YENİ İŞLETME BELGESİ BAŞVURUSU

SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ TALEBİ

 

 

İŞLEM SÜRECİ

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişi, bir dilekçe ve varsa marka tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurur. Başvuru hakkında bilgi için: https://yigm.ktb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Acenta unvanının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünün başvuru sahibine tebliğinden itibaren 30(Otuz) gün içerisinde ilgili posta tebligat belgesi ve aşağıda belirtilen belgeler ile TÜRSAB’a başvuru yapılır.

Başvuru dosyası içeriğinde TÜRSAB tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonrası, bildirilen adrese Birliğimizce iş yeri uygunluk denetimi gerçekleştirilir. Başvuru dosyasında yapılan inceleme, değerlendirme ve adrese yapılan denetimin ilgili mevzuata uygun olması halinde başvuru sahibinden “üye kayıt ücreti” ve “yıllık aidat ücreti” yazılı olarak talep edilir.

Birliğimize üyelik işlemlerinin tamamlanması için, üye kayıt ücreti ödemesini belirtilen süre içerisinde gerçekleştiren başvuru sahipleri temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerinin Birliğimiz faaliyetlerinin ilgili yöneticilerince tanıtıldığı YENİ KURULAN ACENTALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA katılmaları gerekmektedir. Bu nedenle toplantı bilgisi ödeme sorumluluğunu yerine getiren başvuru sahipleri sırasınca toplantıya çağrılmaktadır.

TÜRSAB yukarıdaki gereklilikleri yerine getiren başvurulara ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. TÜRSAB tarafından uygun görülmeyen başvurular için başvuru sahibine uygunsuzluk gerekçesi belirtilir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksikliğin bulunması durumunda, bu eksiklik TÜRSAB’a bildirilir.

Başvurunun Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, “Seyahat Acentası İşletme Belgesi” düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, Seyahat Acentası İşletme Belgesi düzenlenir ve TÜRSAB’a bildirilir. Düzenlenen işletme belgesi Bakanlık tarafından başvuru sahibine teslim edilmek üzere bağlı bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir.”

 

İŞLEMDEN KALDIRMA

Bakanlık tarafından Acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren 30(Otuz) gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren 30(Otuz) gün içinde tamamlanmaması veya gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.
 

BAŞVURU SIRASINDA ÜYELİK İPTALİ

TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen “Seyahat Acentası İşletme Belgesi” başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi halinde üyelik başvurusu iptal edilerek, üye kayıt ücreti, TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.
 

İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi
   
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aslı
  Başvuru sahibi tüzel kişinin adres ve temsile yetkililerini içeren güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi
   
 3. (Ek-2) Adli Sicil Beyanı Aslı
  Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde müdürler ve temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2 de yer alan T.C Kimlik Numarası ve Adli Sicil Beyanı
   
 4. İmza Sirküleri Aslı veya Noter Onaylı Sureti
   
 5. Seyahat Acentası Kuruluş Teminatı Aslı
  • Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi gereği ve 30’uncu maddesi miktarınca düzenlenecek teminat mektubu aslı veya;
  • Başvuru sahibi tüzel kişi hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) açıklama kısmına Bakanlığın uygun gördüğü unvan yazılan işlem dekontunun aslının (İlgili banka tarafından kaşeli imzalı halde) ibraz edilmesi gerekmektedir.
    
 6. (Ek-1) Acenta Unvan Taahhütnamesi Aslı
  Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde acenta unvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin taahhütnamedir.
   
 7. Seyahat Acentasında çalıştırılması zorunlu personel belgesi
  Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.
  • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olan kişilere ait mezun olunduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
  • Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi aslı
  • Bakanlıkça verilmiş rehber belgesi aslı veya onaylı sureti

   (C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.)
 

 1. Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait başvuru sahibi tüzel kişiliğin SGK Sigortalı Hizmet Listesi
   
 2. (Ek-3) Çalıştırılacak personele ilişkin beyan Aslı
   
 3. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu Aslı
   
 4. (Ek-4) Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı Aslı
  Tüzel Kişilik Limited Şirket İse Şirket Sözleşmesi ile Ortak ve Müdürlerini, Anonim Şirket İse Esas Sözleşmesi ile Yönetim Kurulu Bilgisinin ve Temsile Yetkililerini gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısını içeren beyan.
   

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 1. Ek - 1
 2. Ek - 2
 3. Ek - 3
 4. Ek - 4
 5. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 6. Yeni Belge Başvuru Dilekçesi
 7. Teminat Mektubu Örneği
 8. İmza Sirküleri
  Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belge aslı veya noter onaylı sureti.
 9. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
  MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.
 10. Teminat

  •    Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.
  •    Teminat mektupları dışındaki teminatlar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Tahsilat Hesabı TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN nolu” hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)

  •    A grubu için  : 7.000,00.-TL  (Yedi bin Türk Lirası)
  •    B grubu için  : 6.000,00.-TL  (Altı bin Türk Lirası)
  •    C grubu için : 5.000,00.-TL  (Beş bin Türk Lirası)      
       ve her bir şube için bu miktarların % 25 olması gerekmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Seyahat Acentaları grupları ve bu grupların farkları nelerdir?

 • Seyahat acentaları uyguladıkları hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır:
  A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler.
  B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları
  C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi tur düzenlemektedirler.
  (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentacılığı hizmetlerini uygulayamazlar. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.
   

2. Birliğe yatırılan üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ücreti nedir, bu tutarlar nasıl belirlenir?

 • Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
 • 2023 yılı için belirlenen üye giriş aidatı 226.856,51 TL (Üye kayıt ücreti üyelik işlemleri esnasında bir defaya mahsus tahsis edilir. Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenerek Birliğe üyeliğin kesinleşmesi durumunda geri iadesi mümkün değildir.)
 • 2023 yılı yıllık aidat miktarı ise 11.342,83 TL’dir. (Bakanlık tarafından işletme belgesinin onaylandığı yıl dahil olmak üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında her sene tahsil edilir.)
   

3. Bakanlık emrinde bulunacak teminat miktarları nelerdir?

 • A grubu seyahat acentası için 7.000,00 TL
 • B grubu seyahat acentası için 6.000,00 TL
 • C grubu seyahat acentası için 5.000,00 TL

           ve her bir şube için anılan bedelin %25’i kadarınca teminat düzenlenmesi gerekmektedir.


4. Teminatın nakit olması halinde miktarın yatırılacağı Bakanlık hesap bilgileri ve ödemeye ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 • Şirket hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) açıklama kısmına Bakanlığın uygun gördüğü unvan yazılarak ödeme aktarılması ve işlem dekontunun ilgili banka tarafından kaşeli imzalı halde ibraz edilmesi gerekmektedir.


5. İşletme belgesi başvurusunun hangi aşamasında Seyahat Acentası faaliyetlerine başlanabilir?

 • Seyahat Acentası sıfatı TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesini teslim almak ile kazanılır. Bu nedenle belge alınıncaya kadar yürütülecek Seyahat Acentalığı faaliyetleri 1618 sayılı yasa gereği “işletme belgesiz faaliyet” olarak tanımlanır ve cezai yaptırım söz konusudur.


6. İşletme belgesi başvurusunun TÜRSAB veya Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde TÜRSAB’a veya Bakanlığa yatırılan Üye Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Teminatın iadesi nasıl gerçekleşir?

 • Başvuru dosyasının işlemden kaldırılması söz konusu olduğunda Birliğe yatırılan üye kayıt ücreti ve yıllık aidat iade edilir. Bakanlık teminatının iadesi için başvuru sahibinin doğrudan iadesi amacıyla başvuruda bulunması gerekmektedir.


7. Başvuru dosyasını kimler teslim edebilir?

 • Başvuru sahibi tüzel kişiliğin yetkilendirdiği kişilerce teslim edilebilir. Başvuru esnasında kişinin anılan yetkiye ilişkin belgesini ibraz etmesi zorunludur.
TÜM HABERLER
24  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya ve Beraberindeki TÜRSAB Heyetimiz, Gl...
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
TÜRSAB Akademi Travelport Mezunları Sertifikalarını Aldı
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
21  Eylül  2023
TÜRSAB Genişletilmiş BTK Toplantısı'nın İkinci Oturumu, Lütfi Kırdar Uluslarara...
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
TÜRSAB Genişletilmiş BTK Başkanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongr...
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı Kapılarını Açtı
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
22  Eylül  2023
Anadolu Ateşi Gösteri Programları Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
Kapadokya Üniversitesi TÜRSAB Üyelerine İndirim Duyurusu
HABERİ OKU
22  Eylül  2023
TÜRSAB – AMADEUS İş Birliği ile Düzenlenen GDS Eğitimi Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
Anadolu'nun Orta Çağ'dan Kalma Ahşap Direkli ve Kirişli 5 Camisi UNESCO Dünya M...
HABERİ OKU
18  Eylül  2023
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girdi
HABERİ OKU
13  Eylül  2023
Endonezya Bali Tanıtım Gezisi Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
TÜRSAB WhatsGO İş Birliği ile Turizmde Dijital Dönüşüm Devam Ediyor
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
"Turizmde Dijital Dönüşüm" Canlı Yayını | 12 Eylül Salı 14.00
HABERİ OKU