TÜRSAB'I TEMSİL EDECEK STANT KONSTRÜKSİYONU PROJE TASARIM VE İMALATI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 1 - İşin Tanımı

1.1 Türk seyahat sektörünün temsilcisi olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin kurumsal kimliğinin geliştirilmesi, üyelerinin pazar payının arttırılması ve yeni işbirliklerinin kurulması amacıyla katılım sağlayacağı fuar(lar)da kullanılacak stant tasarım ve uygulamasına  ilişkin hazırlanacak tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun görülecek teklif ve/veya tekliflerin uygulanmasıdır.

MADDE 2 - İşin Kapsamı

2.1 Modern ve çağdaş Türkiye’yi ve ülkemizin turizm ürünlerini özgün, yenilikçi, ilham veren bir konsept ile destinasyon bazlı ve kalitesini yansıtacak şekilde bir tasarım bütünlüğü içerisinde, teknolojik ve dijital unsurlara da etkili bir şekilde yer veren stant tasarım ve uygulamasıdır.

MADDE 3 - İşveren Kuruluş

3.1  a) Adı: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi (İşbu şartnamede “TÜRSAB” olarak anılacaktır)

        b) Adresi: Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sok. No: 40 Fulya / İSTANBUL

        c) Telefon numarası: 444 45 50

        ç) Faks numarası: 212 259 28 19

        d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Gökhan Ersen, Satın Alma Müdürü

MADDE 4 - Başvuruda Teslim Edilecek Belgeler

4.1 İstekli firmaların ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri “Teklif” kapsamında bir USB belleğe kaydedilmiş olarak sunmaları gerekmektedir:

 • Firmanın Fuar organizasyonuna ilişkin stant projesi ve/veya projeleri 
 • Başvuru sahibi firmanın başvuru tarihi itibariyle ticaret merkezi, ticaret sicilini ve vergi numarasını gösteren resmi belge (Son 6 ay içinde TÜRSAB’ın bir ihalesine katılan firmaların bu belgeleri tekrar paylaşmasına gerek bulunmamaktadır)
 • Başvuru sahibi firmanın ofis, tesis (m²), araç veya filo, atölye, imalathane, personel sayısı, belge (örnek: ISO 9001), çalışanlarına ait mesleki yeterlilik belgeleri, genel ciro, kapasite, resmi kurulum üyelikleri (örnek: İTO)
 • Daha önce yapılan stant konstrüksiyon işlerine ait referans, görsel, ve irtibat kişileri
 • Stant konstrüksiyon projesinde kullanılacak malzemelerin listesi, malzemelerin teknik özellikleri, malzemelere ilişkin örnekler ve/veya katalog görüntüleri ile birim fiyatları,
 • Mimari uygulama projesi (plan, görüş, kesit 1/100, 1/50 Ölçekli)
 • 1/200 ölçekli stant yerleşim planı
 • Plan, 4 ayrı cepheden görünüş, kesit ve detaylar,
 •   Fiyat teklifi
 • Stantın 3 boyutlu farklı açılardan elektronik ortamda hazırlanmış perspektif görüntüleri
 • Ayrıca, iş ortaklığı olarak başvuru yapılması halinde, her ortak için verilecek yukarıdaki belgelere ek olarak; ortaklık sözleşmesi ile ortaklığı temsilen yetkili kişi ya da kişilere ilişkin imza sirküleri (yabancı dilde olması durumunda noter onaylı tercümesi ile birlikte) yer almalı ve  ayrıca ortaklık sözleşmesinde işin yapılmasından tüm ortakların müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir. Ortaklık sözleşmelerinde ortaklığı oluşturan firmalardan biri ortaklığı temsilen belirlenecek, yapılacak tüm yazışma ve sözleşmeler ortaklık adına belirlenmiş olan temsilci ortakla yapılacaktır.
 •  Başvuru sahibi firmanın başvuru tarihi itibariyle ortaklık yapısını, şirket merkezini, ticaret sicili, mali durumu, irtibat adresi, yöneticilerin isimleri ve vergi kimlik numaralarını gösteren resmi belge ile ihale tarihinde geçerli imza sirkülerini (yabancı dilde olması durumunda noter onaylı tercümesi) göndermeleri gerekmektedir.

4.2 Yukarıda yer alan çalışma ve belgeler, tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı TÜRSAB’dan isteyemez.

4.3 Yerleşik olduğu ülkenin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik ve/veya vergi borcu olan, İhale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı hüküm giyen firma ya da iş ortakları işbu ihaleye teklif veremeyecektir.

4.4 Yapmış olduğu iş ve projelerde ülke yasalarına aykırı ve ISG yasalarını ihlalen oluşmuş vukuatlı (örnek: stant yıkımı, kaza, yaralanma vb. gibi) firmalar ihaleye teklif veremeyecektir.

4.5 Yukarıda belirtilen şart ve belgeleri sağlamayan kişi ya da kuruluşlar işbu ihaleye teklif veremeyecektir. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan adaylar ihale dışı bırakılacaktır.

4.6 Yukarıda açıklanan durumun, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememiş olması sonucunda İhale iptal edilecek olup, tek taraflı olarak feshedilecektir. Bu tarihe kadar üretilmiş her türlü proje, tasarım ve materyalin mülkiyeti TÜRSAB’a geçer.

4.7 Belirtilen şartlara uygunluk sağlanmadığı halde, ihaleye hak kazanan firma/firmalar, ihalenin iptali sebebiyle TÜRSAB’ın aleyhine oluşacak olan maddi ve manevi tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

 

MADDE 5 - Başvuru Yeri ve Tarihi

5.1 Yukarıda belirtilen doküman kopyalarının yer aldığı USB belleğin 06 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar, Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sk. No: 40 Fulya 34349 Beşiktaş - İstanbul adresine Gökhan Ersen dikkatine ulaştırılması gerekmektedir.

 

MADDE 6 - Sözleşmenin İmzalanması ve Feshi

6.1  İşbu ihaleye hak kazanan firma ile TÜRSAB arasında “Stant Konstrüksiyonu Proje Tasarım ve İmalatı Sözleşmesi” (“Sözleşme”) imzalanacaktır.

6.2 İhale sonucunda TÜRSAB ile yukarıda belirtilen Sözleşme’yi imzalamaya hak kazanan fakat, imza aşamasından sonra, belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılan, yeterli görülmeyen veya sözleşme hükümlerine aykırı davranan firmaların sözleşmeleri, TÜRSAB tarafından tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Bu durumda firma, TÜRSAB’dan herhangi bir şekilde tazminat talep edemeyecektir.

6.3 Firma işbu İhale sonucunda imzalanacak olan Sözleşme kapsamındaki taahhütleri yerine getiremeyeceğini TÜRSAB’a bildirmesi halinde; Sözleşme’de de ayrıca hüküm altına alınacak olan toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında cezai bedeli ödemekle yükümlü olacaktır.

6.4 Yine, Sözleşme imzalandıktan sonra TÜRSAB tarafından yeterli görülmeyen veya sözleşme hükümlerine uymayan gerçeğe aykırı ve/veya eksik beyanda bulunan Firma ya da İş Ortaklarının sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilecektir. Bu durumda firma ya da iş ortaklığı TÜRSAB’dan herhangi bir şekilde tazminat talep edemeyecektir.

6.5 Projesi kabul edilerek Sözleşme akdedilen firma/firmaların, yerleşik olduğu ülkenin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik ve/veya vergi borcu olması veya İhale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı hüküm giymiş olduğunun öğrenilmesi halinde, söz konusu firma ya da iş ortaklarının sözleşmeleri de TÜRSAB tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Bu durumda firma ya da iş ortaklığı TÜRSAB’dan herhangi bir şekilde tazminat talep edemeyecektir.

 

MADDE 7 - Faturalar ve Ödemeler

7.1 İşbu İhale’ye konu iş kapsamında tüm faturalama işlemleri;

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Dikilitaş Mahallesi Aşık Kerem Sokak No:40 Beşiktaş / İSTANBUL

Mecidiyeköy V.D. No: 8790977258

adına düzenlenecek ve düzenlenen faturalar, yukarıda belirtilen resmi TÜRSAB adresine gönderilecektir.

7.2 Ödemeler, Türk Mali Mevzuatına uygun olarak, hizmetin görülmesi ve gerekli belgelerin ilgili firmalarca sunulmasını takiben TÜRSAB tarafından yapılacaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda toplam stant yapım bedelinin maksimum %50’sini aşmayacak şekilde TÜRSAB’ın onayı ile avans ödemesi yapılacaktır.

7.3 Projenin sunumu ve tasarımı için TÜRSAB tarafından herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

7.4 Projenin firmaya bağlı bir sebepten dolayı gerçekleştirilmemesi durumunda firma bu durumu derhal TÜRSAB’a bildirmek ve bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yasal faizi ile birlikte avans bedelini iade etmek ve işbu İhale’nin 6.3. maddesinde de düzenlenen cezai bedeli TÜRSAB’a ödemek ile yükümlü olacaktır.

7.5 Firma, İhale’ye konu işin yapımında fuar tarihine uygun olarak işi tamamlamakla yükümlüdür. Aksi halde madde 7.5.’te belirtilen gecikme hükmü uygulanacaktır.

7.6 Firma, ayrıca fuar tarihinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe riayet edecektir.

 

MADDE 8 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 İşbu Şartname konusu hizmet kapsamında Firma tarafından üretilmiş veya oluşturulmuş her türlü tasarım, proje ve materyalin basma, yayma, çoğaltma, kopyalama, dağıtma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, işleme, her türlü ekleme ve değişiklik yapma, kullanma hakları da dahil olmak üzere tüm fikri sınai mülkiyet hakları TÜRSAB’a ait olacak ve projeler iade edilmeyecektir.

8.2 Firma tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Söz konusu fikri hakların herhangi bir sebeple kendiliğinden TÜRSAB’a geçmediği durumlarda, Firma bu hakları TÜRSAB’a ücretsiz ve gayri kabili rücu olarak devredecektir. Yüklenici Firma tarafından üretilen veya oluşturulan tasarım, proje ve materyallerle ilgili olarak 3. kişiler tarafından fikri ve sınai haklar yönünden yapılacak her türlü başvuru ve tazminat taleplerinden Firma sorumludur.

 

MADDE 9 - ZAMAN PLANLAMASI

9.1 Firma; fuar idaresi tarafından istenen projeyi, teknik çizimler, statik hesaplamalar, kullanılacak malzemelere ait her türlü bilgi/belgeyi fuar idaresi tarafından belirlenen takvime uygun tarihlerde hazırlayıp göndermekle yükümlüdür.

9.2 Söz konusu projeye ilişkin alınması gereken tüm izinlerin ve/veya gerekli dokümanların zamanında alınmaması ve/veya gönderilmemesi halinde tüm cezai sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.

 

TEKNİK ŞARTNAME

Aşağıda TÜRSAB tarafından katılım sağlanacak fuarların düzenlenme tarihleri ve stant alanı metrekareleri belirtilmektedir.

 

Fuar Adı

Tarihi

M²

Hestourex Antalya 2020 - Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı

02 - 04 Nisan 2020

198 m²

 

TEKLİFİN HAZIRLANMASINDA ESAS ALINACAK KRİTERLER

a. Teklif uygulama, imalat projesi, mimari proje ve malzeme listelerini kapsayacaktır.

b. Konstrüksiyon projesini yönlendirecek temel yaklaşım Türkiye’yi farklı ve ayrıcalıklı kılan çeşitlilik ve kaliteli destinasyon öğelerini vurgulaması, pazara uygun görsel ve özellikler taşımasıdır.

c. Bu proje TÜRSAB’ın tüm pazarlarda özgün, yenilikçi, ilham verici bir konsept içerisinde tanıtılması anlayışıyla gerçekleştirilecektir.

d. Stantların tasarımları ve talep edilecek değişiklikler konusunda TÜRSAB tarafından belirlenecek hususlara uyulacaktır. TÜRSAB sürdürülebilir bir çevre, ve ISG yasalarının zorunlu kıldığı can ve mal güvenliği için atölye işlemleri bitmiş modüler / sistem stantların tasarım ve uygulamasını tercih eder.

 

e. Katılımcı stant ve deskleri, yenilikçi bir tasarıma sahip olacak, genel bir karmaşıklık olmaması durumuna dikkat edilecektir. Kullanılan tüm malzemeler hatasız ve kusursuz olarak TÜRSAB’ın kullanımına sunulacaktır.

 

Stant projesinde;

 

 • Toplantı odası (15-20 m²)

 

 • 1 adet 10 kişilik toplantı masası
 • 10 adet sandalye
 • 1 adet PC (Internet, WLAN ve yazıcı bağlantıları yapılmış)
 • 1 adet ethernet bağlantısı
 • 1 adet lazer yazıcı ve yeterli miktarda A4 kâğıt
 • 1 adet kilitli dolap
 • Masa üstü çiçek / aranjman
 • 3 adet ayaklı palto askılığı
 • İç duvarlarda Türkiye görsel posterleri ve TÜRSAB logosu
 • 3 adet çöp kutusu ve poşetleri
 • Yeterli sayıda priz ve uzatma kablosu

 

 • WLAN Bağlantısı: Tüm katılımcıların kullanımı için gerekli ve yeterli sayıda WLAN bağlantısı yaptırılacaktır

Tercih edilen diğer kriterler;

 

•          Stant alanı bölümlere ayrılmaksızın optimum alanın kullanılabileceği, geçiş alanlarını engellemeyecek ve mümkün olduğunca aydınlık ve ferah bir yapıda tasarlanmalıdır

•          Stant yüksekliği 6 m.’den fazla olmamalı, diğer stantları görsel olarak bloke etmemelidir

•          Stant alanında yükseltimiş döşeme üzerinde uygun kalınlıkta halı kullanılmalıdır

•       Stant alanının merkezi konumunda büyük boyutta bir led ekran uygulaması yer alacaktır. Led uygulamasının üst hizasında stant duvarına Turizm Bakanlığı’nın “Turkey” logosu monte edilmelidir

•          Stant duvarlarında büyük görsel uygulamalar yer almalı ve üzerlerine uygun sayıda (örneğin duvarın sağ ve sol cephesinde birer adet) üç boyutlu Türsab logosu yerleştirilmelidir

•          Stant alanındaki tüm görseller kendinden ışıklı olmalıdır(toplantı odasındakiler hariç)

•          Katılımcı deskleri stant alanının kenar bölümlerinde, etraftaki ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilecek şekilde yer almalı, alçak bistro masa tarzı ve ön cephelerinde çift taraflı görsel alanı bulunacak şekilde tasarlanmalı, uygun tarzda ve sayıda karşılıklı sandalyeler yerleştirilmelidir

•          Katılımcı desklerindeki görsel uygulamaların alt bölümlerine kilitlenebilir kapaklı ufak dolaplar yerleştirilmeli ve her deskte çoklu priz bulunmalıdır

•          Desklere küçük şık masa lambaları ve küçük saksı çiçekler konmalı (tercihen lale), her deskte poşetli çöp kutusu bulunmalıdır

•          Stant alanına ayrıca B2B görüşmelerin yapılabileceği, farklı yerlerde konumlandırılmış ince dikdörtgen formda bistro masalar ve ayarlanabilir yükseklikte tabureler yerleştirilmelidir

•          Orta alanda yeterli sayıda, tercihen cam masa ve uyumlu sandalyeler bulunmalıdır

•          Stant alanında geçişleri engellemeyecek şekilde, saksılı peyzaj öğeleri yer almalıdır

•          Stantın belli yerlerine bol miktarda asimetrik aydınlatma sarkaçları eklenmelidir

•          Stant alanının uygun bir yerinde şık bir cam sehpa ve tekli oturma grubu olmalıdır

•          Mutfak/depo mutlaka ölü alana denk gelmelidir

•          Mutfak duvarında müsait alanlara depolama amaçlı raflar yerleştirilmelidir

•          Depo bölümüne uzunlamasına bir ray askılık yerleştirilmelidir

•          Mutfakta temiz/atık su bağlantıları olmalıdır

•          Stant alanındaki tüm görseller kendinden ışıklı olmalıdır(toplantı odasındakiler hariç)

•          Stant alanında kullanılacak tüm yüksek çözünürlüklü görsellerin ilgili destinasyonların harita üzerindeki yerlerinin belirtileceği ve isimlerinin yazılacağı grafik çalışmalarının firma tarafından temin edilerek TÜRSAB onayına sunulması gerekmektedir

 

Hazırlanacak tekliflerin fuar idaresi tarafından belirlenmiş olan teknik kriterlere uygun olarak hazırlanması ve stant tasarımının fuardan başlangıç tarihinden önce fuar idaresi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Stant, sözleşme ile belirlenecek tarihte, fuar açılışından bir gün önce öğlen saat 13:00 itibari ile TÜRSAB tarafından teslim alınıp, eksiklerin olması durumunda (tercih edilen ve istenen bir şey değildir) eksiklerin telafisi aynı gün içinde 18:00’e kadar kabul edilecektir. TÜRSAB yetkilileri ve katılım gösterecek diğer firmaların stant alanında olması esnasında stant ile ilgili işler; inşaat, montaj, yüksekte çalışma, moloz olması, vb. gibi kabul edilmeyecek, aksi takdirde stant inşaası ile ilgili cezai işlem TÜRSAB tarafından karşılıklı tutanak ve imzalar ile uygulanacaktır. Stant, sözleşmede belirlenen tarihte teslim edilmesi zorunlu olup, kurulum, söküm, işçilik, gümrük, nakliye, sigorta, iaşe, yemek ve ulaşım vb. gibi tüm ürün ve hizmet kapsamlarına ait masraflar ilgili firmaya aittir.

Sözleşme yapılan firmanın konstrüksiyon projesinin ilgili fuar idaresine onaylatılmasını takiben uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca pis ve temiz su bağlantıları, elektrik bağlantıları,ve stant temizliği firma tarafından yapılacak ve bundan doğacak masrafları da firma tarafından belgeleriyle birlikte fuar sonrası TÜRSAB’a fatura edilecektir.

TÜRSAB’a sunulan tasarım ve proje için herhangi bir bedel ödenmeyecek ve projeler iade edilmeyecektir.

Hatalı veya projesine uygun olmayan bir imalat yapılmış ise projesine ve şartnamesine uygun düzeltilecektir. Bu işlemler için ek bir ödeme yapılmayacaktır.

FİRMA BİLGİ FORMU

Firmanın;

 1. 30/06/2019 ve 31/12/2019 tarihleri itibariyle düzenlenmiş yasal mali tablolar
 2. Sektörde faaliyet gösterdiği süre ile uluslararası sektördeki deneyimi
 3. Şirket yöneticileri, personel sayısı ve bu iş ile ilgili personelin niteliği
 4. Turizm ihtisas fuarlarındaki deneyimleri (belgelendirilecek)
 5. Yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu şirketlerdeki ekip ve ekipman durumu

TÜM HABERLER
14  Haziran  2024
TÜRSAB Heyetimizin Katılımıyla Sultanahmet Tarihi Yarımada Bölgesine Keşif Yapı...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Boğaziçi BTK Başkanımız Yüksel Türemez, İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin 40. Y...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trakya BTK Başkanımız Egemen Aydın, Edirne Yunanistan Konsolosu Sayın Aris Radi...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Amerika, Colorado, Denver Heyeti, TÜRSAB Genel Merkezimizi Ziyaret Etti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Toplantısı Gerçekleştirildi
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı Aylık Olağan Toplantısı, TÜRSAB Genel Merkezi...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Genel Merkezimizde Gerçekleşti
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Yönetim Kurulu Başkanımız ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Firuz Bağlıkaya, "DEİK Y...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
14  Haziran  2024
Kurban Bayramında Yolcu Taşıma Faaliyetlerine Yönelik Hususları Düzenleyen Baka...
HABERİ OKU
14  Haziran  2024
Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Ülke Genelinde Yaz Mevsimi Süresince Gerekl...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Sağlık Turizmi Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri Hakkında Duy...
HABERİ OKU
13  Haziran  2024
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müzele...
HABERİ OKU
12  Haziran  2024
Birliğimizin Maliki Olduğu Kütahya, Çavdarhisar’daki Gayrimenkulün Kiralanması ...
HABERİ OKU
11  Haziran  2024
Saray Yeraltı Şehri'nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
06  Haziran  2024
Seyahat Acentalarının Bilet Departmanına Yönelik Uçak Bileti Satış Personeli Ye...
HABERİ OKU
06  Haziran  2024
Uygulanacak Kanuni Faiz Oranı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU