26 Haziran 2015

İptal Edilen Ukome Lüks Otomobil Kararı

Değerli Üyelerimiz;

Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığına ilişkin 27.08.2014 tarih, 2014/8-8 sayılı UKOME kararının (Ek-1) iptali için Birliğimizce, İstanbul 8.İdare Mahkemesi’nde 2014/220 E. sayılı dosya ile açılan iptal davasında, mahkeme, 26.05.2015 tarihli , 2015/1374 K. sayılı kararı (Ek-2) ile ilgili UKOME kararının İPTALİNE karar vermiştir.

İdare Mahkemesinin dava konusu UKOME kararını İPTAL eden kararı;

  • Daha önce Birliğimiz tarafından açılan dava sonucu iptal edilen UKOME kararındaki yargı kararıyla hukuka aykırı görülen hususlarda idarenin aynı yönde düzenlemeler yaptığı; 
  • Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği ile şehiriçi taşımacılık faaliyeti için gerekli izin belgeleri ve aranacak şartların ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği, karayolu taşımacılığına ait faaliyetin bu Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesinin esas olduğu, bu konuda uygulanacak temel mevzuatın Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği olduğu;
    • Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18.maddesinin (d) bendinde Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı tutulduğundan dava konusu taşımacılık hakkında UKOME’nin karar alma yetkisinin bulunmadığı; 
    • Davaya konu işlemin uygulanması halinde, Birlik üyelerinin transfer hizmetlerinin kısıtlanacağı ve paket tur kapsamında sundukları ticari faaliyetlerinin önemli ölçüde sekteye uğrayacağı;
    • UKOME tarafından alınan kararla Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların daha da ağırlaştırıldığı, özellikle taşımacılıkta kullanılacak araçların marka ve modellerinin tek tek belirlenmesinin rekabeti engelleyici çok ağır nitelikte bir düzenleme olduğu, şartları sağlayacak gerçek ve tüzel kişilerin sayısının çok az olmasından dolayı serbest rekabet ortamının sağlanamayacağı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu;
    • İstanbul İli’nde lüks otomobillerle yolcu taşımacılığının Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinden ayrıksı bir şekilde sadece belediyelere verilen "her türlü taşımacılık" konusunda düzenleme yapma görevi kapsamında değerlendirilemeyeceği,  aksi halde İstanbul İli’ne özgü yeni bir karayolu taşıma faaliyetinin Kanun ve Yönetmeliğe dayanmadan düzenlenmesine imkan verilmesi gibi bir uygulamanın ortaya çıkacağı ve düzenlemenin de Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin kapsamı ve amacıyla bağdaşmayacağı;

gibi önemli ve bundan sonraki uygulamalar açısından da yol gösterici gerekçeler ile alınmıştır.

 

Davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu karara karşı temyiz hakkı olup, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52.Maddesi uyarınca temyiz yoluna başvurulmuş olması, idare mahkemesinin kararının icrasını durdurmamaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla. 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ 

EK 1- İptal Edilen UKOME kararı

EK 2- İdare Mahkemesi’nin İptal Kararı

 

 

İçerik ile ilgili dosyalar