Bölge Temsil Kurulu Oluşumu Ve Çalışma Esasları

3 Haziran 2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( g ) bendi uyarınca Yöre Temsil Kurulları’nın görevlerinin, görev ve yetki alanlarının belirlenmesi ve aynı yönetmeliğin 14. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Yöre Temsil Kurullarının yapacakları seçimleri ve seçimler dışındaki iş ve işlemlerde uyacakları kurallar ile ilgili olarak Birlik Yönetim Kurulu görevlendirilmiştir. 

Birliğimiz Yönetim Kurulu yönetmelik hükümlerinin uygulanması için toplanmış ve aşağıda yer alan “Yöre Temsil Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları”nın Yöre Temsil Kurulları’nın oluşumu ve yapılacak seçimlerinde uygulanmasına, bu Esasların Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( j ) bendi uyarınca Genel Kurula “Yöre Temsil Kurulu Yönergesi” olarak sunulmak üzere temel alınmasına karar verilmiştir.

 

YÖRE TEMSİL KURULU OLUŞUMU ve ÇALIŞMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

YÖRE TEMSİL KURULU OLUŞUMU

 

MADDE 1- Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanlarının belirlenmesi

 1. Yöre Temsil Kurullarının görev ve yetki alanları Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının ( g ) bendi uyarınca TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seyahat acentası merkez ve şube sayısının yüzü aştığı yerlerde bir Bölge’ye bağlı olarak Yöre Temsil Kurulu oluşturulabilir.
 2. Yönetim Kurulu tarafından yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanı TÜRSAB web sitesinde ilan edilir.
 3. Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanları ait oldukları bölge içinde ve mümkün olduğunca idari bölünmeye (il ve ilçe) uygun olarak belirlenir. Ancak, yönetim kurulu yörenin özellikleri, seyahat acentalarının sayısı ve ihtiyaca göre bir idari bölümde birden çok Yöre Temsil Kurulu oluşturabileceği gibi bir Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanını birkaç idari bölümü kapsayacak şekilde de belirleyebilir.
 4. Yönetim Kurulu, Yöre Temsil Kurulları’nın görev ve yetki alanlarını gerekli hallerde değiştirmeye yetkilidir.

 

MADDE 2- Yöre Temsil Kurulu isimlerinin belirlenmesi

 1. Yöre Temsil Kurullarının isimleri yörenin özellikleri, turizmdeki konumu, coğrafi özellikleri, tarihi veya arkeolojik adı veya idari birim uyarınca TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Yöre Temsil Kurulu isminin değiştirilmesi yöredeki seyahat acentalarının yarısından fazlasının yazılı başvurusu ile Birlik Yönetim Kurulu’ndan istenebilir. Birlik Yönetim Kurulu başvuruyu ilk toplantısında değerlendirir ve kararını gerekçeli olarak açıklar. 

 

MADDE 3- Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanında seyahat acentalarının adres değişiklikleri ve yeni kuruluşlar

 1. Seyahat acentaları, işletme belgelerinde belirtilen merkez adresleri esasına göre Yöre Temsil Kurulu’na bağlıdır.
 2. Seyahat acentalarının adres değişikliklerinde değişen adres itibarı ile bağlı oldukları Yöre Temsil Kurulu’nun değişmesi halinde daha önceki adresin bağlı olduğu Yöre Temsil Kurulu ile ilişkisi kesilir. Yöre Temsil Kurulu ile ilgili görev ve sıfatlar varsa bu görev ve sıfatlar da kendiliğinden sona erer.
 3. Seyahat acentası yeni adresin bağlı olduğu Yöre Temsil Kurulu’nda seçme ve seçilme hakkını kullanır.
 4. Adres değişikliği işlemlerinin Yöre Temsil Kurulu seçimleri sırasında tamamlanmamış olması halinde esas olan yeni adrese uygun olarak seyahat acentası işletme belgesinin düzenlenmiş olmasıdır. Ancak, denetimi tamamlanmış ve sadece Bakanlık tarafından belgenin tesliminin bekleniyor olması halinde yeni adresin bağlı bulunduğu Yöre Temsil Kurulu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kullanılabilir. Bu durum seçimi gerçekleştirmekle görevli TÜRSAB yetkililerince seçim günü karara bağlanabilir.
 5. Yeni kuruluş durumundaki seyahat acentalarının denetimlerinin yapılmış, TÜRSAB’a karşı mali yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması ancak Bakanlık tarafından henüz işletme belgesi teslim edilmemiş olması halinde, Yöre Temsil Kurulu seçimleri için hazırlanan Katılım Listesinin ilanı tarihinde denetim sonucu olumlu olan ve TÜRSAB üyeliği gerçekleşmiş seyahat acentaları da Yöre Temsil Kurulu Katılım Listesine eklenerek seçme ve seçilme hakkını kullanır.

 

MADDE 4- Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanlarının değiştirilmesi

 1. TÜRSAB Yönetim Kurulu, göreceği lüzum üzerine Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanlarını değiştirebilir. Değişen görev ve yetki alanları ile bu alanlardaki seyahat acentalarının bağlı oldukları Yöre Temsil Kurulu’nu gösteren listesi Birlik web sitesinde ilan edilir.
 2. TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından Yöre Temsil Kurulu’nun görev ve yetki alanının değiştirilmesi halinde bu değişiklik nedeniyle mevcut Yöre Temsil Kurulu başkan ve üyelerinin yarısından fazlasının seçildikleri yöre dışında kalmaları halinde 30 gün içinde başkan ve üyeleri azalan yörelerde eksik üyeler için seçim yapılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YÖRE TEMSİL KURULU SEÇİMLERİ

MADDE 5- Seçim takviminin ilanı

 1. Yöre Temsil Kurulu seçimleri Birlik Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yılın Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir.
 2. Birlik Yönetim Kurulu, her yöre için belirlediği seçim tarihlerini ilgili tarihten en az 30 gün önce her yörede bulunan üyelere duyurur ve Birlik web sitesinde ilan eder. Yapılan duyuru ve ilanda seçim usul ve esaslarına ilişkin hususlar hatırlatılır.
 3. Yönetim Kurulu,  işbu Yöre Temsil Kurulu Oluşumu ve Çalışması Esasları’na her üyenin web sitesi üzerinden erişimi için gerekli düzenlemeyi yapar.

 

MADDE 6- Yöre Temsil Kurulu seçimleri katılım hakkı listesi

 1. Birlik Yönetim Kurulu Yöre Temsil Kurulu seçim takvimi ile birlikte her yöre için ayrı ayrı o yörede kayıtlı seyahat acentası merkezlerinin listesini güncel sicil bilgilerine göre üyelerini duyurur ve web sitesinde ilan eder.
 2. Birlik tarafından duyuru ve ilanı yapılan sicil bilgilerinde merkez adresi o yörede kayıtlı bulunan seyahat acentaları seçme ve seçilme hakkını ilan edilen seçim tarihinde kullanabilir.
 3. İlan edilen Yöre Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi’ne ilişkin tüm itiraz ve talepler TÜRSAB Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kurulca değerlendirilip liste bu değerlendirmelere göre oluşturulur.
 4. Yöre Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi seçimlerden önce kesinleşir. Seçim günü görevlilerce hazırlanmış listede ismi bulunan seyahat acentalarının temsilcileri dışında bir seyahat acentasının seçimlere katılması mümkün değildir.

 

MADDE 7- Seçim hazırlık çalışmaları

 1. Yöre Temsil Kurulu seçimleri TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesinin gözetiminde ve Birlik görevlilerince gerçekleştirilir.
 2. Görevli Birlik personeli tarafından seçim günü kesinleşmiş Yöre Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi seçim mahallinde hazır bulundurulur.
 3. Görevli Birlik personeli gizli oy açık sayım esasına göre gerekli envanteri hazırlar.
 4. Liste olarak seçime girecek olanların hazırlayacakları listelerin boyutları ve yapısı ile ilgili bir örnek seçim öncesinde yörede duyurulur ve Birlik web sitesinde ilan edilir.
 5. Mevcut Yöre Temsil Kurulu’nun görev ve yetkisi seçim ile birlikte sona erer. Yöre Temsil Kurulu başkan ve üyelerinin seçim çalışmaları ile ilgili bir görev ve yetkisi bulunmadığı gibi, seçim çalışmaları kapsamında mevcut sıfatları ile seçim çalışması yapamazlar.  

 

MADDE 8- Seçimlerin yapılması

 1. Yöre Temsil Kurulları seçimlerinin yapılması TÜRSAB Yönetim Kurulu yetki, görev ve sorumluluğundadır. Birlik Yönetim Kurulu, her yöre için mümkün olduğunca bir üyesini görevlendirir. Görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında görevli Birlik personeli seçimleri gerçekleştirir.
 2. Yöre Temsil Kurulu için bir başkan ve dört asil, seyahat acentası merkez ve şube sayısı ikiyüzün üzerindeki yörelerde ise altı asil ve başkan dahil tüm üye sayısı kadar da yedek üye seçimi yapılır.
 3. Yöre Temsil Kurulları seçimlerinde esas olan Birlik Genel Kurulu seçimlerinde uygulanan kural ve yöntemlerin uygulanmasıdır. Birlik Yönetim Kurulu, Yöre Temsil Kurulu seçimlerinde TÜRSAB Genel Kurulunda gerçekleşen seçimlere ilişkin hükümleri kıyasen uygular.
 4. Yöre Temsil Kurulları seçimleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

             a.Katılım ve söz hakkı

Seyahat acentalarının işletme belgelerinde yer alan merkez adreslerinin bağlı olduğu Yöre Temsil Kurulu toplantılarına katılma ve toplantıda görüşülen konularla ilgili söz hakkı vardır. Yöre Temsil Kurulu görev ve yetki alanında bulunan seyahat acentası şubelerinin temsile yetkili yöneticilerinin de toplantılara katılma hakkı vardır. Ancak şube yöneticilerinin söz hakkı seçme ve seçilme hakkı olan seyahat acentalarının konuşmalarından sonra toplantı yöneticisi tarafından takdiren kullandırılır.

b.Oy kullanma hakkı

Her seyahat acentasının işletme belgesinde yer alan merkez adresinin bağlı olduğu Yöre Temsil Kurulu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkı vardır. Her seyahat acentası için bir oy hakkı bulunur. Bir kişi birden fazla seyahat acentasını temsilen toplantıya katılabilir ve her seyahat acentası adına bir oy olmak üzere toplamda temsil ettiği seyahat acentası sayısı kadar oy kullanabilir.

c.Hazirun Listesinin kapanması

Yöre Temsil Kurulu Seçimleri Katılım Listesi’nde yer alan seyahat acentası adına toplantıya katılacak, seçme ve seçilme hakkını kullanacak temsil ve ilzama yetkili kişiler, seyahat acentası işletme belgesinde sahip olarak yer alan kişi/kişilik adına temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilmiş:

i.Faaliyet Belgesi

ii.  İmza Sirküleri

asıllarını Birlik görevlilerine ibraz ederek Hazirun Listesini imzalarlar. Hazirun Listesi seçimler tamamlanana değin imzalanabilir. Seçimlere katılma hakkı sadece Hazirun Listesinde ismi bulunanlara aittir.   

d.Adaylık

Seçimlere katılma hakkı bulunan her seyahat acentası temsilcisinin Yöre Temsil Kurulu başkanlığı veya üyeliğine aday olma hakkı vardır.

Yöre Temsil Kurulu Başkan veya üyeliği için aday olanların en geç seçim günü aday olduklarını belirten bir dilekçeyi seçimleri yapmakla görevli TÜRSAB görevlilerine vermeleri gerekir. Bu dilekçede hangi seyahat acentası sahibi tüzel kişilik adına temsil ve ilzam yetkisi bulunduğu, adaylığının başkanlık, üyelik veya yedek üyeliklerden hangisi için olduğu belirtilmelidir.

Birden çok seyahat acentasını temsil eden kişiler, adaylıklarını hangi seyahat acentası adına yaptıklarını seçimleri yapmakla görevli Birlik görevlilerine verecekleri adaylık başvurusunda belirtmek zorundadır.

Seçimlere liste olarak birlikte katılacak olanlar, adaylıklarını belirten tek bir dilekçeyi birlikte imzalayarak da verebilir.

Mesleki veya benzeri mazeretleri nedeniyle Yöre Temsil Kurulu seçimlerine katılamayacak temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası temsilcilerinin aday olmaları mümkündür. Bu kişiler yukarıda yer alan ve katılım için gereken belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile adaylık başvurusunda bulunabilirler. Hazirunda yer almamalarına karşın bu kişiler de seçimde aday olarak yer alırlar.

e.Oylama

Oylama, gizli oy esasına göre gerçekleştirilir. Hazirun Listesinde yer alan kişiler, oylarını kullanıp listeyi tekrar imzalarlar.

Oy verme işlemi, bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen sayıda adayın isimlerinin yazılı olduğu bir kâğıdı veya basılı bir listeyi veyahut adayların isimlerini içeren pusulaları seçimle görevli olan Birlik personelinin vereceği zarfa koymak ve zarfı Birlik personeli gözetim ve denetimindeki sandık veya kutuya atmak suretiyle gerçekleşir.

Zarfa konulacak kâğıt, liste veya pusulalarda bir (1) başkan adayının ve Yöre Temsil Kurulu üye sayısı kadar asil ve başkan dahil üye sayısı kadar yedek adayın isimleri ve temsil ettikleri seyahat acentasının unvanı yer almalıdır.

İlan edilen seçim saatinin tamamlanması veya Hazirun Listesinde yer alan her seyahat acentası temsilcisinin oy kullandığının tespit edilmesi ile oy verme işlemi sona erer.

f.Sayım ve sonuçların ilânı

Oy verme işleminin tamamlanması ile sayım işlemine geçilir. Sayım Birlik görevlilerince gerçekleştirilir. Hazirunda yer alan herkes sayımı izleyebilir.

Sayım, Hazirun Listesinde yer alan oy kullananları gösteren imza sayısı ile zarf sayısının karşılaştırılması ile başlar. Zarf sayısının imza sayısından fazla olması halinde zarflardan biri çekilip açılmadan imha edilir.

Zarflar açılıp çıkan pusulalar tasnif edilir. Aşağıdaki hallerde zarftan çıkan pusulalar iptal edilir:                     

i.Birden çok başkan adayının veya Yöre Temsil Kurulu üye sayısından fazla sayıda adayın adını içeren zarflar

ii.Aday olmayan seyahat acentası temsilcilerine verilmiş oylar,

iii.Oyu kimin verdiğini gösteren işaret bulunan oylar,

iv.Kime verildiği belli olmayan oylar.

 

Ancak, başkan adayına ilişkin geçersiz oy veya üye adaylarına ilişkin geçersiz oy aynı zarftaki diğer adaylara verilen geçerli oyları geçersiz kılmaz.

Seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve dileyen adaylara tutanağın bir sureti verilerek seçim tamamlanır.

Seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar seçimi takip eden 3. İş günü akşamına kadar Birlik Yönetim Kuruluna yapılır. İtiraz hakkı adaylara aittir. İtiraz eden, itiraz ettiği hususu açıkça belirten bir dilekçe ile itirazını yapar. İtirazlar, Birlik Yönetim Kurulunca en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılır.

Seçim sonuçları seçimi takip eden gün “kesin olmayan seçim sonucu” olarak, itiraz süreçlerinin tamamlanması sonrasında ise “kesin seçim sonucu” olarak Birlik web sayfasında ilân edilir ve seçimde kazananlara yazılı olarak bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖRE TEMSİL KURULU FAALİYETLERİ

 

MADDE 9- Yöre Temsil Kurulu görevleri

 1. Yöre Temsil Kurulları, görev ve yetki alanında Birlik Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak, yöresindeki seyahat acentaları ile Bölge ve Birlik merkezi arasındaki iletişimi sağlamak, Birliği resmi törenlerde temsil etmekle görevlidir.
 2. Yöre Temsil Kurulları görevlerini yaparken mevzuata, Birlik Yönetim Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır.
 3. Birlik tarafından verilecek görev ve talimatlar öncelikli olarak yerine getirilir.
 4. Birlik tarafından talep edilen rapor, bilgi notu, görüş ve değerlendirmeler ile diğer yazılı bilgiler en geç beş iş günü içinde yanıtlanır.

 

MADDE 10- Yöre Temsil Kurulu yetkileri

 1. Yöre Temsil Kurulları, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken Birliği temsil ederler. Bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında Birlik adına yetkilidirler.
 2. Yöre Temsil Kurulları, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilmiş görevler dışında kalan bir konuda yapılacak işlemlerde Birlik adına hareket etmek için Birlik Yönetim Kurulundan yetki istemek zorundadırlar.
 3. Yöre Temsil Kurulu’na resmi makamlardan gelen yazıların birer sureti derhal Birlik merkezine iletilir. Yöre Temsil Kurulu, Birlik ile yaptıkları hariç olmak üzere yaptığı yazışmaların birer örneğini Birlik merkezine iletir ve ayrıca saklar.

 

MADDE 11- Yöre Temsil Kurulu toplantıları

 1. Yöre Temsil Kurulu, ayda iki kez olağan olmak üzere, Başkanın veya iki üyenin çağrısı ile olağanüstü olarak en geç çağrıyı takip eden 2. gün toplanır.
 2. Toplantılar aşağıdaki hususlara uygun olarak gerçekleştirilir:
                            a.Toplantı yeri

Yöre Temsil Kurulu toplantısı, Yöre Temsil Kurulu’na ait bir binanın veya Bölge Eşgüdüm Merkezinde bir odanın bulunması halinde o yerde, bağımsız bir alanın bulunmaması veya Başkan ve üyelerin vereceği kararla başka bir yerde toplanır.

b.Gündem

Olağan toplantılarda gündem Başkan tarafından belirlenir. Üyelerin her birinin gündeme eklenmesini talep ettikleri konular da gündeme eklenir.

Olağanüstü toplantılarda, toplantı talebinde bulunanların belirledikleri gündemle toplanılır.

Gündem toplantıdan en ez bir gün önce Başkan tarafından Yöre Temsil Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir.

c.Oylama

Toplantıları Yöre Temsil Kurulu Başkanı yönetir. Başkanın olmadığı toplantılarda Başkan tarafından yetkilendirilen üye, böyle bir yetkilendirme yapılmamışsa en yaşlı üye toplantıya başkanlık yapar.

Toplantı ve karar yeter sayısı başkan dahil üye sayısının yarıdan fazlasıdır.

Toplantılarda oylama konu hakkında yeteri kadar görüşme yapıldıktan sonra el kaldırmak suretiyle yapılır.  

d.Tutanak ve karar defteri

Toplantı sırasında görüşülen konular ve alınan kararlar, verilen oylar da belirtilmek suretiyle tutanak altına alınır, tutanağa eklenen gündem ve tutanak toplantı sona ererken imzalanır. İmzalı tutanağın birer örneği her Yöre Temsil Kurulu üyesine Başkan tarafından toplantı sona ererken teslim edilir.

Her Yöre Temsil Kurulu bir karar defteri tutmak zorundadır. Karar Defteri Birlik tarafından hazırlanıp Yöre Temsil Kurulu Başkanına teslim edilir. Karar Defteri, tutanağa uygun olarak yazılıp en geç bir sonraki toplantıda her üye tarafından imzalanır.

e.Yöre Temsil Kurulu Başkan ve üyelerinin üst üste iki olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmamaları halinde üyelikleri düşer. Bu hüküm devamsızlık durumunun Birlik Yönetim Kuruluna bildirilmesi ve Yönetim Kurulu’nun mazeretin varlığı hakkında soruşturma yapması sonucunda vereceği kararla uygulanır. 

 

MADDE 12- Yöre Temsil Kurulu’nun temsili

 1. Yöre Temsil Kurulları başkanları tarafından temsil edilir. Yöre Temsil Kurulu işbölümü kapsamında görevlendirilen Kurul üyeleri de görevleri kapsamında Yöre Temsil Kurulu’nu temsil eder.
 2. Yöre Temsil Kurulu adına yapılacak her türlü yazışma Başkan ve en az bir üyenin imzasını taşımak zorundadır.

 

MADDE 13- Yöre Temsil Kurulu merkezi ve personeli

 1. Yöre Temsil Kurulu merkezi, Birlik tarafından sağlanan bir bina veya oda veyahut alanın olması halinde orasıdır. Böyle bir bina veya oda veyahut alanın olmaması halinde Yöre Temsil Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından temin edilen bina veya oda veyahut alan Yöre Temsil Kurulu merkezi olarak kullanılır.
 2. Yöre Temsil Kurulu merkezinde, Birlik tarafından temin edilen TÜRSAB tabelâsı, Türk Bayrağı, asgari olarak toplantı için masa ve evrakların saklanacağı kilitlenebilir bir dolap bulunması gerekir.
 3. Yöre Temsil Kurulu personeli ihtiyaç duyulması halinde Birlik merkezi tarafından temin edilir. Yöre Temsil Kurulu’nun bağlı bulunduğu Bölge Eşgüdüm Merkezi, Yöre Temsil Kurulu’nun personel ihtiyacını planlamak ve karşılamakla görevli ve yetkilidir.
 4. Yöre Temsil Kurullarında görev yapacak personel özlük hakları ve idari olarak Bölge aracılığı ile Birlik merkezine, günlük iş ve işlemlerle ilgili olarak ise Yöre Temsil Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışır.

 

MADDE 14- Bölge Eşgüdüm Merkezi ile ilişki

 1. Yöre Temsil Kurulu, Başkanı aracılığı ile Bölge Eşgüdüm Merkezi’nde temsil edilir. Başkan, Bölge Eşgüdüm Merkezi üyesi olarak yörenin faaliyetlerini Bölge ile paylaşır ve yörenin ihtiyaçlarını Bölge Eşgüdüm Merkezi’nden talep eder.

 

MADDE 15- Bütçe kullanımı

 1. Birlik Yönetim Kurulu tarafından bölge ve yörelerin faaliyetleri için tahsis edilen bütçe Bölge Eşgüdüm merkezi kararlarıyla kullanılır.
 2. Birlik tarafından Bölge Eşgüdüm Merkezine bilgi verilerek doğrudan Yöre Temsil Kurulu faaliyetleri için de bütçe tahsis edilebilir.
 3. Yöre Temsil Kurulu tarafından yapılacak mali işlemler karar defterine alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir.
 4. Mali işlemler mutlak suretle vergi ve mali mevzuata uygun şekilde belgelenerek gerçekleştirilir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÖRE TEMSİL KURULU DENETİMİ

 

MADDE 16- Yöre Temsil Kurulu faaliyet denetimi

 1. Yöre Temsil Kurulları gerekli görülen hallerde ve en az yılda bir kez Birlik Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren kişi ve kurumlarca denetlenir.
 2. Denetim mali ve idari konularda ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.
 3. Yapılacak denetim sonucunda mevzuata, Birlik Yönetim Kurulu karar ve talimatlarına aykırı bir durumun tespiti halinde Birlik Yönetim Kurulu denetimi genişletebileceği gibi sorumluları TÜRSAB Disiplin Kuruluna sevk edebilir.  

MADDE 17- Yöre Temsil Kurulu mali işlemler denetimi

 1. Yöre Temsil Kurulu’nun mali işlemleri Bölge ve/veya Birlik merkez mali birimleri tarafından işlem bazında ve Birlik tarafından belirlenecek dönemlerde denetlenir.
 2. Mali işlemlerin denetimi sonucunda mali mevzuata uygunluk açısından bir kusuru ortaya koyması halinde bu kusurla ilgili Birlik nezdinde bir cezanın oluşması halinde bu ceza Yöre Temsil Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından karşılanır.

   

MADDE 18- Yöre Temsil Kurulu’nun görevden alınması

 1. Yöre Temsil Kurulu Başkan veya üyesinin meslek ilkelerine, mevzuata ve Birlik karar ve talimatlarına aykırı davrandığının tespiti halinde Birlik Yönetim Kurulu ilgili kişi veya kişileri Disiplin Kurulu’na sevk ederken disiplin soruşturmasının sonuna kadar geçici olarak ve tedbiren Yöre Temsil Kurulu’ndaki görevinden alabilir.
 2. Geçici olarak görevden alınan Başkan veya üyenin yerine yedek üyelerden en çok oyu alan geçici olarak görev yapmak üzere Yöre Temsil Kurulu’na dâhil olur.
 3. Disiplin soruşturması sonunda ilgili kişi hakkında cezaya mahal olmadığına ilişkin karar verilmesi halinde görevden alınan kişi veya kişiler görevlerine iade olunur. Yerlerine çağrılmış yedek üye yeniden yedek üyeliğe döner.
 4. Disiplin soruşturması sonunda ceza alan Yöre Temsil Kurulu Başkan veya üyelerinin Yöre Temsil Kurulu üyelikleri başkaca bir karara gerek olmaksızın sona erer.

 

MADDE 19- GEÇİCİ HÜKÜMLER

 1. Yöre Temsil Kurullarının ilk kez oluşması halinde seçimler Yöre Temsil Kurulu kurulma kararını takiben üç ay içinde yapılır.
 2. Bu Esasların ilanların yapılması, listelerin hazırlanması gibi seçim hazırlığına ilişkin hükümleri seçim takvimi nedeniyle farklı olarak uygulanabilir.

İçerik ile ilgili dosyalar