BELGE DEVRİ BAŞVURUSU

SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ DEVRİ

İŞLEM SÜRECİ

İşletme belgesini devreden tüzel kişi ile devralan tüzel kişinin beraber düzenleyeceği tek dilekçe ve ekinde; devreden ve devralan tüzel kişiliğin imza sirküleri ile devralanın seyahat acentalığı faaliyetinde kullanacağı yeni unvana ilişkin "unvan tercih listesi" ile Bakanlığa başvurulur.

Bakanlığın devre konu olan işletme belgesinin devrine müsaade etmesi halinde “devir ön izni” konulu yazısı devralan ve devreden taraflara tebliğ edilir ve Birliğimize bildirilir.

Devre ilişkin ön izin yazısının devreden ve devralan tüzel kişiliğe tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde, devreden ve devralan tüzel kişiler tarafından Birliğimize başvuru yapılması gerekir. Bu süre veya verilecek on beş günlük ek süre içerisinde Birliğimize başvurunun yapılmaması halinde "devre ilişkin ön izin" kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa bildirir. Uygun görülmeyen başvuru için ise başvuru sahibine gerekçesi belirtilir. Uygun görülen devre ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden belge devri başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması gereği TÜRSAB’a bildirilir.

Talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra devralan tüzel kişi bünyesinde uygun görülen acenta unvanınca işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen işletme belgesi teslim alınmak üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir.

 

İSTENEN BELGELER

 

 1. Devralan tüzel kişi tarafından düzenlenecek başvuru dilekçesi

 2. Devreden ve devralan tüzel kişilerin devre ilişkin alacakları organ kararlarının noter onaylı suretleri (Devredenin devralanı, devralanın devredeni, devir ön izni tarih ve sayısının ve devre konu olan seyahat acentası işletme belge numarası ve onaylanan acenta unvanının ve varsa şube işletme belgelerinin adres bilgileri ile anıldığı tüzel kişi yetkili organ kararlarının noter onaylı suretleri)

 3. Ek-4 (Ticaret Sicili Gazetesi Beyanı)
  Devralan tüzel kişilik limited şirket ise şirket sözleşmesi ile ortak ve müdürlerini gösteren, anonim şirket ise esas sözleşmesi ile ortaklık yapısı ve yönetim kurulu bilgisini içeren ticaret sicil kayıtları

 4. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Devralan tüzel kişinin devre konu olan şirket merkez ve şubelerine ait adres ve temsile yetkililerini içeren, ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi

 5. Ek-2 (Adli Sicil Beyanı)
  Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde müdürler ve temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2 de yer alan T.C Kimlik Numarası ve Adli Sicil Beyanı

 6. İmza Sirküleri (Devralan tüzel kişiye ait imza sirküleri aslı veya noter onaylı suretleri)

 7. Seyahat Acentası Kuruluş Teminatı
  Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi gereği ve 30’uncu maddesi miktarınca düzenlenecek teminat

 8. Ek-1 (Acenta Unvan Taahhütnamesi)Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde acenta unvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin taahhütnamedir.

 9. Devir Taahhüt Beyanı (devreden tüzel kişi ile devralan tüzel kişi temsile yetkili veya yetkililerince müştereken doldurulacak taahhüt aslı)

 10. Seyahat Acentasında çalıştırılması zorunlu personel belgesi
  Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.
   
  • Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olan kişilere ait mezun olunduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
  • Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi aslı
  • Bakanlıkça verilmiş rehber belgesi aslı veya onaylı sureti

  (C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.)

 11. Belgeleri ibraz edilen personelin şirket bünyesinde çalıştığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesi veya son döneme ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi

 12. Ek-3 Beyanı (SGK İş Yeri Kodu Beyanı)

 13. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu

 14. İşletme belge ücretinin devir alan Seyahat Acentası sahibi tüzel kişi hesabından yatırıldığını gösteren işlem dekontu aslı. 
  (Bakanlık hesap numarası için: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9623/seyahat-acentalari.html)

 

İSTENEN FORM VE DİLEKÇELER

 

 1. Ek - 1
 2. Ek - 2
 3. Ek - 3
 4. Ek - 4
 5. Belge Devri Dilekçe Örneği
 6. Devir Karar Örneği
 7. Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu
 8. Teminat Mektubu Örneği
 9. Devir Taahhüt Beyanı
 10. İmza Sirküleri
  Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belge aslı veya noter onaylı sureti.
 11. Teminat

  •    Teminat mektubu olarak verilecekse kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı, ticaret unvanın bulunması gerekmektedir.
  •    Teminat mektupları dışındaki teminatlar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğü’nün, “Tahsilat Hesabı TR89 0000 1001 0000 0350 1540 21 IBAN nolu” hesabına yatırılan dekont aslı veya Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçeler genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır. (Kaşeli ve imzalı dekont aslı olması gerekmekte olup, ayrıca dekontta gönderen kısmında ticari unvanı (hiçbir şekilde şahıs ismi yer almaması gerekmektedir), açıklama kısmında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan acenta unvanının yazılması zorunludur.)

  •    A grubu için  : 7.000,00.-TL  (Yedi bin Türk Lirası)
  •    B grubu için  : 6.000,00.-TL  (Altı bin Türk Lirası)
  •    C grubu için : 5.000,00.-TL  (Beş bin Türk Lirası)      
       ve her bir şube için bu miktarların % 25 olması gerekmektedir.

 12. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;
  MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.
 13. Yetkili Karar Örneği
  Ticaret Sicil Müdürlüklerinde tescile gerek duyulmayan veya tescil edilemeyen hususlarda, ilgili değişikliğe ilişkin alınacak yetkili organ kararının noter onaylı sureti.
 14. İşletme Belgesi Ücretinin Yatırıldığına Dair İşlem Dekontu

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1. İşletme Belgesi “Devir Ön İzni” nasıl alınır?

 • Devir ön izni Bakanlıkça verilir. Aşağıda Bakanlık web sayfasından devir ön iznine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.

Başvuru İçin Tıklayınız.

 

2. Belge devri yapan tüzel kişi tekrar belge devralabilir veya işletme belgesi talebinde bulunabilir mi?

 

 • Belge devri yapan tüzel kişi 3 yıl boyunca işletme belgesi talebinde bulunamaz veya devralamaz.

 

3. Devralan tüzel kişi işletme belgesini devredebilir mi?

 

 • Bakanlıkça belirlenen belge devri usul ve esaslarınca devralanın devrine engel teşkil eden herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

 

4. Şubeleri bulunan bir işletme belgesi devredilebilir mi?

 

 • Seyahat Acentası şube işletme belgeleri merkez ile devrolunur. Şube işletme belgeleri haricen devredilemez.

 

5. Şahıs şirketleri bünyesinde bulunan Seyahat Acentası işletme belgesi devredebilir veya şahıs şirketleri işletme belgesi devralabilir mi?

 

 • Belge devri ilgili mevzuat ve Bakanlığın hususa ilişkin belirlediği usul ve esaslarca belge devri yalnızca tüzel kişiler arasında gerçekleşebilir.

 

6. Belge devri ön izni sonrasında devralan tüzel kişi seyahat acentalığı faaliyetlerinde bulunabilir mi?

 

 • Devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar devralan tüzel kişi seyahat acentalığı faaliyetinde bulunamaz.

 

7. Belge devrinde Birliğimize karşı vecibeler kim tarafından karşılanır?

 

 • Belge devri dosyası ön incelemede hukuki ve mali sorgulamalara tabi tutulur. Bu çerçevede karşılaşılabilecek devre engel tüm hususlardan devreden ve devralan taraflar müştereken ve müteselsilen sorumludur. Burada TÜRSAB taraf değildir.

 

8. Belge devrinde Bakanlık nezdinde tutulan kuruluş teminatı devralan tüzel kişi için geçerli olur mu?

 

 • İşletme belgesini devreden tüzel kişinin Bakanlık nezdinde bulunan kuruluş teminatı devralan kişi için geçerli olmaz. Devredene ait teminat belge devrinin sonuçlanmasına müteakip Bakanlık tarafından iade edilir. Teminatın mektup olması halinde düzenleyen bankaya iadesi gerçekleşirken, nakit teminatın iadesi için Bakanlık web sayfasından bilgi edinebilirsiniz.
  https://yigm.ktb.gov.tr/TR-233489/nakit-teminat-iade-islemleri.html
TÜM HABERLER
10  Nisan  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Manavgat Side BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bi...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Alanya BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
08  Nisan  2024
Doğu Anadolu BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir...
HABERİ OKU
06  Nisan  2024
Doğa ve Macera Turizmi İhtisas Başkanlığımız, Efeler Yolu’na Info Gezisi Gerçek...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Harput BTK, Geleneksel İftar Programının İlkini Bingöl'de, İkincisini Malatya'd...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Fatih BTK, Turizm Yüzyılı İftarları Kapsamında Seyahat Acentaları ile Bir Araya...
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Eskişehir BTK, Düzenlediği İftar Organizasyonunda Seyahat Acentaları ile Bir Ar...
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
09  Nisan  2024
Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun
HABERİ OKU
05  Nisan  2024
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
HABERİ OKU
03  Nisan  2024
2.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
28  Mart  2024
Kamuoyu Duyurusu
HABERİ OKU
28  Mart  2024
“Okul Turları Komitesi” Kurulması Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
25  Mart  2024
Gürcistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mart  2024
31 Mart Yerel Seçimlerinde Milli Saraylar Ziyaret Saatleri Değişikliği Hakkında...
HABERİ OKU
22  Mart  2024
Ramazan Bayramı'nda Uygulanacak Ziyaret Saatleri Hakkında Duyuru
HABERİ OKU