ÇALIŞMALARI 2018 YILINDA BAŞLAYAN VE 2019 YILINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIMIZ İLE BİRLİKTE TAMAMLANAN 1618 SAYILI YASA TASLAĞI

10.04.2019

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

ANKARA

 

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun çağın gereklerine, mesleğin gelişimine ve turizm sektöründeki yeniliklere uygun olmaması nedeniyle kanun değişikliği amacıyla yapılan çalışmalarda Birliğimiz;

a) Öncelikle tüm üyelerinin katılımına açık olmak üzere, elektronik ortamda yeni kanunla ilgili talep ve beklentilerin Birliğe ulaştırılması için defaatle üyelere duyuru ve davette bulunmuş, 40 gün süreyle üyelerinin görüş ve önerilerini,

b) Üyelerinin görüşlerinin toplanmasının akabinde Bölge Temsil Kurulları aracılığı ile örgütlü olduğu 35 bölgedeki seyahat acentalarının görüş ve önerilerini tekraren,

c) Bunların yanısıra ayrıca Birlik bünyesinde faaliyet gösteren İhtisas Başkanlıklarından kendi faaliyet alanları ile görüş ve önerileri toplamıştır. Birbirini takip eden süreçlerde tüm üyelere, birden çok kez ulaşılarak toplanan görüş ve öneriler sınıflandırılmış, tek tek değerlendirilmiş ve yapılacak çalışmada ele alınacak hususlar belirlenmiştir.

Yukarıda ifade edilen süreci takiben ortaya çıkan ihtiyaç ve beklentileri içeren kanun taslağı çalışmalarına başlanılmış, Bakanlığınızla işbirliği içinde, birlikte ve 20’den fazla toplantıya yayılan yüzlerce saati aşan uzun bir çalışma süreci sonrasında kanun taslağı oluşturmuştur.

Yoğun ve aylar süren çalışmalar sonucunda oluşan metin Sayın Bakanımızın liderliğinde sektörün çeşitli kesimlerine yine birlikte sunulmuş, katılımcıların görüşleri alınmış ve tartışılmıştır.  Bu sunum, tartışma ve değerlendirmeler sonucunda değişiklikler yapılarak son hali verilen 1618 s. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun yerine gelmek üzere kod kanun olarak hazırlanan yeni Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Tasarısı mutabakat ile oluşmuş ise de akabinde Bakanlık nezdinde Birliğimizin katılımı olmaksızın yapılan çalışmalarla taslağın ruhuna ve mutabık kalınan esaslarına aykırı olduğunu düşündüğümüz değişikliklerin yapıldığı Birliğimize iletilen 10 Nisan 2019 tarihli taslak metninden anlaşılmaktadır.

Bakanlığınız ve Birliğimizin takdire şayan bir işbirliği içinde, uzun ve yoğun çalışmayla hazırladığı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun Taslağı’nın mutabık kalınan halinin yasalaşması en büyük dilek ve beklentimizdir. Ancak, taslakla ilgili Bakanlık nezdinde gerçekleşen değişiklikler ve eklemelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizin ortaya konulması ve mutabık olmadığımız hususların taslak metninden çıkarılması için gerekçelerimizin Makamınıza iletilmesi gereği hasıl olmuştur.

Bu bağlamda; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak tarafımıza iletilen 10 Nisan 2019 tarihli Bakanlık çalışması sonucunda ortaya konulan “Kanun Taslağı” ile ilgili Birliğimizin üyeleri adına iradesini taşıyan “Görüş ve Değerlendirmeler” aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yaptığımız değerlendirmelerde “TÜRSAB GÖRÜŞÜ” olarak ifade edilen ve sarı ile renklendirilmiş hususlar, itirazlarımızın değerlendirilmesi suretiyle YENİDEN ELE ALINMASINI talep ettiğimiz hususlardır.

Malum olduğu üzere; Birliğimiz, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olması nedeniyle seyahat acentalarının yegâne temsilcisi olarak üyeleri adına görüş bildirmektedir. Bakanlığınızın Birliğimiz ile birlikte, her sözcüğünü tartışarak hazırlanan aşağıda yer alan taslak Birliğimize iletilen son taslak olup, bu taslakta yer alanlar dışında yapılmak istenecek düzenlemelerle ilgili olarak Birliğimizin görüşlerine başvurulacağı ve gerekecek değişikliklere başından bu yana olduğu gibi birlikte karar verileceğini düşünüyor ve umuyoruz. Bakanlığınızın Birliğimiz görüşlerine işbirliği ve ortak mutabakata ulaşma anlayışı ile yaklaşımı bizleri mutlu etmekte ve gelecek için umutlarımızı arttırmakta, çalışmalar için motive etmektedir. Bugüne kadar başarı ile gerçekleşen işbirliğinin devamı için taslak ile ilgili olarak aşağıdaki görüş ve değerlendirmeleri takdir ve tensiplerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla,                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Firuz B. BAĞLIKAYA

                                                                                                                                                                                                                                                                  Başkan 

 

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU TEKLİFİ

 

HAKKINDA

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ

 

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

KANUNU TEKLİFİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; seyahat acentalarının kuruluşu, nitelikleri ve faaliyetleri ile seyahat acentaları birliğinin yapısı, görev, yetki ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Kanun; seyahat acentalarının kuruluşu, sahibi ve personelinin nitelikleri, faaliyetlerinde uyulacak esaslar, denetim ve uygulanacak yaptırımlar ile seyahat acentaları birliğinin oluşumu, görev ve yetkileri, teşkilat yapısı, organlarının seçimi, faaliyetleri, gelirleri, giderleri ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunda geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Birlik: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,

c) Bölge temsil kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve Bölgelerarası İşbirliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurulu,

ç) Bölgelerarası işbirliği kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yerine getirmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurulu,

d) İhtisas belgesi: Seyahat acentasının yetkin olduğu faaliyet alanını gösteren ve Birlik tarafından verilen belgeyi,

e) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentası işletme belgesini,

f) Mesafeli sözleşme: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde tanımlanan, tarafların fiziksel olarak bir araya gelmedikleri, tüketici ile uzaktan erişim usulü ile kurulan sözleşmeleri,

g) Mesleki sorumluluk sigortası: Seyahat acentalarının faaliyetleri nedeniyle tüketiciler, hizmetlerinden yararlananlar ile Birlik nezdinde oluşabilecek zararları karşılamak üzere yapmaları gereken zorunlu sigortayı,

ğ) Müşteri: Tüketici sıfatını taşımayan ve seyahat acentasından turizm ürününü satın alan kişiyi,

h) Paket tur: 6502 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde tanımlanan paket tur sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri içeren turu,

            TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

            Mutabık kalınan taslakta yer alan ve AB’nin Paket Tur ile ilgili 2015 tarihli Direktifindeki değişiklikleri de kapsayan tanım yerine, eskidiği ve mehaz düzenleme ile ilişkisi ortadan kalkan 6502 s. Kanun’da yer alan tanıma dönmek, ÖZEL KANUNDA, GENEL KANUNA TESLİM OLMAK sonucunu doğurmaktadır. Pratik bir faydası olmadığı gibi, turizm alanındaki otoritenin Ticaret Bakanlığına teslimi Bakanlığımızın varlığının da inkarı anlamına gelmektedir. Mevcut tanım, dinamik paket kavramını paket turun dışında tutan, kendisine ait bir alanda tanım yapmaktan kaçınan, sektörün gerçeklerine uzak niteliktedir. Bu kadar önemli bir çalışmada, turizm ile ilgili “özel” bir düzenlemede, eskidiği ve uygulamaya aykırı olduğu açık olan “genel” bir düzenlemeye gönderme yapmak yerine “doğru” tanımı yapmak gerekir.    Yenilikçi, AB düzenlemelerine uygun mutabık kalınan aşağıdaki paket tur tanımının muhafaza edilmesini talep ediyoruz.

 

“h) Paket tur: Turizm ürünlerinden en az ikisini bir arada bulunduran, yirmi dört saati aşan, tüketiciye tek bir fiyat altında veya aynı zaman dilimi içerisinde birlikte yararlanmak üzere birbiriyle ilişkili ortamlarda sunulan hizmetlerden oluşan turu,

 

ı) Seyahat acentası: Turları ve paket turları düzenleyen, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini sunan, bu hizmetlerden bir ya da birkaçını içeren organizasyonları yapabilen, bu alanlarda oluşturulan ürünleri perakende olarak pazarlama ve satmaya yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendisi veya diğer seyahat acentaları aracılığıyla pazarlayabilen ve turizm ürünleri hakkında bilgiler veren ve danışmanlık yapan mesleki ticarî kuruluşu,

i) Seyahat acentası plâketi: Seyahat acentasının Birliğe üye olduğunu gösteren ve Birlik tarafından verilen plâketi,

j) Sorumlu yönetici: Yetkili personel belgesi bulunan kişiler arasından seyahat acentası tarafından görevlendirilen kişiyi,

k) Transfer: Taşıma aracında bulunanların bireysel olarak taşımacı ile taşıma sözleşmesine taraf olmadığı, seyahat acentasının sorumluluğunda; tur veya paket tur kapsamında havaalanı, gar, liman gibi varış noktalarına, konaklama tesislerine, ören ve etkinlik yerlerine yapılan taşıma faaliyetlerini,

l) Transfer elemanı: Birlik tarafından düzenlenen transfer elemanı eğitimini tamamlayarak belge alan kişiyi,

m) Tur: Paket tur unsurlarının tamamını içermeyen ancak seyahat acentası tarafından oluşturulan turizm ürününü,

n) Tur lideri: Birlik tarafından düzenlenen tur lideri eğitimini tamamlayarak belge alan kişiyi,

o) Turist rehberi: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş kişiyi,

ö) Tur operatörü sorumluluk sigortası: Seyahat acentasının, tur operatörlüğü faaliyetinde bulunabilmesi için yaptırmak zorunda olduğu sorumluluk sigortasını,

p) Tur operatörlüğü yetki belgesi: Sürekli veya zaman zaman tur veya paket tur olarak düzenledikleri ürünleri kamuya açık şekilde, basın, yayın, internet veya diğer iletişim araçları ile doğrudan veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlayan ve satan seyahat acentalarına Birlik tarafından verilen belgeyi,

r) Turist taşıma aracı: Seyahat acentasının tur, paket tur ve transfer hizmetleri esnasında müşterilerini taşıdığı karayolları mevzuatına uygun yolcu taşıma aracını,

s) Turizm organizasyonu: İçerisinde turizm ürünlerinden en az birinin yer aldığı etkinlik organizasyonunu,

ş) Turizm ürünü: Gezi, spor, eğlence, kültür, eğitim gibi amaçlarla gerçekleştirilen seyahat organizasyonları, tur, paket tur, transfer, turist rehberi temini, konaklama, taşınmaz kira sözleşmesine ilişkin koşulları oluşturmayan yerli ve yabancılara ait konutların turizm amaçlı pazarlama ve işletme faaliyetleri ile havayolu ve deniz turizmi aracı işletmesi ürününü,

t) Turizm ürünü aracılık faaliyeti: Turizm ürünlerinin pazarlama ve satış işlemlerini,

u) Tüketici: 6502 sayılı Kanunda tanımlanmış şekliyle turizm ürününden nihai olarak yararlanan kişiyi,

ü) Ürün sahibi: Turizm ürününü oluşturan seyahat acentası, havayolu, deniz turizmi aracı işletmeleri ve konaklama tesislerinin işletme belgelerinde kayıtlı tüzel kişiliklerini,

v) Yetkili personel belgesi: Fakülte ve meslek yüksek okullarının turizm eğitimi veren bölümleri ile turizm meslek lisesi mezunları, turist rehberleri veya 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu hükümleri uyarınca seyahat acentalığı alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişiler ile Birlik tarafından düzenlenen seminerlere katılarak yapılan sınavda başarılı olan kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Acentalarının Kuruluşu, Nitelikleri ve Faaliyetleri

 

Seyahat acentası kuruluş başvurusu ve unvan

MADDE 3- (1) Seyahat acentası kuruluşu için Birliğe yazılı olarak başvurulur. Başvuruda talep edilen unvan belirtilir. Başka bir seyahat acentası veya turizm işletme belgeli konaklama tesislerine ait unvanlar ile iltibas veya iktibas içeren ve bu işletmeler tarafından marka olarak tescil edilen unvanlar hak sahibinin muvafakatı olmaksızın talep edilemez. Seyahat acentaları tarafından daha önce kullanılan unvanlar beş yıl geçmedikçe başkası tarafından kullanılamaz.

(2) Birlik tarafından onaylanan unvanın daha sonra bu maddede belirtilen hususlara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, unvanın değiştirilmesi için yazılı bildirimde bulunulur. Bildirim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Birliğe unvan değişikliği talebinde bulunulması zorunludur. Bildirime rağmen, gerekli başvuru ve düzeltmenin yapılmaması halinde, seyahat acentasının faaliyeti gerekli düzeltme yapılana kadar durdurulur.

(3) Seyahat acentası, faaliyetlerinde işletme belgesinde yazılı seyahat acentası unvanını kullanmak zorundadır. Seyahat acentası; reklam, tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetleri ile yazılı ve basılı tüm materyallerinde unvanının belirginliğini ortadan kaldıracak şekilde başkaca bir marka, işaret ve unvan kullanamaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 4- (1) Seyahat acentası kuruluş başvurusunun Birlik tarafından evrak üzerinden incelenmesi sonucunda, gerekli koşulları taşıdığı tespit edilen başvuranın; adresinin seyahat acentası işyeri niteliklerini taşıyıp taşımadığı ve seyahat acentası faaliyeti gösterilecek yerin haksız rekabet sonucunu doğuracak özelliklerinin olup olmadığı mahallinde incelenip değerlendirilir.

(2) Başvurusu uygun bulunanların incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin uygunluk raporu, seyahat acentası işletme belgesi düzenlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir.

(3) Başvurusu uygun bulunmayanların dosyaları, gerekçeleri belirtilerek iade edilir. Başvuru sahibi, başvurunun reddine ilişkin itirazını işlemin tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde Birliğe yapabilir. Birlik tarafından verilen itirazın reddine ilişkin kararlara karşı otuz gün içerisinde Bakanlığa itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Bakanlık tarafından verilen karara göre işlem tesis edilir.

İşletme belgesi

MADDE 5- (1) Seyahat acentası işletme belgesi, bu Kanunda belirtilen mesleki özellikleri taşıyan ticari işletmelere verilir.

(2) Birlik tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunanlara Bakanlık tarafından seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir.

(3) Bakanlık tarafından işletme belgesi verilmeden seyahat acentası faaliyetinde bulunulamaz.

Üye sicili

MADDE 6- (1) İşletme belgesi verilen seyahat acentası, Birlik tarafından tutulan ve Bakanlıkla elektronik ortamda paylaşılan üye siciline kaydedilir.

(2) Birlik; seyahat acentasının unvanı, adresi, sorumlu yönetici ve yetkili personeli ile seyahat acentası sahibi tüzel kişiliğin unvanı, sermayesi ve yönetim kurulu üyelerinin isimlerini kamuya açık olarak elektronik ortamda erişime açık tutar.

(3) Seyahat acentası, sicil bilgilerindeki değişikliği, yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde gerekli bilgi ve belgeler ile Birliğe bildirmek zorundadır.

Seyahat acentasının sahibine ilişkin nitelikler

MADDE 7- (1) Seyahat acentası sahibi tüzel kişilerde;

a) Seyahat acentalığı veya turizmin, faaliyet konuları arasında bulunması ve seyahat acentası işletme faaliyeti göstermeye engel halinin olmaması,

b) Temsil ve ilzama yetkili olanlar ile hakim ortakların ticari itibara sahip olması,

c) Yönetim organlarında yer alanların, hakim ortak durumundaki gerçek kişiler veya hakim ortak tüzel kişiliğin temsil ve ilzama yetkililerinin, Bakanlık tarafından işletme belgesi iptal edilmiş bir seyahat acentasının iptale konu dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi veya iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olmaması,

ç) Yönetim organlarında yer alanlar ile hakim ortak durumundaki gerçek kişilerin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

aranır.

(2) Asli kuruluş amacı seyahat acentalığı veya turizm işletme faaliyeti olmayan kamu tüzel kişileri ile bunların hakim ortağı oldukları ticari tüzel kişilikler, sadece kendi mensuplarına yönelik faaliyet göstermek kaydı ile seyahat acentası sahibi olabilir.

           

TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

Mutabık kalınan metinden çıkarılan “özel hukuk tüzel kişileri” ifadesinin geniş bir kapsamı olması nedeniyle yapılan değişikliğin yerinde olduğunu ancak, ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ OLMAKLA BİRLİKTE KAMUSAL ALANDA İMTİYAZ SAHİBİ KİŞİLİKLERİN HAKSIZ REKABETİNİ ÖNLEMEYECEĞİNİ değerlendiriyoruz. Örneğin, özel hukuk tüzel kişisi olmakla birlikte kamusal imtiyaz sahibi; PTT, İDO, THY, BANKALAR, TELEKOM gibi şirketlerin seyahat acentası kurup kamuya yönelik faaliyet göstermeleri halinde bu imtiyazlara sahip olmayan seyahat acentalarına karşı haksız rekabet oluşacağı açıktır. Bu nedenle maddenin aşağıdaki gibi yer almasının doğru olacağını düşünüyoruz:

“(2) Asli kuruluş amacı seyahat acentalığı veya turizm işletme faaliyeti olmayan kamu tüzel kişileri ve turizm dışındaki alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş imtiyaz sahibi özel hukuk tüzel kişileri ile bunların hakim ortağı oldukları ticari tüzel kişilikler, sadece kendi mensuplarına yönelik faaliyet göstermek kaydı ile seyahat acentası sahibi olabilir.”

           

İşyerine ilişkin nitelikler

MADDE 8- (1) Seyahat acentası, faaliyet alanlarına göre nitelikleri yönetmelikle belirlenen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan işyeri adresinde kurulur.

(2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen bağımsız bölümün içerisinde her biri için ayrı ve yeterli bir alan ayrılması kaydıyla ve Birlik tarafından uygun görülmesi halinde birden çok seyahat acentası faaliyet gösterebilir.

(3) Seyahat acentası işyerinde, ihtisas belgelerine göre faaliyet alanının gerektirdiği yeterlilikte donanım, tefrişat ve envanter bulunur.

(4) Seyahat acentası, Birlik tarafından verilen seyahat acentası plâketini işyerinde görülebilecek yerde bulundurur.

Personele ilişkin nitelikler

MADDE 9- (1) Her seyahat acentası, sorumlu yönetici sıfatını taşıyan en az bir personel istihdam etmek zorundadır.

(2) İhtisas belgesi talebinde bulunan seyahat acentası, faaliyet alanına uygun nitelikte ve yeterli sayıda yetkili personel istihdam etmek zorundadır.

(3) Bu maddede belirtilen sorumlu yönetici ve yetkili personel, Birlik tarafından oluşturulan meslek siciline kayıtlı kişiler arasından seçilmek zorundadır. Sahibi durumundaki tüzel kişiliğin temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, gerekli şartları haiz olmaları halinde sorumlu yönetici veya yetkili personel olarak atanabilir. Seyahat acentası, sorumlu yönetici ve yetkili personelini Birliğe bilgi vererek değiştirebilir.

(4) Sorumlu yönetici ve yetkili personel birden çok seyahat acentasında görev alamaz.

Seyahat acentası şubesi

MADDE 10- (1) Seyahat acentası şube kurmak suretiyle de faaliyette bulunabilir.

(2) Şube kuruluşu, seyahat acentası kuruluş koşullarına tabidir. Şubeler için seyahat acentası şube işletme belgesi düzenlenir.

(3) Seyahat acentası şubesi, yaptırım ve devir işlemlerinde merkezi ile bütün olarak değerlendirilir.

Seyahat acentasının devri

MADDE 11- (1) Seyahat acentasının devir işlemi için yazılı olarak Birliğe başvurulur. Devir işlemi, Birlik tarafından Bakanlığın da uygun görüşü alınarak verilecek devir izin belgesi doğrultusunda, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan ticari işletmelerin devri hükümlerine göre yapılır.

(2) Devir işleminin, izin belgesinde yazılı olan tarihten başlamak üzere altmış gün içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süre veya verilmiş ise ek süre içerisinde tamamlanmayan devir işlemi yapılmamış ve devir izin belgesi iptal edilmiş sayılır.

(3) Seyahat acentası sahibi tüzel kişiliğin çoğunluk payını değiştiren işlemler, seyahat acentasının devri hükümlerine tabidir.

(4) İşletme belgesinin alındığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde devir izni talebinde bulunulamaz.

(5) Devir işlemleri, Bakanlık tarafından seyahat acentası sahibi değişikliğine ilişkin işletme belgesinin düzenlenmesiyle tamamlanır.

Faaliyet esasları

MADDE 12- (1) Seyahat acentalığına münhasır faaliyetler seyahat acentası işletme belgesi alanlar tarafından gerçekleştirilir, ihtisas belgesi alınmasının zorunlu olduğu faaliyetler ise ayrıca bu belge alınmak suretiyle yapılabilir.

(2) Seyahat acentası; işletme belgesinde yazılı olan işyerinde ve seyahat acentalığı faaliyeti gösterilen internet adresinde, seyahat acentası faaliyeti ile bağdaşmayan işleri yapamaz.

(3) Tüketiciye yönelik olarak; seyahat sigortası, seyahat destek hizmetleri, araç kiralama hizmetleri, seyahat çekleri tanıtım ve satışı ile seyahat faaliyetiyle ilgili hizmetler, tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla seyahat acentası faaliyetleri ile bağdaşan işlerden sayılır.

Münhasır faaliyetler

MADDE 13- (1) Seyahat acentası faaliyeti, mesleki ticari faaliyet olarak kamu güvenliği açısından kamunun denetimine tabidir. Seyahat acentalığına münhasır olan;

a) Tur,

b) Paket tur,

c) Transfer,

ç) Turizm ürünleri ile ilgili rezervasyon hizmetleri,

d) Turizm işletmesi ürün satışlarına aracılık,

e) Turizm unsurlu etkinliklerin organizasyonu,

faaliyetleri işletme belgesi olmaksızın yapılamaz.

(2) Ancak;

a) İşletmelerin kendi ürünlerini pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetleri,

b) Konaklama tesislerinin kendi müşterilerine havaalanı, gar, liman gibi varış noktaları ile sınırlı olmak üzere sundukları transfer faaliyetleri,

 

            TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

            Taslağa eklenen bu bent ile kanunun amacı, ruhu ve yapısı büyük hasar görmüş olacaktır. Seyahat acentalığı kavramının bir meslek olması, seyahat acentalarına münhasır hizmetler kavramı eklenen bu bent ile anlamını yitirmektedir. Bunun kabul edilmesi halinde pansiyonculardan, hostellere, otellerden tatil köylerine kadar herkesin tesisleri dışında ve konuları ile ilgisiz bir hizmeti verebileceği de kabul edilmiş olur. Bu durumda hastaneler sağlık turizmi alanında, deniz turizmi işletmeleri karada, havayolları, demiryolları ve daha birçok işletme seyahat acentalığına münhasır transfer hizmetini yapabilmenin mantığına kavuşmuş olurlar. Bu takdirde bu kanunda seyahat acentası tanımına da bu tanımın içerdiği “meslek” ve “mesleki faaliyet” kavramına da yer vermenin mantığı ve anlamı ortadan kalkar. Otellerin transfer yapmaları halinde transferle ilgili araç, transfer elemanı, karayolları ile uyum gibi konuların uygulanmasında doğacak kaos karşısında, otelleri taşımacı yapmanın mantığı da açıklanamaz niteliktedir.

            TÜRSAB OLARAK BU BENDİN MUTLAKA METİNDEN ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ.

 

c) Tüketicilerin doğrudan kendileri ve aileleri için yaptıkları veya üye ve mensuplarına sunulmak üzere bedelini düzenleyen kişilerin ödeyecekleri rezervasyon ve organizasyonlar,

seyahat acentalığına münhasır faaliyetlere ilişkin düzenlemenin ihlali sayılmaz.

İhtisas belgesi

MADDE 14- (1) Seyahat acentası, koşullarını taşıdığı her alanda ihtisas belgesi alabilir. İhtisas belgesi alan seyahat acentasının belge aldığı alanda yetkin olduğu kabul edilir).

(2) İhtisas belgesi seyahat acentasının talebi üzerine Birlik tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunması halinde düzenlenir.

Tur operatörlüğü yetki belgesi

MADDE 15- (1) Tur operatörlüğü ihtisas belgesi alan seyahat acentası, tur operatörlüğü faaliyetinde bulunabilmek için Birlikten tur operatörlüğü yetki belgesi almak zorundadır.

(2) Tur operatörlüğü yetki belgesi, bir önceki yıl tur operatörlüğü faaliyet cirosunun en az yüzde onu tutarında teminat limitli tur operatörü sorumluluk sigortası yaptırması ve poliçeyi Birliğe ibraz edilmesi halinde verilir, Bakanlık faaliyet alanını da dikkate alarak bu oranı yüzde yirmiye kadar artırmaya yetkilidir.

(3) Bir önceki yıl tur operatörlüğü faaliyetinde bulunmayanlardan talep edilecek teminat limiti, o yıla ait Birlik kayıt ücretinden az olamaz. Yurtdışında yerleşik tur operatörüne ait ürünlerin Türkiye’de satışına aracılık eden seyahat acentalarının faaliyetleri ikinci fıkra hükümlerine tabidir.

(4) Tur operatörlüğü yetki belgesine ilişkin başvurular otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

(5) Tur operatörlüğü yetki belgesi süreli olarak düzenlenir. Bu süre, tur operatörü sorumluluk sigortası poliçesinin geçerlilik süresinden uzun olamaz.

(6) Tur veya paket turları kamuya açık şekilde, basın, yayın, internet veya diğer iletişim araçları ile doğrudan veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlamayan ve satmayan seyahat acentalarından tur operatörü yetki belgesi aranmaz.

Geçici faaliyet

MADDE 16- (1) Seyahat acentası, Birlikten izin almak kaydıyla merkez ve şubesinin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yılda en fazla otuz gün süreli geçici faaliyette bulunabilir.

(2) Seyahat acentasının, kendi ürünleri olan paket tur, turizm organizasyonu ve katılımcısı olduğu fuarlardaki faaliyetleri birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

Turist taşıma araçları

MADDE 17- (1) Seyahat acentası, tur veya paket tur kapsamında müşterilerine sunduğu transfer ve taşımacılık hizmetlerini karayolu taşımacılığı mevzuatına uygun araçlarla yapmak zorundadır.

(2) Seyahat acentası, faaliyetleri esnasında Birlik tarafından verilen seyahat acentası araç kartını aracın görünür yerinde bulundurmak zorundadır.

(3) Seyahat acentası, kendi faaliyetleri kapsamındaki tur, paket tur veya transferlerinde, öz mal araçları kullanması halinde, taşımacılık yapan işletmeler için istenilen belgeler istenilmez. Bu araçların sayısı beşi, koltuk kapasitesi de toplamda yüz yirmiyi geçemez.

(4) Seyahat acentasının hizmet satın almak suretiyle faaliyetlerinde kullandığı araçlardan, taşımacılık yapan işletmeler için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından aranan belge ve izinler seyahat acentası faaliyeti sırasında aranmaz.

(5) Seyahat acentası, tur veya paket tur kapsamında olmayan veya transfer olarak nitelenemeyen şekilde ve amaçla, ilgili mevzuata ilişkin sistem kaydı olmayan, bir güzergâha bağlı olarak, bilet düzenleyerek veya bir güzergâha bağlı olmaksızın taksi, servis, mekik servis ve benzeri sadece taşıma hizmeti verilen faaliyetleri yapamaz.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden seyahat acentasının taşıma araçları on beş gün süreyle, bir yıl içerisinde aykırılığın ikinci defa tekrarı halinde otuz gün süreyle trafikten men edilir.

Seyahat acentasının yükümlülükleri

MADDE 18- (1) Bakanlık ve Birlik tarafından seyahat acentasından istenilen bilgi ve belgeler on beş gün içerisinde teslim edilir. Bakanlık ve Birlik gerekli hallerde bu süreyi yedi güne kadar indirebilir.

(2) Seyahat acentası, iletişim bilgileri ile kendilerinden talep edilen ticari sır niteliği taşımayan istatistiki bilgileri her yıl Ocak ayı içerisinde Birlik tarafından oluşturulan formlara elektronik ortamda işlemek zorundadır.

(3) Seyahat acentası, en az on beş kişi için düzenlediği tur ve paket turlara bizzat katılmak suretiyle sevk ve idare eden tur lideri görevlendirir. Turist rehberi, tur liderliği görevini de üstlenebilir.

(4) Seyahat acentası, düzenledikleri tur veya paket tur kapsamında ülkemizde ziyaret edilen ören yeri, müze ve benzeri alan ve yerlerde turist rehberi tarafından yerine getirilen hizmeti almak ve yararlananlara sunmak zorundadır. Alan kılavuzu görevlendirilmesi gereken yerlerde rehber bulundurulması zorunlu değildir.

(5) Seyahat acentalarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Seyahat acentaları kendilerine yapılması gereken tebligata esas olmak üzere 7201 sayılı Kanun uyarınca elektronik tebligat adresi olarak kayıtlı elektronik posta adresi belirlemek ve bunu Birliğe bildirmek zorundadır.

(6) Seyahat acentası, transfer faaliyeti sırasında aracın yönlendirilmesi ve yolcuların nitelikli hizmet alabilmesi amacıyla on beş kişiyi aşan gruplar için araç başına bir transfer elemanı bulundurmak zorundadır.

(7) Seyahat acentası, tur ve paket turlar ile transfer araçlarında katılımcılara ait listeyi denetim sırasında yetkili makamlara ibraz etmek zorundadır. Bir seyahat acentasının faaliyetinde kullandığı araçta başka seyahat acentasının müşterisinin bulunması halinde yetkilendirme yazısının da ibrazı zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sigorta, Ürün Satışı, Sözleşme, Tüketici ve Müşteri İlişkileri

 

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 19- (1) Seyahat acentası, Birlik üyeliğine kabulü ve şube kuruluşu öncesinde, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle belirlenen özel şartları içeren, merkez ve şubeler için aynı limitlerle ayrı ayrı sigorta poliçesini yaptırmak ve Birliğe teslim etmek zorundadır.

(2) Sigorta; seyahat acentasının faaliyetleri ile ilgili olarak tüketicilerin, yararlananların ve Birliğin uğrayacağı zararları karşılamak üzere, en az bir yıl süreyle ve merkeze ait cari yıl Birlik kayıt ücretinin yüzde yirmisi tutarında teminat limitli olarak düzenlenir, Bakanlık bu oranı yüzde kırka kadar artırmaya yetkilidir.

 

TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

Madde 19 / 2 inci fıkrasında düzenlenen mesleki sorumluluk sigortası limiti belirtilirken teminat limiti olarak belirlenen yüzde yirmi oranının Bakanlık tarafından yüzde kırka kadar arttırılabilir olması da Birliğimiz tarafından üyelerimiz için sigorta pirimi açısından FAZLA VE İŞLEVSİZ BİR YÜK olarak değerlendirilmektedir. Bu limitin birlikte hazırlanan taslaktaki gibi YÜZDE 10 OLARAK KALMASI VE BAKANLIK TARAFINDAN YÜZDE 30’A KADAR YÜKSELTİLMESİ İMKÂNINI TAŞIYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ beklenen amaca uygun bir sonuç doğuracak, üyeler için kapasite ve iş alanı fark etmeksizin üstlenilecek bu yükün azaltılması gerektiği Birliğimiz görüşüdür.

 

(3) Seyahat acentası ve şubeleri, geçerli mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın faaliyet gösteremez.

(4) Sigortanın, seyahat acentası işletme belgesinin geçerli olduğu sürece kesintisiz olarak devam etmesini teminen, poliçe geçerlilik süresi dolmadan yenilenir. Süresi dolan sigorta poliçesinin yenilenmemesi, herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ve teminatının eksilmesi halinde, yapılacak bildirimden itibaren yedi gün içerisinde geçerli ve yeterli teminatlı poliçenin Birliğe ibraz edilmesi zorunludur.

(5) İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin bu Kanunda yer alan mesleki sorumluluk sigortası yapmaları zorunludur. Sigorta mevzuatı uyarınca yetkili idare bu Kanun kapsamındaki sigorta primlerini belirler.

Yetkili seyahat acentası

MADDE 20- (1) Seyahat acentası, kendisine ait turizm ürünlerini başka seyahat acentaları aracılığıyla da pazarlayabilir.

(2) Ürün sahibi seyahat acentası tarafından kendi adına satış yapmaya yetkilendirilen seyahat acentaları, sicile işlenmek üzere liste halinde Birliğe bildirilir.

(3) Seyahat acentası, yetkilendirdiği seyahat acentalarının unvan ve adreslerini kendi internet sitesinde göstermek zorundadır.

(4) Yetkilendirilen seyahat acentasının yetki kapsamında yapacağı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerden yetkilendiren seyahat acentası sorumludur.

(5) Yetkilendirilen seyahat acentası, tüketici ile yaptığı işlemlerde ürünün hangi seyahat acentasına ait olduğunu göstermek zorundadır.

Mesafeli sözleşme ile satış

MADDE 21- (1) Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuat uyarınca, mesafeli satış olarak tanımlanan şekilde pazarlanan ve satışa sunulan seyahat acentalığına münhasır faaliyetlere ilişkin turizm ürünleri, yalnızca seyahat acentasının sicilinde kayıtlı elektronik ortamda tüketiciye sunulur.

(2) Seyahat acentasının tüketiciyle sözleşme yapmasına imkân tanıyan veya rezervasyon olanağı sunan ortamlara, gerekli şartları taşımaları halinde Birlik tarafından doğrulama belgesi verilir ve siciline kaydedilir.

(3) Doğrulama belgesi alan seyahat acentası; rezervasyon, satış veya pazarlama yaptığı internet sitesinde Birlik tarafından oluşturulan doğrulama belgesine ilişkin özel logoyu kullanmak zorundadır.

Bilişim araç ve ortamları ile pazarlama

MADDE 22- (1) Bilişim araç ve ortam işleticileri, seyahat acentalığına münhasır faaliyetleri tanıtmak, listelemek, doğrudan tüketiciyle sözleşme yapmak veya bunlara aracılık etmek için seyahat acentası işletme belgesi almak zorundadır.

(2) Seyahat acentasına ait ürünlerin sicilinde kayıtlı bilişim araç ve ortamlarında pazarlanması ve satışı mümkündür.

(3) Seyahat acentasının elektronik ortam ve araçlarla yaptığı reklam, tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinde başka bir isim, marka ve işaret kullanması halinde, seyahat acentasının sicilinde yer alan unvanının tartışmaya mahal vermeyecek şekilde kullanılması zorunludur.

(4) Turizm ürünlerinin, ürün sahibi tarafından kendi bilişim araç ve ortamlarında pazarlanması veya satışı halinde seyahat acentası işletme belgesi aranmaz.

Tüketici ve müşterilerle ilişkiler

MADDE 23- (1) Turizm ürünlerinin satışında, alıcının 6502 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tüketici sıfatını taşıması halinde, satıcı seyahat acentası tarafından sözleşmenin bir suretinin tüketiciye verilmesi veya tüketicinin sözleşmeye erişimine imkân sağlanması zorunludur.

(2) Tüketici ile yapılan sözleşmede, turizm ürününün sahibi ile satışı gerçekleştiren seyahat acentası arasındaki ilişkinin belirtilmesi zorunludur.

(3) Seyahat acentasının satışını yaptığı ürünün sahibi olması veya ürünü kendi nam ve hesabına satması halinde, turizm ürününe ilişkin her türlü ayıptan tüketiciye karşı kendisi sorumludur. Turizm ürününün yetkilendirilen seyahat acentası tarafından satışında, yetkilendirilen seyahat acentasının müşteriye karşı turizm ürününün ayıbından kaynaklanan sorumluluğu ürün sahibinin sorumluluğundan sonra gelir.

(4) Turizm ürününün tüketiciye atfedilecek bir kusur olmaksızın sunulmaması halinde, tüketiciyle sözleşme yapan seyahat acentası, tüketiciye karşı ürün sahibi ile müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Tüketici zararlarının karşılanması

MADDE 24- (1) Tüketicinin, seyahat acentasından satın aldığı turizm ürününün ayıplı olmasından veya sunulmamasından kaynaklanan tazmin taleplerinin haklı bulunması halinde, uygun bulunan tutar seyahat acentasının mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

(2) Tüketicinin şikâyet ve talepleri Birlik tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmede;

a) Tüketicinin tazmin talebinin sigorta kapsamında olup olmadığı konusunda ön inceleme yapılır.

b) Yapılan ön incelemede; tüketicinin talebinin sigorta kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, ilgili seyahat acentasına, bildirimi takip eden yedi gün içerisinde tüketici ile uzlaşma sağlaması veya talebe karşı bilgi ve belgeleri sunması, bilgi ve belge sunmaması halinde mevcut belgeler üzerinden karar verileceği bildirilir.

c) Seyahat acentası tarafından sunulan bilgi ve belgelerin Birlik tarafından değerlendirilmesi sonucunda; tazmini uygun bulunan tutarın sigortadan karşılanmasına veya talebin uygun görülmediğine karar verilir ve bu karar tüketici ile sigortacıya bildirilir. Birlik tarafından tazmine ilişkin verilen kararı sigortacı uygulamak zorundadır.

ç) Tüketicinin zararının sigortadan karşılanması üzerine Birlik tarafından seyahat acentasının işletme belgesi geçici olarak askıya alınır. Bu durumda seyahat acentasına, eksilen sigorta teminatını tamamlaması veya yargıya başvurarak uyuşmazlık tutarı kadar ek teminat vermemesi halinde faaliyette bulunamayacağı bildirilir. Seyahat acentası tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde askıya alma kaldırılır.

(3) Sigorta teminat tutarının tüketicilerin zararlarının tamamını karşılayamaması halinde teminat tutarı garameten taksim edilir.

(4) Sigortadan öncelikle tüketici zararları karşılanır.

(5) Seyahat acentası ürününün mesleki sorumluluk sigortası dışında başka bir teminatının bulunması halinde, zararlar öncelikle bu teminattan karşılanır.

(6) Tur operatörü sorumluluk sigortasından karşılanacak zararlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

(7) Tüketicinin, seyahat acentasından satın aldığı yurtdışı tur veya paket turun eksik sunulmasından kaynaklanan mağduriyetinin derhal giderilmesi gereken hallerde; imkan bulunması durumunda, faaliyetin başlangıç noktasına getirilmesi Birlik tarafından sağlanır ve bedeli öncelikle acentadan, mümkün olmaması halinde sigortadan tahsil edilir.

 

                        TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

                        Maddeye eklenen ( 7 ) inci fıkrada birçok ucu açık husus olmakla birlikte amacı ve işlevi açısından bu yönde düzenleme yapılmasına itiraz etmiyor ancak kavramların karışmaması açısından aşağıdaki şekilde düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz.

                        TÜRSAB ÖNERİSİ:

                        ( 7 ) Tüketicinin, seyahat acentasından satın aldığı ve yurtdışına çıkışın gerçekleştiği yurtdışı tur veya paket turda seyahat acentasının fiili olarak işlevsiz hale gelmesi, işletme faaliyetlerine son vermesi veya turu tamamlayamayacağının anlaşılması üzerine tüketicilerin mağduriyetinin derhal giderilmesi gereken hallerde; imkân bulunması durumunda, tüketicilerin ülkeye dönüşleri Birlik tarafından sağlanır ve bedeli öncelikle düzenleyen seyahat acentasından, mümkün olmaması halinde sigortadan tahsil edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birlik

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

MADDE 25- (1) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği; seyahat acentalığı mesleğinin gelişmesini sağlayıcı tedbirler almak, üyelerinin meslek ilkelerine uygun davranmasını ve dayanışmasını sağlamak, ülkemizin kültür ve turizmini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve kamunun seyahat acentası hizmetlerine güvenli olarak erişimini sağlamak amacıyla, seyahat acentası kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin üye olmak zorunda olduğu, tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüdür. Birlik, kısaca TÜRSAB olarak anılır.

(2) Birliğin merkezi İstanbul’dadır. Birlik, üyelerine hizmet sunabilmek ve görevlerini etkin ve yaygın olarak gerçekleştirebilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında temsilcilikler açabilir, yurtiçinde bölgelerde hizmet birimleri oluşturabilir ve üyeleri arasından seçilen kişilere bölgelerde temsil görevi verebilir.

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 26- (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Meslek ilkelerinin oluşturulmasını, uygulanmasını ve mesleğin gelişimini sağlamak.

b) Üyelerinin mesleki gelişimini ve dayanışmasını sağlamak.

c) Mesleğin gelişimini olumsuz etkileyecek durum ve olaylara karşı önlem almak. haksız rekabeti önlemek, gerektiğinde idari tedbirlere ve yargı yollarına başvurmak, bilirkişilik yapmak, talep edenlerin başvuracağı tahkim kurullarını oluşturmak.

ç) Seyahat acentasının kuruluşunda ve faaliyetleri esnasında gerekli denetimleri, inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve sicillerini güncel olarak tutmak.

d) Üyelerini uzmanlaşmaya teşvik etmek ve uzmanlık alanlarına göre ihtisas belgesi vermek.

e) Seyahat acentası personeli yetiştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek, sertifika vermek ve bunların sicillerini tutmak, mesleki yeterlilik konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin önlenmesi için gerekli önlemleri almak, denetim yapmak ve tespit ettiği aykırılıklarla ilgili yargı dahil gerekli başvuruları yapmak.

g) Pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, ülke turizminin tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerini kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri ve diğer kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

Birliğin yapısı ve organları

MADDE 27- (1) Birliğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Başkanlık ve Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) Disiplin Kurulu.

(2) Birlik Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçilir.

Genel kurul, oluşumu, çalışması ve görevleri

MADDE 28- (1) Genel Kurul, dört yılda bir Nisan ayında seçimli olarak, seçimi takip eden ikinci yılın Nisan ayında ise mali hususları görüşmek üzere toplanır.

(2) Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından Bakanlığın istemi üzerine veya re’sen her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

(3) Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görev süresinin sona ermesi veya herhangi bir sebeple oluşturulamaması halinde Birlik, Genel Kurulca organ seçimleri yapılana kadar Bakanlık tarafından belirlenen üç temsilci tarafından yönetilir.

(4) Genel Kurulun oluşumunda aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

a) Genel Kurulun yapılacağı yılın Şubat ayı sonu itibarıyla Birlik üyesi olan seyahat acentaları Genel Kurula katılabilir. İşletme belgesine sahip olan her seyahat acentası, temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından Genel Kurulda temsil edilir. Temsil ve ilzama yetkili olması halinde bir kişi birden çok seyahat acentasını temsil edebilir. Şubelerin temsil ve oy hakkı yoktur.

b) Yönetim Kurulu, seçimli Genel Kurul toplantısının yapılacağı yılın en geç Şubat ayında Genel Kurul tarihini belirleyen kararı alır ve ilân eder. Şubat ayı sonuna kadar Genel Kurul tarihinin belirlenmesi ve ilanı gerçekleştirilmediği takdirde, Bakanlık Genel Kurul tarihini belirler, ilan eder ve gerçekleşmesini sağlar.

c) Üyeler, kendileri adına Genel Kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili kişinin adını en geç ilanı takip eden onbeşinci günün akşamına kadar Birliğe bildirir. Birlik bu listeleri yedi iş günü içerisinde seçimleri yapmakla görevli Seçim Kuruluna teslim eder, ayrıca internet sitesinde yayımlar ve Birlik merkezinde üyelerin incelemesi için hazır bulundurur. Üyeler tarafından listelere, İlçe Seçim Kurulu nezdinde beş gün içerisinde itiraz edilebilir. İlçe Seçim Kurulu tarafından itirazlar iki gün içerisinde karara bağlanır. İlçe Seçim Kurulu kararına karşı iki gün içerisinde İl Seçim Kuruluna yapılacak itirazlar hakkında iki gün içerisinde verilecek kararlar kesindir.

ç) Genel Kurul, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı en geç bir hafta içerisinde Nisan ayında çoğunluk aranmaksızın yapılır.

d) Seçimli Genel Kurulun son günü, organ seçimlerine ayrılır. Seçimler yetkili ve görevli İlçe Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

e) Birlik organlarına aday olacaklar, adaylığa ilişkin bu Kanunda yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin belgeleri seçim tarihinden iki hafta önce İlçe Seçim Kuruluna teslim ederek aday listesine kaydını yaptırmak zorundadırlar. Bir kişi sadece bir organ için aday olabilir. Aday listeleri seçimden yedi gün önce kesinleşir.

(5) Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Genel Kurul, Birlik Başkanı veya Bakanlık temsilcisi tarafından açılır.

b) Genel Kurulda bulunan üyeler arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeterli sayıda kâtip üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılır. Başkanlık Divanı seçimine ilişkin oylar Bakanlık temsilcisi tarafından sayılır.

c) Birlik Başkanı, Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu üyeleri seçimlerinde; adaylar pusulalarda ayrı ayrı gösterilir ve bu şekilde oylanır.

ç) Genel Kurulun çalışma usul ve esasları konusunda bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

(6) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşerek ibra etmek.

b) Birliğin çalışma programını ve bütçesini görüşerek karara bağlamak.

c) Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üyelerini seçmek.

ç) Taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı ayni hakların edinilmesini ve satışını görüşerek karara bağlamak.

d) Birlik amaçlarını gerçekleştirmek üzere vakıf ve şirket kurulmasını, kurulu olanlara ortak olunmasını görüşerek Genel Kurula katılanların üçte ikisinin oyu ile karara bağlamak.

e) Birlik İç Tüzüğünü veya değişikliklerini görüşerek karara bağlamak.

f) Genel Kurul tarafından alınacak kararları uygulamak üzere Yönetim Kuruluna verilecek yetki ve görevleri görüşerek karara bağlamak.

g) Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Genel Kurula katılan üyelerin yirmide birinin yazılı teklifiyle görüşülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşerek karara bağlamak.

ğ) Gündemde yer alan diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu

MADDE 29- (1) Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen Başkan ve on dört üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından ayrıca Yönetim Kurulu için beş yedek üye seçilir.

(2) Birlik Başkanının aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) İşletme belgesine sahip olan seyahat acentalarında en az on yıl süreyle temsil ve ilzama yetkili kişi olmak.

b) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak.

c) Mali ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

ç) Daha önce bir dönemden fazla Birlik Başkanı olarak görev yapmamış olmak.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) İşletme belgesine sahip olan seyahat acentalarında en az beş yıl süreyle temsil ve ilzama yetkili kişi olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Mali ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

ç) Daha önce Birlik Başkanı olarak veya bir dönemden fazla Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmamış olmak.

(4) Yönetim Kurulu, yapacağı oylama ile kendi üyeleri arasından uygun görülecek sayıda başkan yardımcısı ile mali işler sorumlusu ve diğer görevlileri seçer.

(5) Yönetim Kurulu, Başkan tarafından belirlenecek gündem ile toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşi tarafından talep edilen konular da gündeme alınarak görüşülür.

(6) Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan olarak toplanır. Başkanın veya en az sekiz üyenin çağrısı ile de her zaman toplanabilir. Toplantı yeter sayısı on, karar yeter sayısı sekizdir. Yönetim Kurulunda görüşülen hususlar tutanağa bağlanır, muhalif olan üyenin görüşü de tutanağa işlenir, görüşülen hususlara ve alınan kararlara ilişkin tutanak toplantı günü imzalanır. Alınan kararlar karar defterine ayrıca işlenir ve imzalanır. Olağan toplantılara mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

(7) Başkan Birliği; idari işlerde, dava ve idari işlemlere ilişkin vekâletname düzenlenmesinde tek başına, mali işlemlerde ise mali konulardan sorumlu üye ile birlikte müştereken temsil eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan tarafından yazılı olarak yetkilendirilen başkan yardımcısı temsil yetkisini kullanır. Yönetim Kurulu kararı ile Birliğin mali hususlardaki temsil ve ilzam yetkileri belirlenerek sirküler hazırlanır.

(8) Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak ve verilecek yetkileri kullanmak üzere, Birlik Başkanının başkanlığında biri mali işlerden sorumlu üye olmak üzere beş kişilik İcra Kurulu oluşturulur. İcra Kurulu en az haftada bir kez toplanır.

(9) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliğin çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

b) Genel Kurul tarafından alınacak kararları uygulamak.

c) İcra Kurulunu oluşturmak.

ç) Genel Sekreter ve yardımcılarının görev ve yetkilerini düzenlemek.

d) Birlik merkezi ve bölgelerde istihdam edilecek personeli belirlemek, tayin etmek ve yönetmek.

e) Bu Kanunda belirtilen süre içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantılarına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermek ve gerçekleştirmek.

f) Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygulamak, zorunlu hallerde bütçe fasılları arasında nakil yapmak.

g) Yönetim Kurulu gündeminde yer alan konuları karara bağlamak.

ğ) Birlik faaliyetleri, seyahat acentalarının durumu ve turizm sektörü ile ilgili konularda raporlar hazırlayarak Bakanlık ve Genel Kurula sunmak.

h) Birliğin merkez ve bölgelerdeki örgütlenmesine ilişkin karar almak, atama ve seçim işlemlerini yürütmek, yetki alanlarını ve görevlerini belirlemek, Birliğin merkez ve yerel birimlerini denetlemek, denetim sonucunda hazırlanan raporlar doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak.

ı) Birliğin işleyişi ile ilgili yönergeleri hazırlamak ve uygulamak.

i) Birlik faaliyetleri ile ilgili görevlendirmeler yapmak.

j) Birliğin iştirakleri ile ilgili temsilcileri belirlemek, iştiraklerin faaliyetlerini izlemek, temsilcisi aracılığıyla yönlendirmek ve usulüne uygun şekilde denetimlerinin yapılmasını sağlamak, iştiraklerin durumu hakkında bilançolarını açıklamak suretiyle Genel Kurula bilgi vermek.

k) Birlik İç Tüzüğünü hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

l) Yüksek İstişare Kurulu, Tahkim Kurulu ile İhtisas Birimlerini oluşturmak ve çalışmalarını denetlemek.

m) Bu Kanunda Birlik tarafından verileceği belirtilen idari para cezalarını uygulamak ve tahsil etmek.

n) Birliği temsil etmek.

Denetim kurulu ve görevleri

MADDE 30- (1) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş kişiden oluşur. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Denetim Kurulu, üyelerinden birini başkan olarak belirler. Denetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.

(2) Denetim Kurulu üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) İşletme belgesine sahip olan seyahat acentalarında en az beş yıl süreyle temsil ve ilzama yetkili kişi olmak.

b) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak.

c) Mali ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

(3) Denetim Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantıları, Denetim Kurulu Başkanı yönetir.

(4) Denetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata, İç Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetlemek.

b) Birlik hesaplarını ve iştiraklerle olan mali ilişkilerini kontrol etmek, denetlemek ve Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak.

c) Birlik faaliyetleri hakkında üçer aylık dönemlerde Bakanlığa rapor sunmak.

Disiplin kurulu ve disiplin cezaları

MADDE 31- (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş kişiden oluşur. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu, üyelerinden birini başkan olarak belirler. Disiplin Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır.

(2) Disiplin Kurulu üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) İşletme belgesine sahip olan seyahat acentalarında en az beş yıl süreyle temsil ve ilzama yetkili kişi olmak.

b) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak.

c) Mali ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.

(3) Disiplin Kurulu; Birlik üyelerinin seyahat acentalığı faaliyetlerinde, tanıtım ve reklamlarında mevzuat ve meslek ilkelerine uyup uymadığını incelemekle yetkili ve görevlidir. İnceleme sonucunda soruşturma açılıp açılmamasına karar verir. Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen dosyalar için soruşturma açmak zorunludur.

(4) Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip kusurlu olduğu tespit edilen üye hakkında kusurun niteliğine göre aşağıdaki cezalar uygulanır:

a) Uyarma cezası: Seyahat acentası meslek ilkelerine aykırı davranan, Birliğe karşı üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yıllık aidat borcunu yılsonuna kadar ödemeyen, Birliğin itibarını zedeleyici fiil ve beyanlarda bulunan, tüketici ve diğer kişilerle olan ilişkilerde terbiye ve nezaket kurallarına aykırı davranışlarda bulunan üyenin, mesleki faaliyetlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama cezası: Birliğe, tüketicilere ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, müşterilerini, tüketicileri veya diğer kişileri aldatan, rekabeti bozucu davranışlarda veya haksız rekabette bulunan ya da ikinci kez uyarma cezası alan üyeye, mesleki faaliyetinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Para cezası: Üyenin, mevzuata, Bakanlık ile Birlik tarafından alınan kararlara aykırı hareket etmesi, bir yıl içerisinde mükerrer kınama cezası alması veya bir yıl içerisinde üçüncü kez uyarma cezası almasından dolayı para cezası ile cezalandırılmasıdır. Verilecek para cezasının alt sınırı kusurun işlendiği yıla ait yıllık aidatın beş katı, üst sınırı on katıdır.

ç) Ağır para cezası: Üyenin, seyahat acentası sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunması halinde, diğer idari, idari para ve adli cezalarından ayrı olarak verilecek para cezasıdır. Bu ceza yıllık aidatın yirmi katından az kırk katından fazla olamaz.

(5) Kararlara karşı Yönetim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu itirazları en geç otuz gün içerisinde karara bağlar. Yönetim Kurulunun para cezalarına ilişkin verdiği karara karşı onbeş gün içerisinde cezanın ödenmiş olması kaydıyla Bakanlık nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine Bakanlık tarafından verilen kararlar kesindir, kesinleşen kararlar Birlik tarafından en geç otuz gün içerisinde uygulanır.

(6) Bu madde kapsamında uygulanacak para cezaları Yönetim Kurulu tarafından tahsil edilir ve Birliğe gelir kaydedilir.

Birlik organı üyeliğinin düşmesi

MADDE 32- (1) Genel Kurul tarafından Birlik üyesi seyahat acentasının temsilcisi sıfatıyla Birlik organlarından birine seçilen kişinin üyeliği; kısıtlanması, bir aydan daha uzun süreli cezaevinde kalmasını gerektirecek bir suçtan ceza alması, iflasına karar verilmesi veya temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliğin iflasına karar verilmesi veyahut temsilcisi olarak seçildiği seyahat acentası işletmesi ile Genel Kurula katılabilme yetkisini sağlayan ilişkisinin ortadan kalkması halinde düşer. Üyeliği düşen üye yerine sırasıyla en yüksek oyu alan yedek üye asil üyeliğe getirilir.

(2) Birlik organı üyeliklerinin istifa dahil olmak üzere herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek üyelerden sırasıyla en çok oy alan üye asil üye olur. Birlik Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu kendi arasından bir üyesini Başkan olarak seçer.

Birliğin idari yapısı

MADDE 33- (1) Birlik idari işlemleri, Yönetim Kurulunun verdiği talimat ve yetki doğrultusunda Genel Sekreter ve yardımcıları tarafından yürütülür.

(2) Yönetim Kurulu, Birliği ve yerel birimlerini denetlemek amacıyla denetim birimi ile Birliğin ihtiyaç duyduğu diğer idari birimleri oluşturmaya ve düzenlemeye yetkilidir.

(3) Denetim birimi doğrudan Başkana, diğer Birlik personeli idari olarak Genel Sekretere, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu veya görevli bulunduğu Bölge Temsil Kuruluna bağlıdır.

Birliğin yerel birimleri

MADDE 34- (1) Birlik, seyahat acentalarına yerinde hizmet verebilmek ve faaliyetlerini tüm ülkede yaygınlaştırmak amacıyla;

a) Bölge Temsil Kurulları,

b) Bölgelerarası İşbirliği Kurulları,

oluşturabilir.

Mesleki kurullar

MADDE 35- (1) Yönetim Kurulu tarafından bilgi ve deneyimlerinden faydalanılmak üzere Yüksek İstişare Kurulu oluşturulur.

(2) Seyahat acentalığı faaliyetleri ile ilişkili uyuşmazlıklarda taraflarca talep edilmesi halinde, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca hakem yargılamasında görev yapmak üzere hakemlerin belirlendiği Tahkim Kurulları oluşturulur.

(3) Yönetim Kurulu tarafından, seyahat acentalarının mesleki gelişimini sağlamak amacıyla İhtisas Birimleri oluşturabilir.

Birliğin gelirleri

MADDE 36- (1) Birliğin gelirleri aşağıdakilerden oluşur:

a) Birlik kayıt ücreti.

b) Yıllık aidat.

c) Devir kayıt ücreti.

ç) Hizmet bedelleri.

d) Belge ve faaliyet gelirleri.

e) Disiplin ve idari para cezaları.

f) Diğer gelirler.

(2) Seyahat acentası işletme belgesi alması uygun bulunan işletmelerden, Birliğe üye olmak için bir kereye mahsus olmak üzere nakden ve defaten ikiyüzellibin Türk Lirası Birlik kayıt ücreti alınır. Şube kuruluşunda kayıt ücreti; birinci ve ikinci şubenin her biri için yüzde yirmibeş, üç ve daha fazla şubenin her biri için tam olarak alınır. Birlik kayıt ücreti, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılır.

 

TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

Madde 36/ 2 nci fıkrada düzenlenen “Birliğe Kayıt Ücreti” olarak belirlenen “250 Bin TL” şeklindeki düzenleme, seyahat acentalığı mesleğinin gerektirdiği mali yeterlilik, kontrolsüz seyahat acentası sayısının artması ve Birlik bütçesinin görevlerini yerine getirebilecek şekilde oluşması gereği düşünüldüğünde Birliğimizce DÜŞÜK BULUNMUŞTUR. Her ne kadar birlikte hazırlanan taslakta kayıt ücreti “400 bin TL” olarak belirlenmişse de bu ücretin Bakanlığımızın takdiri ile “300 bin TL” olarak düzenlenmesi Birliğimiz tarafından KABUL EDİLEBİLİR bulunmaktadır. Bu nedenle kayıt ücretinin 250 bin TL değil 300 bin TL olmasının gerektiğinin Birliğimiz GÖRÜŞÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ talep edilmektedir.

ANCAK AYNI MADDEDE YER ALAN DÜZENLEME İLE SEYAHAT ACENTALARININ ŞUBELERİ İÇİN KAYIT ÜCRETİNİN MERKEZLERDEN FARKLI ŞEKİLDE BELİRLENMESİ HUSUSU MER’İ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE DAHİ AYKIRI OLUP, BU DEĞİŞİKLİĞİN 3/6/2018 TARİHLİ YÖNETMELİK DÜZENLEMESİNİN LAFZINA, GEREKÇESİNE VE AMACINA AYKIRILIĞININ İZAH EDİLEBİLİR YANI BULUNMADIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. Şubeler vasıtası ile yapılan faaliyetlerin merkezlerin faaliyetlerinden FARKLI OLMADIĞI, şubelerin merkezleri ile aynı ticari faaliyeti gerçekleştirebileceği düşünüldüğünde şube kuruluş maliyetlerinin düşürülmesi SEYAHAT ACENTALARI ARASINDA HAKSIZ REKABETİ TEŞVİK EDEN BİR DÜZENLEME OLACAKTIR. ÖTE YANDAN ÇOK ŞUBELİ FAALİYETİN BU ŞEKİLDE TEŞVİK EDİLMESİ SEYAHAT ACENTALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ BALTALAYACAK, İŞBÖLÜMÜNÜ AZALTACAK SONUÇLAR DOĞURACAKTIR. Kaldı ki mevcut durumda ŞUBELERİNİ MUVAZAALI OLARAK 3. ŞAHISLARA KULLANDIRMA ORANININ FAZLALIĞI ORTADADIR. Birlik, belgesiz faaliyetle mücadele ederken, bir de üyelerinin şubeleri üzerinden gerçekleştirilen “belge kiralama” usulsüzlüğü ile mücadele etmek ve bu nedenle Birlik ile üyeleri arasında gereksiz çatışmaya sürüklenmektedir. ŞUBELEŞMENİN TEŞVİK EDİLMESİNİN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİNİN OLMADIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.  Seyahat acentaları operasyon gerçekleştirdikleri yerlerde şube kurmak zorunda olmadığı gibi, Kanun Taslağında açıkça vurgulandığı gibi; operasyon alanındaki faaliyetler şube faaliyeti sayılmamaktadır. Bu husus Birliğimiz tarafından KABUL EDİLMEZ bulunmakta, bu konudaki Bakanlık önerisinin geri çekilmesini TALEP ETMEKTEDİR. Şube maliyetinin düşürülmesi, açıkça şubeler üzerinden HAKSIZ REKABETİ DESTEKLEMEK ve ŞUBELERİN USULSÜZ OLARAK 3. ŞAHIS İRADESİNE TESLİMİNİ TEŞVİK ETMEK sonucunu doğuracak olması nedeniyle ŞUBE KAYIT ÜCRETİ İNDİRİMİ HUSUSUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRLEREK MEVCUT YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK; ŞUBELERE İLİŞKİN KAYIT ÜCRETİNİN MERKEZ KAYIT ÜCRETİ İLE AYNI OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

Eğer şube kayıt ücretinde merkeze göre bir indirim kabul edilecekse, ŞUBE FAALİYET YETKİSİNİN DE MERKEZDEN FARKLILAŞTIRILMASI ZORUNLULUKTUR.

 

(3) Seyahat acentasının devri halinde, işlemin sicile kaydedilmesi için o yılın Birlik kayıt ücretinin yüzde yirmisi devir kayıt ücreti olarak Birliğe ödenir. Devre konu seyahat acentasının şubelerinin olması halinde, şubeler için devir kayıt ücreti alınmaz.

TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

Madde 36 / 3 üncü fıkrada yer alan düzenleme ile “yüzde yirmibeş” olan “devir kayıt ücreti”nin “yüzde yirmi” ye düşürülmesi hususunun da YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir. Özellikle kayıt ücretinin Birliğimiz önerisi olan 400 Bin TL yerine daha düşük olarak belirlenmesi durumunda aynı zamanda oran düşürülmesi hali Birlik bütçesi için önemli bir açığı yaratacaktır. Devir işlemlerinde Birliğimize yüklenen işlemlerin fazlalığı, Bakanlık üzerinde iş yükü oluşturan hususların Birliğimiz tarafından üstlenilmiş olması düşünüldüğünde devir işleminde “yeni sahiplerin” Birlik ile kuracağı ilişki nedeniyle alınacak yüzde yirmibeş devir kayıt ücreti üzerinden çalışılmış, bütçe ve gider ilişkisi kurulmuş, doğru belirlenmiş bir oran olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle devir kayıt ücretinin kayıt ücretinin yüzde yirmibeşi olarak belirlenmesi konusunda talep ve ısrarımızın sürdüğünü belirtmek isteriz.

 

(4) Birlik üyesi seyahat acentası merkez ve şubelerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar o yılın Birlik kayıt ücretinin binde ikisi tutarında yıllık aidat alınır. Yıllık aidatın bu sürede ödenmemesi halinde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda belirtilen oranda kanuni faiz uygulanır. Yıllık aidatını o yılın sonuna kadar ödemeyen seyahat acentası, Disiplin Kuruluna sevk edilir ve Birlik tarafından üyelerine sunulan genel hizmetlerden yararlanma hakları askıya alınır.

 

TÜRSAB GÖRÜŞÜ:

Madde 36/4 üncü fıkrada düzenlenen yıllık aidat miktarının ortak taslaktaki “binde bir” oranının  “binde iki” olarak belirlenmesi, talebimizin dayanağı olan yıllık aidatta yapılan yeniden düzenleme nedeniyle Bakanlığın TAKDİRİNE BIRAKILAN bir husus olarak değerlendirilmektedir.

(5) Üyelerinin yararlanması için Birlik tarafından sunulan hizmetler karşılığında Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen hizmet bedeli alınabilir.

(6) Bu Kanun uyarınca Birlik tarafından üyelerine verilen ve tahsil edilen disiplin ve idari para cezaları Birliğe gelir kaydedilir.

(7) Birlik; iktisadi işletmesi aracılığı ile gerçekleştireceği faaliyetlerden, bağışlardan, yardımlardan, yayımlardan, iştiraklerinden aktarılacak kârlar ile taşınır ve taşınmaz varlıklarından gelir elde edebilir.

İştirakler

MADDE 37- (1) Birliğin ortak sıfatı ile pay sahibi olduğu şirketler Birlik iştirakidir.

(2) Bu iştiraklerde, Birliği temsil etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirme yapılır. Bu görevlendirme ile verilen yetkinin süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini aşamaz.

(3) Görevlendirilen temsilci, iştirakin faaliyetleri hakkında üçer aylık dönemlerde Birliğe rapor sunmak zorundadır.

(4) Birlik, bu Kanunda belirtilen görevlerine ilişkin olanlar hariç olmak üzere kefalet, ipotek veya başkaca bir sınırlı ayni hak yükümlüsü olamaz.

(5) Genel Kurul tarafından, zorunlu hallerde iştiraklerle ilgili olarak Birliğin borçlanmasına karar verilmesi halinde; borcun amacı, konusu ve sınırları kararda açıkça belirtilmek zorundadır.

(6) Birliğin iştiraklerle ilgili her türlü hesabı, Birlik tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketi tarafından her yıl denetime tabi tutulur ve hazırlanan rapor Birliğe sunulur.

(7) Birlik, iştirakleri aracılığı ile seyahat acentalığı faaliyetinde bulunamaz.

Birliğin denetimi

MADDE 38- (1) Bakanlık, Birlik faaliyetlerini her zaman denetleyebilir.

(2) Birliğin organları ile yerel birimlerinin üyeleri ve Birlik personeli kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bu kişiler; görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, Birliğin paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi soruşturulur ve cezalandırılırlar.

(3) Birliğin organları ile yerel birimlerinin üyeleri ve Birlik personeli, Bakanlık müfettişlerinin talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermek ve çalışmalarını yapabilecekleri uygun bir yer tahsis etmekle yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Yaptırımlar

 

Belgeli seyahat acentalarının denetimi

MADDE 39- (1) Seyahat acentalarının faaliyetleri, Bakanlık ve Birlik tarafından her zaman denetlenebilir.

(2) Seyahat acentasının merkez veya şube adreslerinde yapılan denetimlerde; sahibine, işyerine ve personele ilişkin nitelikleri koruyup korumadığı, sicil kayıtları ile uyumlu olup olmadığı incelenir.

(3) Seyahat acentasının faaliyetlerinin denetiminde seyahat acentasının, bu Kanunda belirtilen; belgelerinin bulunup bulunmadığı ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı ile meslek ilkelerine uygun davranıp davranmadığı incelenir.

Belgesiz faaliyetlerin denetimi

MADDE 40- (1) Seyahat acentalığına münhasır faaliyetlerin işletme belgesi olmaksızın gerçekleştirilmesini önlemek amacıyla; işyerleri, müze ve ören yerleri, bilişim araçları ile oluşturulan ortamlarda Bakanlık ve Birlik yetkili personeli birlikte veya ayrı ayrı denetim yapabilir. Gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin denetime katılması sağlanır.

(2) Seyahat acentası işletme belgesi olmaksızın seyahat acentalığına münhasır faaliyette bulunduğu tespit edilen kişi veya kuruluşların işyerleri o yerin en büyük mülki amiri tarafından derhal faaliyetten men edilir.

(3) Belgesiz faaliyet esnasında tüketici veya katılımcı mağduriyetinin oluşmaması için Birlik gerekli önlemleri alır. Belgesiz faaliyetin tur olması ve başladıktan sonra belgesiz faaliyetin gerçekleştirildiği aracın trafikten men edilmesi halinde, turun kalanının tamamlanması veya katılımcıların faaliyetin başlangıç noktasına götürülmeleri Birlik tarafından sağlanır ve bedeli belgesiz faaliyette bulunanlardan tahsil edilir.

(4) Belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinin bilişim araç ve ortam işleticileri tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde Bakanlık veya Birlik, erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gerekli bildirimde bulunur.

(5) Belgesiz faaliyeti gerçekleştirilenler hakkında cezai işlem uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Birlik, belgesiz faaliyetlerin önlenmesi denetimlerine Bakanlık veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcilerinin katılımını istemesi halinde, denetime katılan personele, Birlik bütçesinden karşılanmak üzere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ülke genelinde denetim yapan personele günlük olarak ödenmesi öngörülen tutardan az olmamak ve her türlü vergiden muaf olmak üzere denetim tazminatı ödenir.

Belgesiz faaliyetlerin cezası

MADDE 41- (1) Seyahat acentalığına münhasır faaliyetleri işletme belgesi olmaksızın gerçekleştirenler ile bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca bin günden beş bin güne kadar adli para cezası ve altı aya kadar hapis cezası uygulanır.

(2) Belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinin tur veya transfer esnasında tespit edilmesi halinde, turu gerçekleştiren araç otuz gün süre ile trafikten men edilir.

Yetkisiz faaliyetlere ilişkin yaptırımlar

MADDE 42- (1) Yetki belgesi olmaksızın tur operatörlüğü faaliyetinde bulunan seyahat acentalarının faaliyetleri, yetki belgesi alınıncaya kadar Birlik Yönetim Kurulu kararı ile durdurulur ve idari para cezası uygulanır.

(2) Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kurulmuş seyahat acentalarının kendi mensupları dışındaki kişilere yönelik faaliyet göstermeleri halinde Birlik tarafından idari para cezası uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen aykırılıkların üç yıl içerisinde tekrarı halinde, Birlik tarafından aykırı faaliyette bulunan seyahat acentasının işletme belgesinin iptal edilmesi için Bakanlığa bildirilir.

İdari Para cezaları

MADDE 43- (1) Bakanlık tarafından, bu Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan seyahat acentalarına ikibin Türk Lirası tutarında idari para cezası verilir.

(2) Birlik tarafından seyahat acentalarına, bu Kanunun;

a) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde beşbin Türk Lirası,

b) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde beşbin Türk Lirası,

c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

ç) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

d) 12 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırılık halinde beşbin Türk Lirası,

e) 16 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırılık halinde onbin Türk Lirası,

f) 17 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırılık halinde beşbin Türk Lirası,

g) 17 nci maddenin beşinci fıkrasına bir yıl içerisinde birinci ve ikinci defa aykırılık hallerinde onar bin Türk Lirası,

ğ) 18 inci maddenin birinci fıkrasına aykırılık halinde ikibin Türk Lirası,

h) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

ı) 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

i) 18 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

j) 18 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

k) 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde yirmibin Türk Lirası,

l) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırılık halinde yirmibin Türk Lirası,

m) 20 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

n) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

o) 20 nci maddenin beşinci fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

ö) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırılık halinde onbin Türk Lirası,

p) 22 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırılık halinde beşbin Türk Lirası

r) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasına aykırılık halinde beşbin Türk Lirası

s) 23 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

ş) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırılık halinde üçbin Türk Lirası,

t) 42 nci maddenin birinci fıkrasına aykırılık halinde yirmibin Türk Lirası,

u) 42 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırılık halinde yirmibin Türk Lirası,

tutarında idari para cezaları verilir.

(3) Bu maddede yer alan idari para cezaları, her yıl 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre arttırılır.

(4) İdari para cezasına konu ihlalin üç yıl içerisinde tekerrürü halinde, sonraki cezalar iki katı olarak uygulanır.

(5) Bakanlık ve Birlik tarafından verilen idari para cezasına karşı 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Belge iptali

MADDE 44- (1) Seyahat acentası işletme belgesi Bakanlık tarafından aşağıdaki hallerde iptal edilir:

a) Seyahat acentası sahibinin, seyahat acentalığı faaliyetine son verildiğine ilişkin yetkili organ kararının bildirilmesi.

b) Seyahat acentası sahibinin ticaret sicilden ihyası mümkün olmaksızın terkini.

c) Seyahat acentasının tasfiye haline geçmesi veya iflasının açılması nedeniyle faaliyetine son verilmesi durumunda bir yıl içerisinde devre ilişkin işlemlerin tamamlanmaması ya da sahibinin işlem ehliyetini yitirmesi.

ç) Bu Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında aykırılıkların bir yıl içerisinde üçüncü kez tekrar edilmesi,

d) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık nedeniyle 43 üncü maddenin ikinci fıkrasının (k) ve (l) bentlerine göre idari para cezası verilmesi üzerine Birlik tarafından yapılacak bildirimden itibaren on beş gün içerisinde geçerli ve yeterli teminatlı poliçenin Birliğe ibraz edilmemesi.

e) Bu Kanunun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin ihlalin Birlik tarafından bildirilmesi.

f) Seyahat acentasının ağır ihmali veya kastı nedeniyle tüketicinin mağduriyetine sebep olunması veya kamu zararına yol açılması.

g) Seyahat acentasının sahibi ve personelinin niteliklerine ilişkin şartları taşımayan kişilerin Birlik tarafından yapılan bildirime rağmen altmış gün içerisinde değiştirilmemesi.

ğ) Seyahat acentasının üç yıl içerisinde ikinci defa; işletme belgesini veya haklarını başkalarına kullandırdığının ya da bu Kanunda belirtilen seyahat acentalığına münhasır faaliyetleri başkalarının yapmasını sağladığının tespit edilmesi.

(2) Bu madde uyarınca seyahat acentalarının işletme belgelerinin iptal edilmesi halinde, belge sahibi tüzel kişiliğe ve tüzel kişiliğin çoğunluk hissesini bulunduranların veya temsil ve ilzama yetkili olanların ortak olduğu şirketlere iptal tarihinden itibaren beş yıl süre ile yeniden işletme belgesi verilmez.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Yönetmelikler

MADDE 45- (1) Bu Kanunun uygulanması amacıyla Bakanlık tarafından;

a) Seyahat acentasının; kuruluşuna, işletme belgesinde ve üye sicilinde yer alacak bilgilere, sahibinin, işyerinin ve personelin niteliklerine,

b) Seyahat acentasının devrine,

c) Seyahat acentalığına münhasır faaliyetlere,

ç) İhtisas belgesi ve türlerine,

d) Tur operatörlüğü yetki belgesine,

e) Geçici faaliyet izin belgesine,

f) Turist taşıma araçlarına,

g) Seyahat acentasının yükümlülüklerine,

ğ) Mesleki sorumluluk sigortasına,

h) Mesafeli sözleşme ile satış işlemine,

ı) Bilişim araç ve ortamlarda yapılan faaliyetlere,

i) Seyahat acentalarının birbirleriyle, tüketici ve müşterileriyle olan ilişkilerine,

j) Birlik Genel Kuruluna, organların seçimi, yapısı, yetkisi ve görevlerine, disiplin cezalarına, iştirak ve gelirleri ile Birliğin Bakanlık tarafından denetimine,

k) Seyahat acentalarının ve belgesiz faaliyetlerin denetlenmesine,

l) Bu Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konulara,

ilişkin usul ve esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikler ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 46- (1) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Seçimler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk Nisan ayında Birliğin seçimli Genel Kurulu gerçekleştirilir.

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Birlik yönetiminin görevi birinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek Genel Kurula kadar devam eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Seyahat acentalarının Bakanlık nezdindeki teminatları, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin Birliğe teslimini takip eden bir yıl içerisinde iade edilir. Bu sürede iade talebinde bulunmayanların nakdi teminatları Hazineye gelir kaydedilir.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sahipleri gerçek kişi olan seyahat acentaları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı kişinin tek ortak olduğu tüzel kişiliğe dönüşmesi zorunludur. Bu süre sonunda tüzel kişiliğe dönüşmeyen seyahat acentası işletme belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

(3) Mesleki sorumluluk sigortası poliçesine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirenlerin mevcut (A), (B) ve (C) grubu seyahat acentası işletme belgeleri bu Kanuna göre düzenlenecek seyahat acentası işletme belgesi ile değiştirilir.

(4) Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca faaliyet gösterecek bilişim araç ve ortam işleticilerinden 31/12/2019 tarihine kadar seyahat acentası işletme belgesi almayanların faaliyetlerine izin verilmez.

Yürürlük

MADDE 47- (1) Bu Kanunun 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 42 ve 43 üncü maddeleri ile 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentleri, uygulama yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihte, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜM HABERLER
19  Temmuz  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
18  Temmuz  2024
"Seyahat Acentalarının Sorunları İstişare Toplantısı" TÜRSAB Genel Merkezimizde...
HABERİ OKU
14  Temmuz  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
13  Temmuz  2024
Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt, Yönetim Kur...
HABERİ OKU
12  Temmuz  2024
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkan Yardımcımız Şebnem Urgancıoğlu, F İstanbul Gı...
HABERİ OKU
10  Temmuz  2024
Kruvaziyer Turizmi Komite Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
09  Temmuz  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
09  Temmuz  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
19  Temmuz  2024
Yıldız Sarayı'nın Ziyarete Açılması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
19  Temmuz  2024
Kamuoyuna Duyuru
HABERİ OKU
18  Temmuz  2024
Özbekistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Temmuz  2024
Samsun Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
16  Temmuz  2024
2024-2025 Sezonunda Seyahat Acentaları İçin Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Top...
HABERİ OKU
15  Temmuz  2024
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun
HABERİ OKU
12  Temmuz  2024
Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası'nın Geçici Süreyle Ziyarete Kapatılması Hakkı...
HABERİ OKU
11  Temmuz  2024
Kültür Keşifleri Canlı Yayını 12 Temmuz Cuma | 14.00
HABERİ OKU