üye Seyahat Acentalarına ve sahibi oldukları web tabanlı Online Satış ve Pazarlama Kanallarına değer katmayı amaçlayan programdır.

 

Dijital Doğrulama Sistemine Kimler Başvurabilir?

Dijital Doğrulama Sistemine başvuru imkânı yalnızca üye Seyahat Acentalarımıza sunulmuştur.

Başvuru İçin TÜRSAB Online hesabınıza giriş yapınız!

Uyarı: İlgili Yönetmelik gereği Birliğimiz üyesi Seyahat Acentalarının bu imkândan faydalanabilmesi için Online Satış ve Pazarlama Kanallarını Seyahat Acentası Bilgi Formu içeriğinde beyan etmesi ve form aslını 10 gün içerisinde Birliğimize göndermesi gerekmektedir. Anılan form içeriğinde beyan edilmeyen Online Satış ve Pazarlama Kanalları için yapılacak Dijital Doğrulama başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online Satış ve Pazarlama Kanalları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Buraya Tıklayın!

 

Aidat borcu olan Seyahat Acentaları DDS başvurusu yapabilir mi?

Dijital Doğrulama Sistemi, Birliğin Seyahat Acentalarına sunduğu genel hizmetler kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 3’üncü bendi; “Aidat borcu olan Seyahat Acentasının, Birlik tarafından üyelerine sunulan genel hizmetlerden yararlanma hakları askıya alınır.” hükmü gereğince Seyahat Acentalarının DDS başvuruları aidat borcu yükümlüğü gereği yerine getirilinceye kadar işleme alınmaz.

 

Dijital Doğrulama Başvurusunda Süreç Nasıl İlerler?

DDS (Dijital Doğrulama Sistemi) başvuruları TÜRSAB Acenta Sicil Direktörlüğü bünyesinde bulunan ilgili birim tarafından dijital kanallar aracılığıyla alınır ve sonlandırılır. İlgili birim bu başvuru geldiğinde Seyahat Acentasının TÜRSAB kayıtlarına giriş yapmış Seyahat Acentası Bilgi Formu olup olmadığını, başvuruda bulunulan web sayfasının Bilgi Güncelleme Formu içerisinde beyan edilip edilmediğini ve doğrulamaya engel teşkil edebilecek diğer hususların bulunup bulunmadığını inceler.

Yapılan incelemede başvuru şartlarının yerine getirilmiş olması halinde doğrulanacak web sayfası ve içeriği Dijital Denetim Birimi tarafından Seyahat Acentaları Yönetmeliği ilgili maddeleri gereğince denetlenir.

Acenta Sicil Direktörlüğü bünyesinde bulunan ve başvuruyu alan ilgili birim Dijital Denetimden gelen görüş nezdinde başvuru sahibi Seyahat Acentasına, başvurusuna ilişkin değerlendirme sonucunu başvuruda bulunulan dijital kanal üzerinden;

 • Görüşün olumlu olması halinde; üzerinde Seyahat Acentası belge numarasının yer aldığı sistem logosu ile kurulum talimatlarını içeren TÜRSAB DDS Paketini paylaşarak,
 • Görüşün olumsuz olması halinde ise gerekçesi ile başvuru sahibine geri bildirimde bulunarak,

 

Başvuruyu sonlandırır.

 

Dijital Doğrulama Sistemine Dahil Edilecek Web Sayfalarında Denetlenen Kriterler Nelerdir?

DDS talebinde bulunulan web sayfası, ilgili mevzuatlar nezdinde Dijital Denetim Birimi tarafından aşağıdaki kriterler üzerinden denetlenir. Yapılacak Dijital Denetimde olumlu görüş verilebilmesi için;

 1. Sayfanın faal olduğunun,
 2. Web sayfası içeriğinde Seyahat Acentalığı dışında başka faaliyetlerin yürütülmediğinin,
 3. Başvuruda bulunulan domain üzerinden başka bir web sayfasına yönlendirme olmadığının,
 4. Web Sayfasının Seyahat Acentasına ait olduğunu belirleyen Bakanlıkça onaylanmış acenta unvanı ve işletme belge numarasının web sitesi üzerinde görülebilir bir yerde bulunduğunun,
 5. Web sayfası içeriğinde başvuru sahibi Seyahat Acentasının TÜRSAB’a beyan etmiş olduğu iletişim bilgilerinin bulunduğunun,
 6. Alan adı sorgulamasında Seyahat Acentasının bağlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişiye ait bilgilerin yer aldığının,

 

Doğrulanacak web sayfası ve içerinde görülmesi gerekmektedir.

Uyarı: Yukarıda (f) maddesi gereğince yapılacak incelemede söz konusu alan adlarının tescil haklarını ellerinde bulunduran üçüncü kişilerden, ilgili alan adlarının kullanım haklarının devralındığına ilişkin taraflarca düzenlenecek muvafakatnamenin Seyahat Acentası Bilgi Formu ekinde Birliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir!

https://www.tursab.org.tr/bilgi-guncelleme-online-satis-ve-pazarlama-kanallari

 

Dijital Doğrulama Sistemi Başvuru Kullanım Koşulları ve Şartları Nelerdir?

TÜRSAB Dijital Doğrulama Sistemi Başvuru Formu ‘nu göndermekle birlikte;

 

 • TÜRSAB'ın aşağıda yazılı tüm koşullarını ve şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve tümünü kabul ettiğinizi ve belirtilen koşullara ve şartlara uyacağınızı;
 • Ayrıca başvurunuzun onaylanması halinde, burada yazılı olmasa dahi, size iletilecek Dijital Doğrulama Sistemi paketi içeriğinde bulunan tüm koşul ve şartlara uyacağınızı;
 • Başvuruda bulunmuş olmanızın, başvurunuzun TÜRSAB tarafından onaylanacağı anlamına gelmediğini

 

Peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

 

Dijital Doğrulama Sistemi Başvuru Kullanım Koşulları ve Şartları

 

Başvuruyu yapan yetkili, başvuruda bulunmakla birlikte, TÜRSAB'a vermiş olduğu tüm bilgilerin doğruluğunu; başvuruda belirttiği Acentayı temsile yetkili olduğunu, başvurusunda bildirdiği web sitesi adresinin, yetkilisi olduğunu, belirttiği Acentaya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Başvuruyu yapan Acentanın TÜRSAB’a iletmiş olduğu bilgilerin doğru olmamasından kaynaklı olarak TÜRSAB’ın herhangi bir ödeme yükümlülüğü doğması halinde, TÜRSAB tarafından Acentaya gönderilen, zararın giderilmesine yönelik yazının ulaşmasını müteakip 3 gün içerisinde, söz konusu zararı nakden ve defaten TÜRSAB’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

TÜRSAB, Dijital Doğrulama Sistemi adı altında vermekte olduğu hizmeti, hizmetin yöntem ve araçlarını, görsellerini, teknik altyapısını, kullanım koşullarını ve şartlarını belirler; dilediği zaman gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir ve hatta dilediği zaman vermekte olduğu Dijital Doğrulama Sistemi hizmetini, başvurusu onaylanmış Acentalara önceden bilgi vermek kaydıyla durdurabilir.

 

TÜRSAB, Dijital Doğrulama Sistemi'ni kesintisiz sağlamak üzere tüm gayreti gösterecektir. Ancak hiçbir koşul ve şart altında sistemin hatasız ve kesintisiz çalışacağı konusunda garanti vermemektedir. Sistemde meydana gelebilecek kesintiler; sistemin çalışmasını etkileyebilecek kısa veya uzun süreli teknik aksaklıklar; yazılım, internet, sunucu, veri tabanı hataları; siber saldırılar, ve burada bahsi geçmeyen sistemin çalışmasını etkileyebilecek olası diğer sorunlardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan TÜRSAB sorumlu tutulamaz.

 

TÜRSAB, başvuru formu iletilene kadar, başvuru formuna girilen hiçbir veriyi kaydetmez ve saklamaz. Ancak başvuru formunun iletilmesi halinde, başvuru formuna girilmiş olan tüm veriler ile birlikte başvuru tarihi, saati ve başvuruda bulunulan IP numarası kaydedilir ve TÜRSAB tarafından değerlendirilmek üzere TÜRSAB yetkililerine iletilir. Başvuru sahibi bu verilerin başvurunun değerlendirilmesi amacıyla ve onaylanması halinde TÜRSAB Dijital Doğrulama Sistemi tarafından kullanılmak üzere TÜRSAB sunucularında saklanmasını ve ilgili TÜRSAB yetkilileri ile paylaşılmasını peşinen kabul eder. TÜRSAB, başvuru ve kullanım aşamasında TÜRSAB ile paylaşılan tüm verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde sadece TÜRSAB tarafından saklanacağını ve kullanılacağını; üçüncü şahıslarla, hukuki bir gereklilik olmadığı sürece paylaşılmayacağını taahhüt eder.

 

TÜRSAB, başvuruda verilen bilgilerin doğruluğunu değerlendirme hakkına ve yetkisine sahiptir. Söz konusu değerlendirme sonucu elde edilen bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde veya hukuki yaptırım gerektirecek fiillerin ya da işletme belgesiz Seyahat Acentalığı faaliyetlerinin tespiti halinde, TÜRSAB, ilgili mevzuat kapsamında idari ve cezai tüm yaptırımları uygulama ve/veya hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

Başvuran Seyahat Acentası, başvurusunda belirttiği bilgilere ilişkin değişiklik olması halinde TÜRSAB’a söz konusu değişiklikleri bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerde değişiklik olması ve bu değişikliklerin TÜRSAB’a bildirilmemesi halinde TÜRSAB daha önce onaylanmış olan başvuru doğrultusunda verilmekte olan Dijital Doğrulama Sistemi hizmetini başvuru sahibi acentaya bilgi vererek veya vermeksizin kısa süreli veya süresiz olarak durdurma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu ve benzeri durumlardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan TÜRSAB sorumlu tutulamaz.

 

Başvurunun TÜRSAB tarafından onaylanması halinde başvuruda bulunan yetkiliye iletilecek Dijital Doğrulama Sistemi paketi içinde bulunan logonun kurulum talimatları doğrultusunda başvuruda belirtilen web sitesine yerleştirilmesi ve testlerinin yapılması başvuran Seyahat Acentasının sorumluluğundadır.

 

Başvuruda belirtilen web sitesinin sunucu, yazılım ve/veya sistem yapılandırması Dijital Doğrulama Sistemi’nin gerektiği gibi çalışmasına izin vermeyebilir. Bu gibi durumlarda kurulum talimatı doğrultusunda destek talebi oluşturularak TÜRSAB’ın bilgilendirilmesi, yine başvuran Seyahat Acentasının sorumluluğundadır. TÜRSAB kurulum talimatları doğrultusunda oluşturulmuş destek taleplerini inceleyecek ve olası en iyi çözümü sağlamaya çalışacaktır. Acenta tarafından test edilmemiş veya TÜRSAB tarafından onaylanmış olmasına rağmen herhangi bir sebeple doğrulama yapmayan bir logonun başvuruda bulunan Acentanın web sitesine yerleştirilmiş olmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan TÜRSAB sorumlu tutulamaz.

 

Başvuruda bulunan Acentanın web sitesinin bulunduğu barındırma alanının, sunucusunun, yazılım teknolojisinin, kaynak kodlarının, veri tabanının ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla teknik her türlü fiziksel ve sanal biriminin değişikliği halinde, Dijital Doğrulama Sistemi hizmetinin doğru çalışıp çalışmadığının tekrar test edilmesi başvuran Acentanın sorumluluğundadır. Herhangi bir değişiklik sonrasında test edilmeyen veya test sonucunda çalışmadığı görülmesine karşın web sayfasından kaldırılmayan Dijital Doğrulama Sistemi logosundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan TÜRSAB sorumlu tutulamaz.

 

Başvuruyu yapan Acentanın yukarıda belirtilen tüm bilgilerinin doğru olmamasından kaynaklı olarak TÜRSAB’ın herhangi bir ödeme yükümlülüğü veya zarar doğması halinde; TÜRSAB tarafından Acentaya yazılı bildirim gönderilmesini müteakip 3 gün içerisinde, söz konusu yükümlülüğü veya zararı nakden ve defaten TÜRSAB’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

TÜM HABERLER
05  Mart  2024
Birliğimiz ve Türk Hava Yolları İş Birliği ile “Cakarta Türkiye Tanıtım Etkinli...
HABERİ OKU
04  Mart  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
01  Mart  2024
Trakya BTK Yönetimi'nin Ev Sahipliğinde Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi
HABERİ OKU
29  Şubat  2024
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz BTK Başkanımız Ercan Güne...
HABERİ OKU
28  Şubat  2024
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, İstanbul Oyuncak Müzesi’ni Ziyaret E...
HABERİ OKU
28  Şubat  2024
Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
HABERİ OKU
28  Şubat  2024
Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçe...
HABERİ OKU
27  Şubat  2024
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
05  Mart  2024
"Vize Sorunları İstişare Toplantısı" Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
04  Mart  2024
Enformasyon Memurluğu Sınavı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
02  Mart  2024
Turistik Karaelmas Ekspresi Seferlerine Başlıyor
HABERİ OKU
28  Şubat  2024
ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
27  Şubat  2024
Havayolu Bilet Satış Acentaları Çalıştayı Sonuç Raporu Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
26  Şubat  2024
Zorunlu Plus Seyahat Sigortaları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
24  Şubat  2024
Berat Kandilimiz Mübarek Olsun
HABERİ OKU
23  Şubat  2024
Seyahat Acentalarımıza Özel Turistik Trenler İçin Talep Toplanması Hakkında TCD...
HABERİ OKU