16 Haziran 2017

Duyuru/Yeni Yapılandırma Kanunu Ne Getiriyor?

27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazete’de 7020 no’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırmaya konu alacakların kesinleşme tarihi olarak en son 31.3.2017 tarihi dikkate alınıyor.

Hangi Alacaklar Kapsamda;

31.3.2017 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacak türü olarak,

 • Vergiler,
 • Gümrük vergileri,
 • Vergi cezaları,
 •  Bazı idari para cezaları,
 • Sigorta primleri,
 • Topluluk sigortası primleri,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Ve bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar kapsama alınmıştır.
 • Ayrıca, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları girmektedir.

 

Hangi Kamu Kurum ve Kuruluşların Alacakları Kapsamda;

 • Maliye Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler,
 • Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin Kesinleşmiş alacakları,

 

Alacak Aslında İndirim Yok

Yapılandırma koşulları 6736 sayılı Kanun ile benzerdir. Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin aslında bir indirim yapılması söz konusu değil. Dolayısıyla yapılandırma başvurusu halinde vergi aslının tamamı ödenmek durumunda.

Vergi Cezaları ve Gecikme Faizleri Siliniyor

Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları ise siliniyor. Bunların yerine vergi aslı üzerinden Kanun’un yayımı tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile ödenmesi gerekiyor.

Kanunun yayım tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının (usulsüzlük ve özel usulsüzlük gibi) ise yarısı siliniyor. Kalan yarısı ile bu tutara gecikme zammı yerine kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle borç yapılandırılabilecek.

Diğer Hususlar

Bu Kanunun kapsamına 1. Maddede belirtilen alacaklardan kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gelmemiş bulunan alacaklar ( bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.

Bu Kanunu’nun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a-) 30 Haziran 2017 tarihine kadar ( bu tarih dahil ) ilgili idareye başvuruda bulunmaları

b-) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

 Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

1) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.

2) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

3) Taksitle yapılacak ödemelerde 2 nci ve 4 üncü maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Ekte 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)’i ile açıklamaları gösterir Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın linki http://www.gib.gov.tr/1-seri-nolu-bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-dair-7020-sayili-kanun-genel-tebligi-resmi-0  yer almakta olup bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 • Duyuru/Yeni Yapılandırma Kanunu Ne Getiriyor?

İçerik ile ilgili dosyalar