13 Mart 2018

Personel Taşıma Amacıyla Servis Kiralama Hizmet Alımı Duyurusu ve Şartnamesi

A. KONU VE KAPSAM

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği personelinin, işe geliş gidişlerinin sağlanması amacıyla aşağıda özellikleri ve miktarı belirtilen araçlar kiralanacaktır.

B. VERİLECEK HİZMET SÜRESİ

Yüklenici ile idaremiz arasında imzalanacak sözleşmenin yürürlüğe girmesini müteakip işe başlanacak 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.

C.SERVİS GÜZERGAHLARI VE SERVİS ARAÇLARININ TÜRÜ

1-)  Beşiktaş – Fulya (Gidiş – dönüş) 1 adet 31 kişilik otobüs

2-)  Mecidiyeköy – Fulya (Gidiş – dönüş) 1 adet 31 kişilik otobüs

3-)  Zincirlikuyu – Fulya (Gidiş – dönüş) 1 adet 31 kişilik otobüs

D.KİRALANACAK ARAÇ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1- Kiralanacak servislerin, şehir içi yolcu taşımacılığının, karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin öngördüğü şartları taşıyacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan edinilmiş yetki belgesi bulunacaktır.

2-Servisler, Eminet kemeri başta olmak üzere gerekli tüm teçhizata ve konfora haiz olacak, koltuk sayısı standartlara uygun olacak.

3-Servislerin akaryakıt ikmali ve bakımı yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

4-Servisler temiz, bakımlı, insan sağlığına uygun halde bulundurulacak, fenni muayeneleri yapılmış olacak, şehir içi çalışma belgelerinin bulunması gerekecektir.   

5-Servislerin her türlü bakım, onarım ve masrafları ile şoför, personel, akaryakıt, sigorta ve vergi giderleri ile köprü ve paralı yol geçiş ücretleri yükleniciye ait olacaktır. 

6-Yüklenici servis  araçlarını, güzergah başlangıç noktalarına, hareket saatinden 10 dakika önce, mesai bitimine 10 dakika kala bulunduracaktır. Hareket saatlerini İdare belirleyecektir.

7-Yüklenici tarafından hizmetlerin iş bu şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiğinin İdarece tespit edilmesine müteakip, her ayın sonunda yüklenici tarafından teklif edilen aylık bedel üzerinden kesilecek faturanın tahakkuka bağlanmasından sonra 30 (otuz) takvim günü içerisinde İdaremiz tarafından ödeme yapılacaktır.

E. DİĞER HÜKÜMLER:

1-Yüklenici idare emrine gönderdiği servisler için yol şartlarının bozuk olduğunu iddia ederek kiralanan servisi göreve göndermeme isteğinde bulunamaz. Yüklenici işin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet veremez. Yol ve ağır tabiat şartlarını ileri sürerek ilave ücret isteminde bulunamaz.

2-Kiralanacak servislerin trafik tescil belgesi, trafik sigortası, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile bulunması gereken diğer belgeler kontrol edilecektir.

3-Kiralanacak servislerin arızalanması, kaza yapması, bakım ve onarımda kalması nedenleri ile servisin 1(bir) günden fazla İdarede olmadığı durumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde aynı özelliklere sahip başka bir vasıta yüklenici tarafından temin edilerek hizmetin devamı sağlanacaktır.

4-Yüklenici servislerin mevsim ve mahallin yol şartlarına uygun şekilde (toz, yağmur, kar ve soğuğa karşı) teçhiz edecektir.

5-Kiralanacak servislerin tamir, bakım-onarım, yedek parça, sigortası, vergileri ve gerektiğinde arızalanan parçaların tamiri ve değiştirilmesinde “tüm giderler” yükleniciye aittir.

6-Kiralanacak servislerin her türlü giderleri yükleniciye ait olacak, aracın bir trafik kazasına karışması durumunda idare tarafından hiçbir ücret ödenmeyecek olup, trafik kaza tespit tutanağı idaremize iletilecektir.

7-Kiralanacak servislerin bakım, onarım, servis, kaza vb. durumlar ile teknik şartnamede belirtilen yüklenici firmaya ait diğer sorumlulukları yerine getirmek için idare ile yüklenici firma arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere yüklenici firma tarafından bir yetkili görevlendirilecek, kimlik bilgileri işe başlama tarihinde idaremize bildirilecektir.

8-Hizmet süresi sonunda yüklenici firma, servislerin yıpranmasından dolayı idaremizden tamir ve bakım vb. talebinde bulunmayacaktır.

9- TÜRSAB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeliği bulunan kişiler ile bunların birinci dereceden yakınları ihaleye istekli olamazlar.

F. İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri

2-Teklif mektubu (Yalnızca Türk Lirası üzerinden verilen teklifler değerlendirmeye alınacaktır)

3-Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4-Araca ait trafik tescil belgesi, trafik sigortası, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası

Belgelerin sunuluş şekli ve yeri;İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini 21.03.2018 tarihi saat 13:00’e kadar Türkiye Seyahat Acentaları Birliği personeli Celal ALPAY’a kapalı zarfta 2 suret olacak şekilde teslim edilecektir.

G. CEZALAR:

Yüklenicinin iş bu şartname ve sözleşme hükümlerine uymadığının tespiti hallerinde her bir madde tek tek değerlendirilecek her bir maddeden dolayı oluşacak aksaklıklar aksaklığın giderilmediği her gün için sözleşmedeki günlük ücretin %50 si arttırılarak hesap edilen miktar oranında  yüklenicinin hak edişinden düşülecektir.

H.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yüklenici ile idare arasında işbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için İdarenin merkezinin bulunduğu İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.