BELGESİZ SEYAHAT ACENTALIĞI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

TÜRSAB, KAÇAK ACENTA FAALİYETLERİNE ENGEL OLMAK İÇİN VAR!

 

ÖNEMLİ DUYURU

 

Değerli Üyelerimiz,

Yasaya uygun, ziyaretçilerini seven ve onların tatillerini diledikleri gibi yapmalarını sağlayan üye acentalarımızı her zaman koruduk. Bugüne kadar sektörün gelişimine zarar veren, ülke turizmini baltalayan ve ziyaretçilerin yara almasına sebep olan binlerce kaçak faaliyeti tespit ettik.

 

 • SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

2015/2 sayılı Genelge içeriği; TÜRSAB’ın belgesiz faaliyetler ile ilgili yaşanan sorunları çözmek üzere yürüttüğü işlemler doğrultusunda Bakanlıkla iş birliği içerisinde hazırlanmıştır. Ancak uygulamada; Birliğimizce Genelgede düzenlenen hususlarla ilgili her türlü denetim sonucunda durdurma, ilgili yerlere ve resmi kurumlara yazışma ile tedbir ve önlem aldırma, yine suç duyurusunda bulunma ve yasanın verdiği tüm yetkileri kullanma konusunda tüm işlemler Birliğimiz tarafından takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.  

 • NET SAYILARIMIZ 

Bu kapsamda Aralık 2013-Ağustos 2015 tarihleri arasında Birliğimiz tarafından ülke genelinde yapılan denetimlere ilişkin olarak denetim ve tespit sonuçları aşağıdaki gibidir:

İşletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetine ilişkin olarak yapılan yol/araç ( tur/paket tur sırasında yapılan) denetim  sayısı  :  5471

İşletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetine ilişkin olarak yol/araç denetimi sırasında tespit edilen işletme belgesiz faaliyet sayısı  :   871

İşletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan işyeri denetim sayısı : 1991

İşletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen işyeri sayısı: 836

İnternet üzerinden yapılan işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyet denetim sayısı: 629

 • KAÇAK ACENTALAR HAKKINDA YASAL İŞLEMLERİ HIZLA BAŞLATIYORUZ.

1618 sayılı yasa ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe giren ilgili Yönetmelikler uyarınca gerek internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımınlar yoluyla münhasır seyahat acentalığı faaliyeti yapmaları engellenmekte, belgesiz seyahat acentalığı faaliyetleri ile ilgili idari para cezası yaptırımı için ilgili mercilere bildirimde bulunulmakta ve yine TTK’nın haksız rekabete ilişkin hükümleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca fiziki ortamlarda yapılan denetimlerde de aynı şekilde tespit edilen aykırılıklar yönünden gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. 

 • BOOKING.COM HAKKINDA SORUŞTURMALAR BAŞLATTIK.

www.booking.com web sitesi üzerinden online olarak işletme belgesi almaksızın seyahat acentalığı faaliyeti gösteren ve konaklama sektörü ile yapılan anlaşmalar ile acentalarımıza karşı haksız rekabet eylemleri içerisinde olan ilgililer hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa aykırı eylemleri nedeniyle şikayette bulunulmuş ve Booking.com B.V. unvanlı firma ve Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firma hakkında haklarında soruşturma açılmıştır. 

Adı geçen firma aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir. 

 • ŞİKAYET SÜREÇLERİMİZ DEVAM EDİYOR.

Aynı yöntem ile faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlar ile ilgili hukuka aykırı eylemlerinin cezalandırılması için yetkili kurumlar nezdinde şikayet süreçlerimiz devam etmektedir. 

 • HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ.

Yeni TTK kapsamında Bakanlıktan işletme belgesi almaksızın ve Birliğe üye olmaksızın ve yine 1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan iş şartlarına uyulmaksızın, seyahat acentalığı faaliyeti gösteren kişi ve kurumların eylemleri,HAKSIZ REKABET SUÇUNU oluşturduğundan gerek denetimler sonucu gerekse online yapılan tespitler ile şüpheliler belirlenmekte ve SAVCILIK nezdinde şikayet yapılmaktadır. Bu şikayetler sonuç vermeye ve şüpheliler hakkında sanık sıfatıyla kamu davaları açılmaya başlanmıştır. Suça konu eylemleri nedeniyle TTK’ nun 62. maddesi kapsamında iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları söz konusu olacaktır.   

 • KAMUYOYUNU VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRİYORUZ.

Denetimler ve kamuoyu bilgilendirmeleri ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi neticesinde, tüketicinin, kaçak faaliyet yapan kayıt dışı kişi ve kuruluşlardan hizmet almak yerine 1618 sayılı Yasaya uygun olarak Bakanlıktan işletme belgeli ve TÜRSAB’a üye seyahat acentalarından hizmeti alması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda TÜRSAB tarafından KAMU SPOTU hazırlanarak çeşitli görsel ve yazılı medyada duyuru, ilan ve afişler ile bilgilendirme yapılmaktadır.

 •  TÜRSAB TATİL MELEĞİ HİZMETİNİZDE

Teknolojinin gelişimi ile tüketicinin online kullanımı hızla artış gösterdiğinden, acentalarımızın ürünlerini internet yoluyla satmayı tercih ettiği bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda özellikle acentalarımızın web siteleri başta olmak üzere sosyal medya kullanıcısı tüketicilere işletme belgeli Birliğimiz üyesi seyahat acentalarından hizmetin satın almasını sağlamak amacıyla TÜRSAB TATİL MELEĞİ uygulaması devreye girmiştir. Birlik Başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından çeşitli yazılı ve görsel mecralarda tüketicinin TÜRSAB TATİL MELEĞİ LOGO VE KAREKODUNU araması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

 • TAKİBİMİZ HER AN DEVAM EDER.

Kamu İhale Kurumunda yayınlanan tüm ihaleler Birliğimizce takip edilerek, seyahat acentalığı faaliyeti hizmet alımına ilişkin olarak açılan ancak şartnamesinde işletme belgesi ve Birlik üyeliği şartı aranmayan ihaleler için ilgili kurumlara yazılar yazılarak şartnamenin 1618 sayılı yasaya uygun hale getirilerek işletme belgesi sahibi ve Birlik üyesi olmak şartlarının eklenmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmalarımızın sonucunda, kamu kurumları tarafından düzenlenen ihale şartnameleri, işletme belgesi ve Birlik üyeliği şartlarını içerir şekilde düzenlendiği görülmektedir. 

Değerli üyelerimiz,

Birliğimiz faaliyetleri ile ilgili, siz üyelerimize konularına göre bilgilendirmeler yaptığımızı biliyorsunuz. Özellikle işletme belgesiz gerçekleştirilen tur, paket tur veya transfer faaliyetlerine ilişkin Bakanlığımız veya İl Müdürlüklerimiz ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerinin katılımıyla gerek iş yeri denetimleri gerekse tur/paket tur başlangıç noktaları ile yol denetimleri aralıksız olarak sürdürülüyor. Ayrıca Birliğimizce internet ortamı üzerinden düzenlenen belgesiz seyahat acentalığı faaliyetleri yönünden de mevzuat kapsamında her tür tedbir ve önlemler ile bu gibi faaliyetlerin engellenmesi sağlanıyor. 

 

Bu kapsamda TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce;

 • İlki 20.11.2013 tarihli ve 2013/10 sayılı Bakanlık Genelgesi ile belgesiz faaliyetlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması istenilen hususlar ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. (EK:1)
 • Genelgenin yayımı tarihinden 13 Aralık 2014 tarihine kadar olan süreçteki uygulamaların değerlendirilmesi için aynı tarihte SEYAHAT ACENTALARI FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY”ı yapılmış ve Bakanlık yetkilileri ile Türkiye’deki tüm il Turizm Müdürleri ile bölge temsilcilerinin katılım gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantının amacı başta belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti denetimlerinde standartların oluşturularak sonuç getirici önlemleri uygulamaya koymaktır. Bu çerçevede çeşitli Bakanlıklar ile işbirliği içerisinde hareket edilmektedir. Özellikle Maliye ve İç İşleri Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile başta kaçak faaliyetler olmak üzere ETKİN ve CAYDIRICI olacak şekilde denetleme konusunda kolluk kuvvetlerinden ve Vergi Dairelerinden destek alınmaktadır.  Böylelikle ayrıca kayıt dışılığın da önüne geçilmesini sağlayıcı sonuçlar elde edilmektedir.
 • Çalıştay sonucunda Bakanlık 04.03.2015 tarih ve 43057 sayılı 2015/2 sayılı GENELGE’yi yayınlamıştır.Birliğimizce üyelerimize duyurulmuştur. (EK:2) Bu Genelge’nin yayımlanması ile EK:1 de yer alan 20.11.2013 tarihli Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır. 
 • Çalıştay sonrasında Bakanlık tarafından yayımlanan Ek:2’deki GENELGE uygulamaya konulmuştur. Bu doğrultuda TÜRSAB ve Bakanlık ve ilgili diğer resmi kurumlar ile iş birliği içerisinde yapılan denetimler sonucunda başta belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti denetimi olmak üzere denetimlerde yeknesaklığı sağlamak ve aynı zamanda daha hızlı sonuç almak ve hukuka aykırı faaliyetlerin önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Değerli üyelerimiz GENELGE’de yer alan aşağıdaki düzenlemeleri ÖZELLİKLE dikkatinize sunarız. Aynı zamanda bu maddeler ile getirilen hükümler kapsamında da denetimlerin de hızlandırılmış bir şekilde yapıldığını beyan ederiz.

3.maddesinde     :       “Tutanaklardaki aykırı fiillere Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından cezai işlem uygulanması gerekiyor ise, cezai işlemler fiilin tespitini yapan ve tutanağı düzenleyen Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yerine getirilecektir.

7.maddesinde  :   “İhtiyaç duyulması halinde, etkin ve güvenli bir denetim için kolluk kuvvetlerinden ve vergi dairelerinden destek alınacaktır.”

8.maddesinde  :       “Denetimler esnasında , mevzuata aykırı fiillerin tespit edilmesi halinde ilgili kişi veya kuruluşlar hakkında mutlaka TUTANAK düzenlenecektir. CEZAİ İŞLEMLERİN UYGULANMAMASI VEYA ÖTELENMESİ ŞEKLİNDEKİ BELGESİZ FAALİYETLERİ ÖZENDİREBİLECEK FARKLI UYGULAMALAR YAPILMAYACAKTIR.

10.maddesinde   :   “Denetimlerde, işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti gösteren kişi veya kuruluşun belgeli bir seyahat acentasının şifresini kullanarak işlem (bilet satış, rezervasyon, vb) yaptığının belirlenmesi halinde, şifresini kullandıran acenta tespit edilerek bu husus düzenlenecek tutanağın (FORM 4) “açıklamalar” kısmında belirtilecektir. Tutanağın bir sureti (belgeli acentanın şifresini kullandırdığını ispat edecek görüntü, resim, broşür ve benzeri belgeler eklenerek) belgeli acenta hakkında işlem yapılması amacıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

12.maddesinde   :  “Eğitim kurumları(okullar, üniversiteler vb),meslek odaları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan tur, paket tur ve transfer kapsamına giren veya münhasır hizmet olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmeli mümkün değildir. Bu tür hizmetlerin yalnızca Bakanlığımızdan işletme belgeli seyahat acentalarınca yerine getirilebileceği ve belgesiz faaliyeti gerçekleştirenler hakkında ceza işlem uygulanacağı hususlarında ilgililere Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) ve TÜRSAB tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 • Kaçak faaliyetlerin kayıt dışılığının önlenmesine yönelik Birliğimizin Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonuç vermiştir. Özellikle kaçak seyahat acentalığı faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlar hakkında denetimler gerçekleştirilmekte ve vergi kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.
 •  Denetimler esnasında yasal mevzuata aykırılık nedeniyle tutulan tutanaklar ile ilgili idari para cezası yaptırımları, İl Turizm Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde takip edilmektedir. 

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimizin, Bakanlık ile birliktelik içerisinde yukarıda açıklanan faaliyetleri yanı sıra 1618 sayılı yasaya aykırı kaçak faaliyetler ile ilgili hukuki mücadeleleri devam etmektedir.

Konuyu bilgilerinize önemle sunarız. 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB )

 

TÜM HABERLER
21  Eylül  2023
TÜRSAB Genişletilmiş BTK Toplantısı'nın İkinci Oturumu, Lütfi Kırdar Uluslarara...
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
TÜRSAB Genişletilmiş BTK Başkanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongr...
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı Kapılarını Açtı
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
20  Eylül  2023
Karayolu Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, TÜRSAB TV'de Yayınlanan Kültür Keşifleri...
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
19  Eylül  2023
Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz Bağlıkaya, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kur...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
19  Eylül  2023
Anadolu'nun Orta Çağ'dan Kalma Ahşap Direkli ve Kirişli 5 Camisi UNESCO Dünya M...
HABERİ OKU
18  Eylül  2023
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girdi
HABERİ OKU
13  Eylül  2023
Endonezya Bali Tanıtım Gezisi Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
TÜRSAB WhatsGO İş Birliği ile Turizmde Dijital Dönüşüm Devam Ediyor
HABERİ OKU
12  Eylül  2023
"Turizmde Dijital Dönüşüm" Canlı Yayını | 12 Eylül Salı 14.00
HABERİ OKU
11  Eylül  2023
Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı - Gaziantep
HABERİ OKU
11  Eylül  2023
TÜRSAB & WhatsGO İş Birliği Lansmanı
HABERİ OKU
08  Eylül  2023
TÜRSAB Akademi Eğitim Analiz Anketi Süresi Uzatıldı
HABERİ OKU